Raksta ID: 827218 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.

Lai turpin?tu sa?emt oper?t?jsist?mas Windows dro??bas atjaunin?jumus, p?rliecinieties, vai dator? tiek darbin?ta oper?t?jsist?ma Windows XP ar 3. servisa pakotni (SP3). Lai ieg?tu papildinform?ciju, skatiet ?o Microsoft t?mek?a lapu: Da??m sist?mas Windows versij?m tiek p?rtraukts atbalsts

Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

?aj? rakst? autom?tiski tiek noteikts, vai dator? darbojas Windows XP 32 vai 64 bitu versija ?aj? rakst? ir ar? aprakst?ts, k? manu?li noteikt, vai dator? darbojas Windows 32š bitu versija vai 64 bitu versija. Parasti datora bitu skaits nor?da, cik daudz datu tas var apstr?d?t, datu apstr?des ?trumu un maksim?lo atmi?as apjomu. Lai optimiz?tu datora veiktsp?ju, dator? instal?t?s oper?t?jsist?mas bitu skaitam ir j?atbilst pa?a datora bitu skaitam.

Versijas autom?tisk?s noteik?anas rezult?ti

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets 32s

Pa?laik lietojat 32 bitu oper?t?jsist?mu.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets 32e


Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets 64s

Pa?laik lietojat 64 bitu oper?t?jsist?mu.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets 64e

Instal?t?s Windows versijas manu?la noteik?ana

Izmantojiet t?l?k nor?d?t?s metodes, lai noteiktu instal?to Windows versiju atbilsto?i oper?t?jsist?mai, kas darbojas dator?. 

Windows 8

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Ir divas metodes, k? p?rbaud?t Windows 8 versiju (32 bitu vai 64 bitu), kas darbojas dator?. Ja k?da no metod?m nedarbojas, izm??iniet otro metodi. 

1. metode. Vad?bas pane?a loga Sist?ma skat??ana

 1. Pavelciet virzien? no ekr?na lab?s malas un p?c tam pieskarieties vienumam Mekl?t. Vai, ja lietojat peli, virziet kursoru virs ekr?na apak??j?s lab?s malas un p?c tam noklik??iniet uz Search (Mekl?t).
 2. Mekl??anas lodzi?? ierakstiet system un p?c tam pieskarieties vienumam Settings (Iestat?jumi) vai noklik??iniet uz t?.
 3. Pieskarieties vienumam System (Sist?ma) vai noklik??iniet uz t?.
 4. Ja izmantojat Windows 8 64 bitu versiju, lauk? System type (Sist?mas tips) zem virsraksta System (Sist?ma) tiek r?d?ts teksts 64-bit Operating System (64 bitu oper?t?jsist?ma). Ja izmantojat Windows 8 32 bitu versiju, lauk? System type (Sist?mas tips) zem virsraksta System (Sist?ma) tiek r?d?ts teksts 32-bit Operating System (32 bitu oper?t?jsist?ma).

2. metode. Loga Sist?mas inform?cija skat??ana

 1. Pavelciet virzien? no ekr?na lab?s malas un p?c tam pieskarieties vienumam Mekl?t. Vai, ja lietojat peli, virziet kursoru virs ekr?na apak??j?s lab?s malas un p?c tam noklik??iniet uz Search (Mekl?t).
 2. Mekl??anas lodzi?? ierakstiet system information.
 3. Pieskarieties vienumam System (Sist?ma) vai noklik??iniet uz t?, pieskarieties vienumam System Information (Sist?mas inform?cija) vai noklik??iniet uz t? un p?c tam noklik??iniet uz System Summary (Sist?mas kopsavilkums).
 4. Ja izmantojat Windows 8 64 bitu versiju, lauk? System type (Sist?mas tips) zem virsraksta Item (Vienums) tiek r?d?ts teksts x64-based PC (x64 bitu dators).
  Ja izmantojat Windows 8 32 bitu versiju, lauk? System type (Sist?mas tips) zem virsraksta Item (Vienums) tiek r?d?ts teksts x86-based PC (x86 bitu dators).  
Ja, izmantojot ??s metodes, neizdodas noteikt Windows 8 versiju (32 bitu vai 64 bitu), kas darbojas dator?, p?rejiet uz sada?u N?kam?s darb?bas.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Windows Vista vai Windows 7

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Ja izmantojat oper?t?jsist?mu Windows Vista vai Windows 7, varat lietot k?du no div?m metod?m, lai noteiktu oper?t?jsist?mas versiju (32 bitu vai 64 bitu), kas darbojas dator?. Ja viena metode nedarbojas, m??iniet otru.

