Làm th? nào đ? kh?c ph?c các v?n đ? k?t n?i trong SQL Server 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 827422 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này có th? giúp b?n đ? gi?i quy?t v?n đ? k?t n?i v?i Microsoft SQL Server 2000. Bài vi?t này ch?a mô t? chung v?n đ? k?t n?i và các bư?c b?n có th? làm đ? giúp gi?i quy?t v?n đ? kh? năng k?t n?i c?a b?n.
SQL Server 2000 h? tr? m?t s? phương pháp giao ti?p gi?a trư?ng h?p c?a SQL Server và các ?ng d?ng khách hàng. N?u ?ng d?ng khách hàng c?a b?n và th? hi?n c?a SQL Server n?m trên cùng m?t máy tính, Microsoft Windows interprocess các thành ph?n giao ti?p (IPC), ch?ng h?n như local tên là ?ng ho?c b? nh? chia s? giao th?c, đư?c s? d?ng đ? giao ti?p. Tuy nhiên, khi khách hàng ?ng d?ng và th? hi?n c?a SQL Server cư trú trên máy tính khác nhau, m?t m?ng lư?i IPC, ch?ng h?n như TCP/IP ho?c tên đư?ng ?ng, đư?c s? d?ng đ? giao ti?p.

SQL Server 2000 Net-thư vi?n, m?t DLL, s? d?ng t?i giao ti?p v?i m?t giao th?c m?ng c? th?. M?t c?p k?t h?p Thư vi?n m?ng ph?i đư?c ho?t đ?ng trên máy khách và máy tính đ? h? tr? các giao th?c m?ng b?n mu?n dùng. Ví d?, n?u b?n mu?n kích ho?t m?t ?ng d?ng khách đ? giao ti?p v?i m?t trư?ng h?p c? th? c?a SQL Server trên TCP/IP, máy s? d?ng TCP/IP ? c?m Net-thư vi?n (Dbnetlib.dll) ph?i đư?c c?u h?nh đ? k?t n?i v?i máy ch? trên máy khách. Tương t?, TCP/IP ? c?m máy ch? Net-thư vi?n (Ssnetlib.dll) ph?i l?ng nghe trên máy tính. Trong này k?ch b?n, x?p ch?ng giao th?c TCP/IP ph?i đư?c cài đ?t trên máy khách và máy tính.

Sau khi b?n cài đ?t SQL Server 2000, b?n có th? c?u h?nh các thu?c tính c?a máy s? d?ng thư vi?n Net b?ng cách s? d?ng khách hàng m?ng h?u ích. B?n có th? c?u h?nh các thu?c tính c?a các máy ch? thư vi?n Net b?ng cách s? d?ng máy ch? m?ng Utility (Svrnetcn.exe). H? ph?c v? Thư vi?n m?ng đư?c cài đ?t trong khi cài đ?t công c? máy ch? SQL Thi?t l?p máy ch?. Tuy nhiên, m?t s? máy ch? Net-thư vi?n có th? không ho?t đ?ng. B?i m?c đ?nh, SQL Server 2000 cho phép và l?ng nghe trên TCP/IP, tên là đư?ng ?ng, và chia s? b? nh?. V? v?y, cho m?t khách hàng đ? k?t n?i v?i m?t máy tính, ph?c v? khách hàng ph?i k?t n?i b?ng cách s? d?ng m?t khách hàng Net thư vi?n phù h?p v?i m?t trong các máy ch? thư vi?n Net mà hi?n nay đang đư?c s? d?ng b?i d? c?a SQL H? ph?c v?.

Đ? thêm thông tin v? giao ti?p SQL Server các thành ph?n và m?ng lư?i các thư vi?n, xem các ch? đ? sau trong SQL Server sách Tr?c tuy?n:
 • Các thành ph?n giao ti?p
 • Máy khách và máy ch? Net-thư vi?n
 • Qu?n l? khách hàng

G? r?i các v?n đ? k?t n?i

H?u h?t các v?n đ? k?t n?i b?n có th? nh?n th?y trong SQL Server 2000 x?y ra do v?n đ? v?i TCP/IP, xác th?c c?a Windows ho?c s? k?t h?p c?a TCP/IP và Windows xác th?c.

Quan tr?ng Trư?c khi b?n b?t đ?u đ? g? r?i các v?n đ? k?t n?i trong SQL Server 2000, h?y ch?c ch?n r?ng d?ch v? MSSQLServer kh?i đ?ng trên máy tính đang ch?y SQL Server.

