Identifikator ?lanka: 827218 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.

Da biste nastavili da dobijate bezbednosne ispravke za Windows, uverite se da koristite Windows XP sa servisnim paketom 3 (SP3). Vi?e informacija potra?ite na slede?oj Microsoft Veb stranici: Obustavlja se podr?ka za neke verzije operativnog sistema Windows

Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Ovaj ?lanak automatski odre?uje da li ra?unar koristi 32-bitnu ili 64-bitnu verziju sistema Windows. Ovaj ?lanak tako?e opisuje kako da ru?no utvrdite da li ra?unar koristi 32-bitnu ili 64-bitnu verziju sistema Windows. Broj bitova ra?unara obi?no ukazuje na koli?inu podataka koje ra?unar mo?e da obradi, brzinu kojom obra?uje podatke i maksimalni kapacitet memorije. Broj bitova operativnog sistema instaliranog na ra?unaru trebalo bi da se podudara sa brojem bitova samog ra?unara kako bi se optimizovale performanse ra?unara.

Rezultati automatskog otkrivanja verzije

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets 32s

Trenutno koristite 32-bitni operativni sistem.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets 32e


Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets 64s

Trenutno koristite 64-bitni operativni sistem.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets 64e

Ru?no odre?ivanje instalirane verzije sistema Windows

Koristite slede?e metode da biste utvrdili koja verzija operativnog sistema Windows je instalirana, u skladu sa operativnim sistemom Windows koji koristite 

Windows 8

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Postoje dva metoda za odre?ivanje da li koristite 32-bitnu ili 64-bitnu verziju sistema Windows 8. Ako jedan metod ne radi, poku?ajte sa drugim. 

1. metod: Prikaz prozora ?Sistem? na kontrolnoj tabli

 1. Prevucite prstom sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite dugme Pretra?i. Ili, ako koristite mi?, postavite pokaziva? mi?a u donji desni deo ekrana, a zatim kliknite na dugme Pretra?i.
 2. Unesite sistem u polje za pretragu, a zatim dodirnite dugme Postavke ili kliknite na njega.
 3. Dodirnite ili kliknite na dugme Sistem.
 4. Ako koristite 64-bitnu verziju sistema Windows 8, 64-bitni operativni sistem se prikazuje u polju Tip sistema ispod naslova Sistem. Ako koristite 32-bitnu verziju sistema Windows 8, 32-bitni operativni sistem se prikazuje u polju Tip sistema ispod naslova Sistem.

2. metod: Prikaz prozora ?Informacije o sistemu?

 1. Prevucite prstom sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite dugme Pretra?i. Ili, ako koristite mi?, postavite pokaziva? mi?a u donji desni deo ekrana, a zatim kliknite na dugme Pretra?i.
 2. U polju za pretragu otkucajte informacije o sistemu.
 3. Dodirnite ili kliknite na Sistem, dodirnite ili kliknite na Informacije o sistemu, a zatim kliknite na Rezime sistema.
 4. Ako koristite 64-bitnu verziju sistema Windows 8, ra?unar sa x64 procesorom se prikazuje u polju Tip sistema ispod naslova Stavka.
  Ako koristite 32-bitnu verziju sistema Windows 8, ra?unar sa x86 procesorom se prikazuje u polju Tip sistema ispod naslova Stavka.  
Ako ne mo?ete da utvrdite da li ra?unar koristi 32-bitnu ili 64-bitnu verziju sistema Windows 8 kori??enjem nekih od metoda, idite na odeljak ?Slede?i koraci?.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Windows Vista ili Windows 7

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Ako imate instaliran sistem Windows Vista ili Windows 7, postoje dva metoda za utvr?ivanje da li koristite 32-bitnu ili 64-bitnu verziju. Ako jedan metod ne funkcioni?e, isprobajte drugi.

1. metod: Prikaz prozora ?Sistem? na kontrolnoj tabli

 1. Kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  dugme ?Start?
  , u polju Zapo?ni pretragu otkucajte sistem i sa liste Programi izaberite stavku sistem.
 2. Operativni sistem se prikazuje na slede?i na?in:
  • Za 64-bitnu verziju operativnog sistema prikazan je 64-bitni operativni sistem za Tip sistema u okviru Sistem.
  • Za 32-bitnu verziju operativnog sistema prikazan je 32-bitni operativni sistem za Tip sistema u okviru Sistem.

2. metod: Prikaz prozora ?Informacije o sistemu?

 1. Kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   dugme ?Start?
  , u polju Zapo?ni pretragu otkucajte sistem, a zatim sa liste Programi izaberite stavku Informacije o sistemu.
 2. Kada je u oknu za navigaciju izabrana stavka Rezime sistema, operativni sistem se pojavljuje na slede?i na?in:
  • Za 64-bitnu verziju operativnog sistema prikazana je opcija Ra?unar zasnovan na x64 procesoru za Tip sistema u okviru Stavka.
  • Za 32-bitnu verziju operativnog sistema prikazana je opcija Ra?unar zasnovan na x86 procesoru za Tip sistema u okviru Stavka.
Ako nije mogu?e utvrditi broj bitova operativnog sistema pomo?u ovih metoda, pre?ite na odeljak ?Slede?i koraci?.


