K? programmat?r? Virtual PC veikt druk??anu no virtu?l?s ma??nas, kur? darbojas sist?ma Windows

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 824366 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? ir apl?koti da??di re??mi, kurus varat lietot, lai programmat?r? Virtual PC veiktu druk??anu no virtu?l?s ma??nas, kur? darbojas sist?ma Windows.

PAPILDINDORM?CIJA

Virtual PC druk??anas re??mi

Programmat?rai Virtual PC 5.0 un jaun?k?m versij?m ir tr?s druk??anas re??mi:
 • Emul?t? druk??ana
 • T?kla druk??ana
 • Druk??ana, lietojot univers?lo seri?lo kopni (Universal Serial Bus ? USB)
Lietojot emul?t?s druk??anas re??mu, sist?ma Windows nos?ta dokumentu uz virtu?lo printeri. P?c tam, lai druk?tu dokumentu no Macintosh datora noklus?juma printera, Virtual PC izmanto oper?t?jsist?mas Apple Mac OS druk??anas sist?mu.

Lietojot t?kla druk??anas re??mu, sist?ma Windows nos?ta dokumentu uz t?kla printeri, kura pamat? ir Windows, izmantojot Windows printera draiverus. T?kla druk??anas re??ms izmanto visas printera druk??anas ?pa??bu priek?roc?bas.

Lietojot USB druk??anas re??mu, sist?ma Windows nos?ta dokumentu tie?i uz printeri ? vai nu izmantojot USB, vai ar? t?klu. USB druk??anas re??ms izmanto visas printera druk??anas ?pa??bu priek?roc?bas.

T?l?k min?taj?s metod?s ir izskaidrots, k? konfigur?t un instal?t da??das druk??anas opcijas programmat?ras Virtual PC versij?m 5 un 6.

1. metode. Emul?t?s druk??anas re??ma konfigur??ana sist?m? Windows

Ja esat instal?jis pats savu sist?mas Windows kopiju, jums sist?m? Windows ir j?lieto Printera pievieno?anas vednis, lai instal?tu atbilsto?u Macintosh printeri.

Printera iestat??ana oper?t?jsist?m? Mac OS

Ja nekad agr?k neesat druk?jis no sava printera, lietojot Macintosh programmu, jums ir j?instal? atbilsto?ie Macintosh printera draiveri (ja tie jau nav instal?ti) un lietojumprogramm? Apple Mac OS 9 Chooser vai Apple Mac OS X printeru centr? savs printeris j?atlasa k? noklus?juma printeris. Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? instal?t un konfigur?t printera draiverus, skatiet atbilsto?o oper?t?jsist?mas Apple Mac OS pal?dz?bas centra t?mu. Piez?me. T? k? ir vair?kas sist?mas Microsoft Windows versijas, turpm?k min?t?s darb?bas j?su dator? var b?t at??ir?gas. Ja ??s darb?bas ir at??ir?gas, skatiet produkta dokument?ciju, lai t?s izpild?tu.