Xác minh cài đ?t DNS c?a b?n

Quá tr?nh đ? phân gi?i tên trong h? th?ng tên mi?n (DNS) đư?c s? d?ng đ? gi?i quy?t đ?a ch? IP đ? tên d? c?a SQL Server. N?u tr?nh đ? phân gi?i tên không ho?t đ?ng đúng, th? hi?n c?a SQL H? ph?c v? không ph?i là th? truy c?p, và b?n có th? nh?n đư?c m?t ho?c nhi?u l?i sau thông đi?p:
SQL Server không t?n t?i ho?c truy c?p vào b? t? ch?i
T?ng m?ng L?i
Không th? t?o ra SSPI B?i c?nh
Đ? xác minh r?ng quá tr?nh đ? phân gi?i tên là gi?i quy?t các h? ph?c v? chính xác, b?n có th? ping các máy ch? b?ng cách s? d?ng tên máy ch? và đ?a ch? IP c?a máy ch?. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mCh?y.
 2. Trong các Ch?y h?p tho?i, lo?iCMD trong các M? h?p, và sau đó nh?p vàoOk.
 3. Tại dấu nhắc lệnh, chạy lệnh sau:
  ping <Server Name>
  Lưu ? các đ?a ch? IP đư?c tr? l?i.
 4. T?i d?u nh?c l?nh, h?y ch?y l?nh sau đây (nơi Đ?a ch? IP là đ?a ch? IP mà b?n lưu ? ? bư?c 3):
  ping –a <IP address>
Ki?m ch?ng r?ng l?nh gi?i quy?t đ? tên h? ph?c v? chính xác. N?u m?t trong các l?nh đ? ch? đ?nh không ph?i là thành công, th?i gian ra, ho?c không tr? v? các giá tr? chính xác, vi?c tra c?u DNS không ho?t đ?ng đúng ho?c v?n đ? x?y ra v? các v?n đ? khác m?ng ho?c đ?nh tuy?n. Đ? xem c?a b?n thi?t đ?t DNS hi?n th?i, h?y ch?y l?nh sau t?i d?u nh?c l?nh:
ipconfig /all
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các l?nh ipconfig, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
223413Tùy ch?n cho Ipconfig.exe trong Windows 2000


Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, thêm m?t m?c nh?p cho máy ch? đ? các t?p tin %systemroot%\system32\drivers\etc\hosts trên máy khách. B?n c?ng có th? làm vi?c xung quanh v?n đ? b?ng cách k?t n?i máy ch? b?ng cách s? d?ng tên là ?ng Net-thư vi?n.

Xác minh các kích ho?t giao th?c và bí danh

K?t n?i v?n đ? có th? x?y ra n?u bí danh trên các máy khách đư?c thi?t l?p không chính xác. B?n có th? xem các bí danh b?ng cách s? d?ng khách hàng M?ng ti?n ích. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u khách hàng m?ng Utility. N?u các máy ch? SQL công c? máy khách đư?c cài đ?t trên máy tính đang ch?y máy s? d?ng ?ng d?ng, h?y làm theo các bư?c sau đ? kh?i đ?ng m?ng ti?n ích c?a khách hàng:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó đi?m đ?n Chương tr?nh.
  2. Đi?m đ?n Microsoft SQL Server, và sau đó b?m Khách hàng m?ng ti?n ích.
  N?u công c? SQL Server khách hàng chưa đư?c cài đ?t trên các máy tính khách hàng, h?y làm theo các bư?c sau đ? kh?i đ?ng m?ng ti?n ích c?a khách hàng:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
  2. Trong các Ch?y h?p tho?i, lo?i cliconfg trong các M? h?p, và sau đó Nh?p vào Ok.
 2. Trong các SQL Server khách hàng m?ng ti?n íchc?a s?, b?m vào các T?ng quát tab, và sau đó cho phép t?t c? các giao th?c mà b?n mu?n s? d?ng.

  Chú ý B?n ph?i t?i thi?u cho phép giao th?c TCP/IP và các giao th?c đư?c đ?t tên theo đư?ng ?ng.
 3. B?m vào các Bí danh tab, và sau đó xác nh?n nh?ng bi?t hi?u mà đư?c c?u h?nh cho trư?ng h?p c?a SQL Server.
 4. Xác minh các tính ch?t c?a các bí danh đ? đ?m b?o r?ng tên máy ch? ho?c đ?a ch? IP và các giao th?c đư?c c?u h?nh đúng.
B?n có th? t?o m?t bí danh m?i đ? ki?m tra k?t n?i b?ng cách s? d?ng tên máy ch?, đ?a ch? IP, ho?c th?m chí b?ng cách s? d?ng m?t khác nhau giao th?c.

