Raksta ID: 824684 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? izkl?st?ta standarta terminolo?ija, kuru pie?em korpor?cija Microsoft, lai aprakst?tu programmat?ras atjaunin?jumus. ?? terminolo?ija ir iek?auta ar? Microsoft dro??bas un konfidencialit?tes glos?rij?. Lai skat?tu Microsoft dro??bas un konfidencialit?tes glos?riju, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://www.microsoft.com/security/glossary.mspx

PAPILDINDORM?CIJA

Korpor?cija Microsoft pie?em ??du standarta terminolo?iju, lai aprakst?tu programmat?ras atjaunin?jumus:
 • Savienot?js

  Defin?cija. Savienot?js ir programmat?ras komponents, kas nodro?ina programmat?ru savienojumus.
 • Kritisks atjaunin?jums

  Defin?cija. Kritisks atjaunin?jums ir pla?a izlaiduma labojums noteiktai probl?mai, ar to tiek risin?ta kritiska, ar dro??bu nesaist?ta k??da.

  Papildinform?cija. Kritiskie atjaunin?jumi ir pieejami lejupiel?dei klientiem, un tiem ir velt?ts Microsoft zin??anu b?zes raksts.
 • Programmizstr?des komplekts

  Defin?cija. Programmizstr?des komplekts ir programmat?ra, kas pal?dz izstr?d?t?jiem veidot jaunas programmas. Programmizstr?des komplekt? parasti tiek iek?auts vizu?lais veidot?js, redaktors un kompil?t?js.
 • Draiveris

  Defin?cija. Draiveris ir programmat?ras komponents, kas atbalsta jaunu aparat?ru.
 • L?dzek?u pakotne

  Defin?cija. L?dzek?u pakotne ir produkta jaunu funkcion?lu l?dzek?u kopums, kas vispirms tiek izplat?ts atsevi??i no produkta un parasti tiek iek?auts n?kamaj? pilnaj? produkta izlaidum?.
 • Vad?ba

  Defin?cija. Vad?b? ietilpst skripti, parauga kods un tehnisk? dokument?cija, kas pal?dz ieviest un izmantot produktu vai tehnolo?iju.
 • Labojumfails

  Defin?cija. Labojumfails ir atsevi??a kumulat?va pakotne, kur? iek?auts viens vai vair?ki faili, ko lieto probl?mas nov?r?anai produkt? un kas ir kumulat?vi bin?raj? un failu l?men?. Labojumfails ir paredz?ts noteiktam klienta gad?jumam, un to nedr?kst izplat?t ?rpus klienta uz??muma.

  Papildinform?cija. Labojumfailus izplata Microsoft produktu atbalsta pakalpojumu sniedz?ji. Klienti labojumfailus nedr?kst izplat?t atk?rtoti bez korpor?cijas Microsoft rakstiskas, ofici?las piekri?anas.
 • Dro??bas atjaunin?jums

  Defin?cija. Dro??bas atjaunin?jums ir pla?i izlaists labojums, kas paredz?ts produktam specifiskas dro??bas ievainojam?bas nov?r?anai. Dro??bas ievainojam?ba tiek nov?rt?ta, balstoties uz t?s nopietn?bu. Nopietn?bas l?menis tiek nor?d?ts Microsoft dro??bas bi?eten? k? kritisks, svar?gs, m?rens vai zems.

  Papildinform?cija. Microsoft dro??bas atjaunin?jumi ir pieejami klientiem lejupiel?dei un tos pavada divi dokumenti: dro??bas bi?etens un Microsoft zin??anu b?zes raksts. Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft zin??anu b?zes rakstiem, kas velt?ti Microsoft dro??bas atjaunin?jumiem, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu (EN):
  824689 Microsoft zin??anu b?zes rakstu form?ta apraksts Microsoft dro??bas atjaunin?jumiem (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
 • Servisa pakotne

  Defin?cija. Servisa pakotne ir p?rbaud?ta, kop?ja visu labojumfailu, dro??bas atjaunin?jumu, kritisko atjaunin?jumu un atjaunin?jumu kopa. Servisa pakotn?s var b?t ar? papildu labojumi iek??j?m probl?m?m, kas konstat?tas p?c produkta izlai?anas, un ierobe?ots skaits klienta piepras?tu dizaina izmai?u vai l?dzek?u.

  Papildinform?cija. Microsoft servisa pakotnes ir pieejamas lejupiel?dei un saist?tas ar Microsoft zin??anu b?zes rakstiem.
 • Programmat?ras atjaunin?jums

  Defin?cija. Programmat?ras atjaunin?jums ir jebkur? atjaunin?jums, atjaunin?jumu apkopojums, servisa pakotne, l?dzek?u pakotne, kritisks atjaunin?jums, dro??bas atjaunin?jums vai labojumfails, ko izmanto, lai uzlabotu vai izlabotu korpor?cijas Microsoft izlaistu programmat?ras produktu.

  Papildinform?cija. Microsoft programmat?ras atjaunin?jums ir saist?ts ar Microsoft zin??anu b?zes rakstu.
 • R?ks

  Defin?cija. R?ks ir util?ta vai l?dzeklis, kas pal?dz paveikt uzdevumu vai uzdevumu kopu.
 • Atjaunin?jums

  Defin?cija. Atjaunin?jums ir noteiktas probl?mas pla?i izlaists labojums. Atjaunin?jums risina nekritisku, ar dro??bu nesaist?tu k??du.

  Papildinform?cija. Microsoft atjaunin?jumi ir pieejami klientiem lejupiel?dei un ir saist?ti ar Microsoft zin??anu b?zes rakstu.
 • Atjaunin?jumu apkopojums

  Defin?cija. Atjaunin?jumu apkopojums ir p?rbaud?ta kop?ja labojumfailu, dro??bas atjaunin?jumu, kritisku atjaunin?jumu un atjaunin?jumu kopa, kas apvienota, lai b?tu viegli pieejama. Apkopojums ir visp?r?js, paredz?ts noteiktam tematam, piem?ram, dro??bai, vai produkta komponentam, piem?ram, interneta inform?cijas pakalpojumu (IIS) snieg?anai.

  Papildinform?cija. Microsoft jaunin?jumu apkopojumi ir pieejami lejupiel?dei klientiem un ir saist?ti ar Microsoft zin??anu b?zes rakstu.
 • Jaunin?jums

  Defin?cija. Jaunin?jums ir programmat?ras pakotne, kas aizst?j instal?tu produkta versiju ar t? pa?a produkta jaun?ku versiju. Jaunin??anas process, aizst?jot eso?o programmat?ru ar jaun?ku versiju, parasti neskar klientu datus un izv?les.

UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? Microsoft labo aparat?ru p?c t?s izlai?anas, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa302364.aspx

Rekviz?ti

Raksta ID: 824684 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2007. gada 24. apr?lis - P?rskat??ana: 11.4
ATTIECAS UZ:
 • Customer Service and Support Information
Atsl?gv?rdi: 
kmcustomerservice kbpubtypekc kbinfo KB824684

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com