K? nov?rst probl?mas ar tr?ksto??m t?kla savienojumu ikon?m oper?t?jsist?m?s Windows Server 2003 un Windows XP

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 825826 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
?? raksta versiju par sist?mu Windows 2000 lasiet zin??anu b?zes rakst? 329050.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Ievads

?aj? rakst? ir detaliz?ti izskaidrotas visp?r?gas metodes un aprakst?tas papildu probl?mu nov?r?anas metodes, kuras varat izmantot, lai atjaunotu tr?ksto??s t?kla un iezvanes savienojumu ikonas dator?, kur? tiek lietota oper?t?jsist?ma Windows XP vai Windows Server 2003. Tom?r, neskatoties uz tr?ksto?aj?m ikon?m, t?klo?ana turpin?s darboties pareizi. Lai gan tr?ksto??s t?kla ikonas var b?t vair?ku probl?mu c?lonis, ir gr?ti noteikt, kas tie?i rada konkr?to probl?mu, kam?r neesat to izp?t?jis. M?s uzdosim jums da?us jaut?jumus. P?c tam, pamatojoties uz j?su atbild?m, m?s noteiksim, kuras no ??m metod?m j?izm??ina vispirms.

?aj? rakst? ir nor?d?tas pa?pal?dz?bas darb?bas gan ies?c?jiem, gan vid?j? l?me?a datora lietot?jiem.
Sada?a Papildu probl?mu nov?r?ana ir paredz?ta profesion?liem datora lietot?jiem.
Izdruk?jot rakstu, var?sit ?rt?k apskat?t taj? sniegtos ieteikumus.

Simptomi

Noklik??inot uz S?kt, novietojiet peles kursoru uz Vad?bas panelis un noklik??iniet uz t?, p?c tam veiciet dubultklik??i uz T?kla savienojumi, vai, ja darbvirsm? ar peles labo pogu noklik??in?t uz Manas t?kla vietas un p?c tam noklik??in?t uz Rekviz?ti, visas t?kla ikonas nav redzamas. Vai var rasties probl?mas ar t?kla savienojumu logu.

Lai uzzin?tu, kura metode j?izm??ina k? pirm? probl?mas atrisin??anai, p?rskatiet t?l?k min?tos ?etrus gad?jumus, nosakot, kuras probl?mu paz?mes atbilst j?su situ?cijai.

1. gad?jums. Tr?kst visu vai da?u t?kla ikonu.

 • Tr?kst savienojuma ikonas LAN vai ?tras darb?bas internets.
 • Tr?kst ikonu Iezvanes savienojums.
 • Tr?kst ikonas Jauna savienojuma izveides vednis.
 • Ir redzama tikai ikona Jauna savienojuma izveides vednis. Ir redzams ar? viens vai vair?ki iezvanes savienojumi.
 • Ja noklik??in?t uz izv?lnes Papildu un p?c tam noklik??in?t uz Papildu iestat?jumi, sarakst? Savienojumi ir redzams tikai ieraksts [Att?l?s piek?uves savienojumi].
Ja ?is gad?jums raksturo j?su situ?ciju, vispirms jums j?izm??ina sada?? Visp?r?ga probl?mu nov?r?ana min?t? 1. metode, lai ?autu sist?mai Windows autom?tiski noteikt un instal?t t?kla adapterus.

2. gad?jums. Tr?kst tikai ikonu Iezvanes savienojums.

Ja ?is gad?jums raksturo j?su situ?ciju, vispirms jums j?izm??ina sada?? Visp?r?ga probl?mu nov?r?ana min?t? 5. metode, lai pievienotu visp?r?ga standarta modemu.

3. gad?jums. T?kla savienojumu logs p?rtrauc rea??t (uzkaras) vai aizveras t?l?t?ji p?c t?kla savienojuma atlases un noklik??in??anas uz Rekviz?ti

Ja ?is gad?jums raksturo j?su situ?ciju, vispirms jums j?izm??ina sada?? Papildu probl?mu nov?r?ana min?t? 4. metode, lai rekonstru?tu t?kla apak?atsl?gas konfigur?cijas ierakstu. Ja papildu probl?mu nov?r?ana jums sag?d? gr?t?bas, varat l?gt k?dam pal?dz?bu vai sazin?ties ar atbalsta centru.
4. gad?jums. T?kla ikona paz?d tikai p?c tam, kad manu?li izveidojat savienojumu ar t?klu.
Ja tas raksturo j?su situ?ciju, pam??iniet sada?? Papildu probl?mu nov?r?ana min?to 3. metodi, lai izmantotu grupas politikas rezult?tu r?ku vai grupas politikas p?rvald?bas konsoli, t?d?j?di nosakot un atrisinot probl?mu. Ja papildu probl?mu nov?r?ana jums sag?d? gr?t?bas, varat l?gt k?dam pal?dz?bu vai sazin?ties ar atbalsta centru.