Chú ý Phiên b?n trư?c c?a Microsoft d? li?u truy c?p các thành ph?n (MDAC) có m?t giao di?n ngư?i dùng khác cho khách hàng m?ng h?u ích. V? v?y, n?u b?n không th?y nh?ng tùy ch?n đư?c li?t kê trong bài vi?t này, cài đ?t m?t sau này Phiên b?n MDAC trên máy tính đang ch?y máy s? d?ng ?ng d?ng.

Xác minh r?ng trư?ng h?p c?a SQL Máy ch? l?ng nghe m?t cách chính xác

Đ? xác minh r?ng trư?ng h?p c?a SQL Server l?ng nghe trên đư?c đ?t tên theo đư?ng ?ng, TCP/IP ho?c giao th?c khác mà b?n đang s? d?ng và khách hàng ?ng d?ng, m? SQL Server l?i đăng nh?p t?p hi?n th?i. T?p s? ghi l?i SQL Server có th? ch?a các m?c tương t? như dư?i đây:
2003-11-06 09:49:36.17 server SQL server listening on TCP, Shared Memory, Named Pipes. 
2003-11-06 09:49:36.17 server SQL server listening on 192.168.1.5:1433, 127.0.0.1:1433.


N?u b?n phân tích các m?c trong t?p s? ghi l?i SQL Server, b?n có th? xác minh r?ng trư?ng h?p c?a SQL Máy ch? l?ng nghe trên đ?a ch? IP chính xác và trên c?ng chính xác. Theo m?c đ?nh, m?t trư?ng h?p m?c đ?nh c?a SQL Server l?ng nghe trên c?ng 1433. B?n c?ng có th? s? d?ng máy ch? m?ng Utility đ? xác minh thi?t đ?t giao th?c cho SQL Server và thay đ?i các thu?c tính trong SQL Server, bao g?m các giao th?c có th? k?t n?i v?i SQL Server và các c?ng có th? đư?c s? d?ng. Đ? bi?t thêm thông tin v? vi?c s? d?ng máy ch? m?ng h?u ích, h?y xem ch? đ? "SQL Server m?ng Utility" trong SQL Server sách tr?c tuy?n.

Đôi khi, SQL Server 2000 có th? không ràng bu?c đ? c?ng 1433 ho?c b?t k? khác đư?c ch? r? c?ng. V?n đ? này có th? x?y ra n?u các c?ng đang đư?c s? d?ng b?i ?ng d?ng khác ho?c n?u b?n đang c? g?ng đ? k?t n?i c?a b?ng cách s? d?ng đ?a ch? IP là không đúng. V? v?y, có th? k?t n?i TCP/IP đ?n máy ch? SQL không đư?c thành công và b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau trong SQL Server l?i đăng nh?p t?p:
h? ph?c v? 15:49:14.12 năm 2001-11-14 SuperSocket thông tin: Bind th?t b?i trên c?ng TCP 1433.
Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
307197PRB: TCP\IP c?ng trong ?ng d?ng khác


N?u b?n không th? k?t n?i cho trư?ng h?p SQL Server b?ng cách s? d?ng m?t k?t n?i TCP/IP, h?y th? s? d?ng giao th?c đư?c đ?t tên theo ?ng ho?c giao th?c chia s? b? nh?. Ch?y l?nh sau t?i m?t d?u nh?c l?nh đ? l?y đư?c thông tin v? các c?ng đư?c s? d?ng:
NETSTAT -an
B?n c?ng có th? s? d?ng ti?n ích d?ng l?nh Portqry đ? có đư?c thêm thông tin v? các c?ng đư?c s? d?ng.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ti?n ích d?ng l?nh Portqry, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
310099Mô t? c?a ti?n ích d?ng l?nh Portqry.exe
Đ? thêm thông tin v? m?t l?i có th? có liên quan đ?n ? c?m TCP/IP, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
306865L?I: SQL Server có th? không nghe trên TCP/IP socket khi TCP/IP là giao th?c duy nh?t


Chú ý V? th? tên trư?ng h?p c?a SQL Server, SQL Server t? đ?ng xác đ?nh các c?ng và l?ng nghe trên c?ng đư?c xác đ?nh. V? v?y, khi b?n b?t đ?u th? hi?n đư?c đ?t tên c?a SQL Server, SQL Server c? g?ng đ? l?ng nghe trên c?ng mà trư?c đó đ? đư?c s? d?ng. N?u SQL Server không th? liên k?t v?i c?ng, đư?c đ?t tên theo trư?ng h?p có th? t? đ?ng liên k?t v?i m?t c?ng khác. Trong t?nh h?nh đó, h?y ch?c ch?n r?ng ?ng d?ng khách c?ng là thi?t l?p đ? xác đ?nh các c?ng t? đ?ng. Ho?c b?n c?ng có th? ch? đ?nh m?t t?nh c?ng ví d? tên là liên k?t v?i và l?ng nghe trên b?ng cách s? d?ng khách hàng M?ng ti?n ích.

Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
286303INF: Hành vi c?a thư vi?n m?ng SQL Server 2000 trong khi phát hi?n năng đ?ng c?ng
823938 Làm th? nào đ? s? d?ng t?nh và năng đ?ng c?ng phân b? trong SQL Server 2000

G? r?i các v?n đ? MDAC

K?t n?i v?n đ? c?ng có th? x?y ra v? v?n đ? v?i MDAC. Ví d?, cài đ?t ph?n m?m có th? ghi đè lên m?t s? c?a MDAC t?p tin ho?c thay đ?i các đi?u kho?n mà b?n ph?i có đ? truy c?p các t?p tin MDAC. B?n có th? ch?y ki?m tra thành ph?n MDAC đ? xác minh MDAC cài đ?t trên máy tính c?a b?n.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? xác đ?nh phiên b?n c?a MDAC, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
301202Làm th? nào đ?: Ki?m tra phiên b?n MDAC

Chú ý N?u b?n đang k?t n?i v?i m?t trư?ng h?p đư?c đ?t tên c?a SQL Server, H?y ch?c ch?n r?ng b?n đang ch?y MDAC 2.6 ho?c máy tính c?a b?n. Phiên b?n trư?c c?a MDAC không công nh?n tên là trư?ng h?p c?a SQL Server. V? v?y, các k?t n?i đ?n đư?c đ?t tên theo trư?ng h?p có th? không đư?c thành công.

B?n có th? s? d?ng các ti?n ích Odbcping.exe đ? xác minh k?t n?i thông qua SQL Server ODBC tr?nh đi?u khi?n.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Odbcping.exe, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
138541Làm th? nào đ?: Odbcping.exe đ? xác minh ODBC k?t n?i đ?n máy ch? SQL
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? c?u h?nh ODBC DSNs, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
289573PRB: C?u h?nh DSNs v?i SQL Server Net-thư vi?n

B?n c?ng có th? ki?m tra k?t n?i cho trư?ng h?p SQL Server b?ng cách s? d?ng m?t t?p tin .udl.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?o m?t t?p tin .udl, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
244659M?U: Làm th? nào đ? t?o m?t t?p liên k?t d? li?u v?i Windows 2000

G? r?i các v?n đ? b?c tư?ng l?a

N?u tư?ng l?a t?n t?i gi?a máy khách và các máy tính đang ch?y SQL Server, đ?m b?o r?ng các c?ng mà đư?c yêu c?u đ? liên l?c thông qua tư?ng l?a là m?.

Đ? thêm thông tin v? c?ng ph?i đư?c m? đ? liên l?c thông qua tư?ng l?a, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
287932INF: C?ng TCP c?n thi?t đ? liên l?c v?i SQL Server thông qua tư?ng l?a
269882 HOWTO: S? d?ng ADO đ? k?t n?i v?i m?t máy ch? SQL là phía sau tư?ng l?a


N?u b?n s? d?ng giao th?c TCP/IP đ?n k?t n?i cho trư?ng h?p SQL Server, đ?m b?o r?ng b?n có th? s? d?ng chương tr?nh Telnet đ? k?t n?i v?i c?ng nơi SQL Server đang l?ng nghe. Đ? s? d?ng các chương tr?nh Telnet, h?y ch?y l?nh sau t?i d?u nh?c l?nh:
Telnet <IP Address> <Port Number>
N?u chương tr?nh Telnet không ph?i là thành công, và b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i, gi?i quy?t các l?i và sau đó th? k?t n?i l?i.

Chú ý V? các v?n đ? đ? đư?c gây ra b?i Slammer virus, ngư?i s? d?ng giao th?c Datagram (UDP) c?ng 1434 có th? b? ch?n trên tư?ng l?a c?a b?n.

