Thi?t l?p k?t n?i ?o Internet máy tính và gi?i đáp th?c m?c

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 825372 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài t?ng bư?c này mô t? làm th? nào đ? c?u h?nh và kh?c ph?c s? c? k?t n?i Internet trong Virtual PC cho Macintosh. G? r?i v?n đ? giao ti?p m?ng có th? ph?c t?p. Bài vi?t này ch? di?n t? nh?ng bư?c cơ b?n đ? g? r?i các v?n đ? mà b?n có th? r?t có th? g?p trong Virtual PC máy ?o.

Đ? bi?t thêm thông tin v? x? l? s? c? chi ti?t TCP/IP và các v?n đ? m?ng, xem các bài vi?t Microsoft KB đư?c li?t kê trong các "TÀI LIỆU THAM KHẢO"ph?n c?a bài vi?t này.

Tùy ch?n m?ng

B?n có th? s? d?ng b?t k? phương pháp sau đây đ? k?t n?i m?t Microsoft Windows máy ?o Internet:
 • ?o Switch

  S? d?ng tùy ch?n này n?u b?n mu?n làm nhi?m v? cơ b?n, nhưng c?ng ph?i k?t n?i v?i m?t tên mi?n Windows NT, chia s? t?p tin v?i các h? th?ng windows, s? d?ng c?ng c? th? đ? làm cho các k?t n?i, ho?c m?ng gi?a các h? đi?u hành máy ch? và khách m?i h? đi?u hành.
 • Chia s? m?ng

  S? d?ng tùy ch?n này n?u b?n mu?n xem các trang Web, h?y ki?m tra e-mail c?a b?n Đ?i v?i thư, t?m ki?m các trang web FTP, và làm nhi?m v? cơ b?n khác tr?c tuy?n. B?n có th? s? d?ng tùy ch?n này n?u máy tính Macintosh ch? liên t?c k?t n?i Internet v?i m?t modem.
 • Modem

  S? d?ng tùy ch?n này n?u máy tính Macintosh ch? nhà c?a b?n không đư?c k?t n?i tr?c ti?p m?ng ho?c k?t n?i Internet không liên t?c. B?n ph?i s? d?ng m?t modem t? bên trong h? đi?u hành khách.
Trư?c khi b?n c?u h?nh m?ng, C?p Nh?t c?a b?n ho?t đ?ng h? th?ng và b?n sao c?a b?n c?a Virtual PC.

Đ? c?p nh?t phiên b?n c?a Mac OS 9, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Tr? đ?n các Apple tr?nh đơn, và sau đó nh?p vào Ki?m soát B?ng.
 2. Nh?p vào C?p nh?t ph?n m?m.
 3. Nh?p vào C?p nh?t bây gi?, và sau đó làm theo các hư?ng d?n xu?t hi?n trên màn h?nh đ? cài đ?t phiên b?n m?i nh?t.
Đ? c?p nh?t phiên b?n c?a h? đi?u hành Mac OS X, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các B?n tàu, b?m H? th?ng Preferences.
 2. Nh?p vào C?p nh?t ph?n m?m.
 3. Trên các C?p nh?t ph?n m?m tab, b?m vàoKi?m tra bây gi?, và sau đó làm theo các hư?ng d?n xu?t hi?n trên màn h?nh đ? cài đ?t phiên b?n m?i nh?t.
Liên h? v?i h? tr? s?n ph?m c?a Microsoft đ? có thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c c?p nh?t m?i nh?t cho Connectix Virtual PC cho Mac phiên b?n 5. Đ? t?i v? các C?p nh?t m?i nh?t cho Virtual PC cho Mac phiên b?n 6, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.microsoft.com/mac/downloads
S? d?ng b?ng sau đây đ? xác đ?nh phiên b?n nào c?a Virtual PC, b?n có th? s? d?ng v?i h? th?ng đi?u hành Macintosh c?a b?n:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Phiên b?n h? đi?u hành MacPhiên b?n PC ?o
Mac OS 9.1.1, 9.2.2 ho?c Mac OS 10.1.55.0.4
Mac OS 9.2.2 ho?c Mac OS 10.2.66.0.1
Mac OS 9.2.2 ho?c Mac OS 10.2.66.1

?o Switch

?o chuy?n đ?i thi?t l?p m?t đ?a ch? IP riêng bi?t cho ?o máy. B?n có th? gi?i quy?t đ?a ch? IP này ho?c c?u h?nh nó t? đ?ng v?i DHCP.