Visp?r?ga probl?mu nov?r?ana

1. metode. ?aujiet sist?mai Windows autom?tiski noteikt un instal?t t?kla adapterus

Sist?ma Windows var autom?tiski noteikt un instal?t pareizos t?kla adapterus. Tas izlabos ar? visus boj?tos re?istra ierakstus t?kla adapter?.

Lai nor?d?tu Windows autom?tiski noteikt un instal?t t?kla adapterus, izpildiet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz Mans dators un p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti.
 2. Noklik??iniet uz cilnes Aparat?ra un p?c tam noklik??iniet uz Ier??u p?rvaldnieks.
 3. Lai skat?tu instal?to t?kla adapteru sarakstu, izv?rsiet T?kla adapteri. Noklik??iniet, lai atrastu t?kla adapteri, un p?c tam noklik??iniet uz Atinstal?t.
 4. Restart?jiet datoru un p?c tam ?aujiet sist?mai autom?tiski noteikt un instal?t t?kla adapteru draiverus.
P?rbaudiet, vai ir redzamas t?klo?anas ikonas. Ja ?? metode darbojas, probl?mas nov?r?anas process ir pabeigts. Tom?r, lai uzzin?tu, k? turpm?k izvair?ties no ??s probl?mas, varat izlas?t sada?u Padomi, k? nov?rst probl?mas.

Ja ?? metode nedarbojas, pam??iniet 2. metodi.

2. metode. P?rbaudiet t?kla iestat?jumus un pakalpojumus

Izmantojot t?dus t?kla iestat?jumus k? adaptera iestat?jumi, pakalpojumu iestat?jumi, pieteik?an?s iestat?jumi, darbvirsmas mijiedarb?bas iestat?jumi un t?klo?anas pakalpojumu iestat?jumi, varat lietot datoru, lai izveidotu savienojumu ar t?klu. Ja ?ie iestat?jumi nav pareizi, var rasties t?kla savienojuma probl?mas.

