Lm th? no ? kh?c ph?c s? c? ci ?t Microsoft.NET Framework 1.1 trong Windows XP ho?c Windows 2000

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 824643 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Chu y Khng s? d?ng cc thng tin m xu?t hi?n trong bi vi?t ny ? g? r?i m?t Microsoft.Ci ?t NET Framework 1.1 trn Windows Server 2003. Cho bi?t thm thng tin v? lm th? no ? kh?c ph?c m?t.Ci ?t NET Framework 1.1 trn Windows Server 2003, h?y nh?p vo s? bi vi?t sau y ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
830646Lm th? no ? kh?c ph?c Microsoft.Cc v?n ? ci ?t NET Framework 1.1 trn Microsoft Windows Server 2003
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TM T?T

Bi t?ng b?c ny m t? lm th? no ? kh?c ph?c s? c? cc v?n ? m b?n c th? g?p khi b?n ci ?t cc.NET Framework 1.1 trong Windows XP ho?c Windows 2000.

NGUYN NHN

Khi Microsoft Windows Installer l ng k? khng chnh xc trong Windows registry, cc.NET Chng tr?nh thi?t l?p khun kh? 1.1 khng th? ?c truy c?p vo m?t s? ci ?t Windows cc thnh ph?n.

GI?I PHP

Yu c?u

i?u ny bi gi? ?nh r?ng b?n ? quen thu?c v?i cc ch? ? sau:
 • Microsoft.NET Framework 1.1
 • Registry Editor
 • Ci ?t Windows
Danh sch sau v?ch ra ?c ? ngh? ph?n c?ng, ph?n m?m, h? t?ng m?ng, v gi d?ch v? m b?n c?n:
 • Microsoft Windows 2000 ho?c Windows XP
 • Microsoft.NET Framework 1.1

Phng php 1: Unregister v sau reregister Windows Installer

 1. Unregister Windows Installer:
  Nh?p vo B?t ?u, b?m Ch?y, lo?i msiexec / unregister, sau b?m Ok.
 2. Reregister Windows ci ?t:
  Nh?p vo B?t ?u, b?m Ch?y, lo?i msiexec /regserver, sau b?m Ok.

Cch 2: S?a ch?a cc.NET Framework

C hai l?a ch?n ? s?a ch?a cc.NET Framework.

Ty ch?n p: s?a ch?a cc.NET Framework 1.1 b?i s? d?ng command prompt

 1. Xc ?nh v? tr t?p Dotnetfx.exe m b?n ? dng ? ci ?t cc.NET Framework 1.1. thc hin vic nay, s dung mt trong cac phng phap sau:
  • N?u b?n ci ?t cc.NET Framework 1.1 t? ?a CD ho?c t? m?t ?a DVD, chn ?a ci ?t trong ? ?a CD ho?c DVD ? ?a.
  • N?u b?n ci ?t cc.NET Framework 1.1 t? kh khn c?a b?n ?a, t?i v? cc.Chng tr?nh ci ?t NET Framework 1.1 ? kh khn c?a b?n ?a.
  • N?u b?n ci ?t cc.NET Framework 1.1 t? m?t m?ng l?i li xe, k?t n?i l?i vo ? ?a m?ng.
 2. Nh?p vo B?t ?u, b?m Ch?y, lo?i CMD, sau b?m Ok.
 3. T?i d?u nh?c l?nh, ch?y sau y l?nh:
  % InstallationPath %\dotnetfx.exe /t:%temp% /c:"msiexec.exe /fvecms % temp%\netfx.msi"
  Chu y % InstallationPath % l m?t gi? ch? cho ?ng d?n t?p Dotnetfx.exe b?n n?m ? b?c 1.

