Làm th? nào đ? gi?m thi?u siêu d? li?u trong Word 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 825576
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các phương pháp khác nhau mà b?n có th? s? d?ng đ? gi?m thi?u các siêu d? li?u trong tài li?u Word c?a b?n.

Khi b?n t?o, m?, ho?c lưu m?t tài li?u trong Microsoft Office Word 2003, tài li?u có th? ch?a n?i dung mà b?n có th? không mu?n chia s? v?i nh?ng ngư?i khác khi b?n phát hành các tài li?u đi?n t?. Thông tin này đư?c g?i là siêu d? li?u. Siêu d? li?u là đư?c s? d?ng cho nhi?u m?c đích đ? tăng cư?ng ch?nh s?a, xem, n?p h? sơ, và tra c?u tài li?u văn ph?ng.

M?t s? siêu d? li?u là d? dàng ti?p c?n thông qua giao di?n ngư?i dùng t?. Siêu d? li?u khác là ch? có th? truy c?p thông qua b?t thư?ng có ngh?a là, ch?ng h?n như b?ng cách m? m?t tài li?u trong m?t t?p tin nh? phân c?p th?p biên t?p viên. Sau đây là m?t s? ví d? v? siêu d? li?u có th? đư?c lưu tr? trong c?a b?n tài li?u:
 • Tên b?n
 • Ch? cái đ?u c?a b?n
 • Tên công ty ho?c t? ch?c c?a b?n
 • Tên c?a máy tính c?a b?n
 • Tên c?a máy ch? m?ng ho?c đ?a c?ng nơi b?n đ? lưu tài li?u
 • Các t?p tin thu?c tính và tóm t?t thông tin
 • Không có th? nh?n th?y nh?ng ph?n c?a các đ?i tư?ng nhúng OLE
 • S?a đ?i tài li?u
 • Các phiên b?n tài li?u
 • Thông tin m?u
 • Văn b?n ?n
 • ? ki?n
Siêu d? li?u đư?c t?o ra trong m?t s? cách trong tài li?u Word. Như m?t k?t qu? là, không có phương pháp duy nh?t đ? lo?i b? t?t c? n?i dung t? b?n tài li?u. Ph?n sau đây mô t? khu v?c mà siêu d? li?u có th? đư?c lưu trong Tài li?u Word.

Bài vi?t này mô t? các phương pháp khác nhau mà b?n có th? s? d?ng đ? gi?m thi?u các siêu d? li?u trong tài li?u Word c?a b?n.

Microsoft cung c?p l?p tr?nh ví d? đ? minh ho? ch?, không có b?o hành ho?c th? hi?n hay ng? ?. Đi?u này bao g?m, nhưng không gi?i h?n, b?o đ?m ng? ? kh? năng bán hàng ho?c cho m?t m?c đích c? th?. Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n đ? quen thu?c v?i ngôn ng? l?p tr?nh mà đang đư?c ch?ng minh và v?i nh?ng công c? đư?c s? d?ng đ? t?o ra và g? l?i th? t?c. Microsoft h? tr? các k? sư có th? giúp gi?i thích các ch?c năng c?a m?t th? t?c c? th?, nhưng h? s? không s?a đ?i nh?ng ví d? đ? cung c?p thêm ch?c năng ho?c xây d?ng quy tr?nh đ? đáp ?ng các yêu c?u c? th? c?a b?n. Đ? bi?t thêm v? cách s? d?ng m?u m? ? đây bài vi?t, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
290140Làm th? nào đ? ch?y m? m?u cho các chương tr?nh Office XP t? Các bài viết trohg Cơ sở Kiến thức

Làm th? nào đ? t? đ?ng lo?i b? thông tin cá nhân khi b?n ti?t ki?m

B?n có th? bây gi? t? đ?ng xoá thông tin cá nhân t? m?t t? tài li?u khi b?n lưu tài li?u. Đ? b?t tùy ch?n này, làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vàoTuỳ chọn.
 2. Trên các Bảo mật tab, nh?n vào đây đ? ch?n cácLo?i b? thông tin cá nhân t? t?p tin thu?c tính trên lưu ki?m tra h?p dư?i Tuỳ chọn tính riêng tư, sau đó b?mOk.
Chú ý Đây là phương pháp ưa thích c?a lo?i b? thông tin cá nhân khi b?n ti?t ki?m m?t tài li?u Word.