Lai p?rbaud?tu t?kla iestat?jumus un pakalpojumus, izpildiet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. P?rbaudiet, vai ir atlas?ts pareizais t?kla adapteris. T?kla adapteris ir ier?ce, ar kuras pal?dz?bu varat pievienot datoru t?klam. Tas ir zin?ms ar? k? t?kla interfeisa karte (NIC).
  1. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz Mans dators, noklik??iniet uz Rekviz?ti, Aparat?ra un p?c tam noklik??iniet uz Ier??u p?rvaldnieks.
  2. Veiciet dubultklik??i uz T?kla adapteri un p?c tam p?rbaudiet, vai ir atlas?ts pareizais t?kla adaptera nosaukums. Ja nezin?t sava t?kla adaptera nosaukumu, nesatraucieties. ?obr?d atlasiet tikai adapteri.
  3. Veiciet dubultklik??i uz t?kla adaptera un p?c tam p?rbaudiet, vai cilnes Visp?r?gi lodzi?? Ier?ces statuss ir redzams zi?ojums ?? ier?ce darbojas pareizi. Ja neredzat ?o zi?ojumu, noklik??iniet uz Probl?mu nov?r?ana un izpildiet nor?d?jumus.
  4. Ja esat p?rliecin?jies, ka ir atlas?ts pareizais t?kla adapteris un tas darbojas pareizi, varat aizv?rt visus atv?rtos dialoglodzi?us.
 2. P?rbaudiet, vai nepiecie?amie pakalpojumi ir palaisti. Pakalpojumu iestat?jumi tie?i nor?da, vai sist?mai j?p?rtrauc, j?s?k vai j?administr? sist?mas pakalpojumi.
  1. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz Mans dators un p?c tam noklik??iniet uz P?rvald?t.
  2. Veiciet dubultklik??i uz Pakalpojumi un lietojumprogrammas un p?c tam noklik??iniet uz Pakalpojumi.
  3. Labaj? r?t? p?rbaudiet kolonnu Statuss. Iesp?jams, jums b?s j?izv?r? lodzi??, lai redz?tu visas kolonnas. P?rliecinieties, vai tiek palaisti t?l?k min?tie pakalpojumi.
   • Att?l?s proced?ras izsaukums (RPC)
    (?is pakalpojums ir j?palai? pirms citu pakalpojumu palai?anas.).
   • T?kla savienojumi
    (?o pakalpojumu var palaist tikai tad, ja RPC pakalpojums ir akt?vs.)
   • Standarts Plug and Play
   • COM+ notikumu sist?ma
    (?o pakalpojumu var palaist tikai tad, ja RPC pakalpojums ir akt?vs.)
   • Att?l?s piek?uves savienojuma p?rvaldnieks
    (?o pakalpojumu var palaist tikai tad, ja Telefonijas pakalpojums ir akt?vs.)
   • Telefonija
    (?o pakalpojumu var palaist tikai tad, ja RPC pakalpojums un PnP pakalpojums ir akt?vs.)
  4. Lai palaistu pakalpojumu, ar peles labo pogu noklik??iniet uz pakalpojuma nosaukuma un p?c tam noklik??iniet uz S?kt.
  5. Neaizveriet lodzi?u Datora p?rvald?ba, jo p?r?jo darb?bu izpildes laik? jums b?s j?p?rbauda papildiestat?jumi.
 3. P?rbaudiet pieteik?an?s iestat?jumu.
  1. Labaj? r?t? veiciet dubultklik??i uz COM+ notikumu sist?mas pakalpojums.
  2. Noklik??iniet uz cilnes Pieteikties.
  3. Sada?? Pieteikties k? p?rbaudiet, vai ir atz?m?ta izv?les r?ti?a Lok?l?s sist?mas konts.
 4. P?rbaudiet darbvirsmas mijiedarb?bas iestat?jumu.
  1. Veiciet dubultklik??i uz pakalpojuma T?kla savienojumi.
  2. Noklik??iniet uz cilnes Pieteikties.
  3. Sada?? Pieteikties k? p?rbaudiet, vai ir atz?m?ta izv?les r?ti?a Lok?l?s sist?mas konts.
  4. P?rbaudiet, vai ir atz?m?ta izv?les r?ti?a ?aut pakalpojumam mijiedarboties ar darbvirsmu, un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
  5. Aizveriet lodzi?u Datora p?rvald?ba.
 5. P?rbaudiet t?kla pakalpojumu iestat?jumu.
  1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam noklik??iniet uz Vad?bas panelis.
  2. Veiciet dubultklik??i uz Pievienot vai no?emt programmas.
  3. Noklik??iniet uz Pievienot/no?emt Windows komponentus.
  4. Ritiniet lejup, noklik??iniet uz T?klo?anas pakalpojumi un p?c tam noklik??iniet uz Detaliz?ti. P?rbaudiet, vai opcija Vienk?r?ie TCP/IP pakalpojumi ir iesl?gta, un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
  5. Aizveriet visus atv?rtos dialoglodzi?us.
 6. P?rbaudiet, vai t?kla DLL faili ir re?istr?ti pareizi. DLL faili ir mazi faili, kas ietver funkciju un datu bibliot?ku, ko var koplietot starp vair?k?m lietojumprogramm?m.
  1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam uz Izpild?t.
  2. Lodzi?? Izpild?t ierakstiet cmd.exe un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
  3. Ierakstiet t?l?k min?t?s rindas. P?c katras rindas ievades nospiediet tausti?u ENTER. ?o komandas tekstu ir gr?ti p?rrakst?t. Noteikti ierakstiet to tie?i t?, k? redzams t?l?k. Vai t? viet? varat kop?t un iel?m?t ?o tekstu. Kad katrai komandai tiek par?d?ts dialoglodzi?? RegSvr32, noklik??iniet uz Labi.

   regsvr32 netshell.dll
   regsvr32 netcfgx.dll
   regsvr32 netman.dll
  4. Restart?jiet datoru. P?rbaudiet, vai ir redzamas t?klo?anas ikonas. Ja ?? metode darbojas, probl?mas nov?r?anas process ir pabeigts. Tom?r, lai turpm?k izvair?tos no ??s probl?mas, varat izlas?t sada?u Padomi, k? nov?rst probl?mas.

