Làm th? nào đ? in ?n t? Windows trên máy ?o trong Virtual PC

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 824366 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này th?o lu?n v? các phương th?c khác nhau mà b?n có th? s? d?ng đ? in t? Microsoft Windows trên máy ?o trong Virtual PC.

THÔNG TIN THÊM

Ch? đ? in ?n cho Virtual PC

Virtual PC 5,0 và sau này có ba ch? đ? mà b?n có th? s? d?ng đ? in:
 • In ?n đư?c mô ph?ng
 • In ?n trên m?ng
 • In ?n Universal serial bus (USB)
Khi b?n s? d?ng Emulated in ?n, Windows s? g?i tài li?u c?a b?n cho máy in ?o. Virtual PC sau s? d?ng h? th?ng in ?n Apple Mac OS in tài li?u t? máy in m?c đ?nh c?a máy tính Macintosh.

Khi b?n s? d?ng h? in ?n, Windows s? g?i tài li?u c?a b?n v?i Windows trên máy in n?i m?ng b?ng cách s? d?ng tr?nh đi?u khi?n máy in Windows trên. In ?n m?ng l?i đ?y đ? tính năng in ?n c?a máy in c?a b?n.

Khi b?n s? d?ng USB in ?n, Windows s? g?i tài li?u tr?c ti?p t?i máy in, ho?c thông qua USB ho?c qua m?ng. USB in l?i đ?y đ? tính năng in ?n c?a máy in c?a b?n.

Các phương pháp sau đây gi?i thích làm th? nào đ? c?u h?nh và cài đ?t tùy ch?n in ?n khác nhau cho các phiên b?n Virtual PC 5 và 6.

Phương pháp 1: C?u h?nh mô ph?ng in ?n trong Windows

N?u b?n cài đ?t b?n Windows riêng c?a b?n, b?n ph?i dùng thu?t s? thêm máy in trong c?a s? cài đ?t máy in Macintosh phù h?p.

Mac OS Setup

N?u b?n đ? không bao gi? in đ? máy in c?a b?n t? m?t chương tr?nh máy Macintosh trư?c khi, b?n ph?i cài đ?t tr?nh đi?u khi?n máy in Macintosh thích h?p (n?u h? đang không đ? đư?c cài đ?t) và ch?n máy in c?a b?n trong Apple Mac OS 9 Chooser ho?c trong Apple Mac OS X máy in Center như máy in m?c đ?nh. Xem ch? đ? Apple Mac OS giúp trung tâm thích h?p cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t và c?u h?nh các tr?nh đi?u khi?n máy in.Chú ý B?i v? có r?t nhi?u phiên b?n c?a Microsoft Windows, các bư?c sau đây có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u h? đang có, h?y xem tài li?u s?n ph?m c?a b?n đ? hoàn thành các bư?c sau.

Thi?t l?p Windows trên máy ?o

Cài đ?t tr?nh đi?u khi?n máy in (phun) Macintosh
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, sau đó b?m Máy in.
 2. B?m đúp Thêm máy in.
 3. Nh?p vào Ti?p theo.
 4. Nh?p vào Máy in c?c b? g?n vào máy tính này.
 5. Nh?n vào đây đ? xóa các T? đ?ng phát hi?n và cài đ?t máy in c?m và ch?y c?a tôi h?p ki?m.
 6. Nh?p vào Ti?p theo.
 7. Nh?p vào LPT1 c?ng, sau đó b?m Ti?p theo.
 8. Trong các Các nhà s?n xu?t h?p, b?m vào Epson.
 9. Trong các Máy in h?p, b?m vào Epson AP-3260, sau đó b?m Ti?p theo.
 10. Dư?i Tên máy in, lo?i Mac máy in (phun).
 11. Dư?i B?n có mu?n dùng máy in này như máy in m?c đ?nh, b?m Có.
 12. Nh?p vào Ti?p theo, sau đó b?m Không chia s? máy in này.
 13. Nh?p vào Ti?p theo, sau đó b?m Không dư?i B?n có mu?n in trang th?.
 14. Nh?p vào Ti?p theo, sau đó b?m K?t thúc.
Cài đ?t tr?nh đi?u khi?n máy in (PostScript) Macintosh
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, sau đó b?m Máy in.
 2. B?m đúp Thêm máy in.
 3. Nh?p vào Ti?p theo.
 4. Nh?p vào Máy in c?c b? g?n vào máy tính này.
 5. Nh?n vào đây đ? xóa các T? đ?ng phát hi?n và cài đ?t máy in c?m và ch?y c?a tôi h?p ki?m.
 6. Nh?p vào Ti?p theo.
 7. Nh?p vào LPT1 c?ng, sau đó b?m Ti?p theo.
 8. Trong các Các nhà s?n xu?t h?p, b?m vào Apple.
 9. Trong các Máy in h?p, b?m vào Apple LaserWriter II NT, sau đó b?m Ti?p theo.
 10. Dư?i Tên máy in, lo?i Mac máy in (PostScript).
 11. Dư?i B?n có mu?n dùng máy in này như máy in m?c đ?nh, b?m Có.
 12. Nh?p vào Ti?p theo, sau đó b?m Làm không chia s? máy in này.
 13. Nh?p vào Ti?p theo, sau đó b?m Không dư?i B?n có mu?n in trang th?.
 14. Nh?p vào Ti?p theo, sau đó b?m K?t thúc.

Cách 2: C?u h?nh m?ng in ?n

N?u b?n in ?n v?i máy in đư?c g?n vào m?t m?ng lư?i d?a-trên-Windows, h?y làm theo các bư?c sau:

Mac OS Setup

Thi?t l?p không có c?n thi?t trong Mac OS. In ?n m?ng không s? d?ng h? th?ng in ?n máy tính Macintosh.

