Làm th? nào đ? t?o ra m?t m?t kh?u b?o v? trang Web b?ng cách s? d?ng FrontPage 2003, Active Server Pages, và m?t cơ s? d? li?u Access

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 825498 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ? có m?t phiên b?n Microsoft FrontPage 2002 c?a bài vi?t này, xem 321439.
Đ? có m?t phiên b?n Microsoft FrontPage 2000 c?a bài vi?t này, xem 321503.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài t?ng bư?c này mô t? làm th? nào đ? t?o m?t đơn gi?n m?t kh?u b?o v? trang Web gi?i pháp b?ng cách s? d?ng FrontPage 2003, máy ch? đang ho?t đ?ng Các trang (ASP), và cơ s? d? li?u Microsoft Access.

Quan tr?ng
 • M?u m? trong bài vi?t này không đư?c thi?t k? như là m?t thay th? cho các ch?c năng đư?c xây d?ng trong an ninh FrontPage 2003. Các m?u đư?c thi?t k? đ? cung c?p m?t cơ ch? b?o m?t đơn gi?n ch? dành cho ngư?i s? d?ng đang Xem trang Web c?a b?n. V? v?y, FrontPage 2003 b?o m?t không tích h?p v?i tên ngư?i dùng và m?t kh?u đư?c b? sung vào Microsoft Access cơ s? d? li?u.
 • Tên ngư?i dùng và m?t kh?u đư?c đánh máy trong là truy?n qua m?ng Internet ? đ?ng b?ng văn b?n. Đ? giúp tăng b?o m?t, Microsoft khuy?n cáo b?n s? d?ng m?t máy ch? Web có th? s? d?ng Secure Sockets Layer (SSL) m? hóa. Đ? bi?t thêm chi ti?t, liên h? v?i trang Web c?a b?n ngư?i qu?n tr? ho?c nhà cung c?p d?ch v? Internet (ISP).

S? d?ng ch?c năng ASP FrontPage 2003

Trư?c khi b?n có th? s? d?ng ch?c năng ASP FrontPage 2003, b?n ph?i có quy?n truy c?p vào m?t máy ch? Web ho?c m?t đ?a d?a trên Web đ? h? tr? cho ASP.

T?o m?t trang Web m?i trong FrontPage 2003

Chú ý Thông tin ví d? gi? đ?nh r?ng b?n đ?t tên cho trang Web c?a b?n đăng nh?p, và r?ng b?n t?o ra nó như là m?t subweb ra kh?i thư m?c g?c c?a trang Web c?a b?n. N?u b?n s? d?ng m?t tên khác hơn là đăng nh?p, ho?c t?o ra các trang Web trong m?t v? trí khác, b?n ph?i s?a đ?i các bư?c trong su?t bài vi?t này cho phù h?p.

Đ? t?o m?t trang Web m?i trong FrontPage 2003, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u FrontPage 2003.
 2. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vàoM?i.
 3. Trong ngăn tác v?, nh?p vào Thêm trang Web m?u, sau đó b?m Trang Web có s?n ph?m nào.
 4. Dư?i Tuỳ chọn, g? v? trí nơi b?n b?n mu?n lưu tr? trang Web m?i đ?nh d?ng sau:
  http://ServerName/Logon
  Nơi ServerName là tên c?a b?n ASP-kích ho?t máy ch? Web.
 5. Nh?p vào Ok.
Tr?ng trang Web m?i đư?c đ?t tên đăng nh?p đư?c m? ra trong FrontPage 2003.

T?o m?t cơ s? d? li?u

T?o m?t cơ s? d? li?u đ? lưu tr? tên ngư?i dùng và m?t kh?u b?ng cách s? d?ng m?t cơ s? d? li?u chương tr?nh như Microsoft Office Access 2003.

Chú ý N?u b?n s? d?ng m?t chương tr?nh khác v?i Access 2003 đ? t?o ra các cơ s? d? li?u, s?a đ?i các bư?c này cho phù h?p.