Printera iestat??ana virtu?laj? ma??n?, kur? darbojas sist?ma Windows

Macintosh printera (str?klprintera) draivera instal??ana
 1. Noklik??iniet uz S?kt, nor?diet uz Iestat?jumi un noklik??iniet uz Printeri.
 2. Veiciet dubultklik??i uz Pievienot printeri.
 3. Noklik??iniet uz T?l?k.
 4. Noklik??iniet uz Lok?lais printeris, kas piesaist?ts ?im datoram.
 5. Not?riet izv?les r?ti?u Autom?tiski noteikt un instal?t Plug and Play printeri.
 6. Noklik??iniet uz T?l?k.
 7. Noklik??iniet uz LPT1 ports un p?c tam uz T?l?k.
 8. Sarakst? Ra?ot?ji noklik??iniet uz Epson.
 9. Lodzi?? Printeri noklik??iniet uz Epson AP-3260 un p?c tam uz T?l?k.
 10. Sada?? Printera nosaukums ierakstiet Mac Printer (Inkjet).
 11. Sada?? Vai v?laties lietot ?o printeri k? noklus?juma printeri noklik??iniet uz J?.
 12. Noklik??iniet uz T?l?k un p?c tam uz Nekoplietot ?o printeri.
 13. Noklik??iniet uz T?l?k un p?c tam sada?? Vai v?laties izdruk?t testa lappusi uz N?.
 14. Noklik??iniet uz T?l?k un p?c tam uz Pabeigt.
Macintosh printera (PostScript) draivera instal??ana
 1. Noklik??iniet uz S?kt, nor?diet uz Iestat?jumi un noklik??iniet uz Printeri.
 2. Veiciet dubultklik??i uz Pievienot printeri.
 3. Noklik??iniet uz T?l?k.
 4. Noklik??iniet uz Lok?lais printeris, kas piesaist?ts ?im datoram.
 5. Not?riet izv?les r?ti?u Autom?tiski noteikt un instal?t Plug and Play printeri.
 6. Noklik??iniet uz T?l?k.
 7. Noklik??iniet uz LPT1 ports un p?c tam uz T?l?k.
 8. Sarakst? Ra?ot?ji noklik??iniet uz Apple.
 9. Lodzi?? Printeri noklik??iniet uz Apple LaserWriter II NT un p?c tam uz T?l?k.
 10. Sada?? Printera nosaukums ierakstiet Mac Printer (PostScript).
 11. Sada?? Vai v?laties lietot ?o printeri k? noklus?juma printeri noklik??iniet uz J?.
 12. Noklik??iniet uz T?l?k un p?c tam uz Nekoplietot ?o printeri.
 13. Noklik??iniet uz T?l?k un p?c tam sada?? Vai v?laties izdruk?t testa lappusi uz N?.
 14. Noklik??iniet uz T?l?k un p?c tam uz Pabeigt.

2. metode. T?kla druk??anas re??ma konfigur??ana

Ja druk?jat no printera, kas piesaist?ts Windows b?z?tam t?klam, r?kojieties ??di:

Printera iestat??ana oper?t?jsist?m? Mac OS

Oper?t?jsist?m? Mac OS nav j?veic printera iestat??ana. T?kla druk??anas re??ms neizmanto Macintosh datora druk??anas sist?mu.

Printera iestat??ana virtu?laj? ma??n?, kur? darbojas sist?ma Windows

 1. Noklik??iniet uz S?kt, nor?diet uz Iestat?jumi un noklik??iniet uz Printeri.
 2. Veiciet dubultklik??i uz Pievienot printeri.
 3. Noklik??iniet uz T?l?k.
 4. Noklik??iniet uz T?kla printeris un p?c tam uz T?l?k.
 5. Lai t?kl? atrastu koplietojamo printeri, noklik??iniet uz Mekl?t.
 6. Noklik??iniet uz Labi un p?c tam uz T?l?k.
 7. Iestatiet printera nosaukumu. Noklik??iniet uz T?l?k.
 8. Izdruk?jiet testa lappusi un p?c tam noklik??iniet uz Pabeigt.
 9. Sist?ma Windows konfigur? j?su printeri un p?c tam kop? printera draiveri, izmantojot t?klu.

3. metode. USB druk??anas re??ma konfigur??ana

Lai izmantotu visas USB printera druk??anas ?pa??bu priek?roc?bas, konfigur?jot sist?mu Windows, ir vajadz?gas specifiskas zin??anas par printeri. Lai lietotu USB druk??anas re??mu, printerim ir j?b?t tie?i savienotam ar Macintosh datoru, izmantojot USB kabeli. Ja printeris izmanto adapteri USB-to-serial port vai USB-to-parallel port, ir j?lieto emul?t?s druk??anas re??ms.

USB druk??anas re??mam ir nepiecie?ams ar? USB printera draiveris, kas paredz?ts sist?mai Windows. Iepriek??j?s sist?mas Windows versij?s (Microsoft Windows 95 un Windows NT) USB druk??anas re??mu nevar lietot, jo ?aj?s oper?t?jsist?m?s nav iek?auts USB ier??u atbalsts. Palai?ot virtu?lo ma??nu, kas ir konfigur?ta USB druk??anas re??ma lieto?anai, oper?t?jsist?mai Mac OS vai cit?m virtu?laj?m ma??n?m printeris nav pieejams.