G? r?i các v?n đ? xác th?c và an ninh

K?t n?i v?i SQL Server có th? không thành công v? xác th?c th?t b?i. N?u vi?c xác th?c th?t b?i, b?n có th? nh?n m?t trong các thông báo l?i sau đây:
Đăng nh?p th?t b?i ngư?i s? d?ng 'tên ngư?i dùng>'
Đăng nh?p th?t b?i ngư?i s? d?ng 'NTAUTHORITY\ANONYMOUS đăng nh?p'
Đăng nh?p th?t b?i cho ngư?i s? d?ng 'null'
N?u b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i v? m?t l?i xác th?c và các thông báo l?i không đ? c?p đ?n m?t c? th? SQL Đăng nh?p h? ph?c v? tên, g? r?i các v?n đ? v?i Windows xác th?c. B?n có th? nh?n thông báo l?i sau v? v?n đ? v?i Windows xác th?c:
Không th? t?o ra B?i c?nh SSPI
Nh?ng v?n đ? sau đây có th? gây ra các v?n đ? an ninh và xác th?c:
 • V?n đ? x?y ra v?i xác th?c NTLM ho?c v?i Kerberos xác th?c.
 • Đi?u khi?n vùng không th? liên l?c v? các v?n đ? k?t n?i.
 • V?n đ? x?y ra v?i các m?i quan h? tin tư?ng trên tên mi?n.
Đ? bi?t thêm thông tin v? nguyên nhân có th?, h?y xem b?n ghi s? ki?n trên máy tính. Đ? làm vi?c xung quanh kh? năng k?t n?i v?n đ? v?i xác th?c c?a Windows, b?n có th? s? d?ng SQL Server xác th?c đ? k?t n?i cho trư?ng h?p máy ch? SQL.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kh?c ph?c và gi?i quy?t các l?i "ng? không th? t?o ra các SSPI c?nh", nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
811889Làm th? nào đ? g? r?i các thông báo l?i "Không th? t?o ra b?i c?nh SSPI"
N?u k?t n?i không thành công khi b?n s? d?ng SQL Server Xác th?c, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Đăng nh?p th?t b?i cho ngư?i s? d?ng 'tên ngư?i dùng>' . Không liên quan v?i m?t k?t n?i đáng tin c?y

Đ? kh?c ph?c v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau.

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
 1. Đ?m b?o r?ng trư?ng h?p c?a SQL Server đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng SQL Server xác th?c và xác th?c c?a Windows. Đ? làm như th?, h?y đ?m b?o r?ng cơ quan đăng k? sau phím là trên máy tính đang ch?y SQL H? ph?c v?. Đ?i v?i trư?ng h?p m?c đ?nh c?a SQL Server:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSSQLServer\MSSQLServer\LoginMode
  Cho đ?t tên d? c?a SQL Server:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Microsoft SQL Server\<instance name="">\MSSQLServer\LoginMode</instance>
  H?y ch?c ch?n r?ng các giá tr? s? đăng k? ch?a khóa sau đư?c đ?t:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Ki?u xác th?cGiá trị
  Xác th?c c?a Windows ch?1
  H?n h?p ch? đ? (SQL Server xác th?c và Windows xác th?c)2

  Chú ý N?u b?n th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?, b?n ph?i d?ng l?i và sau đó kh?i đ?ng l?i trư?ng h?p c?a SQL Server đ? nh?ng thay đ?i đ? có có hi?u l?c.
 2. Th? k?t n?i cho trư?ng h?p SQL Server b?ng cách s? d?ng tài kho?n Windows khác nhau ho?c các tài kho?n đăng nh?p máy ch? SQL. Đi?u này có th? giúp xác đ?nh xem các k?t n?i không thành công v? các v?n đ? v?i m?t đăng nh?p đ?c bi?t tài kho?n. Ví d?, m?t kh?u c?a tài kho?n đăng nh?p có th? thay đ?i.
 3. Th? k?t n?i cho trư?ng h?p SQL Server b?ng cách s? d?ng các giao th?c khác nhau. Ví d?, các k?t n?i mà dùng giao th?c TCP/IP v?i Xác th?c c?a Windows có th? không thành công, nhưng các k?t n?i dùng giao th?c đư?c đ?t tên theo đư?ng ?ng v?i Windows xác th?c có th? đư?c thành công.
N?u b?n đang s? d?ng gi?y ch?ng nh?n, b?n có th? nh?n đư?c m?t Secure Sockets Layer (SSL) b?o m?t thông báo l?i khi b?n c? g?ng k?t n?i v?i trư?ng h?p c?a SQL H? ph?c v?. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
316898Làm th? nào đ?: Kích ho?t tính năng m? hóa SSL cho SQL Server 2000 v?i Microsoft Management Console
322144 Kh?c ph?c: SECDoClientHandShake không th? k?t n?i v?i SQL Server


