วิธีการแก้ไขปัญหาการติดตั้ง Microsoft.NET Framework 1.1 ใน Windows XP หรือ Windows 2000

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 824643 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หมายเหตุ:ไม่สามารถใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในบทความนี้เพื่อแก้ไขปัญหาการติดตั้ง Microsoft .NET Framework 1.1 ใน Windows Server 2003For more information about how to troubleshoot a .NET Framework 1.1 installation on Windows Server 2003, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
830646วิธีการแก้ไขปัญหาการติดตั้ง Microsoft .NET Framework 1.1 บน Microsoft Windows Server 2003
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

This step-by-step article describes how to troubleshoot issues that you may experience when you install the .NET Framework 1.1 in Windows XP or in Windows 2000.

สาเหตุ

When Microsoft Windows Installer is registered incorrectly in the Windows registry, the .NET Framework 1.1 Setup program cannot gain access to some Windows Installer components.

การแก้ไข

ความต้องการ

บทความนี้อนุมานว่า คุณไม่คุ้นเคยกับหัวข้อต่อไปนี้:
 • Microsoft .NET Framework 1.1
 • ตัวแก้ไขรีจิสทรี
 • Windows Installer
รายการต่อไปนี้แสดงฮาร์ดแวร์ที่แนะนำ ซอฟต์แวร์ โครงสร้างพื้นฐานของเครือข่าย และ service pack ที่คุณต้องการ:
 • Microsoft Windows 2000 หรือ Windows XP
 • Microsoft .NET Framework 1.1

Method 1: Unregister and then reregister Windows Installer

 1. Unregister Windows Installer:
  คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:msiexec /unregisterแล้ว คลิกตกลง.
 2. Reregister Windows Installer:
  คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:msiexec /regserverแล้ว คลิกตกลง.

Method 2: Repair the .NET Framework

There are two options to repair the .NET Framework.

Option A: Repair the .NET Framework 1.1 by using the command prompt

 1. Locate the Dotnetfx.exe file that you used to install the .NET Framework 1.1. เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้:
  • If you installed the .NET Framework 1.1 from a CD or from a DVD, insert the installation disc in your CD drive or DVD drive.
  • If you installed the .NET Framework 1.1 from your hard disk, download the .NET Framework 1.1 Setup program to your hard disk.
  • If you installed the .NET Framework 1.1 from a network drive, reconnect to the network drive.
 2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
 3. At the command prompt, run the following command:
  %InstallationPath%\dotnetfx.exe /t:%temp% /c:"msiexec.exe /fvecms %temp%\netfx.msi"
  หมายเหตุ:%InstallationPath%is a placeholder for the path of the Dotnetfx.exe file that you located in step 1.

Option B: Repair the .NET Framework 1.1 by using the Windows Installer cache file

 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:โปรแกรมติดตั้งแล้ว คลิกตกลง.
 2. ในการมุมมองmenu in Windows Installer, clickรายละเอียด.
 3. Do one of the following, depending on your operating system:
  • In Windows XP, right-click theชื่อ:ส่วนหัวของคอลัมน์ แล้วคลิกข้อคิดเห็น.
  • In Windows 2000, right-click theชื่อ:ส่วนหัวของคอลัมน์ แล้วคลิกข้อคิดเห็น.
 4. Right-click the cached Windows Installer file that has theMicrosoft .NET Framework 1.1 RTL x86 enucomment, and then clickซ่อมแซม.
 5. After the repair process is complete, exit the Installer.

Method 3: Remove and then reinstall the .NET Framework 1.1

There are two options to remove and then reinstall the .NET Framework 1.1.

Option A: Use the .NET Framework cleanup tool (automatic method)

The .NET Framework cleanup tool will remove and then reinstall the .NET Framework 1.1 for you. For information about how to obtain and to use this tool, visit the following MSDN Web site:
http://blogs.msdn.com/astebner/archive/2005/12/10/502439.aspx
ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัยหรืออย่างอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

Option B: Modify the registry (manual method)

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. Remove .NET Framework 1.1 from the Windows Installer cache. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:โปรแกรมติดตั้งแล้ว คลิกตกลง.
  2. ในการมุมมองmenu in Windows Installer, clickรายละเอียด.
  3. Do one of the following, depending on your operating system:
   • In Windows XP, right-click theชื่อ:ส่วนหัวของคอลัมน์ แล้วคลิกข้อคิดเห็น.
   • In Windows 2000, right-click theชื่อ:ส่วนหัวของคอลัมน์ แล้วคลิกข้อคิดเห็น.
  4. Right-click the cached Windows Installer file that has theMicrosoft .NET Framework 1.1 RTL x86 enucomment, and then clickถอนการติดตั้ง.
  5. After the uninstall process is complete, exit the Installer.
 2. Manually delete the existing files and folders from your computer. Depending on the present condition of the .NET Framework, this file and folder might not exist .To delete the file and folder, follow these steps:
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:system32แล้ว คลิกตกลง. The contents of the System32 folder appear in Windows Explorer.
  2. Locate and then delete theURTTempโฟลเดอร์
  3. Locate and then delete themscoree.dllแฟ้ม:

