Cach khc phuc s c biu tng kt ni mang bi thiu trong Windows Server 2003 va Windows XP

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 825826 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.

tip tuc nhn cac ban cp nht bao mt danh cho Windows, hay am bao ban ang chay Windows XP vi Goi Dich vu 3 (SP3). bit thm thng tin, hay tham khao trang web sau cua Microsoft: Mt s phin ban cua Windows sp ht thi gian c h tr

V phin ban Windows 2000 cua bai vit nay, hay xem 329050.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Gii thiu

Bai vit nay m ta cac phng phap tng bc va cac phng phap khc phuc s c nng cao ma ban co th s dung khi phuc biu tng kt ni quay s va kt ni mang bi thiu trn may tinh chay Windows XP hoc Windows Server 2003. Tuy nhin, mc du biu tng bi thiu, mang vn hoat ng binh thng. Vi cac biu tng mang bi thiu co th la du hiu cua nhiu s c, rt kho bit nguyn nhn nao gy ra s c cu th cua ban cho n khi ban kim tra. Chung ti se hoi ban mt s cu hoi. Sau o, da trn cu tra li cua ban, chung ti se xac inh ban nn th phng phap nao trc trong nhng phng phap sau y.

Bai vit nay cung cp cac bc t tr giup danh cho ngi dung may tinh t trinh bt u n trung binh.
Phn "Khc phuc s c nng cao" c thit k danh cho ngi dung may tinh chuyn su.
Ban co th thy d dang hn khi lam theo cac bc nu ban in bai vit nay ra trc.

TRI?U CH?NG

Khi ban bm Bt u, tro chut vao va bm vao Pa-nen iu khin ri bm up vao Kt ni Mang hoc nu ban bm chut phai vao ia im Mang cua ti trn man hinh ri bm vao Thuc tinh, ban khng thy tt ca cac biu tng mang. Hoc ban co th gp s c vi ca s Kt ni Mang.

bit ban nn th phng phap nao trc giai quyt s c cua minh, xem lai bn nguyn nhn sau xac inh hin tng nao phu hp vi tinh hung cua ban.

Trng hp 1: Tt ca hoc mt s biu tng mang bi thiu.

 • Biu tng kt ni LAN hoc Internet Tc Cao bi thiu.
 • Biu tng Kt ni Quay s bi thiu.
 • Biu tng Thut sy Kt ni Mi bi thiu.
 • Chi co biu tng Thut sy Kt ni Mi xut hin. Hoc mt hoc nhiu kt ni quay s cung xut hin.
 • Nu ban bm vao Nng cao ri bm Thit t Nng cao, chi muc nhp [Kt ni Truy nhp T xa] xut hin trong danh sach Kt ni.
Nu y la tinh hung cua ban, trc ht ban th Phng phap 1 trong phn "Khc phuc s c chung" cho phep Windows t ng phat hin va cai t cac b iu hp mang.

Trng hp 2: Chi biu tng "Kt ni Quay s" bi thiu.

Nu y la tinh hung cua ban, trc ht ban th Phng phap 5 trong phn "Khc phuc s c chung" thm modem chun chung.

Trng hp 3: Ca s Kt ni Mang dng ap ng (treo) hoc ong ngay sau khi ban chon kt ni mang ri bm vao "Thuc tinh"

Nu y la tinh hung cua ban, th Phng phap 4 trong phn "Khc phuc s c nng cao" cu truc lai muc nhp Config cua khoa con Mang. Nu ban cam thy khng hai long khi thc hin khc phuc s c nng cao, ban co th mun nh ai o tr giup hoc lin h b phn h tr.
Trng hp 4: Biu tng mang bin mt chi sau khi ban kt ni mang theo cach thu cng.
Nu y la tinh hung cua ban, th Phng phap 3 trong phn "Khc phuc s c nng cao" s dung cng cu Kt qua Chinh sach Nhom hoc Ban iu khin Quan ly Chinh sach Nhom chn oan va giai quyt s c. Nu ban cam thy khng hai long khi thc hin khc phuc s c nng cao, ban co th mun nh ai o tr giup hoc lin h b phn h tr.

