Làm th? nào đ? c?u h?nh tư?ng l?a và đ?a ch? m?ng (NAT) cho Windows Media Services 9 Series

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 827562 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này bàn v? các c?ng tư?ng l?a c?a b?n ph?i m? c?a cho d?ng n?i dung t? m?t máy ch? phương ti?n truy?n thông này n?m phía sau tư?ng l?a.

B?n có th? s? d?ng ki?m soát giao th?c-ph?n b? tr? như Microsoft Media Server (MMS), Real Time Streaming Protocol (RTSP), hay Hypertext Transfer Protocol (HTTP) khi b?n c?u h?nh tư?ng l?a. Đ? th?c hi?n quá tr?nh c?u h?nh tư?ng l?a d? dàng hơn, b?n có th? c?u h?nh m?i giao th?c ki?m soát c?m trên máy ch? s? d?ng m?t c?ng c? th?. V? v?y, n?u qu?n tr? m?ng c?a b?n đ? m? ra m?t lo?t các c?ng đ? s? d?ng b?i các máy ch? Windows Media b?n, b?n có th? phân b? các c?ng đ? các giao th?c ki?m soát. N?u các c?ng không đư?c có s?n, b?n có th? yêu c?u r?ng các c?ng m?c đ?nh cho m?i giao th?c đư?c m? ra.

N?u không th? m? c?ng tư?ng l?a c?a b?n, Windows Media Services có th? d?ng n?i dung b?ng cách s? d?ng giao th?c HTTP trên c?ng 80. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách c?u h?nh giao th?c ki?m soát plug-in, xem máy ch? giúp tài li?u hư?ng d?n.

Ph?n "Thông tin thêm" mô t? làm th? nào đ? c?u h?nh tư?ng l?a cho danh sách sau đây c?a t?nh hu?ng:

THÔNG TIN THÊM

Tư?ng l?a cho unicast streaming

Đ? c?u h?nh tư?ng l?a cho unicast streaming, b?n ph?i m? các c?ng trên các b?c tư?ng l?a đư?c yêu c?u cho các giao th?c k?t n?i đang đư?c kích ho?t trên máy ch? c?a b?n. N?u b?n là streaming n?i dung b?ng cách s? d?ng giao th?c MMS ho?c giao th?c RTSP, b?n ph?i h? tr? ngư?i s? d?ng giao th?c Datagram (UDP) và Transmission Control Protocol (TCP).

M? các c?ng

Đ? kích ho?t Windows Media Player và các khách hàng s? d?ng giao th?c HTTP, giao th?c RTSP, ho?c đ? k?t n?i v?i m?t máy ch? Windows Media là phía sau tư?ng l?a, MMS, giao th?c m? c?ng sau.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
C?ngMô tả
Trong: TCP c?ng 80, 554 và 1755Windows Media server s? d?ng c?ng TCP trong đ? ch?p nh?n k?t n?i HTTP đ?n (port 80), m?t k?t n?i RTSP (c?ng 554) ho?c k?t n?i MMS (c?ng 1755) t? Windows Media Player và các khách hàng khác.
Trong: UDP trên c?ng 1755 và 5005Windows Media server s? d?ng UDP trong c?ng 1755 nh?n đư?c g?i l?i yêu c?u t? khách hàng là streaming b?ng cách s? d?ng MMSU và UDP trong c?ng 5005 nh?n đư?c g?i l?i yêu c?u t? khách hàng là streaming b?ng cách s? d?ng RTSPU.
Ra: UDP c?ng 1024 qua 5000 và 5004 Windows Media server s? d?ng UDP ra c?ng 1024 qua 5000 và 5004 đ? g?i d? li?u b?ng phương ti?n c?a MMSU và RTSPU cho Windows Media Player và các khách hàng khác.

N?u b?n không th? m? t?t c? các UDP ra c?ng

N?u b?n không th? m? t?t c? các UDP ra c?ng trên m?t b?c tư?ng l?a, UDP các gói d? li?u đư?c g?i b?i m?t máy ch? phương ti?n c?a Windows có th? b? ch?n b?i tư?ng l?a và không th? ti?p c?n v?i các khách hàng phía bên kia c?a b?c tư?ng l?a. N?u t?nh tr?ng này x?y ra, khách hàng có th? v?n có th? nh?n đư?c m?t d?ng n?u khách hàng t? đ?ng cu?n qua m?t TCP d?a trên giao th?c, ch?ng h?n như HTTP, MMST ho?c RTSPT. Tuy nhiên, vi?c tái đ?u tư gây ra m?t s? ch?m tr? cho các khách hàng đang nh?n đư?c nh?ng d?ng su?i. N?u b?n bi?t r?ng b?n s? không th? h? tr? UDP tr?c tuy?n thông qua tư?ng l?a, b?n có th? làm gi?m s? ch?m tr? tái đ?u tư theo bù các UDP ki?m tra h?p trong các nhà văn Data Unicast plug-in Thu?c tính h?p tho?i. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem máy ch? giúp tài li?u hư?ng d?n.

