Kh?c ph?c s? c? th?t b?i nhân r?ng Active Directory x?y ra do s? th?t b?i tra c?u DNS, t? ch?c s? ki?n ID 2087, ho?c t? ch?c s? ki?n ID 2088

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 824449 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? m?t k? ho?ch hành đ?ng cho qu?n tr? viên và cho các chuyên gia h? tr? đ? làm theo khi b? đi?u khi?n vùng đang ch?y Microsoft Windows 2000 ho?c Microsoft Windows Server 2003 không th? nhân r?ng Active Directory do c?a s? th?t b?i tra c?u DNS. Qu?n tr? viên đang g? r?i nhân r?ng ho?c khác th?t b?i thành ph?n x?y ra do thi?u đ? phân gi?i tên DNS nên th?c hi?n theo k? ho?ch hành đ?ng này.

Bài vi?t này c?ng th?o lu?n v? hai m?i ki?n, t? ch?c s? ki?n ID 2087 và t? ch?c s? ki?n ID 2088, mà đ? đăng b?i b? đi?u khi?n vùng đích đang ch?y Windows Server 2003 v?i Service Pack 1 (SP1). Nh?ng s? ki?n này x?y ra khi m?t thi?u DNS phân gi?i tên ngăn ng?a trong nư?c làm b?n sao phân ho?ch d?ch v? thư m?c Active Directory. Hơn m?t cách đáng k?, trong trư?ng h?p v?n đ? này, b? ki?m soát mi?n Windows Server 2003 SP1 d?a trên đi?m đ?n s? s? d?ng tên đ?y đ? tr?nh đ? mi?n c?a đi?u khi?n vùng ngu?n trong DNS ho?c tên máy tính NetBIOS c?a đi?u khi?n vùng ngu?n trong c?a s? Internet tên d?ch v? (th?ng). M?c đích c?a c?i ti?n trong Windows Server 2003 là đ? gi?m thi?u tác đ?ng c?a DNS khách hàng ho?c l?i c?u h?nh DNS máy ch? trên nhân r?ng Active Directory.

TRI?U CH?NG

Trên m?t Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1)-đi?u khi?n d?a trên vùng, sau s? ki?n tin nh?n có th? đư?c đăng trong s? ghi s? ki?n d?ch v? thư m?c.

Thư 1

Lo?i: l?i
Ngu?n: NTDS Replication
Th? lo?i: DS RPC Client
T? ch?c s? ki?n ID: 2087
User: NT AUTHORITY\ANONYMOUS đăng nh?p
Máy tính: ComputerName
Mô t?:
Active Directory có th? gi?i quy?t tên máy ch? DNS sau đây c?a đi?u khi?n vùng ngu?n v?i m?t đ?a ch? IP. L?i này ngăn b? sung, xóa và thay đ?i trong Active Directory nhân b?n gi?a m?t ho?c nhi?u đi?u khi?n vùng trong r?ng. Các nhóm b?o m?t, chính sách nhóm, ngư?i s? d?ng và máy vi tính và m?t kh?u c?a h? s? đư?c không phù h?p gi?a các b? đi?u khi?n vùng cho đ?n khi l?i này đ? đư?c gi?i quy?t, có kh? năng ?nh hư?ng đ?n đăng nh?p xác th?c và truy c?p t?i tài nguyên m?ng.

Đi?u khi?n vùng ngu?n: DomainControllerName
Th?t b?i DNS tên máy ch?: GUID._msdcs.DNSDomainName

Lưu ?: Theo m?c đ?nh, ch? t?i 10 DNS th?t b?i s? đư?c hi?n th? cho b?t k? kho?ng th?i gian cho trư?c 12 gi?, ngay c? khi th?t b?i trên 10 x?y ra. Đ? đăng nh?p t?t c? các s? ki?n cá nhân th?t b?i, đ?t ch?n đoán sau giá tr? đăng k? 1:

Đăng k? đư?ng d?n:
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\NTDS\Diagnostics\22 DS RPC Client

Ngư?i s? d?ng hành đ?ng:

1) N?u đi?u khi?n vùng ngu?n là không c?n cài đ?t ch?c năng ho?c h? đi?u hành đ? đư?c l?i v?i tên máy tính khác ho?c NTDSDSA đ?i tư?ng GUID, lo?i b? siêu d? li?u c?a đi?u khi?n vùng ngu?n v?i ntdsutil.exe, b?ng cách s? d?ng các bư?c đư?c nêu trong MSKB bài vi?t 216498.

