การแก้ไขปัญหาความล้มเหลวของจำลองแบบไดเรกทอรีที่ใช้งานที่เกิดขึ้นเนื่องจาก DNS ล้มเหลวในการค้นหา event ID 2087 หรือเหตุการณ์ ID 2088

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 824449 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงแผนการดำเนินการ สำหรับผู้ดูแลระบบ และผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติตามเมื่อตัวควบคุมโดเมนที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Windows 2000 หรือ Microsoft Windows Server 2003 ไม่สามารถจำลองแบบไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่เนื่องจากความล้มเหลวในการค้นหา DNS ผู้ดูแลระบบที่มีการแก้ไขปัญหาความล้มเหลวของคอมโพเนนต์อื่น ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากขาดการจำแนกชื่อ DNS หรือการจำลองแบบ ควรเป็นไปตามแผนการดำเนินการนี้

นอกจากนี้บทความนี้ยังกล่าวถึงสองใหม่เหตุการณ์ event ID 2087 และเหตุการณ์ ID 2088 ถูกบันทึกไว้ โดยตัวควบคุมโดเมนปลายทางที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 ที่ (SP1) เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อไม่มีชื่อ dns ป้องกันการจำลองแบบขาเข้าของพาร์ติชันการบริการไดเรกทอรี Active Directory อย่างมาก มากขึ้นในสถานการณ์นี้ปัญหา ตัวควบคุมโดเมนปลายทางที่ใช้ Windows Server 2003 SP1 จะใช้ชื่อโดเมนของตัวควบคุมโดเมนต้นทางใน DNS หรือชื่อคอมพิวเตอร์ NetBIOS ของของตัวควบคุมโดเมนต้นทางใน Windows Internet ชื่อบริการ (WINS) เท่านั้น เป้าหมายของการปรับปรุงใน Windows Server 2003 คือเพื่อ ลดผลกระทบต่อของไคลเอ็นต์ DNS หรือข้อผิดพลาดการตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ DNS การจำลองแบบไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่

อาการ

ใน Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) -ตัวควบคุมโดเมนตาม เหตุการณ์ต่อไปนี้อาจถูกบันทึกข้อความลงในบันทึกเหตุการณ์ของบริการไดเรกทอรี

ข้อความที่ 1

ชนิด: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มา: การจำลองแบบ NTDS
ประเภท: ไคลเอ็นต์ DS RPC
รหัสเหตุการณ์: 2087
ผู้ใช้: การเข้าสู่ระบบ AUTHORITY\ANONYMOUS NT
คอมพิวเตอร์: ชื่อคอมพิวเตอร์
คำอธิบาย
ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ไม่สามารถแก้ไขชื่อโฮสต์ DNS ต่อไปนี้ของตัวควบคุมโดเมนต้นทางไปยังที่อยู่ IP ข้อผิดพลาดนี้ป้องกันเพิ่ม ลบ และเปลี่ยนแปลงในไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่จากการจำลองแบบระหว่างควบคุมโดเมนในฟอเรสต์ กลุ่มความปลอดภัย group policy ผู้ใช้ และคอมพิวเตอร์ และรหัสผ่านของตนจะไม่สอดคล้องกันระหว่างตัวควบคุมโดเมนได้จนกว่าจะมีข้อผิดพลาดนี้ได้รับการแก้ไข อาจส่งผลกระทบต่อการเข้าสู่ระบบการรับรองความถูกต้อง และเข้าถึงทรัพยากรของเครือข่าย

ตัวควบคุมโดเมนของแหล่งที่มา: DomainControllerName
ความล้มเหลวของชื่อโฮสต์ DNS: GUID._msdcsDNSDomainName