Chú ý Microsoft không khuyên b?n nên s? d?ng ?o chuy?n đ?i khi ch? nhà Máy tính Macintosh đư?c k?t n?i v?i m?t m?ng lư?i v?i sân bay hay khác wireless m?ng.

Đ? c?u h?nh ?o Switch, làm theo các bư?c sau:
 1. Kh?i đ?ng ?o PC.
 2. B?m vào các máy ?o trong các Virtual PC danh sách, và sau đó Nh?p vào Thiết đặt.
  Chú ý N?u b?n không th? nh?n th?y các Virtual PC danh sách, b?m vào Virtual PC, sau đó b?m Virtual PC danh sách.
 3. Nh?p vào Kết nối mạng, và sau đó b?m vào đ? ch?nKích ho?t tính năng m?ng.
 4. Nh?p vào ?o Switch, sau đó b?mOk.
 5. Nh?p vào B?t đ?u lên.Chú ý B?i v? có r?t nhi?u phiên b?n c?a Microsoft Windows, các theo các bư?c có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u chúng, xem c?a b?n s?n ph?m tài li?u hư?ng d?n đ? hoàn thành các bư?c sau.
 6. Trong máy ?o Windows, ch?y Microsoft Internet Explorer. N?u thu?t s? k?t n?i m?i không b?t đ?u, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn Internet.
  2. Trên các Kết nốitab, b?m vào Thi?t l?p.
 7. Nh?p vào Ti?p theo.
 8. Nh?p vào K?t n?i Internet, và sau đó Nh?p vào Ti?p theo.
 9. Nh?p vào Thi?t l?p k?t n?i c?a tôi theo cách th? công, và sau đó b?m Ti?p theo.
 10. Nh?p vào K?t n?i s? d?ng m?t k?t n?i băng thông r?ng là luôn trên, sau đó b?m Ti?p theo.
 11. Nh?p vào K?t thúc.
N?u b?n không th? k?t n?i vào Internet, nh?n th?y nh?ng "Khắc phục sự cố" ph?n c?a bài vi?t này.

Chia s? m?ng

B?n có th? s? d?ng chia s? m?ng khi máy tính Macintosh máy ch? lưu tr? luôn luôn đư?c k?t n?i v?i m?t m?ng lư?i v?i m?t cáp Ethernet, sân bay hay khác wireless m?ng, ho?c v?i m?t modem cho m?t nhà cung c?p d?ch v? Internet ho?c m?ng. Các máy tính Macintosh ch? ph?i thi?t l?p k?t n?i trư?c khi b?n b?t đ?u máy ?o.

Đ? c?u h?nh chia s? m?ng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Kh?i đ?ng ?o PC.
 2. B?m vào các máy ?o trong các Virtual PC danh sách, và sau đó Nh?p vào Thiết đặt.

  Chú ý N?u b?n không th? nh?n th?y các Virtual PC danh sách, b?m vào Virtual PC, sau đó b?m Virtual PC danh sách.
 3. Nh?p vào Kết nối mạng, và sau đó b?m vào đ? ch?nKích ho?t tính năng m?ng.
 4. Nh?p vào Chia s? m?ng, sau đó b?mOk.
 5. Nh?p vào B?t đ?u lên.Chú ý B?i v? có r?t nhi?u phiên b?n c?a Microsoft Windows, các theo các bư?c có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u chúng, xem c?a b?n s?n ph?m tài li?u hư?ng d?n đ? hoàn thành các bư?c sau.
 6. Trong máy ?o Windows, ch?y Internet Explorer. N?u thu?t s? k?t n?i m?i không b?t đ?u, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn Internet.
  2. Trên các Kết nốitab, b?m vào Thi?t l?p.
 7. Nh?p vào Ti?p theo.
 8. Nh?p vào K?t n?i Internet, và sau đó Nh?p vào Ti?p theo.
 9. Nh?p vào Thi?t l?p k?t n?i c?a tôi theo cách th? công, và sau đó b?m Ti?p theo.
 10. Nh?p vào K?t n?i s? d?ng m?t k?t n?i băng thông r?ng là luôn trên, sau đó b?m Ti?p theo.
 11. Nh?p vào K?t thúc.
N?u k?t n?i th?t b?i, xem các "Khắc phục sự cố"ph?n c?a bài vi?t này.