2) Xác nh?n r?ng đi?u khi?n vùng ngu?n đang ch?y Active directory và có th? truy c?p trên m?ng b?ng cách g? "lư?i xem \\<source dc="" name="">" ho?c "ping <source dc="" name="">".<b00> </b00> </source> </source>

3) Xác nh?n r?ng đi?u khi?n vùng ngu?n là s? d?ng m?t máy ch? DNS h?p l? cho d?ch v? DNS, và r?ng c?a đi?u khi?n vùng ngu?n máy ch? lưu tr? h? sơ và CNAME ghi l?i m?t cách chính xác đ? đăng k?, b?ng cách s? d?ng DNS nâng cao Phiên b?n c?a DCDIAG.EXE có s?n trên http://www.microsoft.com/dns

dcdiag /test:dns

4) Xác minh r?ng là đi?u khi?n vùng đích s? d?ng m?t máy ch? DNS h?p l? cho d?ch v? DNS, b?ng cách ch?y DNS nâng cao Phiên b?n c?a DCDIAG.EXE l?nh trên giao di?n đi?u khi?n c?a b? đi?u khi?n tên mi?n đi?m đ?n, như sau:

dcdiag /test:dns

5) Đ? phân tích xa hơn c?a DNS th?t b?i l?i xem KB 824449: http://support.microsoft.com/?kbid=824449

D? li?u b? sung
L?i giá tr?:
11004 Tên đư?c yêu c?u là h?p l?, nhưng không có d? li?u c?a lo?i đư?c yêu c?u đ? đư?c t?m th?y.

Thư 2

Lo?i: c?nh báo
Ngu?n: NTDS Replication
Th? lo?i: DS RPC Client
T? ch?c s? ki?n ID: 2088
User: NT AUTHORITY\ANONYMOUS đăng nh?p
Máy tính: ComputerName
Mô t?:
Thư m?c ho?t đ?ng không th? s? d?ng DNS gi?i quy?t đ?a ch? IP c?a đi?u khi?n vùng ngu?n đư?c li?t kê dư?i đây. Đ? duy tr? s? th?ng nh?t c?a các nhóm b?o m?t, chính sách nhóm, ngư?i s? d?ng và máy vi tính và m?t kh?u c?a h?, Active Directory thành công nhân r?ng b?ng cách s? d?ng NetBIOS ho?c tên máy tính đ?y đ? đi?u ki?n c?a đi?u khi?n vùng ngu?n.

C?u h?nh DNS không h?p l? có th? ?nh hư?ng đ?n ho?t đ?ng thi?t y?u khác trên tài kho?n c?a máy vi tính, b? đi?u khi?n vùng ho?c máy ch? ?ng d?ng ? này r?ng Active Directory, bao g?m đăng nh?p xác th?c ho?c truy c?p vào tài nguyên m?ng.

B?n nên ngay l?p t?c gi?i quy?t l?i c?u h?nh DNS này v? v?y mà đi?u khi?n vùng có th? gi?i quy?t đ?a ch? IP c?a đi?u khi?n vùng ngu?n s? d?ng DNS.

