Identifikator ?lanka: 826513 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Kada pokrenete neki od Microsoft Office 2010, 2007 ili 2003 programa, mo?da ?ete dobiti poruku o gre?ci koja je sli?na slede?oj poruci o gre?ci:
Sistemu ponestaje virtuelne memorije. Da biste obezbedili ispravan rad operativnog sistema Windows, pove?ajte veli?inu datoteke strani?ne memorije za virtuelnu memoriju. Vi?e informacija potra?ite u pomo?i.
Ako kliknete na dugme U redu, mo?da ?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci:
Sistemu ponestaje virtuelne memorije. Windows pove?ava veli?inu datoteke strani?ne memorije za virtuelnu memoriju. Mogu?e je da ?e tokom ovog procesa memorijski zahtevi za neke aplikacije biti odbijeni. Vi?e informacija potra?ite u pomo?i.

UZROK

Do ovog pona?anja mo?e do?i ako neki od programa uklju?enih u Office poku?ate da pokrenete na ra?unaru na kojem je postavka vrednosti datoteke strani?ne memorije preniska.

RE?ENJE

Da bismo umesto vas pove?ali veli?inu strani?ne memorije, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto meneDa biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Fix it (Popravi). U dijalogu File download (Preuzimanje datoteke) kliknite na dugme Run (Pokreni) i sledite korake u ?arobnjaku za popravku.

Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50587Napomene
 • Paket ?e promeniti vrednost Po?etna veli?ina tako da bude 1,5 puta ve?a od RAM memorije i vrednost Maksimalna veli?ina tako da bude 3 puta ve?a od RAM memorije ako za to ima dovoljno prostora.
 • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za popravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.Popravi?u sâm

Da biste otklonili ovo pona?anje, pove?ajte veli?inu datoteke strani?ne memorije. Da biste to uradili, sledite ove korake u zavisnosti od operativnog sistema.

Napomena Microsoft Office 2010 i Office 2007 zahtevaju Windows XP ili noviji operativni sistem.

Windows 2000

 1. Kliknite desnim tasterom mi?a na stavku My Computer (Moj ra?unar), a zatim izaberite stavku Properties (Svojstva).
 2. U dijalogu Svojstva sistema izaberite karticu Vi?e opcija
 3. Kliknite na dugme Opcije performansi.
 4. U oknu Virtuelna memorija kliknite na dugme Promeni da biste pove?ali datoteku strani?ne memorije.

  Windows 2000 zahteva po?etnu vrednost od 126 MB za otklanjanje gre?aka.
 5. Kada promenite ovu postavku, kliknite na dugme Postavi, a zatim kliknite na dugme U redu.
 6. U dijalogu Aplet ?Sistem? na kontrolnoj tabli kliknite na dugme U redu u vezi sa slede?om porukom:
  Promene koje ste uneli zahtevaju da ponovo pokrenete ra?unar pre nego ?to stupe na snagu.
 7. Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili dijalog Opcije performansi, a zatim kliknite na dugme U redu da biste zatvorili dijalog Svojstva sistema.
 8. Kada se od vas zatra?i da ponovo pokrenete ra?unar, kliknite na dugme Da.

Windows XP

 1. Kliknite na dugme Start, kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Moj ra?unar, a zatim izaberite stavku Svojstva.
 2. U dijalogu Svojstva sistema izaberite karticu Vi?e opcija.
 3. U oknu Performanse kliknite na dugme Postavke.
 4. U dijalogu Opcije performansi izaberite karticu Vi?e opcija.
 5. U oknu Virtuelna memorija kliknite na dugme Promeni.
 6. Pove?ajte vrednosti za stavke Polazna veli?ina i Maksimalna veli?ina, kliknite na dugme Postavi, a zatim kliknite na dugme U redu.
 7. Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili dijalog Opcije performansi, a zatim kliknite na dugme U redu da biste zatvorili dijalog Svojstva sistema.

DODATNE INFORMACIJE

Pomo?u virtuelne memorije, ra?unar mo?e da koristi prostor na ?vrstom disku kao radnu memoriju (RAM). Ra?unar koristi virtuelnu memoriju kako bi uve?ao obi?nu RAM memoriju instaliranu na ra?unaru. Ako smanjite veli?inu datoteke strani?ne memorije, Office program se mo?da ne?e ispravno pokrenuti ili se ne?e pokrenuti uop?te. Do ovog pona?anja mo?e do?i ?ak i ako ra?unar ima veliku RAM memoriju. Za dodatne informacije kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
310312 Opis alatke ??i??enje diska? u operativnom sistemu Windows XP

Da li je ovo re?ilo problem?

 • Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.
 • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste pru?ili povratne informacije ili prijavili probleme u vezi sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 826513 - Poslednji pregled: 12. septembar 2011. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft OneNote 2010
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft PowerPoint 2010
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Publisher 2010
 • Microsoft Project Professional 2010
 • Microsoft Project Standard 2010
 • Microsoft Visio Premium 2010
 • Microsoft Visio Professional 2010
 • Microsoft Visio Standard 2010
 • Microsoft Access 2010
 • Microsoft SharePoint Workspace 2010
 • Microsoft Infopath 2010
Klju?ne re?i: 
kbprogramming kbprb kberrmsg kbfixme kbmsifixme KB826513

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com