Identifikator ?lanka: 824684 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

REZIME

Ovaj ?lanak opisuje standardnu terminologiju koju Microsoft usvaja za opisivanje softverskih ispravki. Ova terminologija tako?e je uklju?ena u Microsoft re?nik bezbednosti i privatnosti. Da biste pogledali Microsoft re?nik bezbednosti i privatnosti, posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://www.microsoft.com/security/glossary.mspx

DODATNE INFORMACIJE

Microsoft usvaja slede?u standardnu terminologiju za opisivanje softverskih ispravki:
 • Linija spajanja

  Definicija: Linija spajanja je softverska komponenta dizajnirana da podr?i veze izme?u softvera.
 • Kriti?na ispravka

  Definicija: Kriti?na ispravka je objavljena ispravka za odre?eni problem koja se odnosi na kriti?nu gre?ku koja nije vezana za bezbednost.

  Dodatne informacije: Kriti?ne ispravke su dostupne klijentima za preuzimanje i pra?ene su ?lankom u Microsoft bazi znanja.
 • Komplet za razvoj programa

  Definicija: Komplet za razvoj programa jeste softver dizajniran da pomogne programerima da kreiraju nove programe. Kompleti za razvoj programa obi?no sadr?e vizuelni builder, ure?iva? i prevodilac.
 • Upravlja?ki program

  Definicija: Upravlja?ki program jeste softverska komponenta dizajnirana da podr?i novi hardver.
 • Paket sa novim opcijama

  Definicija: Paket sa novim opcijama jeste nova funkcionalnost proizvoda koja se prvo distribuira izvan konteksta izdanja proizvoda i koja se obi?no uklju?uje u slede?e izdanje proizvoda.
 • Vodi?

  Definicija: Vodi? uklju?uje skripte, uzorak koda i tehni?ku dokumentaciju dizajniranu da vam pomogne u primeni i upotrebi proizvoda ili tehnologije.
 • Hitna ispravka

  Definicija: Hitna ispravka je jedan, kumulativni paket koji sadr?i datoteke koje se koriste da bi se re?io problem sa proizvodom i ona je kumulativna na binarnom nivou i na nivou datoteke. Hitne ispravke vezane su za odre?ene situacije u kojima se klijenti mogu na?i i ne mogu se distribuirati izvan organizacije klijenta.

  Dodatne informacije: Hitne ispravke distribuiraju slu?be koje pru?aju usluge podr?ke za Microsoft proizvode. Klijenti ne smeju da ponovo distribuiraju hitne ispravke bez pismenog, pravnog odobrenja korporacije Microsoft.
 • Bezbednosna ispravka

  Definicija: Bezbednosna ispravka je objavljena ispravka za ranjivost odre?enih proizvoda vezana za bezbednost. Bezbednosne ispravke se ocenjuju u zavisnosti od ozbiljnosti. Ocena ozbiljnosti je prikazana u Microsoft bezbednosnom biltenu kao kriti?na, va?na, umerena ili niska.

  Dodatne informacije: Microsoft bezbednosne ispravke dostupne su klijentima za preuzimanje i prate ih dva dokumenta: bezbednosni bilten i ?lanak u Microsoft bazi znanja. Za vi?e informacija o formatu ?lanaka Microsoft baze znanja za Microsoft bezbednosne ispravke kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  824689 Opis formata ?lanaka Microsoft baze znanja za Microsoft bezbednosne ispravke (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
 • Servisni paket

  Definicija: Servisni paket je testirani, kumulativni skup svih hitnih ispravki, bezbednosnih ispravki, kriti?nih ispravki i ispravki. Servisni paketi tako?e mogu da sadr?e dodatne ispravke za probleme koji su interno prona?eni od objavljivanja proizvoda i ograni?eni broj izmena u dizajnu ili funkcija koje su klijenti tra?ili.

  Dodatne informacije: Microsoft servisni paketi dostupni su za preuzimanje i prate ih ?lanci u Microsoft bazi znanja.
 • Softverska ispravka

  Definicija: Softverska ispravka je bilo kakva ispravka, zbirna ispravka, servisni paket, paket sa novim opcijama, kriti?na ispravka, bezbednosna ispravka ili hitna ispravka koja se koristi da bi se pobolj?ao ili popravio softverski proizvod koji je izdala korporacija Microsoft.

  Dodatne informacije: Microsoft softverska ispravka pra?ena je ?lankom u Microsoft bazi znanja.
 • Alatka

  Definicija: Alatka je uslu?ni program ili funkcija koja poma?e da se obavi zadatak ili skup zadataka.
 • Ispravka

  Definicija: Ispravka je objavljena ispravka za odre?eni problem. Ispravke popravljaju gre?ke koje nisu kriti?ne i nisu vezane za bezbednost.

  Dodatne informacije: Microsoft ispravke su dostupne klijentima za preuzimanje i pra?ene ?lankom u Microsoft bazi znanja.
 • Zbirna ispravka

  Definicija: Zbirna ispravka je testirani, kumulativni skup hitnih ispravki, sigurnosnih ispravki, kriti?nih ispravki i ispravki koje su upakovane zajedno radi lake primene. Zbirna ispravka naj?e??e je namenjena odre?enoj oblasti, na primer bezbednosti, ili komponenti ili proizvodu kao ?to je Internet Information Services (IIS).

  Dodatne informacije: Microsoft zbirne ispravke dostupne su klijentima za preuzimanje i pra?ene su ?lankom u Microsoft bazi znanja.
 • Nadogradnja

  Definicija: Nadogradnja je softverski paket koji zamenjuje instaliranu verziju proizvoda novijom verzijom istog proizvoda. Proces nadogradnje obi?no ostavlja netaknute podatke i po?eljne postavke klijenta, dok menja postoje?i softver novijom verzijom.

REFERENCE

Za vi?e informacija o tome kako Microsoft ispravlja softver nakon izdavanja posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa302364.aspx

Svojstva

Identifikator ?lanka: 824684 - Poslednji pregled: 24. april 2007. - Revizija: 11.5
ODNOSI SE NA:
 • Customer Service and Support Information
Klju?ne re?i: 
kmcustomerservice kmcustomerservice kbpubtypekc kbinfo KB824684

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com