Modem

B?n có th? k?t n?i t?i Internet ho?c m?t m?ng lư?i v?i m?t modem. B?n có th? s? d?ng các modem ch? k?t n?i khi máy Macintosh ch? ho?c khác ?o máy này không s? d?ng modem.

Đ? c?u h?nh m?ng v?i m?t modem, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Kh?i đ?ng ?o PC.
 2. B?m vào các máy ?o trong các Virtual PC danh sách, và sau đó Nh?p vào Thiết đặt.

  Chú ý N?u b?n không th? nh?n th?y các Virtual PC danh sách, b?m vào Virtual PC, sau đó b?m Virtual PC danh sách.
 3. Nh?p vào Kết nối mạng, và sau đó nh?p vào Xoá các Kích ho?t tính năng m?ng h?p ki?m.
 4. Nh?p vào COM1 Port, sau đó b?mC?ng n?i ti?p Mac.
 5. Đi?m đ?n modem, sau đó b?m modem c?a b?n.
 6. Nh?n vào đây đ? xóa các Thi?t đ?t chuyên sâu h?p ki?m tra, và sau đó Nh?p vào Ok.
 7. Nh?p vào B?t đ?u lên.Chú ý B?i v? có r?t nhi?u phiên b?n c?a Microsoft Windows, các theo các bư?c có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u chúng, xem c?a b?n s?n ph?m tài li?u hư?ng d?n đ? hoàn thành các bư?c sau.
 8. Trong máy ?o Windows, tr? t?iB?t đ?u, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
 9. B?m đúp Đi?n tho?i và Modem tùy ch?n.
 10. N?u b?n đư?c nh?c nh?p thông tin v? trí, g? các thông tin, và sau đó nh?p vào Ok.
 11. Trên các Modem tab, b?m vàoThêm.
 12. Nh?n vào đây đ? ch?n các Không phát hi?n modem c?a tôi; Tôi s? ch?n nó t? danh sách. h?p ki?m tra, và sau đó Nh?p vào Ti?p theo.
 13. Dư?i Nhà s?n xu?t, b?m Tiêu chuẩn Các lo?i modem.
 14. Dư?i Các mô h?nh, b?m (Tiêu chu?n 56000 bps Modem).

  Chú ý Đi?u này có th? xu?t hi?n dư?i d?ng Chung v.90 56000 bps Modemho?c Tiêu chu?n bps 56000 V90 Modem.
 15. Nh?p vào Ti?p theo.
 16. Nh?p vào COM1, sau đó b?mTi?p theo.
 17. Nh?p vào K?t thúc, sau đó b?mOk.
 18. Kh?i đ?ng Internet Explorer. N?u thu?t s? k?t n?i m?i không có g? không b?t đ?u, h?y làm theo các bư?c sau:Chú ý B?i v? có r?t nhi?u phiên b?n c?a Microsoft Windows, các theo các bư?c có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u chúng, xem c?a b?n s?n ph?m tài li?u hư?ng d?n đ? hoàn thành các bư?c sau.
  1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn Internet.
  2. Trên các Kết nốitab, b?m vào Thi?t l?p.
 19. Nh?p vào Ti?p theo.
 20. Nh?p vào K?t n?i Internet, và sau đó Nh?p vào Ti?p theo.
 21. Nh?p vào Thi?t l?p k?t n?i c?a tôi theo cách th? công, và sau đó b?m Ti?p theo.
 22. Nh?p vào K?t n?i s? d?ng modem quay s?, và sau đó b?m Ti?p theo.
 23. Theo các ch? d?n xu?t hi?n trên màn h?nh đ? c?u h?nh k?t n?i đ?n c?a b?n Cung c?p d?ch v? Internet (ISP).
 24. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Internet Tuỳ chọn.
 25. Trên các Kết nốitab, b?m vào Luôn luôn quay s? k?t n?i m?c đ?nh c?a tôi, sau đó b?mOk.
 26. Đóng Internet Explorer và sau đó kh?i đ?ng Internet Explorer.