   Ja ?? metode nedarboj?s, pam??iniet 3. metodi.

3. metode. Nosakiet, vai tre?o pu?u draiveris ir nesader?gs ar vismaz Windows servisa pakotni

Draiveris ir programmat?ra, ar kuras pal?dz?bu datoru var piesl?gt aparat?rai vai ier?c?m. Ja ir instal?ts novecojis draiveris, tas var neb?t sader?gs ar jaun?ko Windows servisa pakotni. Varat labot ??s nesader?bas, p?rbaudot, vai draivera atjaunin?jums ir pieejams.

Lai p?rbaud?tu, vai ir pieejams jauns t?kla adaptera draiveris, izpildiet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz S?kt, novietojiet peles kursoru uz Visas programmas un p?c tam noklik??iniet uz Windows atjaunin??ana.
 2. Noklik??iniet uz Piel?got instal??anu un p?c tam noklik??iniet uz Atlas?t papildu aparat?ras atjaunin??anu.
 3. Atrodiet t?kla adaptera nosaukumu un p?c tam instal?jiet jebkuru pieejamo aparat?ras atjaunin?jumu. Ja draiveri neatrodat sarakst?, papildinform?cijai varat p?rbaud?t ra?ot?ja vietni.
 4. Ja tiek par?d?ta uzvedne ar nor?di instal?t aparat?ras atjaunin?jumus, restart?jiet datoru.
P?rbaudiet, vai ir redzamas t?klo?anas ikonas. Ja ?? metode darbojas, probl?mas nov?r?anas process ir pabeigts. Tom?r, lai turpm?k izvair?tos no ??s probl?mas, varat izlas?t sada?u Padomi, k? nov?rst probl?mas.

Ja ?? metode nedarboj?s, pam??iniet 4. metodi.

4. metode. Izmantojiet util?tprogrammu Dcomcnfg.exe, lai atiestat?tu iestat?jumu Noklus?juma personifik?cijas l?menis

?is iestat?jums nor?da datoram, k? v?laties, lai tas autentific?tu, kur? var piesl?gties t?klam. ?? metode izklaus?s bied?jo??ka, nek? t? paties?b? ir. Util?tprogrammai DCOM Config ir nor?d??anas un noklik??in??anas interfeiss, un jums ir j?izpilda tikai t?l?k nor?d?t?s darb?bas, bet ?melno? darbu izdar?s pati programma.

Pirms s?k?anas jums noteikti j?piesak?s dator?, izmantojot administratora kontu. Izmantojot administratora kontu, dator? varat veikt izmai?as, kuras nevarat veikt, izmantojot jebkuru citu kontu, piem?ram, standarta lietot?ja kontu. Ja izmantojat savu datoru, past?v iesp?ja, ka esat pieteicies administratora kont?.

Ja neesat p?rliecin?ts, vai jums ir administrat?v?s lietot?ja ties?bas, izpildiet t?l?k nor?d?tas darb?bas. Pret?j? gad?jum? turpiniet ar 1. darb?bu.
 1. Atveriet dialoglodzi?u Datuma un laika rekviz?ti.
  1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam uz Izpild?t.
  2. Lodzi?? Atv?rt ievadiet timedate.cpl un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 2. Tagad p?rbaudiet, vai esat pieteicies administratora kont?.
  • Ja p?c 1. darb?bas izpildes tiek par?d?ts dialoglodzi?? Datuma un laika rekviz?ti, esat pieteicies k? datora administrators. Aizveriet dialoglodzi?u Datuma un laika rekviz?ti un p?c tam turpiniet ar ?o metodi.
  • Ja tiek par?d?ts ??ds zi?ojums, j?s neesat pieteicies dator? k? administrators:
   Jums nav atbilsto?s privil??iju l?menis, lai main?tu sist?mas laiku.
Lai turpin?tu ar ?o uzdevumu, vispirms sist?m? Windows ir j?veic atteik?an?s, bet p?c tam j?piesak?s datora administratora kont?. Ja nezin?t, k? sist?m? Windows pieteikties datora administratora kont?, jums j?l?dz k?dam sniegt pal?dz?bu. Ja ?is dators ir da?a no darba t?kla, pal?dz?bu varat l?gt sist?mas administratoram. Tom?r, ja ?is process j?veic m?jas dator?, kas nav da?a no t?kla, jums ir j?zina ?? datora administratora konta parole.