Đ? t?o cơ s? d? li?u, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u truy c?p 2003.
 2. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vàoM?i.
 3. Trong ngăn tác v?, nh?p vào Tr?ng cơ s? d? li?u.
 4. Lo?i Logon.mdb cho tên t?p tin, sau đó b?m Tạo.
 5. Trong các Các đ?i tư?ng c?a s?, b?mBảng, sau đó b?m M?i.
 6. Nh?p vào Thi?t k? View, sau đó b?mOk.
 7. Trong hàng đ?u c?a các Tên trư?ngc?t, lo?i UID.
 8. Trong tương ?ng Ki?u d? li?u c?t, Nh?p vào Văn b?n, sau đó b?m các Khóa chínhnút trên thanh công c? (xu?t hi?n như là m?t bi?u tư?ng quan tr?ng).
 9. ? hàng th? hai c?a các Tên trư?ngc?t, lo?i PWD, sau đó b?m Văn b?n? hàng th? hai trong các Ki?u d? li?u c?t.
 10. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vàoLưu.
 11. Trong các B?ng tên h?p, lo?itblUsers, sau đó b?m Ok.
 12. Trên các Xem tr?nh đơn, nh?p vào Datasheet Xem.
 13. Trong các UID c?t, lo?itestuser.

  Trong các PWD c?t, lo?i m?t kh?u.
 14. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vàoĐóng, và sau đó b? Access 2003.
Chú ý V? l? do b?o m?t, m?t kh?u đư?c gi?i h?n trong m?t h?n h?p c?a các ch? cái ch? hoa, ch? cái và s? đi?n tho?i.

Nh?p kh?u cơ s? d? li?u

Nh?p tên ngư?i dùng và cơ s? d? li?u m?t kh?u mà b?n đ? t?o vào FrontPage 2003. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. FrontPage 2003 v?i đăng nh?p trang Web c?a b?n m?, b?mNh?p kh?u trên các Tệp tr?nh đơn.
 2. Nh?p vào Thêm t?p tin, đ?nh v? và sau đó b?m cácLogon.mdb t?p mà b?n t?o ra.

  Nh?p vàoM?.
 3. Nh?p vào S?a đ?i, lo?i_private/Logon.mdb trong các V? trí t?p tin trong Trang web c?a b?n h?p, và sau đó nh?p vào Ok.

  Chú ý Đó là m?t (nhân v?t) g?ch dư?i_) ? phía trư?c c?a "tư nhân" trong đư?ng d?n c?a t?p.
 4. Nh?p vào Ok nh?p kh?u cơ s? d? li?u t?p tin.
 5. N?u b?n đư?c nh?c t?o m?t k?t n?i cơ s? d? li?u cho t?p này đư?c chuy?n nh?p, nh?p vào Không.

T?o các trang ASP

B?n c?n ph?i t?o m?t s? t?p tin đ? làm vi?c v?i m?u này. Đ?u tiên, t?o ra m?t trang ch? cho trang Web c?a b?n, m?t trang "toàn" và m?t m?t kh?u b?o v? trang đ? th? nghi?m, và sau đó đăng nh?p trang Web và đăng nh?p bao g?m các t?p tin.

T?o trang ch?

Trang này ph?c v? như là trang m?c đ?nh cho trang web c?a b?n và bao g?m liên k?t đ?n trang toàn và m?t kh?u b?o v? Web trang mà b?n t?o. Đ? t?o ra m?t trang ch?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong FrontPage 2003, h?y nh?p vàoTệp, b?m M?i, sau đó b?m Trang tr?ng.
 2. T?i khu v?c chân c?a s? tài li?u, b?mMã đ? hi?n th? m? xem.
 3. Ch?n và sau đó lo?i b? t?t c? các m? HTML trong các trang Web Trang.
 4. G? hay dán HTML m? sau vào trang Web.
  <% @language="vbscript" %>
  <html>
  <head><title>Home Page</title></head>
  <body>
  <h3>Home Page</h3>
  <p>You are logged on as: 
  <%
   If Len(Session("UID")) = 0 Then
    Response.Write "<b>You are not logged on.</b>"
   Else
    Response.Write "<b>" & Session("UID") & "</b>"
   End If
  %>
  </p>
  <ul>
   
  <li><a href="passwordprotect.asp">Password-Protected Page</a></li>
  <li><a href="nonsecure.asp">Nonsecure Page</a></li>
  
  </ul>
  </body>
  </html>
  
 5. Nh?p chu?t ph?i vào các new_page_1.htm tab, và sau đó b?m Lưu.

  Lưu trang nhưDefault.asp trong thư m?c g?c c?a trang Web đăng nh?p c?a b?n.
 6. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vàoĐóng đ? đóng trang Web default.asp.

