Làm th? nào đ? t?o và ch?nh s?a m?t tài li?u HTML trong Word 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 826212
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách t?o m?t tài li?u HTML c?a s? d?ng Word 2003, bao g?m các h?ng m?c như g? văn b?n và thêm h?nh ?nh và siêu liên k?t đ?n các tài li?u HTML c?a b?n.

T?o tài li?u HTML c?a b?n

T?o tài li?u HTML m?i c?a b?n, s? d?ng m?t trong hai sau phương pháp.

Phương pháp 1

 1. B?t đ?u t? 2003.
 2. Trong các Tài li?u m?i nhi?m v? ngăn, b?m vàoTrang web dư?i M?i.
 3. Nh?p vào Tệp, sau đó b?mLưu.

  Chú ý Các Lưu như ki?u h?p s? d?ng t?p tin trang Web (*.mht; *.mhtml), ho?c b?n có th? chuy?n sang trang Web (*.htm, * .html).
 4. Trong các Tên tệp h?p, g? tên t?p b?n mu?n cho tài li?u c?a b?n, và sau đó nh?p vàoLưu.

Phương pháp 2

 1. B?t đ?u t? 2003.
 2. Nh?p vào Tệp, sau đó b?m Löu laøm Trang web.
 3. Trong các Tên tệp h?p, g? tên t?p b?n mu?n cho tài li?u c?a b?n, và sau đó nh?p vào Lưu.

Thêm văn b?n và siêu liên k?t vào tài li?u HTML c?a b?n

 1. M? tài li?u HTML mà b?n t?o ra trư?c đó trong này bài vi?t. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Nh?p vào Tệp, sau đó b?m M?.
  2. Xác đ?nh v? trí bài vi?t c?a b?n đư?c lưu, vào "t?o ra c?a b?n HTML Tài li?u"ph?n c?a bài vi?t này.
  3. Nh?p vào các t?p tin và sau đó nh?p vào M?.
 2. Nh?p văn b?n sau đây trong tài li?u:
  B?n có th? s? d?ng Microsoft Word đ? t?o ra m?t cách d? dàng như b?n có th? t?o tài li?u Word đ?ng b?ng văn b?n HTML.
 3. Đ? t?o ra m?t siêu liên k?t, trong văn b?n b?n đ? nh?p, nh?p vào các t? Microsoft Word.
 4. Trên các Chèn tr?nh đơn, nh?p vàoSiêu liên k?t.
 5. Trong các Chèn siêu liên k?t h?p tho?i, lo?ihttp://www.Microsoft.com/Word trong cácĐ?a ch? h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 6. Lưu các thay đ?i vào tài li?u.

Thêm h?nh ?nh vào tài li?u HTML c?a b?n

 1. Đ?t đi?m chèn c?a b?n nơi b?n mu?n h?nh ?nh đ? trong tài li?u c?a b?n.
 2. Nh?p vào Chèn, đi?m đ?nH?nh ?nh, sau đó b?m ClipArt.
 3. Trong các ClipArt nhi?m v? ngăn, b?m vàoTìm kiếm.

  Chú ý N?u b?n b?m vào Tìm kiếm mà không c?n cách g? b?t c? đi?u g? trong các T?m ki?m văn b?n h?p, k?t qu? t?m ki?m s? hi?n th? t?t c? các nh?ng h?nh ?nh đang có s?n trên h? th?ng c?a b?n.
 4. Trong các K?t qu? o dan adran, ch?n h?nh ?nh mà b?n mu?n đ? chèn trong trang.
 5. Lưu các thay đ?i và sau đó đóng tài li?u.

M? m?t tài li?u HTML trong Word

 1. Nh?p vào Tệp, sau đó b?mM?.
 2. Trong các M? h?p tho?i h?p, xác đ?nh v? trí HTML tài li?u b?n t?o ra trư?c đó, và sau đó ch?n nó.
 3. Nh?p vào M?.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? h? tr? HTML trong Word 2003, làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u t? 2003.
 2. Trên các Trợ giúp tr?nh đơn, nh?p vào Microsoft T? tr? giúp.
 3. Lo?i HTML trong cácTìm kiếm h?p, và sau đó b?m vào m?i tên.
 4. Ch? đ? liên quan và các m?u s? xu?t hi?n.

  Nh?p vào b?t k? m?c nào đ? hi?n th? các thông tin.

Thu?c tính

ID c?a bài: 826212 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB826212 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:826212

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com