Ty ch?n B: s?a ch?a cc.NET Framework 1.1 b?ng cch s? d?ng b? ci ?t Windows t?p tin b? nh? cache

 1. Nh?p vo B?t ?u, b?m Ch?y, lo?i Tr?nh ci ?t, sau b?m Ok.
 2. Trn cc Xem Nh?p vo tr?nh n trong Windows Installer, Thng tin chi ti?t.
 3. Th?c hi?n m?t trong cc th? sau, ty thu?c vo h? th?ng i?u hnh c?a b?n:
  • Trong Windows XP, b?m chu?t ph?i vo cc Tntiu ? c?t, v sau nh?p vo ? ki?n.
  • Trong Windows 2000, Nh?p chu?t ph?i vo cc Tn tiu ? c?t, v sau nh?p vo B?nh lu?n.
 4. Nh?p chu?t ph?i vo t?p tin Windows Installer cache c cc Microsoft.NET Framework 1.1 RTL x 86 enu B?nh lu?n, v sau b?m S?a ch?a.
 5. Sau khi qu tr?nh s?a ch?a hon t?t, h?y thot kh?i nh?ng Tr?nh ci ?t.

Phng php 3: Lo?i b? v sau ci ?t l?i cc.NET Framework 1.1

C hai l?a ch?n ? lo?i b? v sau ci ?t l?i cc.NET Framework 1.1.

Ty ch?n p: s? d?ng cc.NET Framework d?n d?p cng c? (phng php t? ?ng)

Cc.NET Framework d?n d?p cng c? s? lo?i b? v sau ci ?t l?i cc.NET Framework 1.1 cho b?n. ? bi?t thng tin v? lm th? no ? c ?c v s? d?ng cng c? ny, h?y truy c?p MSDN Web site sau:
http://blogs.MSDN.com/astebner/Archive/2005/12/10/502439.aspx
Cac san phm cua bn th ba ma bai vit nay thao lun do cac cng ty c lp vi Microsoft san xut. Microsoft khng am bao, ngu y hay theo cach khac v hiu sut hoat ng hoc tin cy cua nhng san phm nay.

Ty ch?n B: ch?nh s?a registry (h?ng d?n s? d?ng phng php)

Quan tr?ng Ph?n, phng php ho?c nhi?m v? ny ch?a cc b?c cho b?n bi?t lm th? no ? s?a ?i registry. Tuy nhin, v?n ? nghim tr?ng c th? x?y ra n?u b?n s?a ?i registry khng chnh xc. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n lm theo cc b?c sau m?t cch c?n th?n. ? b?o v? ?c thm vo, sao lu s? ng k? tr?c khi b?n s?a ?i n. Sau , b?n c th? khi ph?c s? ng k? n?u m?t v?n ? x?y ra. ? bi?t thm chi ti?t v? lm th? no ? sao lu v khi ph?c s? ng k?, h?y nh?p vo s? bi vi?t sau y ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cch sao lu v lu tr? s? ng k trong Windows
 1. Lo?i b?.NET Framework 1.1 t? b? nh? cache c?a tr?nh ci ?t Windows. thc hin vic nay, hay lam theo nhng bc sau:
  1. Nh?p vo B?t ?u, b?m Ch?y, lo?i Tr?nh ci ?t, sau b?m Ok.
  2. Trn cc Xem Nh?p vo tr?nh n trong Windows Installer, Thng tin chi ti?t.
  3. Th?c hi?n m?t trong cc th? sau, ty thu?c vo h? th?ng i?u hnh c?a b?n:
   • Trong Windows XP, b?m chu?t ph?i vo cc Tntiu ? c?t, v sau nh?p vo ? ki?n.
   • Trong Windows 2000, Nh?p chu?t ph?i vo cc Tn tiu ? c?t, v sau nh?p vo B?nh lu?n.
  4. Nh?p chu?t ph?i vo t?p tin Windows Installer cache c cc Microsoft.NET Framework 1.1 RTL x 86 enu B?nh lu?n, v sau b?m G? ci ?t.
  5. Sau khi qu tr?nh d? ci ?t xong, thot ra cc Tr?nh ci ?t.
 2. Xa b?ng tay hi?n c t?p tin v th m?c t? my tnh c?a b?n. Ty thu?c vo cc i?u ki?n hi?n nay c?a cc.NET Framework, t?p tin v th m?c ny c th? khng t?n t?i.? xa cc t?p tin v th m?c, h?y lm theo cc b?c sau:
  1. Nh?p vo B?t ?u, b?m Ch?y, lo?i system32, sau b?m Ok. N?i dung c?a th m?c System32 xu?t hi?n trong Windows Explorer.
  2. Xc ?nh v? tr v sau xa cc URTTempth m?c.
  3. Xc ?nh v? tr v sau xa cc mscoree.dllt?p tin.