Máy ch? thay th? tên: AlternateServerName
Th?t b?i DNS tên máy ch?: GUID._msdcs.DNSDomainName

Lưu ?: Theo m?c đ?nh, ch? t?i 10 DNS th?t b?i s? đư?c hi?n th? cho b?t k? kho?ng th?i gian cho trư?c 12 gi?, ngay c? khi th?t b?i trên 10 x?y ra. Đ? đăng nh?p t?t c? các s? ki?n cá nhân th?t b?i, đ?t ch?n đoán sau giá tr? đăng k? 1:

Đăng k? đư?ng d?n:
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\NTDS\Diagnostics\22 DS RPC Client

Ngư?i s? d?ng hành đ?ng:

1) N?u đi?u khi?n vùng ngu?n là không c?n cài đ?t ch?c năng ho?c h? đi?u hành đ? đư?c l?i v?i tên máy tính khác ho?c NTDSDSA đ?i tư?ng GUID, lo?i b? siêu d? li?u c?a đi?u khi?n vùng ngu?n v?i ntdsutil.exe, b?ng cách s? d?ng các bư?c đư?c nêu trong MSKB bài vi?t 216498.

2) Xác nh?n r?ng đi?u khi?n vùng ngu?n đang ch?y Active directory và có th? truy c?p trên m?ng b?ng cách g? "lư?i xem \\<source dc="" name="">" hay "ping <source dc="" name="">". </source></source>

3) Xác nh?n r?ng đi?u khi?n vùng ngu?n là s? d?ng m?t máy ch? DNS h?p l? cho d?ch v? DNS, và r?ng c?a đi?u khi?n vùng ngu?n máy ch? lưu tr? h? sơ và CNAME ghi l?i m?t cách chính xác đ? đăng k?, b?ng cách s? d?ng DNS nâng cao Phiên b?n c?a DCDIAG.EXE có s?n trên http://www.microsoft.com/dns

dcdiag /test:dns

4) Xác minh r?ng là đi?u khi?n vùng đích s? d?ng m?t máy ch? DNS h?p l? cho d?ch v? DNS, b?ng cách ch?y DNS nâng cao Phiên b?n c?a DCDIAG.EXE l?nh trên giao di?n đi?u khi?n c?a b? đi?u khi?n tên mi?n đi?m đ?n, như sau:

dcdiag /test:dns

5) Đ? phân tích xa hơn c?a DNS th?t b?i l?i xem KB 824449: http://support.microsoft.com/?kbid=824449

D? li?u b? sung
L?i giá tr?:
11004 Tên đư?c yêu c?u là h?p l?, nhưng không có d? li?u c?a lo?i đư?c yêu c?u đ? đư?c t?m th?y.

T? ch?c s? ki?n ID 2087 x?y ra khi sao chép thư m?c ho?t đ?ng đ? th?t b?i v? c?a DNS m?t ho?c m?t s? th?t b?i tra c?u NetBIOS. C? th?, đi?u khi?n vùng đăng nh?p t? ch?c s? ki?n ID 2087 đ? không th? gi?i quy?t đ?a ch? IP c?a m?t đ?i tác nhân r?ng b?ng cách s? d?ng m?t trong các cách sau:
 • B?n ghi CNAME tài nguyên
 • Tên máy tính đ? đi?u ki?n hoàn toàn DNS
 • Tên máy tính NetBIOS
B?i v? b? đi?u khi?n tên mi?n ghi nh?t k? s? ki?n không th? th?c hi?n trong nư?c nhân r?ng, Active Directory d? li?u có th? không phù h?p gi?a các b? đi?u khi?n vùng. Ví d?, thông tin v? nhóm ngư?i s? d?ng và máy tính có th? không phù h?p.

T? ch?c s? ki?n ID 2088 x?y ra khi các đi?u ki?n sau là đúng:
 • Sao chép thư m?c ho?t đ?ng không th? gi?i quy?t tài nguyên đ?i tác nhân b?n ghi CNAME đ? đ?a ch? IP b?ng cách s? d?ng DNS.
 • Active Directory có th? gi?i quy?t đ?a ch? IP c?a đ?i tác nhân r?ng b?ng cách s? d?ng tên máy tính đ?y đ? đi?u ki?n c?a đ?i tác trong DNS ho?c b?ng cách s? d?ng tên máy tính NetBIOS c?a đ?i tác trong m?t th?ng ho?c trong m?t phát sóng NetBIOS.
Chú ý Ngay c? khi đ? phân gi?i tên NetBIOS thành công, th?t b?i đ? phân gi?i tên DNS t?t c? ph?i đư?c đi?u tra và gi?i quy?t, như l?i c?u h?nh DNS có th? gây ra ch?c năng Active Directory th?t b?i.