Ja nezin?t nevienu datora administratora konta paroli, tad ?aj? satur? sniegt? inform?cija diem??l vairs nevar?s jums pal?dz?t. Varat sazin?ties ar atbalsta centru. Lai uzzin?tu, k? sazin?ties ar atbalsta centru, skatiet rakstu N?kam?s darb?bas.

Lai palaistu util?tprogrammu Dcomcnfg.exe iestat?juma Noklus?juma personifik?cijas l?menis atbalst??anai, izpildiet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam uz Izpild?t.
 2. Ierakstiet dcomcnfg un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 3. Sada?? Komponentu pakalpojumi noklik??iniet uz Datori, ar peles labo pogu noklik??iniet uz datora, kura visa datora personifik?cijas l?meni v?laties main?t (piem., Mans dators), un p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti.
 4. Noklik??iniet uz cilnes Noklus?juma rekviz?ti un p?c tam noklik??iniet, lai ?im datoram atz?m?tu izv?les r?ti?u Iesp?jot izplat?to COM ?aj? dator?.
 5. Lodzi?? Noklus?juma personifik?cijas l?menis noklik??iniet uz lejupv?rst?s bulti?as, p?c tam noklik??iniet uz jebkura iestat?juma, kas nav Anon?ms, un noklik??iniet uz Labi.

Jauns visa datora personifik?cijas l?menis b?s pieejams n?kamaj? programmas start??anas reiz?. ?obr?d palaist?s programmas netiks ietekm?tas l?dz to restart??anai.

P?rbaudiet, vai ir redzamas t?klo?anas ikonas. Ja ?? metode darbojas, probl?mas nov?r?anas process ir pabeigts.

Ja ?? metode nedarboj?s, pam??iniet 5. metodi.

5. metode. Ja tr?kst tikai ikonu Iezvanes savienojums, uz laiku pievienojiet jaunu modemu

Pam??iniet pievienot standarta modemu. Bie?i vien, pievienojot jaunu modemu, savienojuma ikonas atkal ir redzamas. Lai pievienotu standarta modemu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam noklik??iniet uz Vad?bas panelis.
 2. Ja tas v?l nav atlas?ts, noklik??iniet uz P?rsl?gties uz klasisko skatu. ?? opcija ir redzama vad?bas pane?a kreisaj? pus?.
 3. Veiciet dubultklik??i uz T?lru?a un modema opcijas.
 4. Noklik??iniet uz Modemi un p?c tam noklik??iniet uz Pievienot. Tiek palaists Aparat?ras pievieno?anas vednis.
 5. Noklik??iniet, lai atz?m?tu izv?les r?ti?u Nenoteikt manu modemu; es atlas??u to sarakst?, un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 6. Kreisaj? pus? eso?aj? sarakst? atlasiet standarta modemu un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k. Kad ikonas no jauna tiek par?d?tas, varat dro?i dz?st modemu, kas pievienots ?? procesa laik?.

Papildu probl?mu nov?r?ana

Ja jums joproj?m tr?kst ikonu, varat pam??in?t papildu metodes. Ja papildu probl?mu nov?r?anu nev?laties veikt pats, sazinieties ar atbalsta centru. Lai uzzin?tu, k? sazin?ties ar atbalsta centru, skatiet sada?u N?kam?s darb?bas.

T?l?k min?t?s papildu probl?mu nov?r?anas metodes iesak?m profesion?liem datora lietot?jiem.

1. metode. P?rliecinieties, vai visi Windows aizsarg?tie faili sist?mas 32. bitu versij? ir neskarti

Izmantojot sist?mas failu p?rbaudes r?ku, administrators var sken?t visus aizsarg?tos failus, t?d?j?di p?rbaudot to versijas. Ja sist?mas failu p?rbaudes r?ks nosaka, ka k?ds aizsarg?ts fails ir p?rrakst?ts, tas izg?st pareizo faila versiju no ke?atmi?as mapes (Systemroot\System32\Dllcache) vai sist?mas Windows instal??anas avota failiem un p?c tam aizst?j nepareizo failu. Sist?mas failu p?rbaudes r?ks ar? p?rbauda un atjaunina ke?atmi?as mapi. Lai lietotu sist?mas failu p?rbaudes r?ku, jums dator? j?piesak?s k? administratoram vai administratoru grupas dal?bniekam.

