Kaip spausdinti i? ?Windows? pagrindo virtualiosios ma?inos ?Virtual PC? programoje

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 824366 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

SANTRAUKA

?iame straipsnyje aptariami ?vair?s re?imai, kuriais naudodamiesi galite spausdinti ?Microsoft Windows? pagrindo virtualiosios ma?inos ?Virtual PC? programoje.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Spausdinimo re?imai virtualiam kompiuteriui

?Virtual PC? 5.0 ir naujesn?se versijose naudojami trys re?imai, kuriais galima spausdinti:
 • Imituojamas spausdinimas
 • Spausdinimas per tinkl?
 • Spausdinimas per universali? nuosekli?j? magistral? (USB)
Kai naudojate imituojam? spausdinim?, ?Windows? siun?ia j?s? dokument? virtualiam spausdintuvui. Tuomet ?Virtual PC? naudodamasi ?Apple Mac OS? spausdinimo sistema spausdina dokument? i? ?Macintosh? kompiuterio numatytojo spausdintuvo.

Kai naudojate spausdinim? per tinkl?, ?Windows? siun?ia j?s? dokument? ?Windows? pagrindo prie tinklo prijungtam spausdintuvui naudodama ?Windows? spausdintuv? tvarkykles. Spausdinimas per tinkl? i?naudoja visas j?s? spausdintuvo turimas spausdinimo funkcijas.

Kai naudojate spausdinim? per USB, ?Windows? siun?ia j?s? dokument? tiesiai ? spausdintuv?, per USB arba per tinkl?. Spausdinimas per USB i?naudoja visas j?s? spausdintuvo turimas spausdinimo funkcijas.

Tolesni b?dai paai?kina, kaip konfig?ruoti ir ?diegti ?vairias spausdinimo parinktis, skirtas ?Virtual PC? 5 ir 6 versijoms.

1 b?das: Imituojamo spausdinimo konfig?ravimas ?Windows? sistemoje

Jei ?dieg?te nuosav? ?Windows?, kopij?, turite naudodami Spausdinimo diegimo vedl? ?Windows? sistemoje ?diegti atitinkam? ?Macintosh? spausdintuv?.

?Mac OS? s?ranka

Jei anks?iau nesate spausdin? ? savo spausdintuv? i? ?Macintosh? programos, turite ?diegti reikiamas ?Macintosh? spausdintuv? tvarkykles (jei jos dar ne?diegtos) ir pasirinkti savo spausdintuv? ?Apple Mac OS 9 Chooser? arba ?Apple Mac OS X Printer Center? numatytuoju spausdintuvu. Daugiau informacijos apie spausdintuv? tvarkykli? diegim? ir konfig?ravim? ?r. atitinkamoje ?Apple Mac OS? ?inyno centro temoje. Pastaba ?ie veiksmai j?s? kompiuteryje gali skirtis, nes yra kelios ?Microsoft Windows? versijos. Jei jie skiriasi, informacijos apie tai, kaip atlikti ?iuos veiksmus, ie?kokite produkto dokumentacijoje.