   Chu y N?u cc.NET Framework 1.0 c?ng ?c ci ?t trn my tnh c?a b?n, v b?n khng c ? ?nh ci ?t l?i cc.NET Framework 1.1, b?n ph?i s?a ch?a cc.NET Framework 1.0. ? bi?t thm chi ti?t, xem ph?n "Thng tin".
  4. Nh?p vo B?t ?u, b?m Ch?y, lo?i Microsoft.net, sau b?m Ok. N?i dung c?a th m?c Microsoft.NET xu?t hi?n trong Windows Explorer.
  5. Trong th m?c Microsoft.NET, b?m p vo cc Khun kh? th m?c.
  6. Trong th m?c khun kh?, xa cc v1.1.4322 th m?c.
  7. ng cc Khun kh? th m?c.
 3. B?ng tay xa kha c lin quan registry. thc hin vic nay, hay lam theo nhng bc sau:
  1. Nh?p vo B?t ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit, sau b?m Ok ? b?t ?u ng k? Bin t?p vin.
  2. Trong Registry Editor, ?nh v? v sau xa cc hi?n c kha registry (t?t c? cc kha registry khng th? hi?n nay):
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET khun kh? Setup\NDP\v1.1.4322
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\policy\v1.1
  3. Thoat khoi Registry Editor.
 4. Zap Windows Installer thng tin t? s? ng k? b?ng cch s? d?ng cc ti?n ch Msizap.exe. Cc ti?n ch Msizap.exe ?c bao g?m v?i Microsoft C?a s? ci ?t ph?n m?m b? pht tri?n (SDK). ? t?i v? Windows Installer SDK, gh thm Web site sau c?a Microsoft:
  http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId = A55B6B43-E24F-4EA3-A93E-40C0EC4F68E5 & displaylang = en
  ? zap Windows Installer thng tin t? s? ng k?, h?y lm theo cc b?c sau:
  1. Nh?p vo B?t ?u, b?m Ch?y, lo?i CMD, sau b?m Ok.
  2. T?i d?u nh?c l?nh, xc ?nh v? tr th m?c ch?a cc ti?n ch Msizap.exe, v sau ch?y sau y l?nh:
   Msizap TP {CB2F7EDD-9D1F-43C1-90FC-4F52EAE172A1}
  3. Kh?i ?ng l?i my tnh c?a b?n.
 5. Xa n?i dung c?a th m?c Temp. ? th?c hi?n vi?c ny, h?y lm theo cc b?c sau:
  1. Nh?p vo B?t ?u, b?m Ch?y, lo?i % Temp %, sau b?m Ok. N?i dung c?a th m?c Temp xu?t hi?n trong Windows Explorer.
  2. Trong th m?c Temp, nh?p vo Ch?n t?t c? trn cc Ch?nh s?a tr?nh n.
  3. Trn cc Tp tr?nh n, nh?p vo Xa b?.