B?c tư?ng l?a đ? phân ph?i phát sóng

Đ? cho phép m?t máy ch? phân ph?i là phía sau tư?ng l?a đ? s? d?ng giao th?c HTTP ho?c giao th?c RTSP đ? d?ng n?i dung t? m?t máy ch? có ngu?n g?c ? bên ngoài các b?c tư?ng l?a, m? c?ng sau.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
C?ngMô tả
Trong: UDP c?ng 1024 qua 5000Windows Media server s? d?ng UDP trong c?ng 1024-5000 nh?n d? li?u t? m?t máy ch?.
Ra: TCP c?ng 80 và 554Windows Media server s? d?ng c?ng TCP ra đ? thi?t l?p m?t k?t n?i HTTP (port 80) ho?c k?t n?i RTSP (c?ng 554) đ?n m?t máy ch? ho?c m? hóa.
Ra: UDP trên c?ng 5005Khi RTSPU phân ph?i đư?c s? d?ng, Windows Media server s? d?ng UDP ra c?ng 5005 g?i g?i yêu c?u đ?n m?t máy ch?.
Các máy ch? phân ph?i không th? s? d?ng m?t URL mà có m?t MMS: / / ti?n t? đ? yêu c?u m?t k?t n?i đ?n máy ch? g?c.
  • N?u máy ch? phân ph?i c? g?ng k?t n?i b?ng cách s? d?ng RTSP, yêu c?u đó d?ch là RTSPU.
  • N?u các qu?n tr? viên máy ch? đ? l?a ch?n đ? s? d?ng TCP d?a trên đ? v?n chuy?n (ho?c v? là m?t s? thích hay v? c?n có m?t v?n t?i TCP d?a trên), URL ph?i s? d?ng m?t rtspt: / / ti?n t?.
  • N?u các máy ch? phân ph?i ph?i k?t n?i b?ng cách s? d?ng HTTP, URL ph?i s? d?ng m?t http:// ti?n t?.

Tư?ng l?a cho streaming phát đa hư?ng

N?u b?n phân ph?i n?i dung b?ng cách s? d?ng phát đa hư?ng streaming, m?ng lư?i giao thông là hư?ng thông qua các đ?a ch? l?p D IP tiêu chu?n (224.0.0.0 thông qua 239.255.255.255). Đ? s? d?ng phát đa hư?ng tr?c tuy?n, b?n ph?i có cho phép phát đa hư?ng chuy?n ti?p trên m?ng c?a b?n. Giao th?c qu?n l? nhóm Internet (IGMP) làm cho ch?c ch?n r?ng phát đa hư?ng tr?c tuy?n giao thông đi qua m?ng c?a b?n ch? khi m?t c?u th? yêu c?u m?t phát đa hư?ng streaming k?t n?i. Giao th?c này làm cho ch?c ch?n r?ng phát đa hư?ng streaming trên router c?a b?n không l? m?ng c?a b?n. (Giao th?c này đư?c h? tr? b?i Windows Media Services.)

Các c?u h?nh tư?ng l?a sau đây cho phép phát đa hư?ng lu?ng gói đ? đi qua tư?ng l?a c?a b?n:
Đ?a ch? IP phát đa hư?ng ph?m vi: 224.0.0.1 qua 239.255.255.255
Đ? b?t IP phát đa hư?ng tr?c tuy?n, b?n ph?i cho phép các gói d? li?u đư?c g?i đ?n tiêu chu?n IP phát đa hư?ng gi?i quy?t ph?m vi đ? đi xuyên qua tư?ng l?a c?a b?n. IP này ph?m vi đ?a ch? phát đa hư?ng ph?i đư?c b?t trên máy nghe nh?c và máy ch? bên, và trên m?i router ? gi?a ngư?i chơi và máy ch?. IP phát đa hư?ng tr?c tuy?n thông thư?ng s? không ho?t đ?ng trên Internet v? phát đa hư?ng chuy?n ti?p không đư?c phép trên b? đ?nh tuy?n trên Internet.

Cho phép truy c?p vào m?t b? m? hóa bên ngoài tư?ng l?a

M? hóa s? d?ng HTTP đ? k?t n?i v?i m?t máy ch? đang ch?y Windows Media Services. Theo m?c đ?nh, Windows Media Encoder s? d?ng c?ng 8080 cho các k?t n?i HTTP. Tuy nhiên, các qu?n tr? viên b? m? hóa có th? ch? đ?nh m?t c?ng khác. N?u m?t c?ng khác đư?c s? d?ng, b?n ph?i ch? đ?nh c?ng cùng m?t khi b?n xác đ?nh b? m? hóa k?t n?i URL cho Windows Media server và khi b?n m? c?ng trên tư?ng l?a c?a b?n.

C?u h?nh tư?ng l?a ví d? sau đây cho phép máy tính đang ch?y Windows Media Encoder bên ngoài tư?ng l?a đ? truy c?p vào m?t máy ch? Windows Media là phía sau tư?ng l?a b?ng cách s? d?ng HTTP. In port là c?ng nơi máy ch? ch?p nh?n các k?t n?i. C?ng ra là c?ng nơi mà các máy ch? s? g?i d? li?u cho các khách hàng:
In/Out: TCP c?ng 8080

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin v? b?c tư?ng l?a và c?ng cho Windows Media Services 4,0 và 4,1, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
189416B?c tư?ng l?a và c?ng đư?c s? d?ng b?i Windows Media Services

Thu?c tính

ID c?a bài: 827562 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows Media Services 9 Series
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB827562 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:827562

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com