Làm th? nào đ? xu?t b?n m?t SharePoint Designer 2007, Web bi?u hi?n m?t ho?c m?t FrontPage 2003 trang web đ?n m?t đ?a CD-R ho?c CD-RW

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 825447 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ? có m?t phiên b?n Microsoft FrontPage 2002 c?a bài vi?t này, xem 310511.

Đ? có m?t phiên b?n Microsoft FrontPage 2000 c?a bài vi?t này, xem 315508.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? cách phát hành m?t Microsoft Office SharePoint Designer 2007 trang Web, m?t trang web Microsoft Expression Web Web ho?c m?t Microsoft Office FrontPage 2003 Web trang Web vào m?t CD ghi đ?a CD (CD-R) ho?c m?t đ?a rewritable đ?a CD (CD-RW).

N?u máy tính c?a b?n đư?c trang b? v?i m?t máy ghi đ?a CD, b?n có th? sao lưu m?t SharePoint Designer 2007 trang Web, m?t trang web bi?u th?c Web Web ho?c m?t trang FrontPage Web vào CD. B?n có th? t?m th?y nó thu?n ti?n đ? s? d?ng m?t đ?a CD đ? sao lưu ho?c chuy?n m?t trang Web l?n.

Có nhi?u đ?a CD ghi âm, b?n có th? chu?n b? m?t đ?a CD-R ho?c CD-RW đ?a do đó b?n có th? sao chép t?p tin tr?c ti?p cho b? ghi b?ng cách s? d?ng m?t k? t? ? đ?a. Làm đi?u này gi?ng như cách mà b?n sao t?p vào đ?a c?ng, đ?a m?m ho?c m?t ? đ?a lưu đ?ng. Sau đó b?n có th? s? d?ng SharePoint Designer 2007, Expression Web ho?c FrontPage 2003 đ? xu?t b?n m?t trang Web vào đ?a CD.

Ngoài ra, b?n có th? xu?t b?n các trang Web đ? ? đ?a c?ng đ?u tiên, và sau đó s? d?ng m?t chương tr?nh ghi CD đ? sao chép các phiên b?n đ?a c?ng vào đ?a CD.

THÔNG TIN THÊM

Chu?n b? m?t đ?a CD-R ho?c m?t đ?a CD-RW cho vi?c sao chép t?p tin tr?c ti?p

 1. H?y đưa m?t đ?a CD-R ho?c m?t đ?a CD-RW vào máy ghi đ?a CD c?a b?n.
 2. B?t đ?u chương tr?nh ghi CD c?a b?n, và sau đó đ?nh d?ng đ?a CD do đó b?n có th? đ?c và ghi vào đ?a CD b?ng cách s? d?ng m?t k? t? ? đ?a. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? làm đi?u này, h?y xem tài li?u đi kèm v?i đ?a CD ghi ph?n m?m.
V?i Microsoft Windows XP, b?n có th? lưu thông tin như h?nh ?nh và ph?n m?m đ? m?t đ?a CD mà không s? d?ng ph?n m?m c?a bên th? ba. Tuy nhiên, b?i v? Windows XP không h? tr? gói văn b?n đ? vi?t và xóa các t?p tin cá nhân vào m?t CD ghi, b?n ph?i có ph?n m?m b? sung đ? t?o ra m?t trang Web d?a trên đ?a vào m?t CD ghi ho?c đ? xu?t b?n m?t trang Web tr?c ti?p vào m?t CD ghi b?ng cách s? d?ng m?t k? t? ? đ?a.

Quan tr?ng N?u b?n đang s? d?ng m?t đ?a CD-R và đ?a CD-ROM, b?n có th? sao chép ho?c xu?t b?n t?p c? th? vào m?t thư m?c c? th? ch? có m?t th?i gian. N?u b?n s? d?ng lo?i ? đ?a và phương ti?n truy?n thông, b?n ph?i sao chép ho?c xu?t b?n trang Web c?a b?n vào m?t thư m?c khác nhau trên đ?a CD-ROM.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách s? d?ng m?t máy ghi đ?a compact trong Windows XP, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
279157Mô t? c?a ghi âm đ?a CD-ROM trong Windows XP
306524 Làm th? nào đ?: Sao chép thông tin vào m?t đ?a CD trong Windows XP
306641 Làm th? nào đ?: Xoá t?p tin t? m?t đ?a CD-RW trong Windows XP