Printera iestat??ana oper?t?jsist?m? Mac OS

Oper?t?jsist?m? Mac OS nav j?veic printera iestat??ana. USB druk??anas re??ms neizmanto Macintosh datora druk??anas sist?mu.

Printera iestat??ana programmat?r? Virtual PC

 1. Start?jiet Virtual PC.
 2. Dialoglodzi?? Virtual PC saraksts noklik??iniet uz Iestat?jumi.
 3. Noklik??iniet uz USB.
 4. Atz?m?jiet izv?les r?ti?u Iesp?jot USB.
 5. Atz?m?jiet t? USB printera izv?les r?ti?u, ko v?laties lietot.
 6. Noklik??iniet uz Labi.
Piez?me. Programmat?r? Virtual PC iesp?jojot USB, t? efekt?vi ?atvieno? printeri no Macintosh datora USB porta un ?pievieno? to virtu?l?s ma??nas virtu?lajam USB portam. Kam?r virtu?l? ma??na darbojas, printeris oper?t?jsist?m? Mac OS nav pieejams. Ja oper?t?jsist?ma Mac OS m??ina printeri lietot, kam?r darbojas virtu?l? ma??na, kuras pamat? ir sist?ma Windows, Mac OS izturas t?, it k? printeris b?tu fiziski atvienots, un t? ?ener? k??das zi?ojumu.

Aizverot virtu?l?s ma??nas logu vai beidzot darbu ar programmat?ru Virtual PC, parasti printeris autom?tiski tiek atgriezts oper?t?jsist?mas Mac OS vad?b?. Kad Virtual PC printeri atbr?vo, da?reiz tas, iesp?jams, oper?t?jsist?m? Mac OS netiek par?d?ts. Ja rodas ?? probl?ma, fiziski izsl?dziet printeri, atvienojiet t? USB kabeli, p?c tam iesl?dziet printeri un v?lreiz to pievienojiet.

Printera iestat??ana virtu?laj? ma??n?, kur? darbojas sist?ma Windows

Sist?mas Windows USB printera iestat??anas proced?ra virtu?lajai ma??nai ir t?da pati k? person?lajam datoram. Ja j?su printera komplekt?cij? ir CD, izpildiet taj? sniegtos nor?d?jumus. Ja printera draiveri lejupiel?d?j?t no printera ra?ot?ja vietnes, izpildiet nor?d?jumus, kas tika sniegti kop? ar draiveri. Ra?ot?ja sniegtos nor?d?jumus izpildiet prec?zi. Darb?bu izpild??anas sec?bai var b?t iz??iro?a noz?me.

Piez?me. Epson printeriem attiec?b? uz iestat??anu ir ?pa?i nor?d?jumi.

Lai sa?emtu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824613 K? Epson USB printerus lietot kop? ar Virtual PC (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? veikt druk??anu no Virtual PC 6.0, skatiet pal?dz?bas t?mu K? veikt druk??anu no Virtual PC:
 • Izv?ln? Pal?dz?ba noklik??iniet uz K? veikt druk??anu no Virtual PC.
Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? veikt druk??anu no Virtual PC 5.0, skatiet pal?dz?bas t?mu Par druk??anu:
 1. Izv?ln? Pal?dz?ba noklik??iniet uz Virtual PC pal?dz?ba.
 2. Noklik??iniet uz Pal?dz?bas t?mas un p?c tam uz Druk??ana.
Virtual PC pal?dz?bas t?mai var piek??t no Pal?dz?bas centra, r?kojoties ??di:
 1. Izv?ln? Pal?dz?ba noklik??iniet uz Mac pal?dz?ba.
 2. R?t? Pal?dz?bas centrs noklik??iniet uz Virtual PC pal?dz?ba.
 3. Noklik??iniet uz Pal?dz?bas t?mas un p?c tam uz Druk??ana.

Rekviz?ti

Raksta ID: 824366 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sv?tdiena, 2011. gada 15. maijs - P?rskat??ana: 3.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Virtual PC for Mac 6.1 Standard Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbprint kbhowto KB824366

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com