Khc phuc s c chung

Phng phap 1: Cho phep Windows t ng phat hin va cai t cac b iu hp mang

Windows co th t ng phat hin va cai t cac b iu hp mang ung cho ban. Windows cung se sa bt ky muc nhp ng ky bi hong nao trong b iu hp mang.

hng dn Windows t ng phat hin va cai t cac b iu hp mang cho ban, thc hin theo cac bc sau:
 1. Bm chut phai vao May tinh cua ti ri bm vao Thuc tinh.
 2. Bm vao tab Phn cng ri bm B quan ly Thit bi.
 3. xem danh sach cac b iu hp mang a cai t, bung rng (Cac) b iu hp mang. Bm xac inh b iu hp mang ri bm D cai t.
 4. Khi ng lai may tinh ri cho phep h thng t ng phat hin va cai t cac trinh iu khin cua b iu hp mang.
Kim tra xem biu tng mang co xut hin hay khng. Nu phng phap nay hiu qua i vi ban, ban a hoan thanh cac bc trong bai vit nay. Tuy nhin, ban co th mun oc phn "Meo phong tranh" tim hiu cach tranh s c nay trong tng lai.

Nu phng phap nay khng hiu qua i vi ban, hay th Phng phap 2.

Phng phap 2: Xac minh cac thit t va dich vu mang

Thit t mang nh thit t b iu hp, thit t dich vu, thit t ng nhp, thit t tng tac man hinh va thit t dich vu mang cho phep ban s dung may tinh kt ni mang. Nu nhng thit t nay khng chinh xac, s c kt ni mang co th xut hin.

xac minh thit t va dich vu mang, thc hin theo cac bc sau:
 1. Xac minh rng b iu hp mang c chon ung. B iu hp mang la thit bi cho phep ban kt ni may tinh vi mang. Con c goi la the giao din ngi dung mang (NIC).
  1. Bm chut phai vao May tinh cua ti, bm Thuc tinh, bm vao tab Phn cng ri bm B quan ly Thit bi.
  2. Bm chut phai vao B iu hp mang ri xac minh rng tn b iu hp mang c chon ung. Nu ban khng bit tn b iu hp mang cua minh, ng lo. By gi, chi cn am bao b iu hp c chon.
  3. Bm up vao b iu hp mang ri xac minh rng thng bao "Thit bi nay hoat ng ung cach" xut hin trong hp Trang thai thit bi trn tab Chung. Nu ban khng thy thng bao nay, bm vao Khc phuc s c ri thc hin theo hng dn.
  4. Sau khi ban xac nhn rng b iu hp mang c chon ung va hoat ng ung cach, ban co th ong tt ca cac hp thoai m.
 2. Xac minh rng cac dich vu cn thit c bt u. Thit t Dich vu chi hng dn h thng dng, bt u va quan tri cac dich vu h thng.
  1. Bm chut phai vao May tinh cua ti, sau o bm Quan ly.
  2. Bm up Dich vu va ng dung ri bm Dich vu.
  3. Trong ngn bn phai, xem ct Trang thai. Ban co th cn bung rng hp ban co th thy tt ca cac ct. am bao cac dich vu sau a bt u:
   • Goi thu tuc t xa (RPC)
    (Dich vu nay phai c bt u trc khi cac dich vu khac co hiu lc.).
   • Kt ni Mang
    (Dich vu nay chi co th bt u nu dich vu RPC hoat ng.)
   • Cm va Chay
   • COM+ H thng S kin
    (Dich vu nay chi co th bt u nu dich vu RPC hoat ng.)
   • B quan ly Kt ni Truy nhp T xa
    (Dich vu nay chi co th bt u nu dich vu in tin hoat ng.)
   • in tin
    (Dich vu nay chi co th bt u nu dich vu RPC va dich vu PnP hoat ng.)
  4. bt u dich vu, bm chut phai vao tn dich vu ri bm vao Bt u.
  5. Khng ong hp Quan ly May tinh vi ban se cn kim tra thit t b sung trong cac bc con lai.
 3. Xac minh thit t ng nhp.
  1. Trong ngn bn phai, bm up vao dich vu COM+ H thng S kin.
  2. Bm vao tab ng nhp.
  3. Trong ng nhp vi t cach, xac minh rng Tai khoan H thng cuc b c chon.
 4. Xac minh thit t tng tac man hinh.
  1. Bm up vao dich vu Kt ni Mang.
  2. Bm vao tab ng nhp.
  3. Trong ng nhp vi t cach, xac minh rng tuy chon Tai khoan H thng Cuc b c chon.
  4. Xac minh rng hp chon Cho phep dich vu tng tac vi man hinh c chon ri bm OK.
  5. ong hp Quan ly May tinh.
 5. Xac minh thit t dich vu mang.
  1. Bm Bt u, ri bm Pa-nen iu khin.
  2. Bm up Thm hoc Loai bo Chng trinh.
  3. Bm Thm/Loai bo Cu phn Windows.
  4. Cun xung ri bm Dich vu Mang ri bm Chi tit. Xac minh rng Dich vu TCP/IP n gian c bt ri bm OK.
  5. ong tt ca cac hp thoai m.
 6. Xac minh rng cac tp DLL mang c ng ky ung. Cac tp DLL la cac tp nho bao gm th vin cac chc nng va d liu co th c chia se qua nhiu ng dung.
  1. B?m Bt u r?i b?m Chay.
  2. Trong Chay, go cmd.exe ri bm OK.
  3. Go cac dong sau y. Bm ENTER sau khi go mi dong. Vn ban lnh nay kho nhp. am bao ban go chinh xac nh hin thi bn di. Hoc thay vao o, ban co th thy d dang hn khi sao chep va dan vn ban. Bm OK khi hp thoai RegSvr32 xut hin cho mi lnh.