T?o trang toàn

T?o m?t trang ASP đi?n h?nh mà t?t c? m?i ngư?i có th? xem. Đ? t?o ra m?t toàn trang, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong FrontPage 2003, h?y nh?p vào Tệp, b?m M?i, sau đó b?m Trang tr?ng.
 2. T?i khu v?c chân c?a s? tài li?u, b?mMã đ? hi?n th? m? xem.
 3. Ch?n và sau đó lo?i b? t?t c? các m? HTML trong các trang Web Trang.
 4. G? hay dán HTML m? sau vào trang Web.
  <% @language="vbscript" %>
  <html>
  <head><title>Nonsecure Page</title></head>
  <body>
  <h3>Nonsecure Page</h3>
  <p>You are logged on as: 
  <%
   If Len(Session("UID")) = 0 Then
    Response.Write "<b>You are not logged on.</b>"
   Else
    Response.Write "<b>" & Session("UID") & "</b>"
   End If
  %>
  </p>
  <p><a href="default.asp">Back to default</a></p>
  </body>
  </html>
  
 5. Nh?p chu?t ph?i vào các new_page_1.htm tab, và sau đó b?m Lưu.

  Lưu trang như nonsecure.asp trong thư m?c g?c c?a trang Web đăng nh?p c?a b?n.
 6. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vàoĐóng đ? đóng trang Web nonsecure.asp.

T?o m?t kh?u b?o v? trang

Trang trong bư?c này là tương t? như các trang Web toàn trang đó b?n t?o ra trư?c đây, ngo?i tr? vi?c b?n ph?i thêm d?ng sau m? g?n đ?u trang:
<!--#include virtual="/logon/_private/logon.inc"-->
Khi b?n thêm d?ng m? này vào m?t trang Web ASP, trang đó s? tr? thành m?t kh?u-b?o v? b?i logon.inc t?p tin mà b?n t?o ra. Đ? t?o ra m?t m?t kh?u b?o v? trang Web, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong FrontPage 2003, h?y nh?p vào Tệp, b?m M?i, sau đó b?m Trang tr?ng.
 2. T?i khu v?c chân c?a s? tài li?u, b?mMã đ? hi?n th? m? xem.
 3. Ch?n và sau đó lo?i b? t?t c? các m? HTML trong các trang Web Trang.
 4. G? hay dán HTML m? sau vào trang Web.
  <% @language="vbscript" %>
  <!--#include virtual="/logon/_private/logon.inc"-->
  <html>
  <head><title>Password-Protected Page</title></head>
  <body>
  <h3>Password-Protected Page</h3>
  <p>You are logged on as: 
  <%
   If Len(Session("UID")) = 0 Then
    Response.Write "<b>You are not logged on.</b>"
   Else
    Response.Write "<b>" & Session("UID") & "</b>"
   End If
  %>
  </p>
  <p><a href="default.asp">Back to default</a>
  </body>
  </html>
  
 5. Nh?p chu?t ph?i vào các new_page_1.htm tab, và sau đó b?m Lưu.

  Lưu trang như passwordprotect.asp trong thư m?c g?c c?a trang Web đăng nh?p c?a b?n.
 6. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vàoĐóng đ? đóng trang Web passwordprotect.asp.

T?o trang đăng nh?p

T?o m?t trang đăng nh?p trông tương t? như m?t đi?n h?nh c?a s? đăng nh?p h?p tho?i. Ngư?i s? d?ng th? truy c?p vào trang Web b?o v? m?t kh?u s? đư?c g?i đ?n Trang này đ? g? tên ngư?i dùng và m?t kh?u c?a h?. Đ? t?o m?t trang đăng nh?p, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong FrontPage 2003, h?y nh?p vào Tệp, b?m M?i, sau đó b?m Trang tr?ng.
 2. T?i khu v?c chân c?a s? tài li?u, b?mMã đ? hi?n th? m? xem.
 3. Ch?n và sau đó lo?i b? t?t c? các m? HTML trong các trang Web Trang.
 4. G? hay dán HTML m? sau vào trang Web.
  <% @language="vbscript" %>
  <!--#include virtual="/logon/_private/logon.inc"-->
  <%
   ' Was this page posted to?
   If UCase(Request.ServerVariables("HTTP_METHOD")) = "POST" Then
    ' If so, check the username/password that was entered.
    If ComparePassword(Request("UID"),Request("PWD")) Then
     ' If comparison was good, store the user name...
     Session("UID") = Request("UID")
     ' ...and redirect back to the original page.
     Response.Redirect Session("REFERRER")
    End If
   End If
  %>
  <html>
  <head><title>Logon Page</title>
  <style>
  body { font-family: arial, helvetica }
  table { background-color: #cccccc; font-size: 9pt; padding: 3px }
  td  { color: #000000; background-color: #cccccc; border-width: 0px }
  th  { color: #ffffff; background-color: #0000cc; border-width: 0px }
  </style>
  </head>
  <body bgcolor="#000000" text="#ffffff">
  <h3 align="center">&#xa0;</h3>
  <div align="center"><center>
  <form action="<%=LOGON_PAGE%>" method="POST">
  <table border="2" cellpadding="2" cellspacing="2">
   <tr>
    <th colspan="4" align="left">Enter User Name and Password</th>
   </tr>
   <tr>
    <td>&#xa0;</td>
    <td colspan="2" align="left">Please type your user name and password.</td>
    <td>&#xa0;</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>&#xa0;</td>
    <td align="left">Site</td>
    <td align="left"><%=Request.ServerVariables("SERVER_NAME")%> &#xa0;</td>
    <td>&#xa0;</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>&#xa0;</td>
    <td align="left">User Name</td>
    <td align="left"><input name="UID" type="text" size="20"></td>
    <td>&#xa0;</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>&#xa0;</td>
    <td align="left">Password</td>
    <td align="left"><input name="PWD" type="password" size="20"></td>
    <td>&#xa0;</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>&#xa0;</td>
    <td colspan="2" align="center"><input type="submit" value="LOGON"></td>
    <td>&#xa0;</td>
   </tr>
  </table>
  </form>
  </center></div>
  </body>
  </html>
  