Khắc phục sự cố

B?t k? v?n đ? sau đây có th? gây ra v?n đ? khi b?n c? g?ng k?t n?i Internet:
 • Máy tính Macintosh ch? có v?n đ? k?t n?i v?t l? như v?n đ? v?i các lo?i cáp ho?c b? đi?u h?p m?ng.
 • Windows không th? liên l?c v?i m?t máy ch? DHCP.
 • Windows không th? liên l?c v?i m?t máy ch? DNS.
 • ?o Switch và sân bay là không tương thích.
S? d?ng nh?ng ph?n sau đ? kh?c ph?c s? c? k?t n?i Internet v?n đ?.

Ki?m tra k?t n?i máy Macintosh

N?u b?n đang dùng chia s? m?ng ho?c chuy?n đ?i ?o, b?t k? v?n đ? có ?nh hư?ng đ?n máy Macintosh ch? c?ng ?nh hư?ng đ?n máy ?o s? d?ng Chia s? m?ng.

Xác minh r?ng máy ch? lưu tr? Macintosh có th? k?t n?i vào Internet. N?u b?n không th? k?t n?i đ?n các trang Web, ho?c n?u tr?nh duy?t Internet ch? hi?n th? Phiên b?n gián tuy?n c?a các trang Web, máy tính Macintosh ch? nhà có th? có v?n đ? k?t n?i. Cho giúp đ? đ? gi?i quy?t v?n đ? này, truy c?p vào s? h? tr? Apple sau Web các trang web:
http://Docs.info.Apple.com/article.html?artnum=50520

http://Discussions.Apple.com/forum.jspa?forumID=750
Microsoft cung cấp thông tin liên hệ của bên thứ ba để giúp bạn tìm kiếm trợ giúp kỹ thuật. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không bảo đảm độ chính xác về thông tin liên hệ của bên thứ ba này.

Ki?m tra đ? phân gi?i tên

M?t máy ch? DNS cung c?p máy ch? tên gi?i quy?t. N?u b?n có th? không k?t n?i Internet, có th? có m?t v?n đ? v?i c?u h?nh DNS. Đ? xác đ?nh xem đó là m?t v?n đ? v?i c?u h?nh DNS c?a b?n quay k?t n?i v?i ISP c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. T?i d?u nh?c l?nh, g?:
  Ping Microsoft.com
 2. Nhấn ENTER.

  M?t trong nh?ng hành vi sau đây x?y ra:
  • N?u máy tính có th? liên h? v?i h? ph?c v? DNS đ? d?ch Microsoft.com vào đ?a ch? IP, tr? l?i mà xu?t hi?n tương t? như các tr? l?i sau đây:
   
   Pinging microsoft.com [207.46.245.222] with 32 bytes of data:
   
   Request timed out.
   Request timed out.
   Request timed out.
   Request timed out.
   
   Ping statistics for 207.46.245.222:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
   
  • N?u máy tính không th? liên l?c v?i h? ph?c v? DNS đ? d?ch Microsoft.com vào đ?a ch? IP, tr? l?i mà xu?t hi?n tương t? như các tr? l?i sau đây:
    
   Ping request could not find host microsoft.com. Please check the name and try again.
   