   regsvr32 netshell.dll
   regsvr32 netcfgx.dll
   regsvr32 netman.dll
  4. Khi ng lai may tinh. Kim tra xem biu tng mang co xut hin hay khng. Nu phng phap nay hiu qua i vi ban, ban a hoan thanh cac bc trong bai vit nay. Tuy nhin, ban co th mun oc phn "Meo phong tranh" tranh s c nay trong tng lai.

   Nu phng phap nay khng hiu qua i vi ban, hay th Phng phap 3.

Phng phap 3: Xac inh nu trinh iu khin cua bn th ba khng tng thich vi Windows Goi Dich vu mi nht

Trinh iu khin la phn mm cho phep may tinh cua ban lin lac vi phn cng hoc thit bi. Nu ban a cai t trinh iu khin li thi, trinh iu khin co th khng tng thich vi Windows Goi Dich vu mi nht. Ban co th sa li khng tng thich nay bng cach kim tra xem co ban cp nht trinh iu khin hay khng.

kim tra xem co trinh iu khin b iu hp mang mi hay khng, thc hin theo cac bc sau:
 1. Bm Bt u, tro chut vao Tt ca Chng trinh ri bm Windows Update.
 2. Bm Cai t Tuy chinh ri bm Chon ban cp nht phn cng tuy chon.
 3. Tim tn b iu hp mang ri cai t bt ky ban cp nht phn cng sn co nao. Nu ban khng tim thy trinh iu khin c lit k, ban co th mun kim tra Web site cua nha san xut bit thm thng tin.
 4. Khi ng lai may tinh nu ban c nhc cai t ban cp nht phn cng.
Kim tra xem biu tng mang co xut hin hay khng. Nu phng phap nay hiu qua i vi ban, ban a hoan thanh cac bc trong bai vit nay. Tuy nhin, ban co th mun oc phn "Meo phong tranh" tranh s c nay trong tng lai.

Nu phng phap nay khng hiu qua i vi ban, ban co th th Phng phap 4.

Phng phap 4: S dung tin ich Dcomcnfg.exe t lai thit t "Mc ong vai Mc inh"

Thit t nay cho may tinh bit cach ban mun may tinh xac thc ai co th kt ni mang. Phng phap nay nghe co ve ang s hn y nghia thc cua no. Tin ich DCOM Config co giao din tro vao va bm va ban chi cn thc hin theo cac bc, tin ich nay se lam cac cng vic "nng nhoc" cho ban.

Trc khi ban bt u, ban se cn am bao rng ban ng nhp vao may tinh bng tai khoan quan tri vin. Vi tai khoan quan tri vin, ban co th thc hin cac thay i ma ban khng th thc hin c bng bt ky tai khoan nao khac cho may tinh cua minh, chng han nh tai khoan chun. Nu ban ang s dung may tinh cua minh, kha nng la ban ng nhp bng tai khoan quan tri vin.