Lai palaistu sist?mas failu p?rbaudes r?ku, atveriet komandu uzvedni, ierakstiet sfc /purgecache un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER. Tiek palaists Windows failu p?rbaudes r?ks.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? izmantot Windows failu aizsardz?bas l?dzekli, lasiet ?o Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
222193 Windows failu aizsardz?bas l?dzek?a apraksts

2. metode. No?emiet tre?o pu?u t?kla adaptera p?rvald?bas programmat?ru

?aj? rakst? min?tos tre?o pu?u produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz nek?das netie?as vai cit?das garantijas par ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.

Uz laiku no?emiet jebkuru kombin?cij? darbojo?os programmat?ru. Ir zin?ms, ka ??das kombin?cijas ir nesader?gas:
Dual-Port Intel Pro 100 + servera adapteris ar Intel kombin?cij? darbojo?os programmat?ru, kas izmanto SNMP komponentu.
Lai ieg?tu Intel SNMP a?enta (Ilansnmp.dll) atjaunin?to versiju un papildinform?ciju, sazinieties ar t?kla adaptera ra?ot?ju vai tre?o pu?u programmat?ras izstr?d?t?ju. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?iem rakstu numuriem un lasiet rakstus Microsoft zin??anu b?z?:
811876 T?kla adapteris paz?d no t?kla adapteru sarakstu, un klastera serveris p?rtrauc rea??t uz instal?to Intel SNMP a?entu
278431 Izmantojot kombin?cij? darbojo?os adapterus ar t?klu, slodzes l?dzsvaro?ana var izrais?t t?kla probl?mas

3. metode. Izmantojiet grupas politikas rezult?tu r?ku, lai redz?tu, k?di grupas politikas objekti tiek lietoti

Ja ikona tiek dz?sta tikai p?c tam, kad manu?li esat izveidojis savienojumu ar t?klu, izpildiet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Laik?, kad dators ir piesl?gts t?klam, restart?jiet to, lai noteiktu, vai grupas politikas objekts (GPO) tiek lejupiel?d?ts.
 2. Lai noteiktu, kuri GPO tiek lietoti, palaidiet grupas politikas rezult?tu r?ku. Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? izmantot grupas politikas rezult?tu r?ku, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
  321709 Padomi, k? izmantot grupas politikas rezult?tu r?ku sist?m? Windows 2000
 3. Noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Izpild?t, ierakstiet gpedit.msc un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 4. Atrodiet un atveriet Grupas politika/Lietot?ja konfigur?cija/Windows iestat?jumi/Internet Explorer apkope/Savienojums/Savienojuma iestat?jumi/.

4. metode. Atiestatiet t?kla savienojumus

Lai autom?tiski atiestat?tu t?kla savienojumus, atveriet sada?u Autom?tisk? labo?ana. Ja v?laties pats atiestat?t t?kla savienojumus, atveriet sada?u Patst?v?ga labo?ana .

Autom?tisk? labo?anaLai ?o probl?mu labotu autom?tiski, noklik??iniet uz pogas vai saites Labo?ana. Dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Izpild?t un p?c tam izpildiet labo?anas vedn? nor?d?t?s darb?bas.


Reset network connections
Microsoft Fix it 50598


Piez?mes
 • ?is vednis var b?t tikai ang?u valod?. Ta?u autom?tisk? labo?ana darbojas ar? cit?m Windows valodu versij?m.
 • Ja pa?laik neesat pie datora, kur? ir ?? probl?ma, saglab?jiet labo?anas risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? ir ?? probl?ma.Patst?v?g? labo?ana