G? r?i các căng th?ng vào ? c?m TCP/IP

Khi b?n s? d?ng tr?nh đi?u khi?n SQL Server ODBC, các Microsoft OLE DB Provider for SQL Server, ho?c System.Data.SqlClient qu?n l? nhà cung c?p, b?n có th? vô hi?u hóa k?t n?i t?ng h?p b?ng cách s? d?ng các ?ng d?ng thích h?p l?p tr?nh giao di?n (API). Khi b?n không th? k?t n?i t?ng h?p và ?ng d?ng c?a b?n thư?ng xuyên m? và đóng c?a các k?t n?i, nh?ng căng th?ng trên máy ch? SQL ti?m ?n thư vi?n m?ng có th? tăng lên. Đôi khi, các máy ch? Web và tr?nh đi?u khi?n JDBC c?ng có th? th? đ? k?t n?i cho trư?ng h?p máy ch? SQL. V? v?y, s? gia tăng trong k?t n?i yêu c?u đ? SQL Server có th? nhi?u hơn SQL Server có th? x? l?. Đi?u này có th? căng th?ng ? c?m TCP/IP, và b?n có th? nh?n đư?c các thông báo l?i sau trong t?p s? ghi l?i SQL Server:
2003-08-07 20:46:21.11 server Error: 17832, m?c đ? nghiêm tr?ng: 20, Nhà nư?c: 6
2003-08-07 20:46:21.11 máy ch? k?t n?i m? đăng nh?p nhưng không h?p l? Packet(s) g?i. K?t n?i đóng c?a.


Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
154628INF: SQL b?n ghi 17832 v?i yêu c?u k?t n?i nhi?u TCP\IP
328476 Thi?t đ?t TCP/IP cho SQL Server Driver khi h?p nhóm b? vô hi?u hóa


Chú ý B?n có th? không nh?n th?y s? căng th?ng vào ? c?m TCP/IP n?u b?n đang ch?y SQL Server 2000 SP3 ho?c SQL Server 2000 SP3a v? m?t gi?i h?n v? s? lư?ng các gói tin đăng nh?p đ? đư?c thêm. 17832 L?i x?y ra khi b?n s? d?ng tr?nh đi?u khi?n bên th? ba đ? k?t n?i v?i trư?ng h?p c?a SQL Server. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y liên h? v?i đ?i l? c?a bên th? ba và có đư?c tr?nh đi?u khi?n mà đ? đư?c th? ra đ? làm vi?c v?i SQL Server 2000 SP3 và SQL Server 2000 SP3a.

Xem n?u th? hi?n c?a SQL H? ph?c v? b?t đ?u trong ch? đ? đơn ngư?i dùng

N?u trư?ng h?p c?a SQL Server b?n đang c? g?ng đ? k?t n?i v?i b?t đ?u trong ch? đ? ngư?i dùng đơn, ch? có m?t k?t n?i có th? đư?c thi?t l?p v?i SQL Server. N?u b?n có ph?n m?m ch?y trên c?a b?n máy tính t? đ?ng k?t n?i v?i SQL Server, ph?n m?m có th? d? dàng s? d?ng k?t n?i duy nh?t. Ví d?, ph?n m?m sau đây có th? t? đ?ng k?t n?i cho trư?ng h?p SQL Server:
 • SQL Server Agent
 • Bên th? ba ph?n m?m sao lưu
 • Bên th? ba ph?n m?m giám sát
 • Ph?n m?m bên th? ba virus
 • Microsoft Internet Information Services (IIS)
 • Máy chủ SQL Qu?n l? doanh nghi?p
Các ?ng d?ng khách đó là c? g?ng đ? k?t n?i v?i trư?ng h?p c?a SQL Server s? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
SQL Server nào không t?n t?i ho?c truy c?p t? ch?i
L?i này thư?ng x?y ra trong SQL c?m thi?t l?p và cài đ?t gói d?ch v? khi thi?t l?p x? l? b?t đ?u th? hi?n c?a SQL Server trong ch? đ? ngư?i dùng đơn. Các quy đ?nh các ?ng d?ng có th? t? đ?ng k?t n?i cho trư?ng h?p SQL Server b?ng cách s? d?ng duy nh?t k?t n?i s?n có, thi?t l?p và không ph?i là thành công.

Đ? xác đ?nh n?u th? hi?n c?a SQL Server có b?t đ?u trong ch? đ? ngư?i dùng đơn, h?y ki?m tra xem n?u t?p s? ghi l?i SQL Server có m?t m?c nh?p tương t? như sau:
2003-07-31 11:26:43.79 c?nh báo spid3 ******************
2003-07-31 11:26:43.80 spid3 SQL Server b?t đ?u trong ch? đ? ngư?i dùng. B?n C?p Nh?t đư?c phép vào h? th?ng catalog.

