Làm th? nào đ? s? d?ng các trư?ng ?n trong m?t h?nh th?c trong Expression Web, SharePoint Designer 2007 và FrontPage 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 825546 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài t?ng bư?c này mô t? cách s? d?ng các trư?ng ?n trong Microsoft Expression Web, trong Microsoft Office SharePoint Designer 2007, ho?c trong các h?nh th?c Microsoft Office FrontPage 2003.

Khi ngư?i dùng s? d?ng m?t tr?nh duy?t Web đ? xem m?t h?nh th?c, và sau đó các lo?i thông tin trong các l?nh v?c v? h?nh th?c, khi ngư?i s? d?ng n?p m?u, tr?nh duy?t qua các giá tr? mà ngư?i dùng đ? g? trong m?i c?a các h?nh th?c các l?nh v?c đ? x? l? h?nh th?c. Các<form>thu?c tính c?a th? hành đ?ng xác đ?nh giá tr? mà tr?nh duy?t đi đ? x? l? h?nh th?c.</form>

Ví d?, n?u l?nh v?c h?nh th?c c?a b?n là m?t h?p văn b?n, tr?nh duy?t s? g?i các giá tr? c?a m?i ngư?i trong s? các h?nh th?c các l?nh v?c gi?a các<form>và các</form>th? đ? x? l? h?nh th?c. Lưu k?t qu? m?u Handler và x? l? h?nh th?c đăng k? là ví d? c?a h?nh th?c x? l?.
 • Đăng k? m?u Handler

  V?i vi?c đăng k? H?nh th?c x? l?, b?n có th? t? đ?ng đăng k? ngư?i s? d?ng đ? truy c?p vào m?t d?ch v?. Các Đăng k? thành ph?n thêm ngư?i dùng vào cơ s? d? li?u xác th?c c?a các d?ch v?. Các thành ph?n đăng k? sau đó có th? thu th?p thông tin t? các h?nh th?c và lưu tr? các thông tin trong m?t trong m?t s? đ?nh d?ng, ch?ng h?n như HTML ho?c ASCII. B?n có th? truy c?p các thành ph?n đăng k? t? các Thu?c tính bi?u m?uh?p tho?i.
 • Lưu k?t qu? m?u Handler

  Lưu k?t qu? m?u X? l? t?p h?p thông tin t? m?t h?nh th?c và lưu tr? các thông tin trong m?t trong m?t s? đ?nh d?ng, ch?ng h?n như HTML ho?c ASCII. Khi b?n g?i m?u, lưu K?t qu? m?u Handler n?i thông tin bi?u m?u vào m?t t?p tin c? th? trong m?t d?ng th?c đ? ch? đ?nh. B?n có th? truy c?p các lưu k?t qu? m?u Handler t? cácThu?c tính bi?u m?u h?p tho?i.
M?t s? l?nh v?c h?nh th?c có th? đư?c ?n khi b?n xem các h?nh th?c. B?n có th? gán giá tr? cho các trư?ng m?u ?n và vư?t qua các giá tr? cho các h?nh th?c x? l?. Ví d?, n?u b?n có nhi?u h?nh th?c mà lưu k?t qu? vào m?t ph? bi?n Đ?a ch? e-mail ho?c k?t qu? t?p, b?n có th? s? d?ng m?t l?nh v?c ?n trên m?i m?u đ? xác đ?nh m?i h?nh th?c c?a m?t s? duy nh?t ho?c tên. L?nh v?c ?n trong các h?nh th?c k?t qu? cho b?n t? nh?ng g? t?o thành các k?t qu? đ?.

Thêm các trư?ng m?u ?n

Đ? t?o ra các l?nh v?c ?n trong các h?nh th?c trong Expression Web, SharePoint Designer 2007 và FrontPage 2003, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? trang có ch?a c?a b?n h?nh th?c.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào bi?u m?u và b?m H?nh th?c Thu?c tính.
 3. Trong các Thu?c tính bi?u m?u h?p tho?i h?p, b?m vàoNâng cao, sau đó b?m Thêm.
 4. Trong các Tên h?p, g? tên m?i l?nh v?c ?n.
 5. Trong các Giá trị h?p, g? giá tr? mà b?n b?n mu?n đư?c g?i đ?n b? x? l? h?nh th?c.
 6. Nh?p vào Ok, b?m Ok, và sau đó b?m Ok m?t l?n n?a.
 7. Nh?p vào Tệp, sau đó b?mLưu.

S? d?ng các trư?ng m?u ?n v?i x? l? m?u đăng k?

Đ? s? d?ng b? x? l? h?nh th?c đăng k? đ? lưu các l?nh v?c ?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p chu?t ph?i vào bi?u m?u và b?m H?nh th?c Thu?c tính.
 2. Trong các Thu?c tính bi?u m?u h?p tho?i h?p, b?m vàoTuỳ chọn.
 3. B?m vào các Các l?nh v?c đ? lưu tab.
 4. Trong các Các trư?ng m?u đ? ti?t ki?m h?p, g? các ?n các l?nh v?c mà b?n mu?n s? d?ng.
 5. Nh?p vào Lưu t?t c? đ? lưu t?t c? các l?nh v?c, bao g?m các l?nh v?c ?n, b?m Ok, sau đó b?mOk.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
260535Không th? thay đ?i giá tr? trư?ng bi?u m?u ?n trong FrontPage 2000
194156 Làm th? nào đ? t?o ra m?t đăng k? Web trong FrontPage 98
193955 T?ng quan v? thành ph?n FrontPage 98
177092 T?ng quan v? FrontPage th?o lu?n Web ki?n trúc
197735 Không truy c?p vào thu?c tính bi?u m?u b?ng cách nh?p chu?t ph?i trư?ng m?u trong FrontPage 2000
183049 Lưu K?t qu? h?nh th?c x? l? và đ?nh d?ng b?n ch? s? trong FrontPage 98
197605 B?n th?y m?t thông báo "FrontPage lưu k?t qu? ph?n" thay v? c?a m?t form khi xem m?t trang có ch?a m?t h?nh th?c

Thu?c tính

ID c?a bài: 825546 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
 • Microsoft Expression Web
T? khóa: 
kbforms kbhowtomaster kbmt KB825546 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:825546

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com