Svar?gi! ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir ietverti nor?d?jumi par re?istra modific??anu. Tom?r, ja nepareizi modific?sit re?istru, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas tie?i t?, k? ?eit aprakst?ts. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. T?d?j?di, ja rad?sies k?da probl?ma, re?istru var?s atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju par re?istra dubl??anu un atjauno?anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
322756 Re?istra dubl??ana un atjauno?ana sist?m? Windows
Ja t?kla savienojumu logs tiek v?rts va??, bet t?l?t?ji aizveras vai ?uzkaras?, izpildiet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz S?kt, Izpild?t, ierakstiet regedit un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 2. Atrodiet ??du re?istra apak?atsl?gu un noklik??iniet uz t?s:
  HKEY_LOCAL-MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network
 3. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz apak?atsl?gas, noklik??iniet uz Eksport?t un p?c tam saglab?jiet atlas?to zaru fail?.
 4. V?lreiz noklik??iniet uz t?kla apak?atsl?gas un p?c tam dz?siet konfigur?cijas ierakstu. Neizdz?siet t?kla apak?atsl?gu. Konfigur?cijas ieraksts tiks rekonstru?ts, kad restart?sit datoru.
 5. Restart?jiet datoru. Jums var b?t nepiecie?ams manu?li izsl?gt datoru.

5. metode. P?rliecinieties, vai re?istra atsl?gas ir neskartas un pareizas

Lai p?rliecin?tos, vai re?istra atsl?gas ir neskartas un pareizas, izpildiet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz S?kt, Izpild?t, ierakstiet regedit un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 2. Atrodiet ??du re?istra apak?atsl?gu un noklik??iniet uz t?s:
  HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{0000010C-0000-0000-C000-00000000046}
  P?rbaudiet, vai apak?atsl?gas NumMethods un ProxyStubClsid32 past?v un to v?rt?bas ir pareizas. Ja ??s apak?atsl?gas nepast?v, izveidojiet t?s. Lai ieg?tu papildinform?ciju par re?istra apak?atsl?gu izveidi, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:

  269019 Tr?kst t?kla un iezvanes savienojumu mapes ikonu

6. metode. P?rbaudiet, vai nav neeso?u, dubl?tu vai sl?ptu t?kla adapteru

Lai atinstal?tu dubultotu t?kla adapteri no re?istra, izpildiet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Izpild?t, ierakstiet cmd.exe un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 2. Ierakstiet set devmgr_show_nonpresent_devices=1 un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 3. Ierakstiet Start DEVMGMT.MSC un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 4. Noklik??iniet uz Skat?t un p?c tam noklik??iniet uz R?d?t sl?pt?s ier?ces.
 5. Izv?rsiet koku T?kla adapteri.
 6. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz pel?kot? t?kla adaptera un p?c tam noklik??iniet uz Atinstal?t.

7. metode. No?emiet visu AutoDiscovery/AutoPurge (ADAP) inform?ciju no re?istra un atiestatiet katras veiktsp?jas bibliot?kas st?vokli

Lai to izdar?tu, atveriet komandu uzvedni, ierakstiet winmgmt / clearadap un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
266416 WinMgmt veiktsp?jas skait?t?ja k??du nov?r?ana

N?kam?s darb?bas

Ja nevarat izpild?t ?aj? rakst? min?t?s darb?bas, lai atjaunotu t?kla ikonas, varat k?dam l?gt pal?dz?bu vai sazin?ties ar atbalsta centru.

Lai skat?tu Microsoft atbalsta opcijas, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com/contactus?ln=lv#tab3

Padomi, k? nov?rst probl?mas

Lai turpm?k izvair?tos no ??d?m probl?m?m, regul?ri atjauniniet datoru. Vienm?r p?rliecinieties, vai dator? ir instal?ti jaun?kie draiveri. Lai to izdar?tu, varat izmantot Windows atjaunin??anu, t?dej?di instal?jot jaun?kos draiverus. Lai ieg?tu papildinform?ciju, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://update.microsoft.com

Uzzi?as

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?iem rakstu numuriem un lasiet rakstus Microsoft zin??anu b?z?:
811876 T?kla adapteris paz?d no t?kla adapteru sarakstu, un klastera serveris p?rtrauc rea??t uz instal?to Intel SNMP a?entu
254631 Da?u t?kla un iezvanes savienojumu ikonu var tr?kt
273461 T?kla un iezvanes savienojuma ikonas paz?d, kad Dcomcnfg.exe tiek izmantots, lai iestat?tu noklus?juma personifik?cijas l?meni uz anon?mu
269019 Tr?kst mapes T?kla un iezvanes savienojumi ikonas
329634 Iezvanes savienojumi nepar?d?s, ja instal?ti klastera pakalpojumi
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 825826 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2013. gada 10. j?nijs - P?rskat??ana: 1.1
Attiecas uz:
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbresolve kbhowto kbfixme kbmsifixme KB825826

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com