Nu ban khng chc chn ban co quyn ngi dung quan tri hay khng, hay thc hin theo cac bc sau. Nu khng, i ti bc 1.
 1. M hp thoai Thuc tinh Ngay va Gi.
  1. B?m Bt u r?i b?m Chay.
  2. Trong M, go timedate.cpl, sau o nhn ENTER.
 2. By gi xac inh xem ban ng nhp bng tai khoan quan tri vin hay khng.
  • Nu hp thoai Thuc tinh Ngay va Gi m sau khi ban thc hin bc 1, ban c ng nhp vi t cach quan tri vin may tinh. ong hp thoai Thuc tinh Ngay va Gi ri tip tuc vi phng phap nay.
  • Nu ban nhn c thng bao sau, ban a khng ng nhp vi t cach quan tri vin::
   Ban khng co mc c quyn thich hp thay i gi cua h thng.
tip tuc cng vic nay, trc ht ban phai ng xut ri ng nhp lai vao Windows bng tai khoan quan tri vin may tinh. Nu ban khng bit cach ng nhp lai vao Windows bng tai khoan quan tri vin may tinh, ban co th phai nh ai o tr giup. Nu may tinh nay la mt phn cua mang tai ni lam vic, ban co th phai yu cu quan tri vin h thng giup . Tuy nhin, nu ban phai thc hin cng vic nay trn may tinh tai nha khng phai la mt phn cua mang, ban phai bit mt khu cua tai khoan quan tri vin trn may tinh cua minh.

Tht khng may, nu ban khng bit mt khu cho tai khoan quan tri vin trn may tinh cua ban, ni dung nay khng th giup ban thm. Ban co th mun lin h b phn h tr. Xem "Cac bc tip theo" bit thm thng tin v cach lin h b phn h tr.

chay tin ich Dcomcnfg.exe da trn thit t Mc ong vai Mc inh, thc hin theo cac bc sau:
 1. Bm Bt u, sau o bm Chay.
 2. Go dcomcnfg ri bm OK.
 3. Trong Dich vu Cu phn, bm vao May tinh, bm chut phai vao may tinh co mc ong vai trn toan may ma ban mun sa i (vi du: May tinh cua ti) ri bm Thuc tinh.
 4. Bm vao tab Thuc tinh Mc inh ri bm chon hp chon Kich hoat COM Phn tan trn may tinh nay cho may tinh nay.
 5. Bm mui tn xung trong hp Mc ong vai Mc inh ri bm bt ky thit t nao ngoai n danh ri bm OK.

Mc ong vai trn toan may mi se co sn khi ban khi ng chng trinh ln sau. Cac chng trinh hin ang chay khng bi anh hng cho n khi ban khi ng lai chng trinh.

Kim tra xem biu tng mang co xut hin hay khng. Nu phng phap nay hiu qua i vi ban, ban a hoan thanh cac bc trong bai vit nay.

Nu phng phap nay khng hiu qua i vi ban, ban co th th Phng phap 5.

Phng phap 5: Nu chi co cac biu tng Kt ni Quay s bi thiu, tam thi thm modem mi

Th thm modem chun. Thng thng, chi qua trinh thm modem mi lam cho biu tng kt ni xut hin lai. thm modem chun, hoan tt cac bc sau:
 1. Bm Bt u, ri bm Pa-nen iu khin.
 2. Nu cha c chon, bm vao Chuyn sang Ch xem C in. Tuy chon nay xut hin phia bn trai cua Pa-nen iu khin.
 3. Bm up vao Tuy chon in thoai va Modem.
 4. Bm Modems ri bm Thm. Thm Thut sy Phn cng bt u.
 5. Bm chon hp chon Khng phat hin modem cua ti, ti se chon modem t danh sach ri bm Tip theo.
 6. Chon modem chun t danh sach bn trai ri bm Tip theo. Khi biu tng xut hin lai, ban co th xoa an toan modem ban a thm trong quy trinh nay.

Khc phuc s c nng cao

Nu ban vn gp s c thiu biu tng, ban co th th phng phap nng cao. Nu ban khng hai long vi khc phuc s c nng cao, ban co th mun lin h B phn h tr. bit thng tin v cach lin h b phn h tr, xem phn "Cac bc tip theo".

