Straipsnio ID: 824684 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

SANTRAUKA

?iame straipsnyje apra?oma ?prasta terminologija, kuri? Microsoft naudoja programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti. ?i terminologija taip pat yra ?traukta ? Microsoft saugumo ir privatumo termin? ai?kinam?j? ?odyn?. Nor?dami per?i?r?ti Microsoft saugumo ir privatumo termin? ai?kinam?j? ?odyn?, apsilankykite Microsoft svetain?je:
http://www.microsoft.com/security/glossary.mspx

DAUGIAU INFORMACIJOS

Microsoft naudoja ?i? ?prast? terminologij? programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti:
 • Jungtis

  Apra?as: jungtis yra programin?s ?rangos komponentas, sukurtas ry?iams tarp programin?s ?rangos palaikyti.
 • Kritinis naujinimas

  Apra?as: kritinis naujinimas yra pla?iai i?leista pataisa, skirta konkre?iai problemai, sukeltai kritin?s, bet su sauga nesusijusios klaidos, spr?sti.

  Papildoma informacija: klientai gali parsisi?sti kritinius naujinimus, kurie pateikti kartu su Microsoft ?ini? baz?s straipsniu.
 • Programuotojo rinkinys

  Apra?as: programuotojo rinkinys yra programin? ?ranga, sukurta programuotojams pad?ti kurti naujas programas. Programuotojo rinkiniai paprastai turi vizuali? darykl?, rengykl? ir kompiliatori?.
 • Tvarkykl?

  Apra?as: tvarkykl? yra programin?s ?rangos komponentas, sukurtas naujai aparat?rai palaikyti.
 • Funkcij? paketas

  Apra?as: funkcij? paketas yra naujos produkto funkcin?s galimyb?s, i? prad?i? parduodamos atskirai nuo i?leisto produkto ir paprastai ?traukiamos ? kit? produkto leidim?.
 • Naudojimo instrukcijos

  Apra?as: naudojimo instrukcijas sudaro scenarijai, kodo pavyzd?iai ir technin? dokumentacija, sukurta pad?ti diegti ir naudoti produkt? ar technologij? .
 • Kar?tosios pataisos

  Apra?as: Kar?tosios pataisos ? tai atskiras kaupiamasis paketas, susidedantis i? vieno ar keli? fail?, kurie naudojami produkto problemai spr?sti ir kaupiami dvejetainiu ir failo lygiu. Kar?tosios pataisos skirtos konkre?iai kliento situacijai ir negali b?ti platinamos u? kliento organizacijos rib?.

  Papildoma informacija: kar?t?sias pataisas platina Microsoft produkt? palaikymo tarnybos. Klientai negali toliau platinti kar?t?j? patais? be ra?ti?ko, juridinio Microsoft sutikimo.
 • Saugos naujinimas

  Apra?as: saugos naujinimas yra pla?iai platinama pataisa, skirta konkretaus produkto su sauga susijusiam pa?eid?iamumui. Saugos pa?eid?iamumai vertinami pagal j? svarb?. Svarbos ?vertinimas nurodomas Microsoft saugos biuletenyje kaip kritinis, svarbus, vidutinis ar ?emas.

  Papildoma informacija: klientai gali parsisi?sti Microsoft saugos naujinimus, kurie pateikti kartu su dviem dokumentais: saugos biuleteniu ir Microsoft ?ini? baz?s straipsniu. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie Microsoft ?ini? baz?s straipsnius, skirtus Microsoft saugos naujinimams, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
  824689 Microsoft ?ini? baz?s straipsni?, skirt? Microsoft saugos naujinimams, formato apra?as (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
 • Pakeitim? paketas

  Apra?as: pakeitim? paketas yra patikrintas kaupiamasis vis? kar?t?j? patais?, saugos naujinim?, kritini? naujinim? ir naujinim? rinkinys. Pakeitim? paketuose taip pat gali b?ti papildom? patais?, skirt? problemoms, rastoms po produkto i?leidimo, spr?sti, ir ribotas skai?ius dizaino ar funkcij? pakeitim?, kuri? pageidavo klientai.

  Papildoma informacija: Microsoft pakeitim? paketus galima parsisi?sti, jie pateikiami kartu su Microsoft ?ini? baz?s straipsniu.
 • Programin?s ?rangos naujinimas

  Apra?as: programin?s ?rangos naujinimas yra bet koks naujinimas, specifini? naujinim? paketas, pakeitim? paketas, funkcij? paketas, kritinis naujinimas, saugos naujinimas ar kar?tosios pataisos, naudojamos pagerinti ar i?taisyti programin?s ?rangos produkt?, kur? i?leido Microsoft Corporation.

  Papildoma informacija: Microsoft programin?s ?rangos naujinimas yra pateikiamas kartu su Microsoft ?ini? baz?s straipsniu.
 • ?rankis

  Apra?as: ?rankis yra priemon? ar funkcija, padedanti ?vykdyti u?duot? ar u?duo?i? rinkin?.
 • Naujinimas

  Apra?as: naujinimas yra pla?iai platinama pataisa, skirta konkre?iai problemai spr?sti. Naujinimas skirtas nekritinei, nesusijusiai su sauga klaidai i?taisyti.

  Papildoma informacija: klientai gali parsisi?sti naujinimus, pateikiamus kartu su Microsoft ?ini? baz?s straipsniu.
 • Specifini? naujinim? paketas

  Apra?as: specifini? naujinim? paketas yra patikrintas kaupiamasis kar?t?j? patais?, saugos naujinim?, kritini? naujinim? ir naujinim? rinkinys. Pataisos ir naujinimai yra sukomplektuoti kartu, kad b?t? lengviau diegti. Specifiniai naujinimai da?niausiai skiriami konkre?iai sri?iai, pvz., saugai ar produkto komponentui, pvz., informacin?ms interneto paslaugoms (IIS).

  Papildoma informacija: klientai gali parsisi?sti specifini? naujinim? paketus, pateikiamus kartu su Microsoft ?ini? baz?s straipsniu.
 • Versijos naujinimas

  Apra?as: versijos naujinimas yra programin?s ?rangos paketas, kuris pakei?ia ?diegt? produkto versij? naujesne to paties produkto versija. Versijos naujinimo procesas pakeit?s esam? programin? ?rang? naujesne versija paprastai palieka vartotojo duomenis ir nuostatas nepakeistus.

NUORODOS

Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip Microsoft taiso programin? ?rang? po jos i?leidimo, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://www.microsoft.com/technet/security/topics/patchmanagement.mspx

Savyb?s

Straipsnio ID: 824684 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. baland?io 24 d. - Per?i?ra: 11.3
TAIKOMA:
 • Customer Service and Support Information
Rakta?od?iai: 
kmcustomerservice kbpubtypekc kbinfo KB824684

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com