Ki?m ch?ng r?ng DHCP là làm vi?c

Đ? xác minh n?u DHCP ho?t đ?ng t?t trong Virtual PC, h?y làm theo các hư?ng d?n cho h? đi?u hành c? th?.
Windows 95, Windows 98, Windows 98 Second Edition và Windows Millennium Edition
Xem thi?t đ?t IP c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i winipcfg, sau đó b?m Ok.
 2. Trong các Thông tin b? đi?u h?p Ethernet h?p, ch?n b? đi?u h?p m?ng.
 3. Nh?p vào Thông tin thêm đ? xem s? hoàn ch?nh thông tin chi ti?t.
Đ?t l?i thi?t đ?t IP c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i winipcfg, sau đó b?m Ok.
 2. Trong các Thông tin b? đi?u h?p Ethernet h?p, ch?n b? đi?u h?p m?ng.
 3. Nh?p vào Phiên bản, b?mGia h?n, sau đó b?m Ok.
N?u các máy ?o không l?y m?t đ?a ch? IP t? các máy ch? lưu tr?, b?n có th? ph?i cho phép d?ch v? DHCP trên máy ch? ho?c t? gán m?t Đ?a ch? IP t?nh cho khách hàng.

Khi nó s? d?ng chia s? m?ng, các máy ?o nên l?y đư?c thông tin IP tương t? như các thông tin sau:
 

DNS Servers: 192.168.131.252 
IP Address: 192.168.131.### (where ### is a number between 2 and 251)
Subnet Mask: 255.255.255.0 
Default Gateway: 192.168.131.254 
DHCP Server: 192.168.131.254
N?u nh?ng con s? này không gi?ng nhau, và b?n đang s? d?ng chia s? M?ng, h?y th? đ? t? c?u h?nh đ?a ch? IP cho các máy ?o. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?mThiết đặt, sau đó b?m Ki?m soát B?ng đi?u khi?n.
 2. B?m đúp Mạng, di chuy?n xu?ng đ? các dư?i cùng c?a danh sách, và sau đó nh?p vào TCP/IP->Ethernet B? đi?u h?p m?ng.

  Chú ý N?u nhi?u hơn th? m?t trong nh?ng TCP/IP -> Ethernet Thi?t b? b? đi?u h?p m?ng s? xu?t hi?n, b?m vào m?t trong hai các Đi?u khi?n Intel Ethernet ho?c các THÁNG MƯ?I HAI B? đi?u khi?n Ethernet.
 3. Nh?p vào Thu?c tính, sau đó b?mCh? r? đ?a ch? IP.
 4. Trong các Đ?a ch? IP h?p, lo?i192.168.131.### nơi### là b?t k? s? nào gi?a 175 và 200.

  Chú ý Nh?ng con s? này là ch? có con s? đ? ngh? mà ít nh?t có kh? năng can thi?p v?i đ?a ch? hi?n có trên m?ng c?a b?n. B?t k? s? nào gi?a 2 và 251 c?ng có th? làm vi?c.
 5. Trong các M?t n? m?ng con h?p, lo?i:
  255.255.255.0
 6. B?m vào các Cổng vào tab, và sau đó trong cácM?i Cổng vào h?p, lo?i:
  192.168.131.254
 7. Nh?p vào Thêm.
 8. B?m vào các C?u h?nh DNS tab, b?m vàoKích ho?t tính năng DNS.
 9. Trong cácMáy ch? lưu tr? h?p, lo?i:
  máy ch? lưu tr?
 10. Trong cácMiền h?p, lo?i:
  tên mi?n
 11. Trong các Đơn đ?t hàng t?m ki?m h? ph?c v? DNS h?p, lo?i:
  192.168.131.252
 12. Nh?p vào Thêm, sau đó b?mOk.
 13. Kh?i đ?ng l?i máy ?o.
N?u b?n không th? k?t n?i vào Internet b?ng cách làm theo các bư?c này, Virtual PC có th? không th? t?m th?y máy ch? DNS c?a máy Macintosh, và b?n ph?i g? Đ?a ch? IP c?a máy ch? b?ng tay vào Virtual PC.

Xem các "T?m th?y máy ch? DNS c?a b?n Macintosh"ph?n bài vi?t này đ? t?m máy ch? DNS c?a máy Macintosh, và sau đó nh?p nó vào các Đơn đ?t hàng t?m ki?m h? ph?c v? DNS h?p đư?c mô t? trư?c đó trong ph?n này.