หมายเหตุ: โดยค่าเริ่มต้น ความล้มเหลวใน DNS เท่านั้นถึง 10 มีแสดงสำหรับรอบระยะเวลาที่กำหนด 12 ชั่วโมงใด ๆ ถึงแม้ว่าเกิดความล้มเหลวมากกว่า 10 การล็อกเหตุการณ์ความล้มเหลวในแต่ละรายการทั้งหมด กำหนดวินิจฉัยต่อไปนี้ในรีจิสทรีค่าเป็น 1:

เส้นทางรีจิสทรี:
ไคลเอ็นต์ DS RPC HKLM\System\CurrentControlSet\Services\NTDS\Diagnostics\22

การกระทำของผู้ใช้:

1) ถ้าตัวควบคุมโดเมนต้นทางจะไม่ ทำงานหรือระบบปฏิบัติได้ถูกติดตั้งใหม่ โดยใช้ชื่อคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน หรือ NTDSDSA วัตถุ GUID เอาข้อมูลเมตาของตัวควบคุมโดเมนต้นทาง ด้วย ntdsutil.exe โดยใช้ขั้นตอนต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในบทความ MSKB 216498

2) ยืนยันว่า ตัวควบคุมโดเมนต้นทางกำลังเรียกใช้ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ และสามารถเข้าถึงบนเครือข่าย โดยการพิมพ์ " net view \\<source dc="" name="">" หรือ "ping <source dc="" name="">"

3) ตรวจสอบว่า ตัวควบคุมโดเมนต้นทางโดยใช้เซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ถูกต้องสำหรับบริการ DNS และว่า ระเบียนของโฮสต์ของตัวควบคุมโดเมนต้นทางและ CNAME บันทึกจะถูกลงทะเบียนอย่างถูกต้อง ใช้ DCDIAG เวอร์ชั่น DNS ขั้นสูงEXE ที่พร้อมใช้งานบน http://www.microsoft.com/dns

dcdiag /test:dns

4) ตรวจสอบที่ว่า ตัวควบคุมโดเมนปลายทางนี้จะใช้เซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ถูกต้องสำหรับบริการ DNS โดยใช้ DCDIAG เวอร์ชั่น DNS ขั้นสูงคำสั่ง EXE บนคอนโซลของควบคุมโดเมนปลายทาง ดัง:

dcdiag /test:dns

5) สำหรับการวิเคราะห์เพิ่มเติมของข้อผิดพลาดที่ล้มเหลวของ DNS ดู KB 824449: http://support.microsoft.com/?kbid=824449

ข้อมูลเพิ่มเติม
ค่าข้อผิดพลาด:
11004 ชื่อร้องขอไม่ถูกต้อง แต่ไม่มีข้อมูลของชนิดที่ร้องขอพบ </source></source>

ข้อความ 2

ชนิด: คำเตือน
แหล่งที่มา: การจำลองแบบ NTDS
ประเภท: ไคลเอ็นต์ DS RPC
รหัสเหตุการณ์: 2088
ผู้ใช้: การเข้าสู่ระบบ AUTHORITY\ANONYMOUS NT
คอมพิวเตอร์: ชื่อคอมพิวเตอร์
คำอธิบาย
ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ไม่สามารถใช้ DNS เมื่อต้องแก้ไขอยู่ IP ของตัวควบคุมโดเมนต้นทางที่แสดงด้านล่าง จำลองการรักษาความสอดคล้องของกลุ่มรักษาความปลอดภัย group policy ผู้ใช้ และคอมพิวเตอร์ และรหัสผ่านของตน ไดเรกทอรีที่ใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบใช้ NetBIOS หรือชื่อคอมพิวเตอร์ที่ครบถ้วนของตัวควบคุมโดเมนต้นทาง

กำหนดค่า DNS ไม่ถูกต้องอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินการอื่นจำเป็นบนคอมพิวเตอร์ที่เป็นสมาชิก ตัวควบคุมโดเมน หรือเซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชันในฟอเรสต์นี้ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ รวมถึงการรับรองความถูกต้องเข้าสู่ระบบหรือเข้าถึงทรัพยากรของเครือข่าย