Phát hành t?i m?t trang Web d?a trên đ?a và sao chép vào CD

B?n có th? s? d?ng các Xuất bản l?nh đ? t?o m?t đ?a d?a trên b?n sao c?a m?t trang Web và sau đó s? d?ng m?t chương tr?nh ghi CD đ? sao chép b?n d?a trên đ?a CD. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. B?t đ?u SharePoint Designer 2007, Expression Web ho?c FrontPage 2003 và sau đó m? trang Web c?a b?n.
 2. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Xu?t b?n trang web.
 3. Trong các Thu?c tính trang Web t? xa h?p tho?i h?p, b?m vào H? th?ng t?p tin dư?i Lo?i h? ph?c v? Web t? xa.
 4. Trong các V? trí trang Web t? xa h?p, s? d?ng m?t trong các th? t?c sau đây:
  • G? v? trí c?a các trang Web t? xa mà b?n mu?n xu?t b?n thư m?c và t?p tin.

   Ví d?, g? C:\My_Website, ho?c lo?i \\MyNetworkShare\My_Website N?u v? trí nào trên m?t máy ch? t?p tin.
  • Nh?p vào Tr?nh duy?t xác đ?nh v? trí thư m?c trên đ?a c?ng c?a b?n ho?c trên m?t máy ch? t?p tin.
 5. Đ? c?u h?nh các thu?c tính c?a trang Web, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
  • Đ? lo?i b? lo?i h?nh c? th? c?a m? trang Web trang như chúng đang đư?c xu?t b?n, b?m vào các T?i ưu hóa HTML tab, và sau đó ch?n tùy ch?n b?n mu?n.
  • Đ? thay đ?i các tùy ch?n m?c đ?nh cho xu?t b?n, b?m vào các Đang xuất bản tab, và sau đó ch?n tùy ch?n b?n mu?n.
 6. Nh?p vào Ok.
 7. N?u b?n b? nh?c đ? t?o ra m?t trang Web m?i, h?y nh?p vào Có.
 8. B?t đ?u chương tr?nh ghi CD c?a b?n, và sau đó sao chép trang Web vào m?t CD.

  B?n c?ng có th? có th? s? d?ng Windows Explorer đ? sao chép các trang Web vào m?t CD, tùy thu?c vào ph?n m?m b?n đang s? d?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? làm đi?u này, h?y xem tài li?u đi kèm v?i đ?a CD ghi ph?n m?m.

Xu?t b?n m?t đ?a d?a trên trang Web t? đ?a CD

B?n có th? s? d?ng SharePoint Designer 2007, Expression Web ho?c FrontPage 2003 đ? m? đ?a d?a trên Web site trên đ?a CD và sau đó xu?t b?n các trang Web Internet, đ? m?t m?ng n?i b? ho?c trang Web d?a trên đ?a. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Đưa đ?a CD có ch?a các trang Web c?a b?n vào CD ghi âm c?a b?n.
 2. B?t đ?u SharePoint Designer 2007, Expression Web ho?c FrontPage 2003 và sau đó m? trang Web c?a b?n trên đ?a CD.
 3. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Xu?t b?n trang web.
 4. Trong các Thu?c tính trang Web t? xa h?p tho?i h?p, b?m vào H? th?ng t?p tin dư?i Lo?i h? ph?c v? Web t? xa.
 5. Trong các V? trí trang Web t? xa h?p, s? d?ng m?t trong các th? t?c sau đây:
  • G? v? trí c?a các trang Web t? xa mà b?n mu?n xu?t b?n thư m?c và t?p tin.

   Ví d?, g? C:\My Website, ho?c lo?i \\MyNetworkShare\My trang web N?u v? trí nào trên m?t máy ch? t?p tin.
  • Nh?p vào Tr?nh duy?t xác đ?nh v? trí thư m?c trên đ?a c?ng c?a b?n ho?c trên m?t máy ch? t?p tin.
 6. Đ? c?u h?nh các thu?c tính c?a trang Web, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
  • Đ? lo?i b? lo?i h?nh c? th? c?a m? t? các trang Web như chúng đang đư?c xu?t b?n, b?m các T?i ưu hóa HTML tab, và sau đó ch?n tùy ch?n b?n mu?n.
  • Đ? thay đ?i các tùy ch?n m?c đ?nh cho xu?t b?n, b?m vào các Đang xuất bản tab, và sau đó ch?n tùy ch?n b?n mu?n.
 7. Nh?p vào Ok.
 8. N?u b?n b? nh?c đ? t?o ra m?t trang Web m?i, h?y nh?p vào Có.