Làm th? nào đ? t? h?y b? tên ngư?i dùng c?a b?n t? tài li?u c?a b?n

Đ? xem ho?c thay đ?i tên ngư?i dùng c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vàoTuỳ chọn, sau đó b?m các Thông tin ngư?i dùngtab.

  Ch?nh s?a h?p sau đây xu?t hi?n:
  Tên
  Tên vi?t t?t
  G?i thư đ?a ch?
 2. N?u b?n không mu?n b?t k? thông tin này đ? xu?t hi?n trong tài li?u c?a b?n, nh?p không xác đ?nh chu?i ho?c d?u cách s?a thích h?p h?p s?, và sau đó nh?p vào Ok ch?p nh?n nh?ng thay đ?i.
Chú ý B?t k? văn b?n m?i mà b?n t?o ra s? ch?a thông tin này thay v? c?a các giá tr? m?c đ?nh đư?c nh?p khi b?n cài đ?t Office. Tuy nhiên, tài li?u hi?n có đ? có th? ch?a này thông tin.

Làm th? nào đ? t? h?y b? thông tin tóm t?t cá nhân

Khi b?n t?o ho?c lưu m?t tài li?u trong Word, tóm t?t thông tin có th? đư?c lưu trong tài li?u. Có m?t s? phương pháp mà b?n có th? s? d?ng đ? truy c?p thông tin này:
 • M? tài li?u. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vàoThu?c tính. Các Tóm tắt,Th?ng kê, N?i dung, vàTu? ch?nh tab có th? t?t c? ch?a nhi?u tính như c?a b?n tên c?a ngư?i qu?n l? tên và tên công ty.
 • Trong Microsoft Windows Explorer, b?m chu?t ph?i vào các tài li?u, sau đó b?m Thu?c tính. Các tab trong cácThu?c tính h?p tho?i có th? ch?a thông tin.
 • B?n có th? s? d?ng m?t Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) v? mô ho?c m? chương tr?nh khác đ? đ?c các tài s?n đư?c hi?n th? trong cácThu?c tính h?p tho?i.
Đ? xóa thông tin tóm t?t t? m?t tài li?u hi?n có ho?c m?u, làm theo các bư?c sau:
 1. M? tài li?u hay m?u.
 2. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vàoThu?c tính.
 3. Trên các Tóm tắt tab, b?m vào đ? xóa cácTác gi?, Qu?n l?, Công ty, và b?t k? khác ch?nh s?a h?p mà b?n không mu?n phân ph?i.
 4. Trên các Tu? ch?nh tab, xóa b? b?t k? tài s?n có ch?a thông tin mà b?n không mu?n phân ph?i.
 5. Nh?p vào Ok.

  Trên cácTệp tr?nh đơn, nh?p vào Lưu, sau đó b?mĐóng.
Sau khi hoàn t?t các bư?c này, các tài li?u s? không ch?a thu?c tính.

Làm th? nào đ? t? h?y b? thông tin tóm t?t cá nhân khi k?t n?i t?i m?ng

N?u b?n đang đăng nh?p vào m?t m?ng lư?i, tên ngư?i dùng m?ng có th? xu?t hi?n trong các Tác gi? h?p trên các Tóm tắt tab và trong các Lưu l?n cu?i b?i trư?ng vào các Th?ng kê tab khi b?n ti?t ki?m m?t tài li?u. V?n đ? này có th? x?y ra ngay c? khi b?n đ? g? b? t?t c? thông tin cá nhân t? c?a b?n máy tính.

Đ? lo?i b? thông tin tóm t?t t? m?t tài li?u khi b?n trên m?ng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. N?u các tài li?u đư?c lưu tr? trên máy ch? m?ng, sao chép nó vào đ?a c?ng đ?a phương c?a b?n.
 2. Kh?i đ?ng máy tính, nhưng làm không đăng nh?p vào m?ng c?a b?n. Khi b?n nh?n th?y h?p tho?i đăng nh?p m?ng h?p, b?m vào H?y b? ho?c nh?n ESCAPE.