NGUYÊN NHÂN

Tra c?u DNS v?n đ? có th? gây ra nhân r?ng Active Directory th?t b?i trong m?t trong các cách sau:
 • Trư?ng h?p 1: B? ki?m soát mi?n c? g?ng đ? nhân r?ng v?i m?t b? đi?u khi?n vùng ngo?i tuy?n, và d? li?u Active Directory và DNS cho b? đi?u khi?n tên mi?n gián tuy?n không đ? đư?c c?p nh?t ho?c xóa đ? ch? ra r?ng đi?u khi?n vùng không th? ti?p c?n.
 • Trư?ng h?p 2: B? ki?m soát mi?n c? g?ng tái t?o v?i m?t b? đi?u khi?n tên mi?n tr?c tuy?n, nhưng v? c?a DNS ho?c các v?n đ? m?ng, b? đi?u khi?n vùng không th? đ?nh v? m?i khác.
T?t c? các b? ki?m soát mi?n đăng k? SRV, A, và b?n ghi CNAME trong DNS. B?n ghi CNAME là d?ng Dsa_Guid._msdcs.Dns_Domain_Name. Dsa_Guid là GUID đ?i tư?ng thư m?c h? th?ng đ?i l? (DSA) cho b? đi?u khi?n vùng. Dns_Domain_Name là tên c?a r?ng mà đi?u khi?n vùng có v? trí. B? đi?u khi?n vùng yêu c?u b?n ghi CNAME đ? xác đ?nh v? trí và đ? xác đ?nh các đ?i tác nhân r?ng c?a h?.

D?ch v? đăng nh?p m?ng trên b? đi?u khi?n tên mi?n đăng k? t?t c? các b?n ghi SRV. D?ch v? DNS Client trên b? đi?u khi?n tên mi?n đăng k? b?n ghi máy ch? lưu tr? (A) DNS và GUID CNAME.

Đi?u khi?n vùng s? d?ng các bư?c sau đ? xác đ?nh v? trí các đ?i tác nhân r?ng:
 1. B? đi?u khi?n tên mi?n s? d?ng DNS đ? t?m ki?m b?n ghi CNAME c?a đ?i tác làm b?n sao c?a nó.
 2. N?u vi?c tra c?u không thành công, b? đi?u khi?n tên mi?n s? cho DNS b?n ghi c?a các đ?i tác nhân r?ng. Ví d?, b? đi?u khi?n tên mi?n s? cho dc-03.corp.contoso.com.
 3. N?u tra c?u b?n ghi DNS A là không thành công, b? đi?u khi?n tên mi?n th?c hi?n m?t NetBIOS phát sóng b?ng cách s? d?ng tên máy ch? c?a các đ?i tác nhân r?ng. Ví d?, b? đi?u khi?n tên mi?n s? d?ng dc-03.

GI?I PHÁP

Trư?ng h?p 1

Đ? lo?i b? d? li?u Active Directory và DNS l?i phía sau b?i b? ki?m soát mi?n không c?n s? d?ng, h?y làm theo các th? t?c trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau đây:
216498 Làm th? nào đ? xoá d? li?u trong thư m?c ho?t đ?ng sau khi m?t b? đi?u khi?n tên mi?n không thành công vi?c
N?u đi?u khi?n vùng ph?i đư?c tr?c tuy?n, gi?i quy?t s? c? ch?n, và sau đó đ?t b? đi?u khi?n tên mi?n tr? l?i tr?c tuy?n. Khi b?n kh?i đ?ng l?i đi?u khi?n vùng, b?n t? đ?ng đăng k? Active Directory và d? li?u DNS là c?n thi?t đ? sao chép thư m?c ho?t đ?ng v?i b? đi?u khi?n vùng đích.