Sao chép m?t đ?a d?a trên trang web t? m?t đ?a CD vào đ?a c?ng

Khi b?n sao m?t trang Web d?a trên đ?a t? đ?a CD vào đ?a c?ng, b?n có th? ph?i g? b? các thu?c tính ch? đ?c th?c hi?n b?t k? thay đ?i cho trang Web. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau.

Chú ý B?i v? có r?t nhi?u phiên b?n c?a Microsoft Windows, các bư?c sau đây có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u h? đang có, h?y xem tài li?u s?n ph?m c?a b?n đ? hoàn thành các bư?c sau.
 1. Đưa đ?a CD có ch?a các trang Web c?a b?n vào CD ghi âm c?a b?n.
 2. Nh?p chu?t ph?i B?t đ?u, sau đó b?m Khám phá.
 3. S? d?ng m?t ho?t đ?ng kéo và th? đ? sao chép các trang Web t? đ?a CD c?a b?n vào m?t thư m?c trên đ?a c?ng c?a b?n.
 4. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tùy ch?n c?p.
 5. Trên các Xem tab, nh?n vào đây đ? ch?n các Hi?n th? các t?p và c?p ?n ki?m tra h?p, và sau đó b?m Xóa các ?n ph?n m? r?ng t?p cho các ki?u t?p đ? bi?t h?p ki?m.
 6. Nh?p vào Ok.
 7. Trong các Thư m?c danh sách, b?m đúp vào thư m?c trên đ?a c?ng có ch?a các trang Web c?a b?n.
 8. B?m đúp vào các _vti_pvt thư m?c.
 9. Xóa b? b?t k? t?p nào k?t thúc v?i .lck.

  Chú ý Có l? b?n c?n ph?i th?c hi?n các bư?c b? sung sau đây n?u b?n là sao chép m?t trang Web đư?c xu?t b?n:
 10. Nh?p chu?t ph?i vào các D?ch v? t?p tin, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 11. Nh?n vào đây đ? xóa các Ch? đ?c ki?m tra h?p và b?m Ok.
 12. Nh?p chu?t ph?i vào các D?ch v? t?p tin, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 13. Nh?n vào đây đ? xóa các Ch? đ?c ki?m tra h?p và b?m Ok.

Khắc phục sự cố

 • Khi b?n c? g?ng đ? lưu các thay đ?i b?n th?c hi?n m?t trang Web trên đ?a c?ng c?a b?n, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như các thông báo l?i sau đây:
  Không th? m? t?p...\_vti_pvt\service.lck cho văn b?n.
  V?n đ? này x?y ra khi b?n m? ho?c sao chép trang Web t? đ?a CD-ROM v? các t?p tin .lck đư?c đánh d?u ch? đ?c.

  Đ? gi?i quy?t v?n đ? này và các v?n đ? khác v?i ch? đ?c t?p tin, h?y làm theo các bư?c sau.

  Chú ý b?i v? có r?t nhi?u phiên b?n c?a Microsoft Windows, các bư?c sau đây có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u h? đang có, h?y xem tài li?u s?n ph?m c?a b?n đ? hoàn thành các bư?c sau.
  Chú ý b?n không th? làm theo các bư?c trên m?t đ?a CD-R b?i v? b?n không th? lo?i b? các Ch? đ?c cài đ?t t? các t?p tin trên m?t đ?a CD-R. Tuy nhiên, b?n có th? lo?i b? các Ch? đ?c cài đ?t t? các t?p tin trên m?t đ?a CD-RW.
  1. Nh?p chu?t ph?i B?t đ?u, sau đó b?m Khám phá.
  2. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tùy ch?n c?p.
  3. Trên các Xem tab, nh?n vào đây đ? ch?n các Hi?n th? các t?p và c?p ?n ki?m tra h?p, và sau đó b?m Xóa các ?n ph?n m? r?ng t?p cho các ki?u t?p đ? bi?t h?p ki?m.
  4. Nh?p vào Ok.
  5. Trong các Thư m?c danh sách, b?m đúp vào thư m?c trên đ?a c?ng có ch?a các trang Web c?a b?n.
  6. B?m đúp vào các _vti_pvt thư m?c.
  7. Xóa b? b?t k? t?p nào k?t thúc v?i .lck.