  Chú ý N?u b?n không th? kh?i đ?ng Windows b?ng cách nh?n ESCAPE (ví d?, c?a b?n máy tính đang ch?y Microsoft Windows NT), b?n không th? ti?p t?c các bư?c.
 3. M? tài li?u.
 4. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vàoThu?c tính.
 5. Trên các Tóm tắt tab, b?m vào đ? xóa cácTác gi?, Qu?n l?, Công ty, và b?t k? ch?nh s?a h?p có ch?a thông tin mà b?n không mu?n phân ph?i.
 6. Trên các Tu? ch?nh tab, xóa b? b?t k? tài s?n có ch?a thông tin mà b?n không mu?n phân ph?i.
 7. Nh?p vào Ok.

  Trên cácTệp tr?nh đơn, nh?p vào Lưu, sau đó b?mĐóng.
Khi b?n đăng nh?p vào m?ng, làm không m? t?p tin. N?u b?n làm th?, tên ngư?i dùng m?ng có th? đư?c vi?t trong t?p tin. Tuy nhiên, b?n có th? s? d?ng Windows Explorer đ? sao t?p vào ho?c là m?t h? ph?c v? m?ng hay đ?a m?m.

Làm th? nào đ? t? h?y b? ? ki?n trong tài li?u

Word cung c?p kh? năng đ? thêm ? ki?n đ? tài li?u. Thông thư?ng, ? ki?n ch?a tên ngư?i t?o ra chúng đ? các b?n có th? cho bi?t nh?ng ngư?i đ? vi?t chúng.

? ki?n thư?ng xu?t hi?n như là m?t ph?n n?i b?t c?a văn b?n; b?n có th? nh?p chu?t ph?i vào các b?nh lu?n, và sau đó nh?p vào Xóa b? B?nh lu?n.

B?t k? ? ki?n m?i mà b?n t?o ra s? không ch?a tên ngư?i dùng c?a b?n b?i v? b?n đ? g? b? nó t? c?a b?n Tuỳ chọnh?p tho?i như mô t? trong các "làm th? nào đ? t? h?y b? tên ngư?i dùng t? c?a b?n Tài li?u"ph?n c?a bài vi?t này.

Làm th? nào đ? t? h?y b? ph?n đ?u và cu?i trang t? các tài li?u

Ph?n đ?u và cu?i trang trong các tài li?u có th? ch?a nh?n d?ng thông tin. Đ? xóa thông tin t? ph?n đ?u và cu?i trang, làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Xem tr?nh đơn, nh?p vào Tiêu đ? và Chân trang.
 2. Tiêu đ? và chân trang xu?t hi?n ? phía trên và dư?i cùng c?a m?i Trang tài li?u c?a b?n.

  Thay đ?i chúng như b?n mu?n.
 3. Nh?p vào Đóng trên các Tiêu đ? và Chân trang thanh công c?.

Làm th? nào đ? t? s?a đ?i nh?n hi?u

Tài li?u có th? ch?a b?n s?a đ?i nh?n hi?u. V?i s?a đ?i nh?n hi?u b?n có th? xác đ?nh ai làm cho thay đ?i c? th? vào tài li?u. Khi b?n ch?p nh?n hay t? ch?i S?a đ?i nh?n hi?u, văn b?n s?a đ?i đư?c lưu trong các tài li?u và các phiên b?n nh?n hi?u đư?c g? b?.

Đ? ch?p nh?n ho?c t? ch?i s?a đ?i, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Theo d?i Thay đ?i đ? kích ho?t nó.
 2. Trên các Xem l?i thanh công c?, nh?p Trư?c đó ho?c Ti?p theo đ? xác đ?nh v? trí và ch?n S?a đ?i c? th?. Sau đó, nh?p vào Ch?p nh?n thay đ?i ho?c T? ch?i thay đ?i/xóa b?nh lu?n đ? ch?p nh?n ho?c t? ch?i các phiên b?n đư?c ch?n.
 3. Khi b?n hoàn t?t, nh?pĐóng.
Chú ý N?u b?n thay đ?i các thi?t l?p "Show" trên thanh công c? Reviewing, S?a đ?i thông tin không đư?c c?t b?.

Làm th? nào đ? t?t nhanh ti?t ki?m

Tính năng nhanh chóng giúp ti?t ki?m t?c đ? lên quá tr?nh ti?t ki?m m?t tài li?u b?ng cách ti?t ki?m ch? nh?ng thay đ?i đư?c th?c hi?n cho m?t tài li?u.