คุณควรแก้ไขข้อผิดพลาดการกำหนดค่า DNS นี้ทันทีเพื่อให้ตัวควบคุมโดเมนนี้สามารถแก้ไขอยู่ IP ของตัวควบคุมโดเมนต้นทางโดยใช้ DNS

ชื่อเซิร์ฟเวอร์อื่น: AlternateServerName
ความล้มเหลวของชื่อโฮสต์ DNS: GUID._msdcsDNSDomainName

หมายเหตุ: โดยค่าเริ่มต้น ความล้มเหลวใน DNS เท่านั้นถึง 10 มีแสดงสำหรับรอบระยะเวลาที่กำหนด 12 ชั่วโมงใด ๆ ถึงแม้ว่าเกิดความล้มเหลวมากกว่า 10 การล็อกเหตุการณ์ความล้มเหลวในแต่ละรายการทั้งหมด กำหนดวินิจฉัยต่อไปนี้ในรีจิสทรีค่าเป็น 1:

เส้นทางรีจิสทรี:
ไคลเอ็นต์ DS RPC HKLM\System\CurrentControlSet\Services\NTDS\Diagnostics\22

การกระทำของผู้ใช้:

1) ถ้าตัวควบคุมโดเมนต้นทางจะไม่ ทำงานหรือระบบปฏิบัติได้ถูกติดตั้งใหม่ โดยใช้ชื่อคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน หรือ NTDSDSA วัตถุ GUID เอาข้อมูลเมตาของตัวควบคุมโดเมนต้นทาง ด้วย ntdsutil.exe โดยใช้ขั้นตอนต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในบทความ MSKB 216498

2) ยืนยันว่า ตัวควบคุมโดเมนต้นทางกำลังเรียกใช้ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ และสามารถเข้าถึงบนเครือข่าย โดยการพิมพ์ " net view \\<source dc="" name="">" หรือ "ping <source dc="" name="">"

3) ตรวจสอบว่า ตัวควบคุมโดเมนต้นทางโดยใช้เซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ถูกต้องสำหรับบริการ DNS และว่า ระเบียนของโฮสต์ของตัวควบคุมโดเมนต้นทางและ CNAME บันทึกจะถูกลงทะเบียนอย่างถูกต้อง ใช้ DCDIAG เวอร์ชั่น DNS ขั้นสูงEXE ที่พร้อมใช้งานบน http://www.microsoft.com/dns

dcdiag /test:dns

4) ตรวจสอบที่ว่า ตัวควบคุมโดเมนปลายทางนี้จะใช้เซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ถูกต้องสำหรับบริการ DNS โดยใช้ DCDIAG เวอร์ชั่น DNS ขั้นสูงคำสั่ง EXE บนคอนโซลของควบคุมโดเมนปลายทาง ดัง:

dcdiag /test:dns

5) สำหรับการวิเคราะห์เพิ่มเติมของข้อผิดพลาดที่ล้มเหลวของ DNS ดู KB 824449: http://support.microsoft.com/?kbid=824449

ข้อมูลเพิ่มเติม
ค่าข้อผิดพลาด:
11004 ชื่อร้องขอไม่ถูกต้อง แต่ไม่มีข้อมูลของชนิดที่ร้องขอพบ</source></source>

รหัสเหตุการณ์ 2087 เกิดขึ้นเมื่อมีการจำลองแบบ Active Directory ล้มเหลวเนื่องจากการ DNS หรือความล้มเหลวในการค้นหา NetBIOS โดยเฉพาะ ตัวควบคุมโดเมนล็อกเหตุการณ์ ID 2087 ไม่สามารถแก้ไขที่อยู่ IP ของคู่ค้าจำลองแบบ โดยใช้อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • ระเบียน CNAME ทรัพยากร
 • ชื่อคอมพิวเตอร์ที่ครบถ้วนใน DNS
 • ชื่อคอมพิวเตอร์ NetBIOS
เนื่องจากตัวควบคุมโดเมนที่บันทึกล็อกเหตุการณ์ไม่สามารถทำการจำลองแบบขาเข้า ข้อมูลไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่อาจจะไม่สอดคล้องกันระหว่างตัวควบคุมโดเมน ตัวอย่าง ข้อมูลกลุ่มผู้ใช้และคอมพิวเตอร์อาจไม่สอดคล้องกัน