 5. Nh?p chu?t ph?i vào các new_page_1.htm tab, và sau đó b?m Lưu.

  Lưu trang như Logon.asp trong thư m?c g?c c?a trang Web đăng nh?p c?a b?n.
 6. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vàoĐóng đ? đóng trang Web logon.asp.

T?o ra đăng nh?p bao g?m các t?p tin

T?p bao g?m cung c?p ch?c năng nào v? tên và m?t kh?u ngư?i dùng và đư?c s? d?ng b?i c? hai trang Web b?o v? m?t kh?u và các trang Web đăng nh?p. Đ? t?o ra đăng nh?p bao g?m các t?p tin, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong FrontPage 2003, h?y nh?p vào Tệp, b?m M?i, sau đó b?m Trang tr?ng.
 2. T?i khu v?c chân c?a s? tài li?u, b?mMã đ? hi?n th? m? xem.
 3. Ch?n và sau đó lo?i b? t?t c? các m? HTML trong các trang Web Trang.
 4. G? hay dán HTML m? sau vào trang Web.
  <%
   ' Do not cache this page.
   Response.CacheControl = "no-cache"
  
   ' Define the name of the users table.
   Const USERS_TABLE = "tblUsers"
   ' Define the path to the logon page.
   Const LOGON_PAGE  = "/logon/logon.asp"
   ' Define the path to the logon database.
   Const MDB_URL   = "/logon/_private/logon.mdb"
  
   ' Check to see whether you have a current user name.
   If Len(Session("UID")) = 0 Then
    ' Are you currently on the logon page?
    If LCase(LOGON_PAGE) <> LCase(Request.ServerVariables("URL")) Then
     ' If not, set a session variable for the page that made the request...
     Session("REFERRER") = Request.ServerVariables("URL")
     ' ...and redirect to the logon page.
     Response.Redirect LOGON_PAGE
    End If
   End If
  
   ' This function checks for a username/password combination.
   Function ComparePassword(UID,PWD)
    ' Define your variables.
    Dim strSQL, objCN, objRS
    ' Set up your SQL string.
    strSQL = "SELECT * FROM " & USERS_TABLE & _
     " WHERE (UID='" & ParseText(UID) & _
     "' AND PWD='" & ParseText(PWD) & "');"
    ' Create a database connection object.
    Set objCN = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
    ' Open the database connection object.
    objCN.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; dbq=" & _
     Server.MapPath(MDB_URL) & "; uid=admin; pwd="
    ' Run the database query.
    Set objRS = objCN.Execute(strSQL)
    ' Set the status to true/false for the database lookup.
    ComparePassword = Not(objRS.EOF)
    ' Close your database objects.
    Set objRS = Nothing
    Set objCN = Nothing
   End Function
  
   ' This function restricts text to alpha-numeric data only.
   Function ParseText(TXT)
    Dim intPos, strText, intText
    For intPos = 1 TO Len(TXT)
     intText = Asc(Mid(TXT,intPos,1))
     If (intText > 47 And intText < 58) Or _
       (intText > 64 And intText < 91) Or _
       (intText > 96 And intText < 123) Then
       strText = strText & Mid(TXT,intPos,1)
     End if
    Next
    ParseText = strText
   End Function
  %>
 5. Nh?p chu?t ph?i vào các new_page_1.htm tab, và sau đó b?m Lưu.