V? các thi?t k? c?a các tính năng nhanh chóng giúp ti?t ki?m, văn b?n b?n xóa t? m?t tài li?u có th? v?n c?n trong tài li?u ngay c? sau khi b?n lưu tài li?u. N?u b?n đang quan tâm v? văn b?n đ? xóa c?n l?i trong tài li?u c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vàoTuỳ chọn.
 2. Ch?n các Lưu tab.
 3. Nh?n vào đây đ? xóa các Cho phép ti?t ki?m nhanh ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
Đ? bi?t thêm thông tin v? nhanh lưu tính năng, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
291181Câu h?i thư?ng g?p v? "Cho phép ti?t ki?m nhanh" trong Word 2002

Làm th? nào đ? t?m và lo?i b? văn b?n đư?c đ?nh d?ng như ?n

Trong tài li?u Word, b?n có th? đ?nh d?ng văn b?n như là ?n. B?i v? ?n văn b?n có th? ch?a thông tin mà b?n có th? không mu?n phân ph?i, b?n có th? b? ?n và lo?i b? nó. Đ? lo?i b? t?t c? các văn b?n trong m?t tài li?u đư?c đ?nh d?ng như là ?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vàoTuỳ chọn, sau đó b?m các Xemtab.
 2. Nh?n vào đây đ? ch?n các Văn b?n ?n h?p ki?m tra, sau đó b?m Ok.
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vàoThay th?.
 4. Nh?p vào Nhi?u đ? m? r?ng trong h?p tho?i h?p.
 5. B?m vào b?t c? nơi nào trong h?p bên c?nh T?m Cái g?.
 6. B?m vào các Định dạng nút, và sau đó nh?p vàoPhông ch?.

  Nh?n vào đây đ? ch?n các ?nki?m tra h?p và b?m Ok.
 7. Nh?p vào Thay th? t?t c?.
T?t c? các văn b?n ?n đư?c l?y ra t? các tài li?u. Đ? t?t các hi?n th? văn b?n ?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vàoTuỳ chọn, sau đó b?m các Xemtab.
 2. Nh?n vào đây đ? xóa các Văn b?n ?n h?p ki?m tra, sau đó b?m Ok.

Làm th? nào đ? lo?i b? siêu liên k?t t? các tài li?u

Tài li?u có th? ch?a các liên k?t đ?n các tài li?u ho?c các trang Web trên m?t m?ng n?i b? ho?c Internet. Siêu liên k?t thư?ng xu?t hi?n như màu xanh g?ch dư?i chu?i.

B?ng tay xóa m?t siêu liên k?t duy nh?t t? m?t tài li?u, Nh?p chu?t ph?i vào các siêu liên k?t, đi?m đ?n Siêu liên k?t, sau đó b?m Lo?i b? siêu n?i k?t.

N?u b?n mu?n xóa b? t?t c? các siêu liên k?t trong m?t tài li?u, b?n có th? s? d?ng m?t v? mô VBA đ? làm đi?u này. Sau đây v? mô VBA m?u lo?i b? t?t c? các siêu liên k?t trong m?t tài li?u.

Chú ý V? mô m?u sau, ch? là các liên k?t đư?c l?y ra. Văn b?n siêu liên k?t v?n trong tài li?u.

Quan tr?ng Trư?c khi b?n s? d?ng ví d? sau v? mô, xem xét tuyên b? t? ch?i trư?c đó trong bài vi?t này.
	Sub RemoveHyperlinks()
	
	  Dim oDoc As Document
	  Dim oStory As Range
	  Dim oHlink As Hyperlink
	
	  For Each oStory In ActiveDocument.StoryRanges
	   For Each oHlink In oStory.Hyperlinks
	     oHlink.Delete
	   Next
	  Next
	
	End Sub
Đ? lo?i b? t?t c? d?u v?t c?a c? các siêu liên k?t và các văn b?n c?a các siêu liên k?t t? tài li?u, b?n có th? s? d?ng các macro m?u sau đây đ? thay th?.
	Sub RemoveAllHyperlinks()
	