Chung ti khuyn s dung cac phng phap khc phuc s c nng cao sau cho ngi dung chuyn su:

Phng phap 1: Xac minh rng tt ca Tp Windows c Bao v trong th muc H thng 32 gi nguyn

B kim tra Tp H thng cho phep quan tri vin quet tt ca cac tp c bao v xac minh phin ban cua tp. Nu B kim tra Tp H thng phat hin tp c bao v a bi ghi e, b kim tra se truy xut phin ban ung cua tp t th muc b m n (%Systemroot%\System32\Dllcache) hoc t tp ngun cai t Windows ri thay th tp khng ung. B kim tra Tp H thng cung kim tra va phuc hi lai cp m n. Ban phai ng nhp vao vi t cach la quan tri vin hoc mt thanh vin cua nhom Quan tri vin chay B kim tra Tp H thng.

chay B kim tra Tp H thng, m du nhc lnh, go sfc /purgecache ri nhn ENTER. B kim tra Tp H thng bt u.

bit thm thng tin v cach s dung tinh nng Bao v Tp cua Windows, xem lai bai vit sau trong C s Kin thc Microsoft:
222193 M ta tinh nng Bao v Tp cua Windows

Phng phap 2: Xoa phn mm quan ly b iu hp mang cua bn th ba

Cac san phm cua bn th ba ma bai vit nay thao lun c cac cng ty c lp vi Microsoft san xut. Microsoft khng am bao, ngu y hay theo cach khac v hiu sut hoat ng hoc tin cy cua nhng san phm nay.

Tam thi xoa bt ky phn mm tao nhom nao. T hp sau y c xac inh la khng tng thich:
B iu hp May chu Intel Pro 100+ Hai Cng vi Phn mm Tao nhom cua Intel chay cu phn SNMP.
bit phin ban cp nht cua tac nhn Intel SNMP (Ilansnmp.dll) va bit thm thng tin, lin h nha san xut b iu hp mang hoc nha cung cp phn mm bn th ba. bit thm thng tin, bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
811876 B iu hp mang bin mt khi danh sach b iu hp mang va may chu cum dng phan hi vi tac nhn Intel SNMP a cai t
278431 S dung b iu hp nhom vi cn bng tai mang co th gy s c mang

Phng phap 3: S dung cng cu Kt qua Chinh sach Nhom xem i tng Chinh sach Nhom nao c ap dung

Nu biu tng bi xoa chi sau khi ban kt ni mang theo cach thu cng, thc hin theo cac bc sau:
 1. Khi ng lai may tinh khi may tinh khng c kt ni mang xem i tng Chinh sach Nhom (GPO) ang c tai xung hay khng.
 2. Bt u cng cu Kt qua Chinh sach Nhom tim GPO nao c ap dung. bit thm thng tin v cach s dung cng cu Kt qua Chinh sach Nhom, bm s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  321709 Cach s dung cng cu Kt qua Chinh sach Nhom trong Windows 2000
 3. Bm Bt u, bm Chay, go gpedit.msc va nhn ENTER.
 4. Xac inh va m Chinh sach nhom/Cu hinh Ngi dung/Thit t Windows/Bao tri Internet Explorer/Kt ni/Thit t Kt ni/.

Phng phap 4: t lai kt ni mang

yu cu chung ti t lai kt ni mang cho ban, hay vao phn "Khc phuc s c cho ti". Nu ban mun t minh t lai kt ni mang, hay vao phn " ti t khc phuc s c" phn.

Khc phuc s c cho tit ng khc phuc s c nay, bm vao nut hoc lin kt Khc phuc s c.Trong hp thoai Tp Tai xung,bm Chay ri thc hin theo cac bc trong Thut sy Khc phuc s c.


t lai kt ni mang
Khc phuc s c cua Microsoft 50598


Chu y
 • Thut sy nay co th chi co bng ting Anh. Tuy nhin, khc phuc t ng cung hoat ng cho cac phin ban ngn ng khac cua Windows.
 • Nu ban hin khng lam vic trn may tinh xay ra s c, hay lu giai phap Khc phuc s c vao ia flash hoc CD ri chay trn may tinh co s c.? ti t? kh?c ph?c s? c?