1. metode. Vad?bas pane?a loga Sist?ma skat??ana

 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt)
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   poga Start (S?kt)
  , lodzi?? Start Search (S?kt mekl??anu) ierakstiet system un p?c tam sarakst? Programs (Programmas) noklik??iniet uz system.
 2. Oper?t?jsist?ma tiek par?d?ta ??di:
  • Oper?t?jsist?mas 64 bitu versijas gad?jum? k? System type (Sist?mas tips) sada?? System (Sist?ma) tiek r?d?ts teksts 64-bit Operating System (64 bitu oper?t?jsist?ma).
  • Oper?t?jsist?mas 32 bitu versijas gad?jum? k? System type (Sist?mas tips) sada?? System (Sist?ma) tiek r?d?ts teksts 32-bit Operating System (32 bitu oper?t?jsist?ma).

2. metode. Loga Sist?mas inform?cija skat??ana

 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt)
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   poga Start (S?kt)
  , lodzi?? Start Search (S?kt mekl??anu) ierakstiet system un p?c tam sarakst? Programs (Programmas) noklik??iniet uz System Information (Sist?mas inform?cija).
 2. Kad navig?cijas r?t? ir atlas?ts System Summary (Sist?mas kopsavilkums), oper?t?jsist?ma tiek par?d?ta ??di:
  • Oper?t?jsist?mas 64 bitu versijas gad?jum? k? System type (Sist?mas tips) sada?? Item (Vienums) tiek r?d?ts x64-based PC (x64 bitu dators).
  • Oper?t?jsist?mas 32 bitu versijas gad?jum? k? System type (Sist?mas tips) sada?? Item (Vienums) tiek r?d?ts x86-based PC (x86 bitu dators).
Ja nevarat oper?t?jsist?mas bitu skaitu noteikt, izmantojot ??s metodes, p?rejiet uz sada?u "N?kam?s darb?bas".


Video: K? noteikt, vai dator? darbojas Windows 32 bitu vai 64 bitu izdevums

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets video1
uuid=f4bdcc15-c0f6-4f72-9bc4-ab031ec43612 VideoUrl=http://aka.ms/ie1bsc
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets video2


Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Windows XP

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Ja izmantojat oper?t?jsist?mu Windows XP, varat lietot k?du no div?m metod?m, lai noteiktu oper?t?jsist?mas versiju (32 bitu vai 64 bitu), kas darbojas dator?. Ja viena metode nedarbojas, m??iniet otru.

1. metode. Vad?bas pane?a loga Sist?ma skat??ana

 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt) un p?c tam noklik??iniet uz Run (Izpild?t).
 2. Ierakstiet sysdm.cpl un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 3. Noklik??iniet uz cilnes General (Visp?r?gi). Oper?t?jsist?ma tiek par?d?ta ??di:
  • Oper?t?jsist?mas 64 bitu versijas gad?jum? sada?? System (Sist?ma) tiek r?d?ts teksts Windows XP Professional x64 Edition Version< Year> (Windows XP Professional x64 bitu izdevuma versija, gads).
  • Oper?t?jsist?mas 32 bitu versijas gad?jum? sada?? System (Sist?ma) tiek r?d?ts teksts Windows XP Professional Version < Year> (Windows XP Professional versija, gads).
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2683283
  Piez?me. Apz?m?jums <gads> ir gada vietturis.