   หมายเหตุ:If the .NET Framework 1.0 is also installed on your computer, and you do not intend to reinstall the .NET Framework 1.1, you must repair the .NET Framework 1.0. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"
  4. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:Microsoft.NETแล้ว คลิกตกลง. The contents of the Microsoft.NET folder appear in Windows Explorer.
  5. In the Microsoft.NET folder, double-click theกรอบการทำงานโฟลเดอร์
  6. In the Framework folder, delete thev1.1.4322โฟลเดอร์
  7. ปิดการกรอบการทำงานโฟลเดอร์
 3. Manually delete the relevant registry keys. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลงto start Registry Editor.
  2. In Registry Editor, locate and then delete the existing registry keys (all the registry keys may not be present):
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v1.1.4322
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\policy\v1.1
  3. ออกจาก "ตัวแก้ไขรีจิสทรี"
 4. Zap Windows Installer information from the registry by using the Msizap.exe utility. The Msizap.exe utility is included with Microsoft Windows Installer Software Development Kit (SDK). To download Windows Installer SDK, visit the following Microsoft Web site:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=A55B6B43-E24F-4EA3-A93E-40C0EC4F68E5&displaylang=en
  To zap Windows Installer information from the registry, follow these steps:
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
  2. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง การค้นหาไดเรกทอรีที่ประกอบด้วยโปรแกรมอรรถประโยชน์ Msizap.exe และจากนั้น เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
   Msizap TP { CB2F7EDD-9D1F-43 FC 1-90 C-4F52EAE172A1 }
  3. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
 5. ยกเลิกเลือกเนื้อหาของโฟลเดอร์ชั่วคราวของคุณ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:% temp %แล้ว คลิกตกลง. เนื้อหาของโฟลเดอร์ชั่วคราวปรากฏขึ้นใน Windows Explorer
  2. ในโฟลเดอร์ชั่วคราว คลิกเลือกทั้งหมดในการแก้ไขเมนู
  3. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกลบ.

   หมายเหตุ:ลบแฟ้มและโฟลเดอร์ที่มากที่สุดจากโฟลเดอร์ชั่วคราว
 6. ปิดใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสทั้งหมดและโปรแกรมไฟร์วอลล์ทั้งหมดที่คุณได้ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้ระบบการตั้งค่าคอนฟิก Utility (Msconfig.exe) ทำการเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่ทั้งหมด และจากนั้น ปิดการใช้บริการใด ๆ ที่คุณไม่จำเป็นต้อง เปิดใช้เมื่อคุณใช้ Msconfig.exe ในโหมดวินิจฉัย งานการบริการโปรแกรมติดตั้ง Windows บนบริการแท็บ จากนั้น เริ่ม Msconfig เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ทำตามขั้นตอนนี้:
  คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:msconfigแล้ว คลิกตกลง
 7. ติดตั้ง.NET Framework 1.1 เมื่อต้องการดาวน์โหลด.NET Framework 1.1 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=262D25E3-F589-4842-8157-034D1E7CF3A3&displaylang=en
  หมายเหตุ:ถ้ามีการติดตั้ง 1.0 กรอบงานการ.NET บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และคุณไม่ต้องการติดตั้ง.NET Framework 1.1 จะ คุณต้องซ่อมแซม 1.0 Framework .NET เพื่อแทนแฟ้ม Mscoree.dll และโฟลเดอร์ URTTemp สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการซ่อมแซม 1.0 กรอบงานการ.NET โดยใช้บรรทัดคำสั่ง

การซ่อมแซม 1.0 กรอบงานการ.NET โดยใช้บรรทัดคำสั่ง ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ค้นหาแฟ้ม Dotnetfx.exe ที่คุณใช้การติดตั้ง 1.0 Framework ของ.NET เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้:
  • หากคุณติดตั้ง 1.0 กรอบงานการ.NET จากซีดี หรือ จากแผ่นดีวีดี ใส่แผ่นดิสก์การติดตั้งในไดรฟ์ซีดีหรือดีวีดีของไดรฟ์
  • หากคุณติดตั้ง 1.0 กรอบงานการ.NET จากฮาร์ดดิสก์ของคุณ ดาวน์โหลดโปรแกรมติดตั้งการ 1.0 Framework .NET บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ
  • หากคุณติดตั้ง 1.0 กรอบงานการ.NET จากไดรฟ์เครือข่าย เชื่อมต่อใหม่ไปยังไดรฟ์เครือข่าย
 2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
 3. ที่พร้อมท์คำสั่ง ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้::
  InstallationPath %%\dotnetfx.exe /t:%temp% /c:"msiexec.exe /fvecms % temp%\netfx.msi"
  หมายเหตุ:InstallationPath %%เป็นตัวยึดสำหรับเส้นทางของแฟ้ม Dotnetfx.exe ที่คุณอยู่ในขั้นตอนที่ 1

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:
FAQ กรอบ 1.1 .NET
http://msdn2.microsoft.com/en-us/netframework/aa497323.aspx

กำหนดรุ่น ความเข้ากันได้ และดำเนินการแบบเคียงข้างกันใน.NET Framework
http://msdn2.microsoft.com/en-us/netframework/aa497340.aspx

Windows Installer
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa372866.aspx

เครื่องมือการล้างข้อมูลของกรอบการทำงานของ.NET
http://blogs.msdn.com/astebner/archive/2005/12/10/502439.aspx

ตัวแก้ไขรีจิสทรี
.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/x6kd89c5 (vs.71)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 824643 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft .NET Framework 1.1 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbresolve kbtshoot kbregistry kbsyssettings kbsoftwaredist kbpdwizard kbsetup kbappsetup kbdeployment kbhowtomaster kbmt KB824643 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:824643

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com