Quan trong Phn, phng phap hoc tac vu nay cha cac bc chi dn ban cach s?a i s ng ky. Tuy nhin, c th? x?y ra s? c? nghim tr?ng n?u b?n s?a ?i s? ng k? khng ng cch. Do , h?y ch?c ch?n r?ng b?n th?c hi?n cc b?c sau c?n th?n. ? b?o v? t?t hn, h?y sao lu s? ng k? tr?c khi b?n s?a ?i. Sau , b?n c th? khi ph?c s? ng k? n?u x?y ra s? c?. ? bi?t thm thng tin v? cch sao lu v khi ph?c s? ng k?, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
322756 Cach sao lu va khi phuc s ng ky trong Windows
Nu ca s Kt ni Mang bt u m nhng ong ngay lp tc hoc "treo", hoan thanh cac bc sau:
 1. Bm Khi ng, bm Chay, go regedit, va sau o bm ENTER.
 2. inh vi, ri bm chut phai vao khoa con ng ky sau:
  HKEY_LOCAL-MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network
 3. Bm chut phai vao khoa con nay, bm Xut ri lu nhanh a chon vao mt tp.
 4. Bm lai khoa con Mang ri xoa muc nhp Config. Khng xoa khoa con Mang. Muc nhp Config se c cu truc lai khi ban khi ng lai may tinh.
 5. Khi ng lai may tinh. Ban co th phai tt may tinh theo cach thu cng.

Phng phap 5: Xac minh rng khoa s ng ky gi nguyn va chinh xac

xac minh rng khoa s ng ky gi nguyn va chinh xac, hoan thanh cac bc sau:
 1. Bm Khi ng, bm Chay, go regedit, va sau o bm ENTER.
 2. inh vi, ri bm chut phai vao khoa con ng ky sau:
  HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{0000010C-0000-0000-C000-00000000046}
  Xac minh rng khoa con NumMethods va ProxyStubClsid32 tn tai va gia tri cua chung chinh xac. Nu nhng khoa con ng ky nay khng tn tai, hay tao chung. bit thm thng tin v cach tao nhng khoa con ng ky nay, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:

  269019 Biu tng th muc kt ni mang va quay s bi thiu

Phng phap 6: Kim tra cac b iu hp mang bi thiu, c tao ban sao hoc bi n

d cai t b iu hp mang bi m khoi s ng ky, hoan thanh cac bc sau:
 1. Bm Bt u, bm Chay, go cmd.exe ri nhn ENTER.
 2. Go set devmgr_show_nonpresent_devices=1 ri nhn ENTER.
 3. Go Start DEVMGMT.MSC ri nhn ENTER.
 4. Bm Xem ri bm Hin thi Thit bi n.
 5. Bung rng cy B iu hp mang.
 6. Bm chut phai vao b iu hp mang bi m ri bm D cai t.

Phng phap 7: Xoa tt ca thng tin AutoDiscovery/AutoPurge (ADAP) khoi s ng ky va t lai trang thai cua mi th vin hoat ng

thc hin vic nay, m du nhc lnh, go winmgmt / clearadap ri nhn ENTER.

bit thm thng tin, hay nhp vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
266416 Cach khc phuc s c v li b m hiu nng da trn WinMgmt

Cac bc tip theo

Nu ban khng th hoan thanh cac bc trong bai vit nay khi phuc biu tng mang cua minh, ban co th yu cu ai o tr giup hoc lin h b phn h tr.

xem tuy chon h tr cua Microsoft, ghe thm Web site Microsoft sau:
http://support.microsoft.com/contactus

Meo phong tranh

tranh nhng s c nay trong tng lai, c gng lun cp nht may tinh cua ban. Lun am bao ban cai t trinh iu khin gn y nht trn may tinh. thc hin vic nay, ban co th s dung Windows Update cai t trinh iu khin mi nht. bit thm thng tin, ghe thm web site sau cua Microsoft:
http://update.microsoft.com

THAM KH?O

bit thm thng tin, bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
811876 B iu hp mang bin mt khi danh sach b iu hp mang va may chu cum dng phan hi vi tac nhn Intel SNMP a cai t
254631 Mt s biu tng kt ni mang va quay s co th bi thiu
273461 Biu tng kt ni mang va quay s bin mt khi ban s dung Dcomcnfg.exe t mc ong vai mc inh thanh n danh
269019 Th muc Biu tng kt ni mang va quay s bi thiu
329634 Kt ni quay s khng xut hin vi dich vu Cum c cai t

Thu?c tnh

ID c?a bi: 825826 - L?n xem xt sau cng: 11 Thang Chin 2011 - Xem xt l?i: 3.0
p d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? kha:
kbresolve kbhowto kbfixme kbmsifixme KB825826

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com