  Lưu trang như Logon.Inc trong các _private thư m?c c?a trang Web đăng nh?p c?a b?n.
 6. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vàoĐóng đ? đóng t?p tin logon.inc.

Ki?m tra các trang Web đăng nh?p

Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. FrontPage 2003, trong các Danh sách thư m?cc?a s?, b?m chu?t ph?i vào Default.asp, sau đó b?m Xem trư?c trong tr?nh duy?t.

  Tr?nh duy?t Web t?i trang ch? m?u và cho th?y r?ng b?n không đăng nh?p.
 2. B?m vào các Toàn trang liên k?t.

  Trang t?i và cho th?y r?ng b?n không đăng nh?p. B?m vào các Quay l?i m?c đ?nh liên k?t đ? tr? v? trang m?c đ?nh.
 3. B?m vào các M?t kh?u b?o v? trang liên k?t.

  T?i trang logon.asp thay v? c?a các m?t kh?u b?o v? Trang.
 4. Trong các Tên ngư?i dùng h?p, lo?itestuser, lo?i m?t kh?u trong cácM?t kh?u h?p, và sau đó nh?p vào ĐĂNG NH?P.

  M?t kh?u b?o v? trang xu?t hi?n và cho th?y r?ng b?n đ? đăng nh?p như testuser. B?m vào các Quay l?i v? m?c đ?nh liên k?t đ? tr? v? các Trang m?c đ?nh. Trang ch? t?i và cho th?y r?ng b?n đang đăng nh?p như testuser.
 5. B?m vào các Toàn trang liên k?t.

  Trang t?i và cho th?y r?ng b?n đang đăng nh?p như testuser.

Tùy ch?nh các trang Web đăng nh?p

B?n có th? tùy ch?nh trang Web ví d? đăng nh?p t?i đây cách:
 • Thêm tên ngư?i dùng và m?t kh?u: b?n có th? m? cơ s? d? li?u. Đ? V? v?y, b?m đúp vào cơ s? d? li?u trong FrontPage 2003, và sau đó thêm ngư?i dùng vào các tblUsers b?ng.
 • M?t kh?u b?o v? các trang Web khác: đ? b?o v? m?t kh?u m?t trang Web trong trang Web c?a b?n, b?n ph?i lưu t?p v?i tên t?p tin ASP ph?n m? r?ng, ví d?, Mypage.asp, và sau đó thêm các hai d?ng đ? đ?u r?t c?a t?p:
  <% @language="vbscript" %>
  <!--#include virtual="/logon/_private/logon.inc"-->
  
  D?ng đ?u tiên xác đ?nh r?ng b?n đang s? d?ng Microsoft Visual Basic K?ch b?n Edition (VBScript) cho ngôn ng? k?ch b?n c?a b?n, và d?ng th? hai bao g?m ngư?i dùng tên và m?t kh?u ch?c năng t? đăng nh?p bao g?m t?p tin mà b?n t?o ra trư?c đó.

THÔNG TIN THÊM

Tên ngư?i dùng và m?t kh?u đư?c lưu tr? trong cơ s? d? li?u không m?t m? hóa. Th?m chí b?ng cách s? d?ng m?t n? nh?p m?t kh?u không m?t m? hóa d? li?u này. V? l? do này và v? l? do khác, cơ s? d? li?u truy c?p không nên đư?c s? d?ng đ? s?n xu?t các trang Web. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? giúp an toàn v? thông tin HTTP gi?a máy khách và máy ch?, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
299525Làm th? nào đ? thi?t l?p SSL b?ng cách s? d?ng IIS 5.0 và gi?y ch?ng nh?n Server 2.0
299875 Làm th? nào đ? th?c hi?n SSL trong IIS

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? tích h?p Active Server Pages (ASP) v?i cơ s? d? li?u, b?m s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
299987Làm th? nào đ? s? d?ng cơ s? d? li?u và các ASP bu?i đ? th?c hi?n an ninh ASP
300382 Làm th? nào đ? t?o m?t k?t n?i cơ s? d? li?u t? m?t trang ASP trong IIS
318287 Nh?ng g? b?n c?n ph?i s? d?ng Active Server Pages (ASP) trong FrontPage 2002

Thu?c tính

ID c?a bài: 825498 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
T? khóa: 
kbdatabase kbasp kbhowtomaster kbmt KB825498 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:825498

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com