	  Dim oDoc As Document
	  Dim oStory As Range
	  Dim oHlink As Hyperlink
	
	  For Each oStory In ActiveDocument.StoryRanges
	   For Each oHlink In oStory.Hyperlinks
	     oHlink.Range.Delete
	   Next
	  Next
	
	End Sub

Làm th? nào đ? lo?i b? phong cách t? các tài li?u

Văn b?n có th? bao g?m phong cách ch?a siêu d? li?u. B?n có th? lo?i b? nh?ng phong cách ho?c đ?i tên chúng. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. M? tài li?u có ch?a các phong cách.
 2. Trên các Định dạng tr?nh đơn, nh?p vàoPhong cách.
 3. Ch?n phong cách mà b?n mu?n xóa b? ho?c đ?i tên.

  Nh?p vào Xóa b? đ? xóa b? phong cách, ho?c b?mS?a đ?i đ? đ?i tên nó.

Làm th? nào đ? lo?i b? các phiên b?n t?p tin c? t? các tài li?u

Ch? bao g?m m?t t?p tin Phiên b?n tính năng cho phép b?n đ? ti?t ki?m nhi?u phiên b?n c?a cùng m?t tài li?u trong cùng m?t t?p tin. B?n có th? mu?n xóa các phiên b?n c? c?a tài li?u trư?c khi b?n chia s? nó v?i nh?ng ngư?i khác.

Đ? xóa m?t hay nhi?u phiên b?n c?a m?t tài li?u, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vàoCác phiên b?n.
 2. Ch?n phiên b?n c?a tài li?u mà b?n mu?n xóa b?.

  B?n có th? ch?n nhi?u hơn m?t phiên b?n b?ng cách nh?n CTRL trong khi b?n ch?n các phiên b?n.
 3. Nh?p vào Xóa b?.
 4. Khi b?n hoàn t?t xóa các phiên b?n c? c?a các tài li?u, h?y nh?p vào Lưu trên các Tệptr?nh đơn.

Làm th? nào đ? h?y b? liên k?t t? l?nh v?c m?

H?nh ?nh đư?c liên k?t và các đ?i tư?ng khác trong tài li?u Word có th? ch?a liên k?t thông tin, như là đư?ng d?n liên k?t h?nh ?nh ho?c đ?i tư?ng. B?n có th? lo?i b? n?i k?t thông tin t? tài li?u c?a b?n b?ng cách ch?nh s?a các l?nh v?c M? s?.

Đ? hi?n th? m? s? l?nh v?c, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vàoTuỳ chọn, sau đó b?m các Xemtab.
 2. Nh?n vào đây đ? ch?n các Mã trường h?p ki?m tra, sau đó b?m Ok.
Sau khi l?nh v?c m? đư?c hi?n th?, b?n có th? ki?m tra xem n?u có c?a chúng ch?a thông tin nh?n d?ng.

Đ? lo?i b? các liên k?t thông tin t? m?t h?nh ?nh đư?c liên k?t ho?c đ?i tư?ng khác, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Ch?n h?nh ?nh đư?c liên k?t ho?c đ?i tư?ng, hay ch?n trư?ng m? cho h?nh ?nh ho?c đ?i tư?ng n?u l?nh v?c m? đư?c hi?n th?.
 2. Nh?n CTRL + SHIFT + F9.
H?nh ?nh ho?c đ?i tư?ng là bây gi? b? liên k?t. Khi m?t h?nh ?nh ho?c đ?i tư?ng là b? liên k?t, b?n không th? ch?nh s?a nó.

Làm th? nào đ? lo?i b? m?u tên và v? trí

T?t c? các tài li?u đư?c t?o ra trong Word đư?c d?a trên m?t b?n m?u. B?i m?c đ?nh, đây là t?p trong c?p Templates m?u Normal.dot. Tuy nhiên, b?n có th? t?o m?t tài li?u đó là d?a trên m?t b?n m?u khác nhau trong m?t v? trí khác. Đư?ng d?n và tên c?a m?u này đư?c lưu tr? trong các thu?c tính c?a tài li?u.

Xem m?u tên và v? trí, Nh?p vào Thu?c tính trên các Tệp tr?nh đơn, và sau đó b?m vào các Tóm tắt tab.

