Làm th? nào đ? s? d?ng các nhóm lưu tr? ph?c h?i trong Exchange Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 824126 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các tính năng ph?c h?i Store nhóm m?i trong Exchange Server 2003. B?ng cách s? d?ng các tính năng ph?c h?i Storage Group, b?n có th? g?n k?t m?t b?n sao th? hai c?a m?t c?a hàng h?p thư Exchange (cơ s? d? li?u) trên cùng m?t máy tính như các c?a hàng h?p thư g?c, ho?c trên b?t k? máy tính Exchange nào khác mà là trong cùng m?t nhóm hành chính. B?n có th? s? d?ng ph?c h?i Storage Group tính năng ph?c h?i d? li?u h?p thư mà không c?n ph?i cài đ?t và c?u h?nh m?t riêng giá ph?c h?i máy tính.

Bài vi?t này ch?a thông tin v? cách th?c các tính năng ph?c h?i Storage Group ho?t đ?ng. Bài vi?t này th?o lu?n v? làm th? nào đ? t?o m?t nhóm lưu tr? ph?c h?i, làm th? nào đ? khôi ph?c d? li?u h?p thư m?t nhóm lưu tr? ph?c h?i, và làm th? nào đ? gi?i nén d? li?u h?p thư b? thu h?i t? các Ph?c h?i Storage Group.

T?ng quan v? cách ph?c h?i lưu tr? các nhóm làm vi?c

Trong phiên b?n c?a Exchange Server đư?c s?m hơn Exchange Máy ch? năm 2003, b?n ph?i c?u h?nh m?t thư m?c riêng bi?t Microsoft Active Directory d?ch v? r?ng trên m?t máy ch? ph?c h?i n?u b?n mu?n g?n k?t m?t b?n sao c?a m?t cơ s? d? li?u Exchange s?n xu?t ho?c g?n k?t m?t phiên b?n khác nhau c?a m?t s?n xu?t Trao đ?i cơ s? d? li?u. V?i nhóm lưu tr? ph?c h?i tính năng trong Exchange Server năm 2003, m?t máy tính riêng bi?t ph?c h?i không b?t bu?c trong các t?nh hu?ng nh?t đ?nh khi b?n mu?n ph?c h?i d? li?u t? m?t c?a hàng h?p thư. Sau khi b?n t?o m?t h?i ph?c Lưu tr? Group, và sau khi b?n thêm m?t ho?c nhi?u cơ s? d? li?u vào nó, b?n có th? ho?c là Khôi ph?c t?p sao lưu tr?c tuy?n ho?c b?n có th? sao chép gián tuy?n cơ s? d? li?u t?p tin vào các Ph?c h?i Storage Group. Đ? gi?i nén ho?c đ? nh?p d? li?u t? cơ s? d? li?u ph?c h?i trong Nhóm lưu tr? ph?c h?i vào m?t h?p thư trong m?t nhóm thư?ng xuyên lưu tr?, s? d?ng các Exchange Server 2003 Phiên b?n c?a Microsoft Exchange h?p thư h?p nh?t Wizard (Exmerge.exe).

S? d?ng m?t ph?c h?i Storage Group, Active Directory tô pô c?a máy tính Exchange Server 2003 ph?i đư?c nguyên v?n và ph?i trong các cùng m?t ti?u bang như khi các b?n sao c?a cơ s? d? li?u đ? đư?c th?c hi?n. Đi?u này có ngh?a là các h?p thư ho?c h?p thư mà b?n mu?n khôi ph?c l?i ph?i không đư?c xóa b? ho?c b? thanh tr?ng t? h? th?ng, ho?c di chuy?n cơ s? d? li?u khác nhau ho?c m?t khác nhau h? ph?c v?.

Các tính năng ph?c h?i Storage Group không đư?c d? đ?nh đ? s? d?ng trong Thiên tai ph?c h?i ho?t đ?ng kinh doanh liên quan đ?n nhi?u máy ch? ho?c nhi?u lưu tr? các nhóm. Nó đư?c d? đ?nh thay th? trong các t?nh hu?ng nơi trư?c đây, m?t thay th? r?ng ph?c h?i máy ch? đ? đư?c yêu c?u. S? d?ng nhóm lưu tr? ph?c h?i tính năng trong các t?nh hu?ng ph?c h?i nơi mà c? hai đi?u ki?n sau là đúng:
 • Thông tin h?p l? trong Active Directory v? các lưu tr? nhóm và h?p thư c?a nó là c?n nguyên v?n và không thay đ?i.
 • B?n mu?n ph?c h?i d? li?u t? m?t h?p thư duy nh?t, m?t đ?a đơn cơ s? d? li?u, ho?c m?t nhóm các cơ s? d? li?u trong m?t nhóm lưu tr? duy nh?t. Cho Ví d?, b?n có th? s? d?ng m?t nhóm lưu tr? ph?c h?i đ? khôi ph?c m?c đ? xóa và thanh tr?ng t? h?p thư c?a ngư?i dùng, ho?c b?n có th? s? d?ng m?t lưu tr? ph?c h?i Nhóm đ? khôi ph?c ho?c đ? s?a ch?a m?t b?n sao c?a m?t cơ s? d? li?u thay th? trong khi khác b?n sao c?a cơ s? d? li?u v?n c?n trong s?n xu?t.