?Windows? pagrindo virtualiosios ma?inos s?ranka

?diekite ?Macintosh? spausdintuvo (?Inkjet?) tvarkykl?
 1. Spustel?kite Prad?ti, pasirinkite Parametrai, tada spustel?kite Spausdintuvai.
 2. Dukart spustel?kite Prid?ti spausdintuv?.
 3. Spustel?kite Pirmyn.
 4. Spustel?kite Prie ?io kompiuterio prijungtas vietinis spausdintuvas.
 5. Spustel?j? at?ym?kite ?ym?s langel? Automati?kai aptikti ir diegti mano ?Prijungti ir leisti? spausdintuv?.
 6. Spustel?kite Pirmyn.
 7. Spustel?kite LPT1 prievadas, tada spustel?kite Toliau.
 8. Laukelyje Gamintojai spustel?kite Epson.
 9. Laukelyje Spausdintuvai spustel?kite Epson AP-3260, tada spustel?kite Toliau.
 10. Prie Spausdintuvo pavadinimas ?veskite Mac Printer (Inkjet).
 11. Prie Ar norite naudoti ?? spausdintuv? kaip numatyt?j? spustel?kite Taip.
 12. Spustel?kite Toliau, tada spustel?kite Nebendrinti ?io spausdintuvo.
 13. Spustel?kite Toliau, tada spustel?kite Ne prie Ar norite spausdinti bandom?j? puslap?.
 14. Spustel?kite Pirmyn, tada spustel?kite Baigti.
?diekite ?Macintosh? spausdintuvo (PostScript) tvarkykl?
 1. Spustel?kite Prad?ti, pasirinkite Parametrai, tada spustel?kite Spausdintuvai.
 2. Dukart spustel?kite Prid?ti spausdintuv?.
 3. Spustel?kite Pirmyn.
 4. Spustel?kite Prie ?io kompiuterio prijungtas vietinis spausdintuvas.
 5. Spustel?j? at?ym?kite ?ym?s langel? Automati?kai aptikti ir diegti mano ?Prijungti ir leisti? spausdintuv?.
 6. Spustel?kite Pirmyn.
 7. Spustel?kite LPT1 prievadas, tada spustel?kite Toliau.
 8. Laukelyje Gamintojai spustel?kite Apple.
 9. Laukelyje Spausdintuvai spustel?kite Apple LaserWriter II NT, tada spustel?kite Toliau.
 10. Prie Spausdintuvo pavadinimas ?veskite Mac Printer (PostScript).
 11. Prie Ar norite naudoti ?? spausdintuv? kaip numatyt?j? spustel?kite Taip.
 12. Spustel?kite Toliau, tada spustel?kite Nebendrinti ?io spausdintuvo.
 13. Spustel?kite Toliau, tada spustel?kite Ne prie Ar norite spausdinti bandom?j? puslap?.
 14. Spustel?kite Pirmyn, tada spustel?kite Baigti.

2 b?das: Spausdinimo per tinkl? konfig?ravimas

Jei spausdinate ? spausdintuv?, kuris prijungtas prie ?Windows? pagrindo tinklo, atlikite ?iuos veiksmus:

?Mac OS? s?ranka

?Mac OS? s?rankos veiksm? nereikia. Spausdinimas per tinkl? nenaudoja ?Macintosh? kompiuterio spausdinimo sistemos.

?Windows? pagrindo virtualiosios ma?inos s?ranka

 1. Spustel?kite Prad?ti, pasirinkite Parametrai, tada spustel?kite Spausdintuvai.
 2. Dukart spustel?kite Prid?ti spausdintuv?.
 3. Spustel?kite Pirmyn.
 4. Spustel?kite Tinklo spausdintuvas, tada spustel?kite Pirmyn.
 5. Spustel?j? Nar?yti raskite bendro naudojimo spausdintuv? tinkle.
 6. Spustel?kite Gerai, tada spustel?kite Pirmyn.
 7. Nustatykite spausdintuvo pavadinim?. Spustel?kite Pirmyn.
 8. I?spausdinkite bandom?j? puslap? ir spustel?kite Baigti.
 9. ?Windows? konfig?ruos j?s? spausdintuv?, o tada nukopijuos spausdintuvo tvarkykl? per tinkl?.

3 b?das: Spausdinimo per USB konfig?ravimas

Nor?dami pasinaudoti visomis j?s? USB spausdintuvo spausdinimo funkcijomis, turite konfig?ruoti ?Windows? pateikdami konkre?ius duomenis apie savo spausdintuv?. Norint naudoti spausdinim? per USB, j?s? spausdintuvas turi b?ti prijungtas tiesiogiai prie j?s? ?Macintosh? kompiuterio USB kabeliu. Jei j?s? spausdintuve naudojamas USB ? nuosekliojo prievado adapteris arba USB ? lygiagre?iojo prievado adapteris, reik?s naudoti imituojam? spausdinim?.

Spausdinimui per USB taip pat reikia USB spausdintuvo tvarkykl?s ?Windows? sistemai. Ankstesn?se ?Windows? versijose (?Microsoft Windows 95? ir ?Windows NT?) negalima naudoti spausdinimo per USB, nes ?ios operacin?s sistemos neturi palaikymo USB ?renginiams. Kai naudojate virtuali?j? ma?in?, konfig?ruot? naudoti spausdinim? per USB, spausdintuvas n?ra pasiekiamas ?Mac OS? ar kitoms virtualiosioms ma?inoms.