Th?m chí n?u b?n không g?i các m?u v?i các tài li?u, tài li?u v?n gi? tên và v? trí c?a các m?u. Đ? thay đ?i m?u tên và v? trí không xác đ?nh các giá tr?, th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Khuôn mẫu và Add-in.
 2. Nh?p vào Đính kèm.
 3. Ch?n m?t m?u có m?t tên và v? trí không nh?y c?m ho?c đ?c đáo.

  Ví d?, v? m?i máy tính mà có T? cài đ?t bao g?m Normal.dot, b?n có th? mu?n ch?n Normal.dot.
 4. Nh?p vào M?, sau đó b?mOk.
Chú ý Các m?u có th? ch?a macro, autotext m?c, phong cách tùy ch?nh, và tu? ch?nh thanh công c?. B?ng cách thay đ?i m?u, b?n có th? làm cho m?t s? nh?ng m?c này không có s?n đ? tài li?u c?a b?n.

Làm th? nào đ? lo?i b? đ?nh tuy?n phi?u thông tin

N?u b?n g?i m?t tài li?u qua thư đi?n t? b?ng cách s? d?ng m?t phi?u đ?nh tuy?n, thông tin đ?nh tuy?n có th? đư?c g?n vào tài li?u. Đ? lo?i b? thông tin này t? tài li?u này, b?n ph?i lưu các tài li?u trong m?t đ?nh d?ng mà không gi? l?i đ?nh tuy?n phi?u thông tin.

Trong Word, lưu tài li?u c?a b?n trong m?t trong hai Rich Đ?nh d?ng văn b?n đ?nh d?ng (RTF) ho?c HTML. Đóng tài li?u, và sau đó m? l?i m?i t?p tin. B?i v? nh?ng thông tin đ?nh tuy?n phi?u không c?n hi?n di?n, b?n có th? bây gi? Lưu tài li?u c?a b?n ? đ?nh d?ng Word.

B?n c?ng có th? làm theo các bư?c sau:
 1. T?t Cho phép ti?t ki?m nhanh b?ng cách s? d?ng các hư?ng d?n trư?c đó trong bài vi?t này.
 2. Trên các Tệp tr?nh đơn, đi?m đ?n G?i đ?, sau đó b?m Đ?nh tuy?n khác Ngư?i nh?n.
 3. Nh?p vào R? ràng đ? lo?i b? phi?u đ?nh tuy?n, sau đó b?m Ok.
 4. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vàoLưu.
Tài li?u s? đư?c lưu bây gi? mà không có b?t k? phi?u đ?nh tuy?n thông tin.

Làm th? nào đ? lo?i b? tên c?a b?n t? Visual Basic m?

Quan tr?ng Trư?c khi b?n s? d?ng ví d? sau v? mô, xem xét tuyên b? t? ch?i trư?c đó trong bài vi?t này.

Khi b?n ghi l?i m?t v? mô VBA trong Word, các v? mô ghi l?i b?t đ?u v?i m?t tiêu đ? mà là tương t? như sau:
	' Macro1 Macro
	' Macro recorded 3/11/1999 by <User Name>
Đ? lo?i b? tên c?a b?n t? b?t k? macro b?n đ? ghi nh?n, làm theo các bư?c sau:
 1. M? tài li?u có ch?a các macro.
 2. Trên các Công cụ tr?nh đơn, đi?m đ?nV? mô, sau đó b?m Visual Basic Editor. Ho?c nh?n ALT + F11.
 3. Trong c?a s? d? án, b?m đúp vào các mô-đun đó ch?a các macro.
 4. Lo?i b? tên c?a b?n t? m? v? mô đư?c ghi l?i.
Khi b?n hoàn t?t lo?i b? tên c?a b?n, nh?n ALT + Q tr? l?i chương tr?nh, và sau đó nh?p vào Lưu trên các Tệp tr?nh đơn.

Làm th? nào đ? lo?i b? Visual Basic tham chi?u đ?n các t?p tin khác

Trong Visual Basic Editor, b?n có th? t?o m?t tài li?u tham kh?o khác t?p tin. N?u m?t ngư?i s? d?ng s? m? m?t tài li?u có ch?a tài li?u tham kh?o cho các t?p tin khác, các ngư?i dùng có th? nh?n th?y tên c?a các t?p tin tham chi?u.