Video zapis: Osnovni podaci o tome kako da utvrdite da li imate 32-bitno ili 64-bitno izdanje operativnog sistema Windows

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets video1
uuid=f4bdcc15-c0f6-4f72-9bc4-ab031ec43612 VideoUrl=http://aka.ms/ie1bsc
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets video2


Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Windows XP

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Ako imate Windows XP, postoje dva metoda utvr?ivanja da li koristite 32-bitnu ili 64-bitnu verziju. Ako jedan metod ne funkcioni?e, isprobajte drugi.

1. metod: Prikaz prozora ?Sistem? na kontrolnoj tabli

 1. Kliknite na dugme Start i zatim izaberite stavku Pokreni.
 2. Otkucajte sysdm.cpl i kliknite na dugme U redu.
 3. Izaberite karticu Op?te postavke. Operativni sistem se prikazuje na slede?i na?in:
  • Za 64-bitnu verziju operativnog sistema, u okviru Sistem prikazano je Windows XP Professional x64 Edition verzija < godina>.
  • Za 32-bitnu verziju operativnog sistema, u okviru System prikazano je Windows XP Professional verzija <godina> .
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2683283
  Napomena <godina> je ?uvar mesta za godinu.

2. metod: Prikaz prozora ?Informacije o sistemu?

 1. Kliknite na dugme Start i zatim izaberite stavku Pokreni.
 2. Otkucajte winmsd.exe i kliknite na dugme U redu.
 3. Kada je u oknu za navigaciju izabrana stavka Rezime sistema, u oknu sa detaljima, u okviru Stavka prona?ite stavku Procesor. Zabele?ite vrednost.
  • Ako vrednost koja odgovara stavci Procesor po?inje sa x86, ra?unar radi pod 32-bitnom verzijom operativnog sistema Windows.
  • Ako vrednost koja odgovara stavci Procesor po?inje sa IA-64 ili AMD64, ra?unar koristi 64-bitnu verziju operativnog sistema Windows.
Ako na ovaj na?in ne mo?ete da utvrdite broj bitova operativnog sistema, idite na odeljak ?Slede?i koraci?.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Windows Server 2003

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Ako imate Windows Server 2003, postoje dva metoda za utvr?ivanje da li koristite 32-bitnu ili 64-bitnu verziju. Ako jedan metod ne funkcioni?e, isprobajte drugi.

1. metod: Prikaz prozora ?Svojstva sistema? na kontrolnoj tabli

 1. Kliknite na dugme Start i zatim izaberite stavku Pokreni.
 2. Otkucajte sysdm.cpl i kliknite na dugme U redu.
 3. Izaberite karticu Op?te postavke. Operativni sistem se prikazuje na slede?i na?in:
  • Za 64-bitnu verziju operativnog sistema, u okviru Sistem prikazano je Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition.
  • Za 32-bitnu verziju operativnog sistema, u okviru Sistem prikazano je Windows Server 2003 Enterprise Edition.

2. metod: Prikaz prozora ?Informacije o sistemu?

 1. Kliknite na dugme Start i zatim izaberite stavku Pokreni.
 2. Otkucajte winmsd.exe i kliknite na dugme U redu.
 3. Kada je u oknu za navigaciju izabrana stavka Rezime sistema, u oknu sa detaljima, u okviru Stavka prona?ite stavku Procesor. Zabele?ite vrednost.
  • Ako vrednost koja odgovara stavci Procesor po?inje sa x86, ra?unar radi pod 32-bitnom verzijom operativnog sistema Windows.
  • Ako vrednost koja odgovara stavci Procesor po?inje sa EM64T ili IA-64, ra?unar koristi 64-bitnu verziju operativnog sistema Windows.
Ako nije mogu?e utvrditi broj bitova operativnog sistema pomo?u ovih metoda, pre?ite na odeljak ?Slede?i koraci?.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2683283
Napomene
 • Da biste prona?li broj bitova ra?unara, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz ra?unar ili se obratite proizvo?a?u hardvera.
 • Intel ra?unari zasnovani na Itanium arhitekturi mogu da rade samo pod 64-bitnim verzijama operativnog sistema Windows. Intel ra?unari zasnovani na Itanium arhitekturi ne mogu da rade pod 32-bitnim verzijama operativnog sistema Windows. 64-bitne verzije operativnog sistema Windows trenutno rade samo na ra?unarima zasnovanim na Itanium arhitekturi i na AMD64 procesorima.

SLEDE?I KORACI

Ako pomo?u ovih metoda ne mo?ete da utvrdite broj bitova operativnog sistema, ovaj ?lanak vam na?alost ne mo?e biti od pomo?i. Naredni korak mo?e biti da zatra?ite od nekoga pomo? ili da se obratite slu?bi za podr?ku. Informacije o kontaktiranju slu?be za podr?ku potra?ite na Veb lokaciji Microsoft podr?ka.


Proizvode nezavisnih proizvo?a?a o kojima se govori u ovom ?lanku proizvela su preduze?a koja su nezavisna od korporacije Microsoft. Microsoft ne daje garanciju, podrazumevanu ni neku drugu, u pogledu performansi ili pouzdanosti ovih proizvoda.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 827218 - Poslednji pregled: 8. mart 2014. - Revizija: 7.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit Edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit Edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit Edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium Beta
 • Windows Vista Ultimate Beta
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise E
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium E
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional E
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate E
 • Windows 7 Ultimate N
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
Klju?ne re?i: 
kbexpertiseadvanced kbexpertiseinter kbinfo kbhowtomaster kbmsifixme kbfixme kbvideocontent kbcip KB827218

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com