N?u b?n không mu?n đ? kh?i đ?ng l?i b? đi?u khi?n tên mi?n, nhưng b?n mu?n reregister các b?n ghi DNS, đi đ?n bư?c 7, "tài nguyên đăng k? ghi trong DNS."

Trư?ng h?p 2

N?u sao nhân b?n không x?y ra b?i v? đi?u khi?n vùng đích không th? gi?i quy?t tên DNS c?a m?t đ?i tác nhân r?ng, b?n ph?i ch?n đoán DNS và m?ng k?t n?i v?n đ? đ? xác đ?nh ngu?n g?c c?a s? th?t b?i.

Đ? ch?n đoán và s?a ch?a DNS h? tr? cho các ho?t đ?ng thư m?c sao nhân b?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Thu th?p thông tin.

  B?n ph?i có các thông tin sau đây đ? ch?n đoán và s?a ch?a DNS h? tr? Active Directory nhân r?ng và các ho?t đ?ng khác mà ph? thu?c vào DNS:
  • Tên mi?n hoàn toàn đ? tiêu chu?n (FQDN) và đ?a ch? IP c?a đi?u khi?n vùng ngu?n.
  • FQDN và IP đ?a ch? c?a h? ph?c v? DNS ch? khu DNS cho tên mi?n Active Directory.
  Chú ý Đi?u khi?n vùng và thông tin máy ch? DNS có th? gi?ng nhau n?u đi?u khi?n vùng c?ng ch?y các d?ch v? DNS Server ch? khu DNS cho tên mi?n Active Directory.
 2. Ki?m tra thi?t đ?t k?t n?i m?ng.
  1. Trên b? đi?u khi?n tên mi?n là báo cáo l?i, nh?p K?t n?i m?ng trong b?ng đi?u khi?n.
  2. Nh?p chu?t ph?i vào n?i k?t m?ng mà b?n mu?n c?u h?nh, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
  3. Trên các T?ng quát tab k?t n?i khu v?c đ?a phương ho?c trên các Kết nối mạng tab cho t?t c? các k?t n?i, b?m vào Giao th?c Internet (TCP/IP), sau đó b?m Thu?c tính.
  4. Trong S? d?ng đ?a ch? máy ch? DNS sau, xác minh r?ng các máy ch? DNS ưa thích ho?c h? ph?c v? DNS thay th? có đúng đ?a ch? IP c?a máy ch? DNS ch? khu DNS cho tên mi?n Active Directory.

   Chú ý Chúng tôi khuy?n cáo r?ng các máy ch? DNS ưa thích cho đi?u khi?n vùng n?m trong m?t trang web trung tâm đó là đ?a phương ho?c well-connected. N?u b?n s? d?ng m?t trang web trung tâm, b?n làm gi?m đ? tr? nhân r?ng.
  5. N?u đ?a ch? IP là chính xác, h?y đ?n bư?c 3. N?u đ?a ch? IP không đúng, nh?p đúng đ?a ch?, và sau đó đi đ?n bư?c 7.
 3. Xác minh k?t n?i.

  Đ? xác minh k?t n?i, h?y s? d?ng các Ping l?nh trên b? đi?u khi?n vùng đích đ? t?m các đ?a ch? IP c?a đi?u khi?n vùng ngu?n và các máy ch? DNS.
  Trên b? đi?u khi?n vùng đích, lo?i sau t?i d?u nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER sau m?i l?nh:

  Ping IP_Address_of_source_domain_controller
  Ping IP_Address_DNS_server

  N?u m?t trong hai l?nh không thành công, l?i k?t n?i m?ng có th? t?n t?i. Liên h? v?i ngư?i qu?n tr? m?ng đ? ch?n đoán và s?a ch?a l?i này. N?u c? hai l?nh thành công, các l?i t?n t?i trong DNS.
 4. Xác minh r?ng các d?ch v? DNS Server đang ch?y.