Thi?t l?p Windows trên máy ?o

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, sau đó b?m Máy in.
 2. B?m đúp Thêm máy in.
 3. Nh?p vào Ti?p theo.
 4. Nh?p vào Máy in m?ng, sau đó b?m Ti?p theo.
 5. Nh?p vào Tr?nh duy?t xác đ?nh v? trí máy in đư?c chia s? trên m?ng.
 6. Nh?p vào Ok, sau đó b?m Ti?p theo.
 7. Đ?t tên máy in. Nh?p vào Ti?p theo.
 8. In trang ki?m th?, và sau đó nh?p vào K?t thúc.
 9. Windows c?u h?nh máy in c?a b?n, và sau đó nó sao tr?nh đi?u khi?n máy in qua m?ng.

Phương pháp 3: C?u h?nh USB in ?n

Đ? t?n d?ng đ?y đ? tính năng in ?n c?a máy in USB c?a b?n, b?n ph?i c?u h?nh Windows v?i ki?n th?c c? th? v? máy in c?a b?n. Đ? s? d?ng USB in, máy in c?a b?n ph?i k?t n?i tr?c ti?p máy tính Macintosh c?a b?n b?ng cách s? d?ng cáp USB. N?u máy in c?a b?n s? d?ng m?t adapter c?ng USB đ? n?i ti?p ho?c b? đi?u h?p c?ng USB, song song, b?n ph?i s? d?ng Emulated in ?n.

In ?n USB c?ng đ?i h?i m?t tr?nh đi?u khi?n máy in USB cho Windows. Phiên b?n trư?c c?a Windows (Microsoft Windows 95 và Windows NT) không th? s? d?ng USB in v? nh?ng h? đi?u hành không bao g?m h? tr? cho các thi?t b? USB. Khi b?n ch?y máy ?o đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng USB in, máy in là không có s?n cho Mac OS ho?c các máy ?o.

Mac OS Setup

Thi?t l?p không có c?n thi?t trong Mac OS. USB in ?n không s? d?ng h? th?ng in ?n máy tính Macintosh.

Virtual PC thi?t l?p

 1. Kh?i đ?ng ?o PC.
 2. Nh?p vào Thiết đặt trong các Virtual PC danh sách h?p tho?i.
 3. Nh?p vào USB.
 4. Nh?n vào đây đ? ch?n các Cho phép USB h?p ki?m.
 5. Nh?n vào đây đ? ch?n h?p ki?m cho máy in USB mà b?n mu?n s? d?ng.
 6. Nh?p vào Ok.
Chú ý Khi b?n b?t USB trong Virtual PC, nó có hi?u qu? ng?t k?t "n?i" máy in t? c?ng USB c?a máy tính Macintosh và "k?t n?i" nó vào c?ng USB ?o c?a máy ?o. Trong khi các máy ?o ch?y, máy in là không có s?n cho Mac OS. N?u Mac OS c? g?ng s? d?ng máy in trong khi ch?y máy ?o d?a-trên-Windows, Mac OS cư x? gi?ng như máy in đư?c th? ch?t b? ng?t k?t n?i và nó t?o ra m?t thông báo l?i.

Thông thư?ng, máy in t? đ?ng v? s? ki?m soát c?a Mac OS khi b?n đóng c?a s? máy ?o, ho?c khi b?n thoát kh?i Virtual PC. Đôi khi, máy in có th? không xu?t hi?n trong Mac OS khi Virtual PC phát hành nó. N?u v?n đ? này x?y ra, th? ch?t t?t máy in, ng?t k?t n?i cáp USB c?a m?nh, b?t máy in và sau đó k?t n?i l?i nó.

Thi?t l?p Windows trên máy ?o

Th? t?c thi?t l?p máy in Windows USB cho m?t máy ?o là gi?ng như các th? t?c b?n làm theo cho m?t máy tính cá nhân th?c s?. N?u b?n có đ?a CD đi kèm v?i máy in, h?y làm theo các hư?ng d?n đi kèm v?i nó. N?u b?n đ? t?i v? tr?nh đi?u khi?n máy in t? nhà s?n xu?t máy in, làm theo các hư?ng d?n đi kèm v?i tr?nh đi?u khi?n. H?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các nhà s?n xu?t ' hư?ng d?n chính xác. Th? t? mà b?n th?c hi?n các bư?c trong có th? là r?t quan tr?ng.

Chú ý Máy in Epson yêu c?u ch? d?n thi?t l?p đ?c bi?t.

Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824613Làm th? nào đ? s? d?ng Epson USB máy in v?i Virtual PC
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? in t? Virtual PC 6.0, th?y ch? đi?m tr? giúp Làm th? nào đ? in v?i Virtual PC:
 • Trên các Trợ giúp tr?nh đơn, nh?p vào Làm th? nào đ? in v?i Virtual PC.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? in t? Virtual PC 5.0, th?y ch? đi?m tr? giúp V? in ?n:
 1. Trên các Trợ giúp tr?nh đơn, nh?p vào ?o giúp máy tính.
 2. Nh?p vào Ch? đi?m tr? giúp, sau đó b?m In.
B?n có th? truy c?p ch? đi?m tr? giúp Virtual PC t? trung tâm tr? giúp b?ng cách làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Trợ giúp tr?nh đơn, nh?p vào Tr? giúp Mac.
 2. Trong các Trung tâm tr? giúp c?a s?, b?m ?o giúp máy tính.
 3. Nh?p vào Ch? đi?m tr? giúp, sau đó b?m In.

Thu?c tính

ID c?a bài: 824366 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Virtual PC for Mac Version 6.1
T? khóa: 
kbprint kbhowto kbmt KB824366 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:824366

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com