รหัสเหตุการณ์ 2088 เกิดขึ้นเมื่อมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
 • การจำลองแบบไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ไม่สามารถแก้ไขระเบียนทรัพยากร CNAME ของคู่ค้าการจำลองแบบไปยังที่อยู่ IP โดยใช้ DNS
 • ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่สามารถแก้ไขที่อยู่ IP ของคู่ค้าการจำลองแบบ โดยใช้ชื่อคอมพิวเตอร์ที่ครบถ้วนของคู่ค้าใน DNS หรือ โดยใช้ชื่อคอมพิวเตอร์ NetBIOS ของคู่ค้า ในการ WINS หรือ NetBIOS ออกอากาศ
หมายเหตุ แม้ว่าชื่อ netbios สำเร็จ ล้มเหลวแก้ปัญหาชื่อ DNS ทั้งหมดต้องถูกตรวจ และแก้ไข ได้ เนื่องจากข้อผิดพลาดในการตั้งค่าคอนฟิก DNS อาจทำให้เกิดฟังก์ชัน Active Directory ล้มเหลว

สาเหตุ

ปัญหาการค้นหา DNS อาจทำให้เกิดการจำลองแบบ Active Directory ล้มเหลวในวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • กรณีที่ 1: ตัวควบคุมโดเมนพยายามจำลองแบบ ด้วยตัวควบคุมโดเมนอื่นที่อยู่ในสถานะออฟไลน์ และข้อมูล Active Directory และ DNS สำหรับตัวควบคุมโดเมนแบบออฟไลน์ไม่ถูกปรับปรุง หรือลบเพื่อบ่งชี้ว่า ตัวควบคุมโดเมนไม่สามารถเข้าถึง
 • กรณีที่ 2: ตัวควบคุมโดเมนพยายามทำซ้ำกับตัวควบคุมโดเมนอื่นที่อยู่ในสถานะออนไลน์ แต่เนื่องจาก DNS หรือปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย ตัวควบคุมโดเมนไม่สามารถหากัน
ตัวควบคุมโดเมนทั้งหมดที่ลงทะเบียน SRV, A และระเบียน CNAME ใน DNS มีระเบียน CNAME ของแบบฟอร์ม Dsa_Guid._msdcsDns_Domain_Name. Dsa_Guid มี GUID ของวัตถุไดเรกทอรีระบบของบริษัทตัวแทน (DSA) สำหรับตัวควบคุมโดเมน Dns_Domain_Name คือชื่อของฟอเรสต์ซึ่งเป็นที่ตั้งของตัวควบคุมโดเมน ตัวควบคุมโดเมนต้องมีระเบียน CNAME เพื่อค้นหา และระบุคู่การจำลองแบบ

บริการ Net Logon บนตัวควบคุมโดเมนลงทะเบียน srv ทั้งหมด บริการไคลเอ็นต์ DNS บนตัวควบคุมโดเมนลงทะเบียนระเบียน DNS host (A) และระเบียน GUID CNAME

ตัวควบคุมโดเมนใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อค้นหาตำแหน่งของคู่การจำลองแบบ:
 1. ตัวควบคุมโดเมนใช้ DNS เพื่อค้นหาระเบียน CNAME ของคู่ค้าการจำลองแบบ
 2. ถ้าการค้นหาจะไม่ประสบความสำเร็จ ตัวควบคุมโดเมนค้นหาระเบียน DNS A ของคู่ค้าการจำลองแบบ ตัวอย่างเช่น ตัวควบคุมโดเมนที่ค้นหา dc-03.corp.contoso.com
 3. ถ้าการค้นหาระเบียน DNS A จะไม่ประสบความสำเร็จ ตัวควบคุมโดเมนทำ NetBIOS การออกอากาศ โดยใช้ชื่อโฮสต์ของคู่ค้าการจำลองแบบ ตัวอย่างเช่น ตัวควบคุมโดเมนใช้ dc-03

การแก้ไข

กรณีที่ 1

เมื่อต้องลบข้อมูล Active Directory และ DNS ที่เหลืออยู่เบื้องหลัง โดยตัวควบคุมโดเมนที่ไม่ใช้ ให้ทำตามขั้นตอนในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
216498 วิธีการลบข้อมูลในไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่หลังจากการลดตำแหน่งตัวควบคุมโดเมนที่ไม่ประสบความสำเร็จ
ถ้าตัวควบคุมโดเมนต้องออนไลน์ แก้ไขปัญหาการบล็อค และย้ายตัวควบคุมโดเมนกลับแบบออนไลน์ เมื่อคุณเริ่มต้นตัวควบคุมโดเมน คุณลงโดยอัตโนมัติทะเบียน Active Directory และข้อมูล DNS ที่จำเป็นสำหรับการจำลองแบบไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่กับตัวควบคุมโดเมนปลายทาง

ถ้าคุณไม่ต้องการเริ่มการทำงานของตัวควบคุมโดเมน แต่คุณต้องการลองลงทะเบียนของระเบียน DNS ไปที่ขั้นตอนที่ 7 "ทรัพยากรการลงทะเบียนบันทึกใน DNS

กรณีที่ 2

ถ้ามีการจำลองแบบเกิดขึ้นเนื่องจากตัวควบคุมโดเมนปลายทางไม่สามารถแก้ไขชื่อ DNS ของคู่ค้าจำลองแบบ คุณต้องวินิจฉัย DNS และปัญหาในการกำหนดแหล่งมาของความล้มเหลวในการเชื่อมต่อเครือข่าย

การวินิจฉัย และแก้ไข DNS การสนับสนุนสำหรับการจำลองแบบไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. รวบรวมข้อมูล

  คุณต้องมีข้อมูลต่อไปนี้ เพื่อวิเคราะห์ และแก้ไข DNS การสนับสนุนสำหรับการจำลองแบบไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และการดำเนินการอื่นที่ขึ้นอยู่กับ DNS:
  • ชื่อโดเมน(แบบเต็ม FQDN) และที่อยู่ IP ของตัวควบคุมโดเมนต้นทาง
  • อยู่ FQDN และ IP ของเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่โฮสต์โซน DNS สำหรับชื่อโดเมน Active Directory
  หมายเหตุ ตัวควบคุมโดเมนและข้อมูลเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ DNS อาจเหมือนกันถ้าตัวควบคุมโดเมนที่จะเรียกใช้บริการเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่โฮสต์โซน DNS สำหรับชื่อโดเมน Active Directory
 2. ตรวจสอบการตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่าย
  1. บนตัวควบคุมโดเมนที่มีการรายงานข้อผิดพลาด คลิก เชื่อมต่อเครือข่าย ใน'แผงควบคุม'
  2. คลิกขวาการเชื่อมต่อเครือข่ายที่คุณต้องการตั้งค่าคอนฟิก และจากนั้น คลิก คุณสมบัติ.
  3. ในการ ทั่วไป แท็บ การเชื่อมต่อเครือข่ายท้องถิ่น หรือในการ ระบบเครือข่าย แท็บสำหรับการเชื่อมต่ออื่น ๆ ทั้งหมด คลิก อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (TCP/IP)แล้ว คลิก คุณสมบัติ.
  4. ใน ใช้ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ DNS ต่อไปนี้ตรวจสอบว่า เซิร์ฟเวอร์ DNS หรือเซิร์ฟเวอร์ DNS อื่นที่มีที่อยู่ IP ที่ถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่โฮสต์โซน DNS สำหรับชื่อโดเมน Active Directory