Đ? lo?i b? nh?ng tài li?u tham kh?o, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? tài li?u có ch?a tài li?u tham kh?o.
 2. Trên các Công cụ tr?nh đơn, đi?m đ?nV? mô, sau đó b?m Visual Basic Editor ho?c nh?n ALT + F11.
 3. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vàoTham khảo.
 4. Nh?n vào đây đ? b? ch?n h?p ki?m bên c?nh đ? các t?p tin tham chi?u hay t?p tin.

  Khi b?n hoàn t?t, nh?p Ok.
 5. Nh?n ALT + Q.
 6. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vàoLưu.
Chú ý N?u b?n lo?i b? tham chi?u đ?n các t?p tin khác, đi?u này có th? b?t l?i ?nh hư?ng đ?n kh? năng c?a macro trong tài li?u đ? ch?c năng m?t cách chính xác.

Làm th? nào đ? lo?i b? m?ng ho?c đ?a c?ng thông tin

Khi b?n lưu tài li?u m?t đ?a c?ng đ?a phương ho?c m?ng h? ph?c v?, thông tin nh?n d?ng đ?a c?ng c?c b? ho?c máy ch? m?ng có th? đư?c vi?t trong tài li?u.

Đ? lo?i b? thông tin này t? các tài li?u, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? tài li?u.
 2. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Lưu Như.

  Lưu tài li?u vào ? đ?a m?m c?a b?n (nói chung ? A).
 3. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vàoĐóng.
 4. H?y b? đ?a m?m t? đ?a m?m c?a b?n ? đ?a.
Bây gi? b?n có th? s? d?ng Windows Explorer đ? sao chép tài li?u t? các đ?a m?m đ? b?t k? đ?a c?ng ho?c máy ch? m?ng.

Chú ý V? c?a v? tr? gi?i h?n đ?a m?m (nói chung 1,44 megabyte [MB]), phương pháp này không th? đư?c s? d?ng n?u vư?t quá kích thư?c t?p tin tài li?u không gian tr?ng trên đ?a m?m.

Các đ?i tư?ng nhúng trong các tài li?u có th? ch?a các siêu d? li?u

N?u b?n nhúng m?t đ?i tư?ng trong m?t tài li?u, các đ?i tư?ng v?n c?n gi? l?i c?a nó thu?c tính c?a riêng, không phân bi?t c?a nh?ng g? b?n làm đ? tài li?u. Ví d?, n?u b?n nhúng m?t Microsoft Excel workbook trong m?t tài li?u Word, tài li?u và các b?ng tính t?ng có đ?c tính riêng c?a m?nh.

Đ? lo?i b? siêu d? li?u t? m?t đ?i tư?ng đ? nhúng, kích ho?t các đ?i tư?ng, lo?i b? b?t k? siêu d? li?u như mô t? trong các ph?n trư?c đó, kích ho?t l?i tài li?u container, và sau đó lưu các kho ch?a tài li?u.

Chú ý Khi b?n kích ho?t m?t đ?i tư?ng nhúng trong m?t tài li?u, ch? là m?t ph?n c?a đ?i tư?ng đ? nhúng đư?c hi?n th? trong tài li?u; các đ?i tư?ng có th? ch?a thông tin b? sung mà không xu?t hi?n. N?u b?n mu?n có m?t tài li?u có ch?a ch? là m?t th? hi?n c?a đ?i tư?ng nhúng và không ph?i n?i dung, s? d?ng các C?t l?nh trên các Ch?nh s?a Menu đ? xoá các đ?i tư?ng, và sau đó s? d?ng các Dán đ?c bi?t l?nh đ? dán các đ?i tư?ng vào tài li?u b?ng cách s? d?ng m?t đ?nh d?ng Metafile. Sau khi b?n làm đi?u này, b?n có th? không ch?nh s?a đ?i tư?ng đ? nhúng; Tuy nhiên nó s? ch?a b?t k? siêu d? li?u.

Các bi?n tài li?u có th? ch?a các siêu d? li?u

Quan tr?ng Trư?c khi b?n s? d?ng m?u sau v? mô, xem xét tuyên b? t? ch?i trư?c đó trong bài vi?t này.

