K?ch b?n mà ch?y m?t l?nh WMIC ch?y ch?m, và b?n không th? ch? đ?nh m?t giá tr? Timeout tu? ch?nh cho WMIC /FAILFAST Switch

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 824223 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Trong Microsoft Windows XP, khi b?n ch?y m?t k?ch b?n mà ch?a các l?nh Microsoft Windows Management Instrumentation d?ng l?nh (WMIC) đư?c c?p cho máy tính m?c tiêu, k?ch b?n ch?y ch?m và có th? t?m d?ng cho m?t vài phút n?u chuy?n đ?i WMIC /FAILFAST đư?c thi?t l?p đ? ON (/ FAILFAST:ON).

Trong Microsoft Windows Server 2003, khi b?n ch?y m?t k?ch b?n mà ch?a WMIC l?nh đư?c phát hành cho máy tính m?c tiêu, b?n không th? thay đ?i giá tr? m?c đ?nh năm-th? hai th?i gian ch? cho nút m?c tiêu đ? đáp ?ng m?t yêu c?u ping. Ví d?, b?n có th? mu?n thay đ?i các giá tr? timeout ping n?u b?n có máy tính ph?i đáp ?ng trên di?n r?ng ch?m liên k?t m?ng (WAN). Ho?c, n?u b?n có m?t m?ng t?c đ? cao, b?n có th? mu?n thay đ?i các giá tr? timeout ping, v? b?n không mu?n ch? đ?i năm giây cho th?i gian ch? ping n?u nút m?c tiêu là không có s?n.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra trong Windows XP v?, n?u /FAILFAST chuy?n đ?i thi?t l?p đ? ON, l?nh WMIC không th? Ping nút m?c tiêu đ? xem n?u m?c tiêu là có s?n. Thay vào đó, WMIC truy máy ch? lưu tr? thông tin (b?ng cách s? d?ng các gethostbyname phương pháp ho?c các gethostbyaddr phương pháp) v? m?c tiêu ch? t? m?t nhà cung c?p d?ch v? tên, ví d? như h? th?ng tên mi?n (DNS) ho?c Windows Internet tên d?ch v? (th?ng). N?u tên máy ch? gi?i quy?t, l?nh WMIC c? g?ng ngay c? khi nút m?c tiêu là không có s?n. Quá tr?nh này gây ra s? ch?m tr? trong đ?u ra l?nh.

Trong Windows Server 2003, khi m?t WMIC l?nh v?i vi?c /FAILFAST chuy?n đ?i thi?t l?p đ? ON đ? đư?c ban hành, m?t ping g?i cho nút m?c tiêu. Tuy nhiên, n?u m?t thư tr? l?i không nh?n đư?c trong năm giây, ph?n c?n l?i c?a l?nh b? d?.

GI?I PHÁP

Windows XP

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows XP. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

Điều kiện tiên quyết

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có Windows XP Service Pack 1 (SP1) đư?c cài đ?t trên máy tính.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản vá nóng này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Wmic.exe5.1.2600.1251329,72824 Tháng b?y, 200303: 24x86

Windows Server 2003

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Không có đi?u ki?n tiên quy?t đư?c yêu c?u.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản vá nóng này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n.
Windows Server 2003, x 86 d?a trên phiên b?n
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích c? t?p tinNgàyGiờN?n t?ng
Wmic.exe5.1.3603.0346,62424 - Tháng b?y -200303: 54x86
Windows Server 2003, Itanium d?a trên các phiên b?n
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích c? t?p tinNgàyGiờN?n t?ng
Wmic.exe5.1.3603.01,084,41624- Tháng b?y-200300: 55IA-64

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Windows XP Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP Gói dịch vụ số 2.

THÔNG TIN THÊM

Ti?n ích WMIC (Wmic.exe), đư?c s? d?ng đ? truy c?p vào phương ti?n qu?n l? Windows (WMI). Trư?c khi hotfix này, chuy?n đ?i WMIC /FAILFAST ch?p nh?n ch? hai giá tr?: ON và OFF.

Sau khi b?n cài đ?t hotfix này, b?n c?ng có th? xác đ?nh m?t giá tr? tùy ch?nh timeout (trong mili giây) đ? chuy?n đ?i /FAILFAST đ? s? d?ng. N?u b?n ch? đ?nh m?t giá tr? th?i gian ch? ng?n hơn, WMIC l?nh không c?n ph?i ch? đ?i như lâu dài cho m?t nút m?c tiêu đáp ?ng ping đư?c ban hành b?i m?t l?nh WMIC. Ví d?, b?n có th? s? d?ng /FAILFAST:1000 đ? cung c?p cho nút m?c tiêu ch? m?t l?n th? hai đ? đáp ?ng yêu c?u ping.

Đ?nh d?ng m?i cho chuy?n đ?i d?ng l?nh này là như sau:

/ FAILFAST: {ON|OFF|mili giây}
Ví d?: /FAILFAST:ON ho?c / FAILFAST: T?T ho?c /FAILFAST:1000.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? WMIC, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
290216M?t mô t? v? phương ti?n qu?n l? Windows (WMI) Command-Line Utility (Wmic.exe)

Thu?c tính

ID c?a bài: 824223 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbbug kbfix kbqfe kbwinserv2003presp1fix kbmt KB824223 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:824223

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com