Windows NT, Windows 2000 ho?c Windows XP
Xem thi?t đ?t IP c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?i:
  CMD
 3. Nh?p vào Ok.
 4. Loại:
  ipconfig/t?t c?
 5. Báo chí NH?P.
Khi b?n s? d?ng ?o Switch, thông tin IP c?a b?n nên xu?t hi?n gi?ng như các máy tính khác trên m?ng c?a b?n. N?u không, thay đ?i các thi?t l?p trong các máy ?o đ? s?a ch?a đi?m này.

Khi nó s? d?ng chia s? m?ng, các máy ?o nên l?y đư?c thông tin IP tương t? như các thông tin IP sau:
 
Windows 2000 IP Configuration 

Host Name . . . . . . . . . . . . : Host Name 
Primary DNS Suffix . . . . . . . : DNS Suffix 
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid 
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No 
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No 

Ethernet adapter Local Area Connection: 

Connection-specific DNS Suffix . : DNS Suffix 
Description . . . . . . . . . . . : Intel 21041 Based PCI Ethernet Adapter 
Physical Address. . . . . . . . . : 00-03-FF-63-D8-FC 
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes 
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes 
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.131.### (where ### is a number between 2 and 251)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.131.254 
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.131.254 
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.131.252 
Lease Obtained. . . . . . . . . . : Friday, January 17, 2003 9:12:01 AM 
Lease Expires . . . . . . . . . . : Wednesday, January 22, 2020 4:00:32 AM 

N?u nh?ng con s? này không gi?ng nhau, và b?n đang s? d?ng chia s? M?ng, h?y th? đ? t? c?u h?nh đ?a ch? IP cho các máy ?o. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong B?ng đi?u khi?n, b?m đúp vàoM?ng và các k?t n?i Dial-up.

  Chú ý N?u b?n đang s? d?ng Windows XP, nh?p vào Chuy?n sang Classic Xem đ? xem các bi?u tư?ng tiêu chu?n và double-click Mạng Kết nối.
 2. Nh?p chu?t ph?i ho?c ki?m soát nh?p chu?t các Khu v?c đ?a phương K?t n?i bi?u tư?ng, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 3. Di chuy?n xu?ng dư?i trong danh sách và b?mGiao th?c Internet (TCP/IP).
 4. Nh?p vào Thu?c tính, sau đó b?mS? d?ng đ?a ch? IP sau.
 5. Trong các S? d?ng đ?a ch? IP sau h?p, lo?i:
  192.168.131.###
  nơi### là b?t k? s? nào gi?a 175 và 200.

  Chú ý Nh?ng con s? này là ch? có con s? đ? ngh? mà ít nh?t có kh? năng can thi?p v?i đ?a ch? hi?n có trên m?ng c?a b?n. B?t k? s? nào gi?a 2 và 251 c?ng có th? làm vi?c.
 6. Trong các M?t n? m?ng conh?p, lo?i:
  255.255.255.0
 7. Trong các C?ng n?i m?c đ?nh h?p, lo?i:
  192.168.131.254
 8. Nh?p vào S? d?ng các máy ch? DNS sau đây Đ?a ch?, và sau đó trong các H? ph?c v? DNS ưa thích h?p và trong các Alternate DNS h? ph?c v? h?p, lo?i:
  192.168.131.252
 9. Nh?p vào Ok, và sau đó kh?i đ?ng l?i ?o máy.
N?u b?n không th? k?t n?i vào Internet b?ng cách làm theo các bư?c này, Virtual PC có th? không th? t?m th?y máy ch? DNS c?a máy Mac c?a b?n, và b?n ph?i nh?p Đ?a ch? IP c?a máy ch? b?ng tay vào Virtual PC.

Xem các "T?m th?y máy ch? DNS c?a b?n Macintosh"ph?n bài vi?t này đ? t?m máy ch? DNS c?a máy Macintosh, và sau đó nh?p nó vào các Đơn đ?t hàng t?m ki?m h? ph?c v? DNS h?p mô t? trư?c đó trong bài vi?t này.