Làm th? nào m?t nhóm lưu tr? ph?c h?i là khác nhau t? m?t nhóm lưu tr? thư?ng xuyên

M?t nhóm lưu tr? ph?c h?i là m?t nhóm chuyên d?ng lưu tr? có th? t?n t?i v?i các nhóm lưu tr? thư?ng xuyên. M?c dù m?t nhóm lưu tr? ph?c h?i là tương t? như m?t nhóm lưu tr? thư?ng xuyên, các nhóm lưu tr? ph?c h?i khác v?i lưu tr? thư?ng xuyên các nhóm trong các cách sau:
 • M?i giao th?c tr? MAPI b? vô hi?u hoá. Đi?u này có ngh?a là b?n không th? g?i thư đ?n ho?c nh?n thư t? m?t c?a hàng h?p thư là ? m?t h?i ph?c Storage Group. Tuy nhiên, b?n có th? s? d?ng công c? Exmerge.exe đ? truy c?p vào h?p thư đ?n ph?c h?i d? li?u.
 • B?n không th? k?t n?i ngư?i s? d?ng h?p thư trong m?t lưu tr? ph?c h?i Nhóm cho tài kho?n ngư?i dùng Active Directory. Ch? h? tr? phương pháp mà b?n có th? s? d?ng đ? truy c?p h?p thư trong m?t nhóm lưu tr? ph?c h?i là b?ng cách s? d?ng các Exchange Server 2003 Phiên b?n c?a công c? Exmerge.exe.
 • B?n không th? áp d?ng chính sách qu?n l? h? th?ng và h?p thư đ?n m?t nhóm lưu tr? ph?c h?i.
 • Duy tr? tr?c tuy?n và d?n li?n đ?a không ch?y ch?ng l?i cơ s? d? li?u ph?c h?i Storage Group.
 • B?n ph?i t? l?p cơ s? d? li?u lưu tr? ph?c h?i Nhóm. B?n không th? c?u h?nh cơ s? d? li?u t? đ?ng g?n k?t trong trao đ?i H? th?ng qu?n l?.
 • B?n không th? thay đ?i đư?ng d?n đ?a đi?m ho?c di chuy?n t?p d? li?u sau khi m?t Ph?c h?i Storage Group đư?c t?o ra b?i v? nh?ng hành đ?ng không đư?c h? tr?. N?u b?n mu?n thay đ?i v? trí c?a các t?p tin trong m?t nhóm lưu tr? ph?c h?i, b?n có xóa và sau đó tái t?o ph?c h?i Storage Group.
 • B?n ch? có th? ph?c h?i các c?a hàng h?p thư vào m?t lưu tr? ph?c h?i Nhóm. B?n không th? khôi ph?c l?i m?t c?a hàng thư m?c chung cho m?t nhóm lưu tr? ph?c h?i b?i v? hành đ?ng đó không đư?c h? tr?. Các phương pháp b?n s? d?ng đ? khôi ph?c l?i m?t thư m?c chung lưu tr? trong Exchange Server 2003 là nh?ng phương pháp tương t? mà b?n s? d?ng trong Exchange 2000 Server.
 • B?n có th? khôi ph?c l?i b?t k? c?a hàng tư nhân h?p thư t? b?t k? máy tính có ngh?a là đang ch?y Exchange Server 2003 ho?c Exchange 2000 Service Pack 3 (SP3) ho?c sau đó m?t nhóm lưu tr? ph?c h?i, n?u máy tính có ch?a các tư nhân h?p thư lưu tr? và máy tính có ch?a các nhóm lưu tr? ph?c h?i là c? hai trong cùng m?t nhóm hành chính.