   หมายเหตุ เราขอแนะนำที่ อยู่เซิร์ฟเวอร์ DNS สำหรับตัวควบคุมโดเมนในไซต์ฮับที่อยู่ภายในเครื่อง หรือ well-connected ถ้าคุณใช้เช่นไซต์ฮับ ลดเวลาแฝงที่จำลองแบบ
  5. ถ้าที่อยู่ IP ถูกต้อง ไปที่ขั้นตอนที่ 3 ถ้าที่อยู่ IP ไม่ถูกต้อง ใส่อยู่ที่ถูกต้อง และจากนั้น ไปที่ขั้นตอนที่ 7
 3. ตรวจสอบการเชื่อมต่อ

  เมื่อต้องการตรวจสอบการเชื่อมต่อ ใช้ใน ping คำสั่งบนตัวควบคุมโดเมนปลายทางในการค้นหาที่อยู่ IP ของตัวควบคุมโดเมนต้นทาง และชื่อ ของเซิร์ฟเวอร์ DNS
  บนตัวควบคุมโดเมนปลายทาง พิมพ์ต่อไปนี้ที่พร้อมท์คำสั่ง และจากนั้น กด ENTER หลังจากแต่ละคำสั่ง:

  ping IP_Address_of_source_domain_controller
  ping IP_Address_DNS_server

  ถ้าคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งคือไม่ประสบความสำเร็จ ข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อเครือข่ายอาจมีอยู่ ติดต่อผู้ดูแลเครือข่าย เพื่อวินิจฉัย และแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ ถ้าคำสั่งทั้งสองจะประสบความสำเร็จ ข้อผิดพลาดมีอยู่ใน DNS
 4. ตรวจสอบว่า บริการเซิร์ฟเวอร์ DNS จะทำงานอยู่

  ถ้าตัวควบคุมโดเมนปลายทางถูกกำหนดค่าการใช้เซิร์ฟเวอร์ DNS ภายใน ตรวจสอบว่า บริการเซิร์ฟเวอร์ DNS จะทำงานอยู่ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ พิมพ์ เริ่มต้นสุทธิ "เซิร์ฟเวอร์ DNS" ที่มีพร้อมท์รับคำสั่ง แล้วกด ENTER

  ถ้าคุณกำลังเรียกใช้บริการเซิร์ฟเวอร์ DNS ข้อความปรากฏที่บ่งชี้ว่า บริการกำลังทำงาน ถ้ามีการติดตั้งบริการเซิร์ฟเวอร์ DNS แต่ไม่มีการทำงานการบริการ คำสั่งเริ่มต้นบริการเซิร์ฟเวอร์ DNS

  ถ้าไม่ได้ติดตั้งบริการเซิร์ฟเวอร์ DNS ข้อความปรากฏที่บ่งชี้ว่า ชื่อเซิร์ฟเวอร์ไม่ถูกต้อง ถ้าตัวควบคุมโดเมนปลายทางถูกกำหนดค่าการใช้เซิร์ฟเวอร์ DNS ระยะไกล ใช้คอนโซล DNS เมื่อต้องการเริ่มต้นบริการเซิร์ฟเวอร์ DNS ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. เปิดคอนโซลการ DNS
  2. ในการ การดำเนินการ เมนู คลิก เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ DNS.
  3. ใน เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ DNSคลิก คอมพิวเตอร์ต่อไปนี้.
  4. เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล ระบุอยู่ IP หรือชื่อคอมพิวเตอร์ DNS ของเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล
  5. คลิกเพื่อเลือกนั้น เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ระบุในขณะนี้ กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิก ตกลง.
  6. ในการ การดำเนินการ เมนู ชี้ไปที่ งานทั้งหมดแล้ว คลิก เริ่ม.
 5. ตรวจสอบว่า มีการลงทะเบียนระเบียนทรัพยากร