Xác minh đư?c đ?t tên theo ?ng k?t n?i đ?n máy ch? SQL

N?u b?n không th? k?t n?i cho trư?ng h?p SQL Server b?ng cách s? d?ng tên là đư?ng ?ng, đ?m b?o r?ng trư?ng h?p c?a SQL Server đư?c c?u h?nh đ? ch?p nh?n đư?c đ?t tên theo ?ng các k?t n?i.Đ? thêm thông tin v? các th? t?c đ? th? nghi?m tên là đư?ng ?ng, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
68941INF: Th? t?c đ? th? nghi?m tên đư?ng ?ng

Kh?c ph?c s? c? k?t n?i đó th?i gian th?c trong quá tr?nh ph?c h?i

M?i khi b?n b?t đ?u m?t th? hi?n c?a SQL Server, SQL Server Recovers m?i cơ s? d? li?u. Trong quá tr?nh ph?c h?i này, SQL Server cu?n l?i các các giao d?ch mà không ph?i là cam k?t. SQL Server c?ng ch? chuy?n ti?p các các giao d?ch cam k?t và nh?ng thay đ?i không ph?i b?ng văn b?n đ? các đ?a c?ng khi th? hi?n c?a SQL Server đ? b? ng?ng l?i. Khi các quá tr?nh ph?c h?i hoàn t?t, SQL Server đăng thông báo sau trong SQL T?p s? ghi l?i máy ch?:
Ph?c h?i Hoàn t?t
Trong quá tr?nh ph?c h?i, SQL Server có th? không ch?p nh?n các k?t n?i. Khách hàng th? k?t n?i cho trư?ng h?p SQL Server trong th?i gian này có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như dư?i đây:
Th?i gian ch? h?t h?n
Các d?ch v? đ?i l? máy ch? SQL không th? kh?i đ?ng v? nó ch? đ?i cho SQL Server đ? Khôi ph?c các cơ s? d? li?u. V? v?y, khi b?n nh?n đư?c thông báo sau trong t?p s? ghi l?i SQL Server, các k?t n?i s? không c?n không v?i m?t th?i gian ch? l?i:
Ph?c h?i hoàn ch?nh
Nếu ph?c h?i quá tr?nh m?t m?t th?i gian dài, b?n có th? ph?i thêm vào đó g? r?i quá tr?nh ph?c h?i.

Th? nghi?m nhi?u cách khác nhau đ? k?t n?i v?i trư?ng h?p c?a SQL Server

N?u b?n g?p v?n đ? k?t n?i khi k?t n?i cho trư?ng h?p SQL Server, b?n có th? s? d?ng m?t ho?c m?t s? phương pháp sau đây đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? k?t n?i.
 • Ki?m tra k?t n?i cho trư?ng h?p SQL Server b?ng cách s? d?ng SQL Server xác th?c và Windows xác th?c.
 • Ki?m tra k?t n?i cho trư?ng h?p SQL Server t? ngu?n d? li?u khác, ch?ng h?n như m?t ODBC DSN, m?t t?p tin .udl, phân tích truy v?n SQL, SQL Server Qu?n l? doanh nghi?p, các ti?n ích isql ho?c ti?n ích osql.
 • Ki?m tra k?t n?i cho trư?ng h?p SQL Server b?ng cách s? d?ng các giao th?c khác nhau. B?n có th? ch? đ?nh các giao th?c khác nhau b?ng cách t?o ra m?t m?i bi?t hi?u cho trư?ng h?p c?a SQL Server b?ng cách s? d?ng giao th?c đó. B?n c?ng có th? xác đ?nh các giao th?c trong chu?i k?t n?i c?a b?n b?ng cách thêm tcp:, np:, lpc:, ho?c rpc: đ?u tên d? c?a SQL Server. Ví d?, n?u TCP/IP các k?t n?i này không thành công, tên là ?ng k?t n?i thành công.
 • Ki?m tra k?t n?i b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n đăng nh?p khác nhau đ? giúp b?n xác đ?nh các v?n đ? có liên quan đ?n m?t c? th? tên đăng nh?p tài kho?n.
 • C? g?ng đ? thêm m?t m?c nh?p tương ?ng v?i đ?a ch? IP c?a các máy tính đang ch?y d? c?a SQL Server đ? %systemroot%\system32\drivers\etc\hosts t?p tin.
 • Th? k?t n?i cho trư?ng h?p SQL Server t? máy tính đang ch?y SQL Server và t? khách hàng.
 • N?u b?n đang k?t n?i t? máy tính đang ch?y SQL Server, b?n có th? ch? đ?nh "." ho?c "(đ?a phương)" (không có d?u ngo?c kép) thay v? c?a máy ch? tên và sau đó k?t n?i.
 • Th? k?t n?i cho trư?ng h?p SQL Server b?ng cách s? d?ng đ?a ch? IP thay v? c?a tên h? ph?c v?.
 • C? g?ng ch? đ?nh c?ng c? th? trư?ng h?p c?a SQL Server là nghe trên, ho?c b?ng cách t?o ra m?t bí danh ho?c b?ng cách thêm m?t s? hi?u c?ng đ? các k?t n?i chu?i (MyServer\MyInstance, 1433, ví d?).