   Chu y Xo nhi?u t?p v c?p cng t?t t? th m?c Temp.
 6. V hi?u ho t?t c? cc chng tr?nh ch?ng vi-rt v t?t c? cc chng tr?nh t?ng l?a r?ng b?n ? ci ?t trn my tnh c?a b?n. ? th?c hi?n vi?c ny, s? d?ng h? th?ng Ti?n ch c?u h?nh (Msconfig.exe) ? th?c hi?n m?t s? kh?i ?u s?ch my tnh c?a b?n, v sau v hi?u ha b?t k? d?ch v? no m b?n khng c?n. Khi b?n s? d?ng Msconfig.exe trong ch?n on ch? ?, kch ho?t l?i Windows Installer Service trn cc D?ch v? tab. Sau , b?t ?u Msconfig. ? th?c hi?n vi?c ny, h?y lm theo b?c ny:
  Nh?p vo B?t ?u, b?m Ch?y, lo?i MSconfig, sau b?m Ok
 7. Ci ?t cc.NET Framework 1.1. ? t?i v? cc.NET Framework 1.1, gh thm Web site sau c?a Microsoft:
  http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId = 262D25E3-F589-4842-8157-034D1E7CF3A3 & displaylang = en
  Chu y N?u cc.NET Framework 1.0 ?c ci ?t trn c?a b?n my tnh, v b?n khng c ? ?nh ci ?t l?i cc.NET Framework 1.1, b?n ph?i S?a ch?a cc.NET Framework 1.0 ? thay th? t?p Mscoree.dll v th m?c URTTemp. ? bi?t thm chi ti?t, xem ph?n "Thng tin".

THNG TIN THM

Lm th? no ? s?a ch?a cc.NET Framework 1.0 b?i s? d?ng command prompt

? s?a ch?a cc.NET Framework 1.0 b?ng cch s? d?ng d?u nh?c l?nh, h?y lm theo cc b?c sau:
 1. Xc ?nh v? tr t?p Dotnetfx.exe m b?n ? dng ? ci ?t cc.NET Framework 1.0. thc hin vic nay, s dung mt trong cac phng phap sau:
  • N?u b?n ci ?t cc.NET Framework 1.0 t? ?a CD ho?c t? m?t ?a DVD, chn ?a ci ?t trong ? ?a CD ho?c DVD ? ?a.
  • N?u b?n ci ?t cc.NET Framework 1.0 t? kh khn c?a b?n ?a, t?i v? cc.NET Framework 1.0 thi?t l?p chng tr?nh ? kh khn c?a b?n ?a.
  • N?u b?n ci ?t cc.NET Framework 1.0 t? m?t m?ng l?i li xe, k?t n?i l?i vo ? ?a m?ng.
 2. Nh?p vo B?t ?u, b?m Ch?y, lo?i CMD, sau b?m Ok.
 3. T?i d?u nh?c l?nh, ch?y sau y l?nh:
  % InstallationPath %\dotnetfx.exe /t:%temp% /c:"msiexec.exe /fvecms % temp%\netfx.msi"
  Chu y % InstallationPath % l m?t gi? ch? cho ?ng d?n t?p Dotnetfx.exe b?n n?m ? b?c 1.

THAM KH?O

? bi?t thm chi ti?t, h?y truy c?p trang Web sau y cc trang web:
.NET Framework 1.1 FAQ
http://msdn2.Microsoft.com/en-us/netframework/aa497323.aspx

Versioning, kh? nng tng thch, v th?c hi?n c?nh nhau trong cc.NET Framework
http://msdn2.Microsoft.com/en-us/netframework/aa497340.aspx

Windows Tr?nh ci ?t
http://msdn2.Microsoft.com/en-us/Library/aa372866.aspx

.NET Framework d?n d?p cng c?
http://blogs.MSDN.com/astebner/Archive/2005/12/10/502439.aspx

Registry Editor
http://msdn2.Microsoft.com/en-us/Library/x6kd89c5 (vs.71) .aspx

Thu?c tnh

ID c?a bi: 824643 - L?n xem xt sau cng: 23 Thang Chin 2011 - Xem xt l?i: 3.0
p d?ng
 • Microsoft .NET Framework 1.1, khi ?c dng v?i:
  • Microsoft Windows XP Professional
T? kha:
kbexpertiseadvanced kbresolve kbtshoot kbregistry kbsyssettings kbsoftwaredist kbpdwizard kbsetup kbappsetup kbdeployment kbhowtomaster kbmt KB824643 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:824643

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com