  ระเบียนทรัพยากร DNS CNAME ใช้ตัวควบคุมโดเมนปลายทาง Dsa_Guid._msdcsDns_Domain_Nameการค้นหาคู่การจำลองแบบของแหล่งข้อมูลโดเมนคอนโทรลเลอร์ เมื่อต้องการตรวจสอบว่า ระเบียนทรัพยากรนี้อยู่ในโซน DNS สำหรับชื่อโดเมน Active Directory ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. เปิดคอนโซล DNS ในคอนโซลทรี ค้นหาตำแหน่งของตัวควบคุมโดเมนใด ๆ ที่กำลังเรียกใช้บริการเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่บริการที่โฮสต์โซน DNS ที่ มีชื่อเดียวกับชื่อโดเมน Active Directory
  2. ในคอนโซลทรี คลิกโซนที่จะมีชื่อว่าบันทึกดังกล่าวDns_Domain_Name.

   ใน Windows 2000 เซิร์ฟเวอร์ DNS บันทึกดังกล่าวDns_Domain_Name จะมี subdomain ของโซน DNS สำหรับชื่อโดเมน Active Directory ใน Windows Server 2003 บันทึกดังกล่าวDns_Domain_Name มีโซนแยกต่างหาก
  โซนที่ชื่อบันทึกดังกล่าวDns_Domain_Name ต้องประกอบด้วยต่อไปนี้:
  • มีระเบียน CNAME ทรัพยากรที่ชื่อ Dsa_Guid._msdcsDns_Domain_Name.
  • ส่วนระเบียนทรัพยากรสำหรับชื่อของเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่เป็นโฮสต์ในระเบียน CNAME เป้าหมาย


  ถ้าไม่มีระเบียนทรัพยากร ไปที่ขั้นตอนที่ 6 เพื่อวินิจฉัยสาเหตุที่บริการ Net Logon ไม่ได้ไม่ลงทะเบียนระเบียนทรัพยากรโดยอัตโนมัติ
 6. ตรวจสอบว่า บริการเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่โฮสต์โซนสำหรับชื่อโดเมน Active Directory ถูกกำหนดค่าให้ยอมรับการปรับปรุงแบบไดนามิก
  1. ในคอนโซลการ DNS คลิกขวาเขตพื้นที่เกี่ยวข้อง และจากนั้น คลิก คุณสมบัติ.
  2. ในการ ทั่วไป แท็บ การตรวจสอบว่า ชนิดโซน Directory–integrated ที่ใช้งานอยู่.
  3. ใน ปรับปรุงแบบไดนามิกคลิก การรักษาความปลอดภัยเท่านั้น. (ใน Windows 2000 Server ตัวเลือกการปรับปรุงแบบไดนามิกที่มีความปลอดภัยถูกตั้งชื่อว่า โปรแกรมปรับปรุงที่ปลอดภัยเท่านั้น.)
 7. ลงทะเบียนระเบียนทรัพยากร DNS ใน DNS

  บริการ Net Logon บนตัวควบคุมโดเมนลงทะเบียนระเบียนทรัพยากร DNS ที่จำเป็นสำหรับตัวควบคุมโดเมนที่อยู่ในเครือข่าย เมื่อต้องการเริ่มต้นการลงทะเบียนตัวควบคุมโดเมนต้นทางนี้ด้วยตนเอง พิมพ์ต่อไปนี้ที่พร้อมท์คำสั่ง แล้ว กด ENTER หลังจากแต่ละคำสั่ง:

  หยุดสุทธิ "net logon"

  เริ่มต้นสุทธิ "net logon"