  Chú ý Khi b?n khôi ph?c l?i m?t c?a hàng h?p thư đ? ph?c h?i Storage Group, các c?a hàng h?p thư đư?c nâng c?p lên phiên b?n c?a h?p thư lưu tr? mà hi?n nay đang ch?y trên máy tính. Đi?u này có ngh?a r?ng b?n ph?i nâng c?p các máy tính ban đ?u v? phiên b?n c?a Exchange đang ch?y trên máy tính nơi ph?c h?i Storage Group có v? trí trư?c khi b?n có th? sao chép các cơ s? d? li?u Quay l?i máy tính ban đ?u. Ví d?, n?u b?n khôi ph?c l?i m?t c?a hàng h?p thư t? m?t máy tính đang ch?y Exchange 2000 Server SP3 sang m?t ph?c h?i Storage Group đó đư?c lưu tr? trên m?t máy tính đang ch?y Exchange Server 2003, b?n ph?i nâng c?p máy tính ban đ?u cho Exchange Server 2003.

  B?n có th? s? d?ng công c? Exmerge.exe đ? di chuy?n ho?c sao chép d? li?u h?p thư gi?a các máy ch? không phân bi?t Phiên b?n c?a Exchange Server đang ch?y trên các máy tính.
 • Theo m?c đ?nh, d? li?u đư?c khôi ph?c đ? khôi ph?c hi?n có Nhóm lưu tr? trên máy tính.
 • N?u b?n khôi ph?c nhi?u cơ s? d? li?u vào m?t lưu tr? ph?c h?i Nhóm, t?t c? các cơ s? d? li?u b?n thêm vào nhóm lưu tr? ph?c h?i ph?i t? cùng m?t nhóm lưu tr?.
 • B?n có th? ch? có m?t trong nh?ng ph?c h?i Storage Group trên m?t máy tính.
 • B?n có th? ch? có m?t trong nh?ng ph?c h?i Storage Group trên m?t hai-nút c?m sao, b?t k? s? lư?ng trao đ?i máy ch? ?o đang có hi?n nay. Đ?i v?i các c?m có ch?a nhi?u hơn 2 nút, m?i trao đ?i máy ch? ?o có th? có riêng c?a m?nh ph?c h?i Storage Group.
 • Các nhóm lưu tr? ph?c h?i không th? dùng đ? khôi ph?c l?i Exchange sao lưu đ? đư?c th?c hi?n b?ng cách s? d?ng ph?n m?m c?a bên th? ba h? tr? kh?i lư?ng Bóng d?ch v? trong Microsoft Windows Server 2003. Các nhóm lưu tr? ph?c h?i có th? s? d?ng ch? đ? khôi ph?c b?n sao lưu đư?c th?c hi?n b?i m?t ?ng d?ng sao lưu trao đ?i, nh?n th?c. Sao lưu ?nh đư?c ch?p b?ng cách s? d?ng d?ch v? Volume Shadow có th? đư?c khôi ph?c ch? b?ng cách s? d?ng d?ch v? Volume Shadow.

Làm th? nào ph?c h?i lưu tr? nhóm liên k?t l?i cho cơ s? d? li?u g?c

S? d?ng m?t nhóm lưu tr? ph?c h?i sau hai Active Directory thu?c tính đ? liên k?t m?t b?n sao c?a cơ s? d? li?u v?i cơ s? d? li?u g?c:
 • Các msExchMailboxGUID thu?c tính:

  Th? nghi?m đ?u tiên m?t h?p thư ph?i vư?t qua trư?c khi b?n có th? ph?c h?i d? li?u t? h?p thư b?ng cách s? d?ng m?t ph?c h?i Storage Group đó có ph?i là h?p thư GUID ph?i tương ?ng v?i m?t ngư?i s? d?ng trong Active Directory.

  H?p thư GUID là m?t giá tr? duy nh?t mà s? khác bi?t gi?a m?t h?p thư t? t?t c? nh?ng ngư?i khác. H?p thư GUID đư?c t?o ra trong h?p thư lưu tr? khi h?p thư đư?c t?o ra, và giá tr? v?n gi? nguyên cho đ?i c?a h?p thư. CácmsExchMailboxGUID thu?c tính s? d?ng h?p thư GUID giá tr? t? các c?a hàng h?p thư. CácmsExchMailboxGUID thu?c tính đư?c đ?t vào ngư?i dùng nh?ng ngư?i s? h?u h?p thư khi b?n liên k?t m?t h?p thư đ?n m?t tài kho?n ngư?i dùng Active Directory. Công c? Exmerge.exe s? d?ng các msExchMailboxGUID thu?c tính đ? phù h?p v?i h?p thư trong nhóm lưu tr? ph?c h?i v?i h?p thư g?c.