?Mac OS? s?ranka

?Mac OS? s?rankos veiksm? nereikia. Spausdinimas per USB nenaudoja ?Macintosh? kompiuterio spausdinimo sistemos.

?Virtual PC? s?ranka

 1. ?junkite ?Virtual PC?.
 2. Spustel?kite Parametrai dialogo lange ?Virtual PC? s?ra?as.
 3. Spustel?kite USB.
 4. Spustel?j? pa?ym?kite ?ym?s langel? ?galinti USB.
 5. Spustel?dami pa?ym?kite USB spausdintuvo, kur? norite naudoti, ?ym?s langel?.
 6. Spustel?kite Gerai.
Pastaba Kai ?galinsite USB ?Virtual PC? programoje, ji prakti?kai ?atjungs? spausdintuv? nuo j?s? ?Macintosh? kompiuterio USB prievado ir ?prijungs? j? prie virtualiosios ma?inos virtualaus USB prievado. Kol virtualioji ma?ina veiks, spausdintuvas nebus pasiekiamas ?Mac OS?. Jei ?Mac OS? bandys naudoti spausdintuv?, kai veikia ?Windows? pagrindo virtualioji ma?ina, ?Mac OS? elgsis taip tarsi spausdintuvas b?t? fizi?kai atjungtas ir pateiks klaidos prane?im?.

Paprastai spausdintuvas automati?kai gr??inamas ? ?Mac OS? kontrol?, kai u?darote virtualiosios ma?inos lang? arba u?darote ?Virtual PC?. Kartais spausdintuvas gali b?ti nerodomas ?Mac OS? net ir kai ?Virtual PC? jo nebenaudoja. ?vykus ?iai problemai, fizi?kai i?junkite spausdintuv?, atjunkite jo USB kabel?, tada ?junkite ir prijunkite spausdintuv?.

?Windows? pagrindo virtualiosios ma?inos s?ranka

?Windows? USB spausdintuvo s?rankos proced?ra virtualiajai ma?inai yra tokia pati kaip proced?ra, kuri? atlikote realiam asmeniniam kompiuteriui. Jei turite su spausdintuvu pateikt? kompaktin? disk?, vadovaukit?s jame pateikiamais nurodymais. Jei atsisiunt?te spausdintuvo tvarkykl? i? spausdintuvo gamintojo, vadovaukit?s su tvarkykle pateiktais nurodymais. Tiksliai laikykit?s gamintojo nurodym?. Veiksm? atlikimo seka gali b?ti labai svarbi.

Pastaba ?Epson? spausdintuvams reikia speciali? s?rankos nurodym?.

Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau esant? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
824613 Kaip naudoti ?Epson? USB spausdintuvus su ?Virtual PC? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Jei reikia daugiau informacijos apie tai, kaip spausdinti i? ?Virtual PC? 6.0, ?r. ?inyno tem? Kaip spausdinti su ?Virtual PC?:
 • Meniu ?inynas spustel?kite Kaip spausdinti su ?Virtual PC?.
Jei reikia daugiau informacijos apie tai, kaip spausdinti i? ?Virtual PC? 5,0, ?r. ?inyno tem? Apie spausdinim?:
 1. Meniu ?inynas spustel?kite ?Virtual PC? ?inynas.
 2. Spustel?kite ?inyno temos, tada spustel?kite Spausdinimas.
Galite prieiti prie ?Virtual PC? ?inyno temos i? ?inyno centro atlikdami ?iuos veiksmus:
 1. Meniu ?inynas spustel?kite ?Mac? ?inynas.
 2. Srityje ?inyno centras spustel?kite ?Virtual PC? ?inynas.
 3. Spustel?kite ?inyno temos, tada spustel?kite Spausdinimas.

Savyb?s

Straipsnio ID: 824366 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. gegu??s 13 d. - Per?i?ra: 3.0
TAIKOMA:
Rakta?od?iai: 
kbprint kbhowto KB824366

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com