  บริการไคลเอ็นต์ DNS ลงทะเบียนระเบียนทรัพยากรโฮสต์ (A) ที่ระเบียน CNAME ที่ชี้ไปยัง เมื่อต้องการเริ่มต้นการลงทะเบียนนี้บนตัวควบคุมโดเมนต้นทาง พิมพ์ ipconfig /registerdns ที่มีพร้อมท์รับคำสั่ง แล้วกด ENTER
 8. ตรวจสอบการลงทะเบียนระเบียนทรัพยากร

  เพื่อตรวจสอบว่า ระเบียนที่ถูกลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ไปที่ขั้นตอนที่ 5 "ตรวจว่า มีการลงทะเบียนระเบียนทรัพยากร
 9. บังคับการจำลองแบบบนตัวควบคุมโดเมนต้นทางและปลายทาง
  1. บนตัวควบคุมโดเมนปลายทาง เปิด ไซต์ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และบริการ.
  2. ในคอนโซลทรี คลิก การตั้งค่า NTDS สำหรับตัวควบคุมโดเมนที่คุณต้องการบังคับให้จำลองแบบบน
  3. ในบานหน้าต่างรายละเอียด ให้คลิกขวาการเชื่อมต่อที่คุณต้องการใช้การจำลองแบบไดเรกทอรีข้อมูล และจากนั้น คลิก ทำซ้ำในขณะนี้.
  นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ใน repadmin และ replmon เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง เครื่องมือเหล่านี้จะพร้อมใช้งานบนซีดีติดตั้ง Windows Server 2003 ( repadmin มีคำสั่ง repadmin /syncall /d /e /P source_domain_controller.)
 10. ตรวจสอบปัญหาอื่น ๆ

  ถ้าขั้นตอนก่อนหน้านี้ไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาด ตัวควบคุมโดเมนอาจไม่สามารถลงทะเบียนระเบียนทรัพยากรของ DNS แบบไดนามิกได้เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ใช้ตัวควบคุมโดเมนสำหรับการแก้ปัญหาชื่อไม่พบสิทธิ์โซนหลักสำหรับระเบียนทรัพยากรเหล่านี้ ในกรณีนี้ มีสองสาเหตุ:
  • สำรอง หรือที่ต้องการเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ใช้ โดยตัวควบคุมโดเมนปลายทางสำหรับการจำแนกชื่อ ประกอบด้วยคำแนะนำรากไม่ถูกต้อง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงคำแนะนำราก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
   http://technet2.microsoft.com/windowsserver/en/library/7b69b6f9-f25e-4594-a04b-f08f3effa2031033.mspx
   http://technet2.microsoft.com/windowsserver/en/library/3e3d2262-518f-4e97-a5cb-737ed52d2cd91033.mspx
  • ไม่มีการมอบหมายโดยที่ไม่ถูกต้องในโซน DNS การมอบหมายเหล่านี้โดยเริ่มต้นที่ราก และ descend ไปยังโซนที่มีชื่อเดียวกับชื่อโดเมน Active Directory สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบการมอบหมายโดยที่เขตพื้นที่ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
   http://technet2.microsoft.com/windowsserver/en/library/977fa8ed-ec71-4d39-9f9e-9facd5a613641033.mspx
   .

ข้อมูลเพิ่มเติม

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่งNetdiag.exeและDcdiag.exeเพื่อแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานของ DNS และไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ เครื่องมือทั้งสองจะพร้อมใช้งานแบบออนไลน์ หรือ บนซีดีการติดตั้ง Windows Server 2003 เมื่อต้องดาวน์โหลดเครื่องมือเหล่านี้ แวะไปที่ Windows Server 2003 ทรัพยากร Kit เครื่องมือเว็บเพจ:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=9d467a69-57ff-4ae7-96ee-b18c4790cffd&DisplayLang=en

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 824449 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 27 มกราคม 2556 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Keywords: 
kbdirservices kbprb kbmt KB824449 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:824449

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com