  N?u đi?u khi?n vùng đích đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng m?t máy ch? DNS đ?a phương, xác minh r?ng các d?ch v? DNS Server đang ch?y. Đ? th?c hi?n vi?c này, g? net b?t đ?u "Máy ch? DNS" t?i d?u nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER.

  N?u d?ch v? h? ph?c v? DNS đang ch?y, m?t tin nh?n xu?t hi?n mà ch? ra r?ng các d?ch v? đang ch?y. N?u các d?ch v? DNS Server đư?c cài đ?t, nhưng d?ch v? không ch?y, l?nh b?t đ?u d?ch v? máy ch? DNS.

  N?u các d?ch v? DNS Server không đư?c cài đ?t, m?t tin nh?n xu?t hi?n mà ch? ra r?ng tên máy ch? là không h?p l?. N?u đi?u khi?n vùng đích đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng m?t máy ch? DNS t? xa, s? d?ng bàn đi?u khi?n DNS đ? b?t đ?u d?ch v? máy ch? DNS. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. M? bàn đi?u khi?n DNS.
  2. Trên các Hành đ?ng tr?nh đơn, nh?p vào K?t n?i t?i h? ph?c v? DNS.
  3. Trong K?t n?i t?i h? ph?c v? DNS, b?m Máy tính sau.
  4. Đ? k?t n?i t?i m?t máy ch? t? xa, ch? đ?nh ho?c máy ch? t? xa DNS tên máy tính ho?c đ?a ch? IP c?a nó.
  5. Nh?n vào đây đ? ch?n các K?t n?i v?i máy tính đư?c ch? đ?nh bây gi? ki?m tra h?p và b?m Ok.
  6. Trên các Hành đ?ng tr?nh đơn, đi?m đ?n T?t c? các nhi?m v?, sau đó b?m B?t đ?u.
 5. Xác minh r?ng các b?n ghi tài nguyên đư?c đăng k?.

  Đi?u khi?n vùng đích s? d?ng b?n ghi tài nguyên DNS CNAME, Dsa_Guid._msdcs.Dns_Domain_Name, đ?nh v? các ngu?n đ?i tác nhân r?ng b? đi?u khi?n tên mi?n. Đ? xác minh r?ng các b?n ghi tài nguyên này là thu?c khu DNS cho tên mi?n Active Directory, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. M? bàn đi?u khi?n DNS trong giao di?n đi?u khi?n cây. Xác đ?nh v? trí b?t k? đi?u khi?n vùng đang ch?y d?ch v? DNS Server, nơi mà các d?ch v? lưu tr? khu DNS v?i cùng tên v?i tên mi?n Active Directory.
  2. Trong cây giao di?n đi?u khi?n, nh?p vào khu v?c đư?c đ?t tên _msdcs.Dns_Domain_Name.

   Trong Windows 2000 Server DNS, _msdcs.Dns_Domain_Name là m?t tên mi?n ph? c?a khu DNS cho tên mi?n Active Directory. Trong Windows Server 2003, _msdcs.Dns_Domain_Name là m?t khu v?c riêng bi?t.
  Vùng đư?c đ?t tên _msdcs.Dns_Domain_Name ph?i có nh?ng đi?u sau đây:
  • M?t b?n ghi CNAME tài nguyên đư?c đ?t tên theo Dsa_Guid._msdcs.Dns_Domain_Name.
  • Tương ?ng m?t m?t b?n ghi tài nguyên cho tên máy ch? DNS đư?c xác đ?nh là máy ch? m?c tiêu trong b?n ghi CNAME.