Đ? xoá tài li?u các bi?n là ch?a trong tài li?u Word c?a b?n, s? d?ng macro m?u sau:
	Sub DeleteDocVars()
	
	  Dim Response
	  Dim myVar As Variable
	
	  For Each myVar In ActiveDocument.Variables
	   Response = MsgBox("The document variable: " & myVar.Name & vbCr & _
	     "Value: " & myVar.Value & vbCr & vbCr & _
	     "Do you want to delete the variable from this document?", vbYesNo)
	      
	   If Response = "6" Then
	     ' Delete the variable.
	     myVar.Delete
	   Else
	     End
	   End If
	  Next myVar
	      
	  MsgBox "There are no variables in the document."
	  
	End Sub
Đ? có thêm thông tin v? các bi?n, trong Visual Basic Editor, b?m Tr? giúp Microsoft Visual Basic trên các Trợ giúp tr?nh đơn, lo?i Bi?n b?t đ?ng s?n tr? l? văn ph?ng ho?c các thu?t s? tr? l?i, và sau đó nh?p vào Tìm kiếm đ? xem các ch? đ?.

L?i đ? ngh? chung v? an ninh

Đây là m?t s? g?i ? chung mà b?n có th? s? d?ng đ? giúp tăng m?c đ? an ninh trong môi trư?ng máy tính c?a b?n:
 • B?t c? khi nào b?n không ph?i là lúc máy tính c?a b?n, giúp đ? đ? an toàn c?a nó b?i b?ng cách s? d?ng m?t m?t kh?u b?o v? màn h?nh ti?t ki?m, quy?n l?c vào m?t kh?u ho?c Windows NT tính năng khóa.
 • N?u máy tính c?a b?n có b?t k? c?p chia s?, h?y ch?c ch?n r?ng b?n áp d?ng m?t kh?u cho h? đ? các ch? đư?c ?y quy?n ngư?i dùng có th? truy c?p c? ph?n c?a b?n. Đ? b?o m?t th?m chí nhi?u hơn, s? d?ng đi?u khi?n c?p đ? ngư?i dùng truy c?p đ? các b?n có th? ki?m soát chính xác nh?ng ngư?i có th? truy nh?p chia s? máy tính c?a b?n.
 • Khi b?n xoá b? m?t t?p, trút s?ch thùng rác ngay l?p t?c. B?n có th? xem xét m?t ti?n ích mà hoàn toàn erases ho?c ghi đè t?p tin khi h? b? xóa b?.
 • Khi b?n sao lưu d? li?u c?a b?n, lưu tr? các b?n sao lưu trong m?t an toàn v? trí, như là m?t nơi an toàn, m?t h?p ti?n g?i an ninh, ho?c m?t khóa n?i các.
 • Làm cho ch?c ch?n quan tr?ng tài li?u đư?c b?o v? b?ng m?t kh?u do đó ch? có đư?c cho phép ngư?i dùng có th? m? chúng. Lưu tr? m?t kh?u c?a b?n trong m?t an toàn, riêng đ?a đi?m. N?u b?n không th? nh? m?t kh?u, không có không có cách nào đ? ph?c h?i n?i dung c?a m?t m?t kh?u b?o v? tài li?u.
 • Không phân ph?i các tài li?u ? d?ng đi?n t?. Thay vào đó, in chúng ra. Không s? d?ng nh?n d?ng các y?u t? như phông ch? đ?c bi?t, Watermarks, bi?u tư?ng, ho?c gi?y đ?c bi?t, tr? khi b?n ph?i (ví d?, cho m?t tr?nh bày).
 • Thư đi?n t? là không Chưa xác đ?nh ngư?i. Không e-mail m?t tài li?u n?u b?n đang quan tâm danh tính c?a b?n đang đư?c g?n vào trong b?t k? cách nào đ?n tài li?u.
 • Không g?i m?t tài li?u trên Internet b?ng cách s? d?ng m?t trong hai giao th?c HTTP ho?c File Transfer Protocol (FTP). Thông tin đư?c g?i qua nh?ng giao th?c này đư?c g?i trong "văn b?n r? ràng," đi?u này có ngh?a r?ng đó là v? m?t k? thu?t có th? có (Tuy nhiên không) cho nó đư?c ch?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 825576 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbregistry kbhowtomaster kbmt KB825576 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:825576

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com