  Khi b?n xoá m?t h?p thư, thu?c tính h?p thư đư?c g? b? t? đ?i tư?ng ngư?i dùng Active Directory trư?c đây thu?c s? h?u các h?p thư. K?t qu? là, b?n không th? s? d?ng m?t nhóm lưu tr? ph?c h?i ph?c h?i m?t h?p thư đ? xoá.
 • Các msExchOrigMDB thu?c tính:

  Th? hai bài ki?m tra m?t h?p thư ph?i vư?t qua trư?c khi b?n có th? ph?c h?i d? li?u t? h?p thư b?ng cách s? d?ng m?t ph?c h?i Storage Group là h?p thư ph?i t?n t?i trong các c?a hàng h?p thư g?c nơi mà s? ph?c h?i Lưu tr? nhóm đư?c t?o ra. Các msExchOrigMDB thu?c tính đư?c đ?t trên m?i đ?i tư?ng cơ s? d? li?u lưu tr? ph?c h?i Nhóm và nó ch? đ?nh tên cơ s? d? li?u g?c, phân bi?t nơi Nhóm lưu tr? ph?c h?i đư?c t?o ra. N?u b?n di chuy?n h?p thư đ?n m?t khác nhau h?p thư lưu tr?, b?n không th? s? d?ng công c? Exmerge.exe đ? trích xu?t d? li?u t? các h?p thư. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, th?c hi?n m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
  • Di chuy?n h?p thư tr? l?i h?p thư ban đ?u c?a hàng.
  • S?a đ?i các msExchOrigMDB thu?c tính trên cơ s? d? li?u ph?c h?i Storage Group đ? tr? đ?n các h?p thư lưu tr? mà b?n di chuy?n h?p thư đ?n.

   Khi b?n s? d?ng đi?u này tùy ch?n, b?n không th? s? d?ng công c? Exmerge.exe đ? truy c?p vào b?t k? h?p thư mà b?n không di chuy?n đ?n m?t c?a hàng h?p thư khác nhau. N?u b?n mu?n truy c?p các h?p thư mà v?n c?n trong các c?a hàng h?p thư ban đ?u, b?n ph?i thay đ?i các msExchOrigMDB thu?c tính Quay l?i giá tr? ban đ?u c?a nó.

   Đ? s?a đ?i các msExchOrigMDB thu?c tính b?ng cách s? d?ng ch?nh s?a ADSI, h?y làm theo các bư?c sau.C?nh báo N?u b?n s? d?ng ADSI Edit-theo, các ti?n ích LDP ho?c b?t k? khác LDAP Phiên b?n 3 khách hàng, và b?n không chính xác thay đ?i thu?c tính c?a các ho?t đ?ng Thư m?c các đ?i tư?ng, b?n có th? gây ra v?n đ? nghiêm tr?ng. Nh?ng v?n đ? này có th? yêu c?u b?n ph?i cài đ?t l?i Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Exchange 2000 Server, Microsoft Exchange Server 2003 ho?c c? hai c?a s? và trao đ?i. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng nh?ng v?n đ? x?y ra n?u b?n không chính xác s?a đ?i Active Directory thu?c tính đ?i tư?ng có th? đư?c gi?i quy?t. S?a đ?i các thu?c tính r?i ro c?a riêng b?n.
   1. B?t đ?u ch?nh s?a ADSI.
   2. Xác đ?nh v? trí các c?a hàng h?p thư mà b?n di chuy?n h?p thư đ?. Đ? làm như v?y, m? r?ng C?u h?nh Container [YourServerName.YourDomainName.YourTopLevelDomain], m? r?ng CN = Configuration, DC =YourDomainNameDC =YourTopLevelDomain, m? r?ng CN = d?ch v?, m? r?ng CN = Microsoft Exchange, m? r?ng CN =YourOrganizationName, m? r?ng CN = các nhóm hành chính, m? r?ng CN =C?a b?n Hành chính nhóm, nơi C?a b?n Hành chính nhóm là nhóm hành chính có ch?a lưu tr? nhóm mà b?n mu?n s?a đ?i), m? r?ng CN = máy ch?, m? r?ng CN =YourServerName, m? r?ng CN = InformationStore, sau đó b?m CN =YourStorageGroup.
   3. Trong ngăn bên ph?i, b?m chu?t ph?i vào các đ?i tư?ng cơ s? d? li?u, sau đó b?m Thu?c tính.
   4. Trong các Ch?n mà tài s?n đ? xem danh sách, b?m vào C? hai.
   5. Trong các Ch?n m?t tài s?n đ? xemdanh sách, b?m vào distinguishedName.
   6. Nh?p chu?t ph?i vào giá tr? trong các Value(s) h?p, và sau đó nh?p vào Sao.
   7. Nh?p vào H?y b?.
   8. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p vào khôi ph?c Storage Group đ?i tư?ng cơ s? d? li?u trong các CN = Configuration, DC =YourDomainNameDC =YourTopLevelDomaincontainer.
   9. Trong ngăn bên ph?i, b?m chu?t ph?i vào lưu tr? ph?c h?i Nhóm đ?i tư?ng cơ s? d? li?u, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
   10. Trong các Ch?n mà tài s?n đ? xem danh sách, b?m vào C? hai.
   11. Trong các Ch?n m?t tài s?n đ? xemdanh sách, b?m vào msExchOrigMDB.
   12. Nh?p vào R? ràng.
   13. Nh?p chu?t ph?i vào vùng tr?ng c?a các Ch?nh s?a Thu?c tính h?p, và sau đó nh?p vào Dán.
   14. Nh?p vào Thi?t l?p, sau đó b?m Ok.
   15. B? ch?nh s?a ADSI.