T?m th?y máy ch? DNS c?a b?n Macintosh

Đ? t?m đ?a ch? máy ch? DNS c?a máy Macintosh, xác minh r?ng k?t n?i Internet c?a b?n ho?t đ?ng trên máy Macintosh, và sau đó làm theo các bư?c cho b?n Phiên b?n c?a h? đi?u hành Macintosh.
Mac OS 9
 1. M? B?ng đi?u khi?n, sau đó b?m các TCP/IP bi?u tư?ng.
 2. H? ph?c v? DNS c?a máy Macintosh xu?t hi?n dư?i Tên máy ch? Đ?a ch? ? dư?i cùng c?a c?a s?.

  Chú ý N?u máy ch? DNS c?a máy Macintosh xu?t hi?n, liên h? v?i ISP c?a b?n, ho?c s? d?ng khác công c? đ? xác đ?nh máy ch? DNS c?a b?n máy Macintosh.
Mac OS 10
 1. M? H? th?ng Preferences, sau đó b?m cácMạng bi?u tư?ng.
 2. B?m vào các Hi?n th? tr?nh đơn th? xu?ng, và sau đó b?m vào thi?t b? b?n s? d?ng đ? k?t n?i Internet (ví d?, b?mĐư?c xây d?ng trong Ethernet).
 3. H? ph?c v? DNS Macintosh c?a b?n xu?t hi?n trong các DNS Máy ch? (tùy ch?n) h?p bên ph?i.
B?n c?ng có th? s? d?ng chương tr?nh nhà ga trong thư m?c Utilities đ? xác đ?nh các máy ch? DNS.
 1. Khi b?n b? nh?c trong các Thi?t b? đ?u cu?i Ti?n ích, lo?i:
  Nslookup
 2. Phím choïn tr? l?i.
 3. Thông tin tương t? như các thông tin sau s? xu?t hi?n:
   
  Default Server: dnssrvr.domain.com Address: 10.0.0.11 
  S? đư?c li?t kê (trong trư?ng h?p này, 10.0.0.11) là đ?a ch? IP c?a các máy ch? DNS c?a b?n. S? d?ng con s? này n?u b?n ph?i c?u h?nh DNS máy ch? trong hai ph?n trư?c c?a bài vi?t này.

THAM KH?O

Đ? có thông tin b? sung v? kh?c ph?c s? c? k?t n?i Internet trong m?t h? đi?u hành Windows, b?m s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
169790Làm th? nào đ? kh?c ph?c v?n đ? cơ b?n TCP/IP
102908 Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? k?t n?i TCP/IP v?i Windows 2000 ho?c Windows NT
314067 Cách khắc phục sự cố kết nối TCP/IP với Windows XP
313242 Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? k?t n?i m?ng không dây trong Windows XP
316341 Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? DNS phân gi?i tên trên Internet trong Windows 2000
310089 Gi?i đáp th?c m?c cáp modem
308007 Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? Trang ch? m?ng trong Windows XP
314095 Làm th? nào đ? kh?c ph?c nguyên nhân có th? c?a v?n đ? k?t n?i Internet trong Windows XP
238135 Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? k?t n?i Internet chia s? v?n đ?
308006 Kh?c ph?c s? c? k?t n?i Internet chia s? trong Windows XP
161986 G? r?i v?n đ? đăng nh?p nhà cung c?p d?ch v? Internet
161516 G? r?i v?n đ? modem dư?i Windows NT 4.0
314095 Làm th? nào đ? kh?c ph?c nguyên nhân có th? c?a v?n đ? k?t n?i Internet trong Windows XP
Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824356Không th? k?t n?i vào Internet t? máy ?o
824350 Làm th? nào đ? cài đ?t m?t modem 56 Kbps trên m?t máy ?o Windows trên

Thu?c tính

ID c?a bài: 825372 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Năm 2012 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Virtual PC for Mac Version 7
 • Microsoft Virtual PC for Mac Version 6.1
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB825372 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:825372

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com