N?m b?t d?u v?t giám sát m?ng

N?u v?n đ? k?t n?i không đư?c gi?i quy?t b?ng các bư?c mà đ? c?p trong "Th? nghi?m nhi?u cách khác nhau đ? k?t n?i v?i trư?ng h?p c?a SQL Server 2000" ph?n, s? d?ng ti?n ích giám sát m?ng đ? n?m b?t các m?ng d?u v?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? m?ng truy t?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
148942Làm th? nào đ? n?m b?t m?ng lư?i giao thông v?i giám sát m?ng

294818 Câu h?i thư?ng g?p v? giám sát m?ng

169292 Khái ni?m cơ b?n c?a đ?c d?u v?t TCP/IP

102908 Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? k?t n?i TCP/IP v?i Windows 2000 ho?c Windows NT


Đ? có đư?c thông tin chi ti?t hơn, b?n có th? ph?i s? d?ng d?u v?t SQL Profiler. B?n c?ng có th? dùng chu?n đoán m?ng Công c? cho phi nhóm máy tính đang ch?y SQL Server đ? truy t?m m?ng.Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? s? d?ng công c? ch?n đoán m?ng, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
321708Làm th? nào đ?: S? d?ng công c? ch?n đoán m?ng (Netdiag.exe) trong Windows 2000

THAM KH?O

Đ? thêm thông tin v? v?n đ? k?t n?i khác nhau liên quan đ?n SQL Server, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
812817H? tr? WebCast: Microsoft SQL Server 2000: x? l? s? c? k?t n?i
319930 Làm th? nào đ?: K?t n?i v?i Microsoft Desktop công c?
257434 INF: M?ng thư vi?n trong DSN hi?n có đư?c thay th? b?ng thư vi?n m?ng trong m?i DSN đ? cùng m?t tên máy ch? SQL
306985 RPC l?i khi k?t n?i m?t máy ch? ?o c?m v?i đư?ng ?ng đư?c đ?t tên theo
313062 Làm th? nào đ?: K?t n?i v?i cơ s? d? li?u b?ng cách s? d?ng Active Server Pages trong Windows 2000
313295 Làm th? nào đ?: S? d?ng tham s? tên máy ch? trong m?t chu?i k?t n?i đ? ch? đ?nh thư vi?n m?ng lư?i khách hàng
320728 Làm th? nào đ?: Gi?i quy?t "gi?i h?n k?t n?i t?i đa đ? đ?t t?i" l?i thông đi?p
328306 INF: Nguyên nhân ti?m năng c?a các thông báo l?i "SQL Server không t?n t?i ho?c truy c?p b? t? ch?i"
247931 INF: Phương pháp xác th?c cho các k?t n?i đ?n máy ch? SQL trong Active Server Pages
169377 Làm th? nào đ? truy c?p vào máy ch? SQL trong Active Server Pages
328383 INF: SQL Server khách hàng th? thay đ?i giao th?c khi h? c? g?ng đ? k?t n?i
238949 HOWTO: Thi?t l?p thư vi?n m?ng SQL Server trong m?t ADO k?t n?i chu?i
270126 PRB: Làm th? nào đ? qu?n l? khách hàng k?t n?i v?i c? hai máy ch? ?o SQL Server 2000 sau khi nâng c?p đang ho?t đ?ng/ho?t đ?ng c?m 7,0
316779 PRB: Khách hàng v?i l?c lư?ng giao th?c m?t m? đ?t trên có th? không k?t n?i v?i m?t đ?a ch? IP
216643 INF: ODBC/OLEDB k?t n?i tùy ch?n không đư?c th?y khi truy t?m các k?t n?i v?i SQL Server 7.0
265808 INF: Làm th? nào đ? k?t n?i v?i m?t SQL Server 2000 tên là trư?ng h?p v?i các công c? máy khách Phiên b?n trư?c
191572 Thông báo: Qu?n l? h? bơi k?t n?i các đ?i tư?ng ADO đư?c g?i là t? ASP
313173 M?u k?t n?i h? bơi đ?c đ? s? d?ng v?i Microsoft SQL Server 2000 driver cho JDBC
237844 HOWTO: Kích ho?t tính năng ODBC k?t n?i t?ng h?p trong m?t ?ng d?ng Visual Basic ADO
259569 PRB: Cài đ?t bên th? ba s?n ph?m ngh? thi?t đ?t đăng k? Windows 2000 MDAC

Thu?c tính

ID c?a bài: 827422 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowto kbsqlclient kbdll kbclientserver kbclient kbdns kberrmsg kbtshoot kbregistry kbmt KB827422 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:827422

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com