  N?u các b?n ghi tài nguyên không t?n t?i, h?y đ?n bư?c 6 đ? ch?n đoán t?i sao d?ch v? Net đăng nh?p đ? không đăng k? các b?n ghi tài nguyên t? đ?ng.
 6. Xác minh r?ng các d?ch v? DNS Server ch? khu v?c cho tên mi?n Active Directory đư?c c?u h?nh đ? ch?p nh?n thông tin C?p Nh?t năng đ?ng.
  1. Trong giao di?n đi?u khi?n DNS, nh?p chu?t ph?i vào khu v?c áp d?ng, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
  2. Trên các T?ng quát tab, ki?m ch?ng r?ng lo?i khu Ho?t đ?ng Directory–integrated.
  3. Trong B?n C?p Nh?t năng đ?ng, b?m an toàn ch?. (Trong Windows 2000 Server, các tùy ch?n b?o m?t C?p Nh?t đ?ng đư?c đ?t tên theo Ch? an toàn thông tin C?p Nh?t.)
 7. Đăng k? ghi tài nguyên DNS trong DNS.

  D?ch v? Net đăng nh?p vào b? ki?m soát mi?n đăng k? ghi tài nguyên DNS đư?c yêu c?u cho b? đi?u khi?n vùng đư?c đ?t trong m?ng. Đ? t? b?t đ?u này đăng k? trên b? đi?u khi?n vùng ngu?n, lo?i sau t?i d?u nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER sau m?i l?nh:

  net stop "m?ng đăng nh?p"

  net b?t đ?u "m?ng đăng nh?p"

  D?ch v? DNS Client đăng k? các b?n ghi tài nguyên máy ch? (A) b?n ghi CNAME tr? đ?n. Đ? b?t đ?u này đăng k? trên b? đi?u khi?n vùng ngu?n, g? ipconfig /registerdns t?i d?u nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER.
 8. Xác minh đăng k? h? sơ tài nguyên.

  Đ? xác minh r?ng các b?n ghi đ? đư?c đăng k? thành công, đi đ?n bư?c 5, "Xác minh r?ng các b?n ghi tài nguyên đư?c đăng k?."
 9. Quân nhân r?ng trên b? đi?u khi?n vùng ngu?n và đích.
  1. Trên b? đi?u khi?n vùng đích, m? Ho?t đ?ng thư m?c các trang web và d?ch v?.
  2. Trong cây giao di?n đi?u khi?n, nh?p vào Cài đ?t NTDS cho b? đi?u khi?n tên mi?n b?n mu?n ép bu?c nhân r?ng trên.
  3. Trong ngăn chi ti?t, b?m chu?t ph?i vào k?t n?i b?n mu?n s? d?ng đ? sao chép thông tin thư m?c, và sau đó nh?p vào Nhân r?ng bây gi?.
  B?n c?ng có th? s? d?ng các repadminreplmon công c? d?ng l?nh. Nh?ng công c? này có s?n trên đ?a CD cài đ?t Windows Server 2003. (The repadmin l?nh là repadmin /syncall/d e p source_domain_controller.)
 10. Đi?u tra các v?n đ? khác.

  N?u các bư?c trư?c đó nhưng đi?u đó không gi?i quy?t các l?i, đi?u khi?n vùng có th? không th? t? đ?ng đăng k? các b?n ghi tài nguyên DNS v? các máy ch? DNS có b? đi?u khi?n tên mi?n s? d?ng cho đ? phân gi?i tên không th? t?m th?y m?t khu v?c chính có th?m quy?n cho các b?n ghi tài nguyên. Trong trư?ng h?p này, có hai nguyên nhân có th?:

THÔNG TIN THÊM

B?n c?ng có th? s? d?ng các Netdiag.exeDcdiag.exe công c? d?ng l?nh đ? kh?c ph?c s? c? DNS và thư m?c ho?t đ?ng các v?n đ? cơ s? h? t?ng. C? hai công c? có s?n tr?c tuy?n ho?c trên đ?a CD cài đ?t Windows Server 2003. Đ? t?i v? các công c? này, h?y truy c?p Windows Server 2003 Resource Kit công c? trang Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = 9d467a69-57ff-4ae7-96ee-b18c4790cffd & DisplayLang = en

Thu?c tính

ID c?a bài: 824449 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbdirservices kbprb kbmt KB824449 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:824449

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com