   Chú ý Có l? b?n c?n ph?i th?c hi?n các bư?c b? sung sau đây n?u b?n là sao chép m?t trang Web đư?c xu?t b?n:
  8. Nh?p chu?t ph?i vào các D?ch v? t?p tin, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
  9. Nh?n vào đây đ? xóa các Ch? đ?c ki?m tra h?p và b?m Ok.
  10. Nh?p chu?t ph?i vào các D?ch v? t?p tin, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
  11. Nh?n vào đây đ? xóa các Ch? đ?c ki?m tra h?p và b?m Ok.
  L?p l?i các bư?c này cho b?t k? subwebs.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? t?p tin Service.lck, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  266216FP 2000: Thông báo l?i khi xu?t b?n Web: "Server Error: Web là b?n r?n..."
  303255 FP2000: Thông báo l?i lưu thay đ?i vào trang Web: không th? m? File...\_vti_pvt\Service.lck cho văn b?n
 • Siêu liên k?t trong m?t trang Web mà b?n đ? sao chép vào CD không có ch?c năng như b?n mong đ?i. Tr?nh duy?t có th? không k?t n?i v?i các trang Web đư?c nh?c đ?n b?i các siêu liên k?t.

  V?n đ? này có th? x?y ra n?u các liên k?t đư?c ch?a tài li?u tham kh?o tuy?t đ?i tham kh?o t?p tin mà cư trú trên máy tính đ?a phương nơi mà các trang Web đư?c t?o ra.

  Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y ch?nh s?a các trang Web đ? thay th? b?t k? đ?a ch? liên k?t tuy?t đ?i v?i các đ?a ch? liên k?t tương đ?i. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  301442Siêu liên k?t không ho?t đ?ng sau khi b?n xu?t b?n Web
 • Khi b?n b?m vào các Xem trư?c tab ? dư?i cùng c?a c?a s?, ho?c khi b?n nh?p vào Xem trư?c trong tr?nh duy?t trên thanh công c? đ? xem trư?c các trang Web có ch?a SharePoint Designer 2007, Expression Web ho?c thành ph?n FrontPage 2003, b?n có th? nh?n đư?c thông báo sau:
  Trang này ch?a các y?u t? có th? c?n ph?i đư?c lưu hay đư?c công b? đ? hi?n th? đúng.
  SharePoint Designer 2007, Expression Web và FrontPage 2003 các thành ph?n tương tác v?i m?t máy ch? Web không ho?t đ?ng khi b?n t?o m?t đ?a d?a SharePoint Designer 2007, Expression Web ho?c FrontPage Web site. Th?i gian duy?t các thành ph?n ch?c năng ch? khi b?n s? d?ng m?t máy ch? Hypertext Transfer Protocol (HTTP) và khi b?n đ? cài đ?t ph?n m? r?ng FrontPage h? ph?c v?. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  206154M?t vài c?u ph?n FrontPage ho?t đ?ng trên đ?a d?a trên Webs
 • Khi b?n c? g?ng đ? xu?t b?n m?t trang Web vào m?t đ?a CD đ? ch?a m?t b?n sao c?a các trang Web, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như các thông báo l?i sau đây:
  Windows phát hi?n l?i khi sao t?p này. B?n mu?n Windows làm g??
  B?n c?ng có th? nh?n đư?c m?t tin nh?n t? ph?n m?m ghi CD c?a b?n là không đ? không gian tr?ng trên đ?a CD đ? sao chép các t?p tin c?a b?n.

  Hành vi này có th? x?y ra n?u đ?a CD ghi không có đ? không gian tr?ng đ? sao chép các phiên b?n m?i hơn c?a các t?p tin t? các trang Web C?p Nh?t.

  Khi b?n s? d?ng các gói d? li?u vi?t ph?n m?m đ? đ?c và ghi vào đ?a CD b?ng cách s? d?ng m?t k? t? ? đ?a, b?n có th? vi?t thư cho m?i m?t ph?n c?a đ?a ch? có m?t th?i gian. Khi b?n sao chép m?t trang Web C?p Nh?t vào đ?a CD, các phiên b?n c? c?a các t?p tin đư?c không th?c s? xóa t? đ?a CD. V? v?y, các phiên b?n m?i hơn c?a các t?p tin yêu c?u không gian b? sung. Hành vi này xu?t hi?n do h?n ch? v?i công ngh? máy ghi đ?a CD.

  Ch?nh s?a hành vi này, xu?t b?n trang Web c?a b?n vào m?t đ?a CD m?i, tr?ng.

Thu?c tính

ID c?a bài: 825447 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
 • Microsoft Expression Web
T? khóa: 
kbwebpublishing kberrmsg kbhowtomaster kbmt KB825447 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:825447

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com