2. metode. Loga Sist?mas inform?cija skat??ana

 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt) un p?c tam noklik??iniet uz Run (Izpild?t).
 2. Ierakstiet winmsd.exe un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 3. Kad navig?cijas r?t? ir atlas?ts System Summary (Sist?mas kopsavilkums), detaliz?t?s inform?cijas r?t? sada?? Item (Vienums) atrodiet Processor (Procesors). Atcerieties v?rt?bu.
  • Ja Processor (Procesors) atbilsto?? v?rt?ba s?kas ar x86, dator? darbojas sist?mas Windows 32 bitu versija.
  • Ja vienumam Procesors atbilsto?? v?rt?ba s?kas ar IA-64 vai AMD64, dator? tiek darbin?ta oper?t?jsist?mas Windows 64 bitu versija.
Ja, izmantojot ??s metodes, neizdodas noteikt bitu skaitu oper?t?jsist?m?, p?rejiet uz sada?u N?kam?s darb?bas.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Windows Server 2003

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Ja izmantojat oper?t?jsist?mu Windows Server 2003, varat lietot k?du no div?m metod?m, lai noteiktu oper?t?jsist?mas versiju (32 bitu vai 64 bitu), kas darbojas dator?. Ja viena metode nedarbojas, m??iniet otru.

1. metode. Skatiet sist?mas rekviz?tus vad?bas panel?

 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt) un p?c tam noklik??iniet uz Run (Izpild?t).
 2. Ierakstiet sysdm.cpl un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 3. Noklik??iniet uz cilnes General (Visp?r?gi). Oper?t?jsist?ma tiek par?d?ta ??di:
  • Oper?t?jsist?mas 64 bitu versijas gad?jum? sada?? System (Sist?ma) tiek r?d?ts teksts Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition (Windows Server 2003 Enterprise x64 bitu izdevums).
  • Oper?t?jsist?mas 32 bitu versijas gad?jum? sada?? System (Sist?ma) tiek r?d?ts teksts Windows Server 2003 Enterprise Edition (Windows Server 2003 Enterprise izdevums).

2. metode. Loga Sist?mas inform?cija skat??ana

 1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam noklik??iniet uz Izpild?t.
 2. Ierakstiet winmsd.exe un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 3. Kad navig?cijas r?t? ir atlas?ts System Summary (Sist?mas kopsavilkums), detaliz?t?s inform?cijas r?t? sada?? Item (Vienums) atrodiet Processor (Procesors). Atcerieties v?rt?bu.
  • Ja Processor (Procesors) atbilsto?? v?rt?ba s?kas ar x86, dator? darbojas sist?mas Windows 32 bitu versija.
  • Ja vienumam Procesors atbilsto?? v?rt?ba s?kas ar EM64T vai IA-64, dator? tiek darbin?ta oper?t?jsist?mas Windows 64 bitu versija.
Ja, izmantojot ??s metodes, neizdodas noteikt bitu skaitu oper?t?jsist?m?, p?rejiet uz sada?u N?kam?s darb?bas.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Piez?mes
 • Lai uzzin?tu datora bitu skaitu, skatiet datoram pievienoto dokument?ciju vai sazinieties ar aparat?ras ra?ot?ju.
 • Intel Itanium platformas datoros var darbin?t tikai oper?t?jsist?mas Windows 64 bitu versijas. Intel Itanium platformas datoros nevar darbin?t oper?t?jsist?mas Windows 32 bitu versijas. Pa?laik oper?t?jsist?mas Windows 64 bitu versijas tiek darbin?tas tikai Itanium un AMD64 platformas datoros.

N?KAM?S DARB?BAS

Ja ??s metodes nevarat izmantot, lai noteiktu oper?t?jsist?mas bitu skaitu, diem??l ?is raksts jums turpm?k neb?s noder?gs. Varat l?gt k?dam pal?dz?bu vai sazin?ties ar atbalsta dienestu. Lai ieg?tu inform?ciju, k? sazin?ties ar atbalsta centru, apmekl?jiet Microsoft atbalsta vietni.


?aj? rakst? min?tos tre?o pu?u produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz nek?das netie?as vai cit?das garantijas par ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 827218 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2014. gada 8. marts - P?rskat??ana: 7.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium Beta
 • Windows Vista Ultimate Beta
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise E
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium E
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional E
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate E
 • Windows 7 Ultimate N
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
Atsl?gv?rdi: 
kbexpertiseadvanced kbexpertiseinter kbinfo kbhowtomaster kbmsifixme kbfixme kbvideocontent kbcip KB827218

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com