Ph?c h?i SG Override Registry Key

Kho thông tin Exchage t? đ?ng chuy?n hư?ng đ?n khôi ph?c t?t c? ho?t đ?ng kinh doanh đ? ph?c h?i Storage Group (n?u m?t nhóm lưu tr? ph?c h?i t?n t?i trên các máy ch?). Khi m?t nhóm lưu tr? ph?c h?i đư?c t?o ra trên m?t máy ch?, trao đ?i ki?m tra đ? xem li?u cơ s? d? li?u đư?c ch?n cho thao tác khôi ph?c hi?n di?n trong ph?c h?i Storage Group. N?u nó là hi?n nay, các t?p tin cơ s? d? li?u Khôi ph?c đ? ph?c h?i Storage Group. N?u nó không ph?i như v?y, khôi ph?c đi?m d?ng ho?t đ?ng. Thông báo s? ki?n tương t? như sau đây có th? xu?t hi?n trong S? k? s? ?ng d?ng:


S? ki?n lo?i: L?i
S? ki?n ngu?n: MSExchangeIS
Th? lo?i s? ki?n: Sao lưu trao đ?i Khôi phục
T? ch?c s? ki?n ID: 9635
Máy tính: trao đ?i
Mô t?: Th?t b?i t?m m?t cơ s? d? li?u đ? khôi ph?c t? Microsoft Active Directory. Lưu trữ Nhóm đư?c ch? đ?nh trên phương ti?n sao lưu là [GUID]. Cơ s? d? li?u đư?c ch? đ?nh trên sao lưu phương ti?n truy?n thông là cơ s? d? li?u tên [] (EXCHANGE), l?i là 0xc7fe1f42.


Lo?i s? ki?n: l?i
S? ki?n ngu?n: ?ông BACKUP
S? ki?n Th? lo?i: g?i l?i
ID s? ki?n: 904
Máy tính: trao đ?i
Mô t?: Lưu tr? thông tin (4000) g?i l?i ch?c năng g?i ErrESECBRestoreGetDestination k?t thúc v?i l?i 0xC7FE1F42 cơ s? d? li?u không t?m th?y.

N?u b?n xóa các Ph?c h?i Storage Group, kho thông tin reverts đ? khôi ph?c tiêu bi?u hành vi. Có ngh?a là, các ho?t đ?ng khôi ph?c không t? đ?ng chuy?n đ?n các Ph?c h?i Storage Group.

N?u b?n không mu?n khôi ph?c d? li?u đ?n các Ph?c h?i Storage Group và b?n không mu?n xóa lưu tr? ph?c h?i Nhóm, t?o các
Ph?c h?i SG Ghi đè
có giá tr? trong khóa registry sau đây, và sau đó thi?t l?p các giá tr? 1:
HKEY_LOCAL_MACHINE \System \CurrentControlSet \Services \MSExchangeIS \ParametersSystem
Khi b?n t?o giá tr? này, lưu tr? thông tin b? qua các Ph?c h?i Storage Group trong m?t thao tác khôi ph?c. Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

T?o và đ?t c?u h?nh các
Ph?c h?i SG Override
giá tr? đăng k?:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mCh?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?iregedit, sau đó b?m Ok.
 3. Định vị rồi bấm vào khoá đăng ký sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE \System \CurrentControlSet \Services \MSExchangeIS \ParametersSystem
 4. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?nM?i, sau đó b?m Giá trị DWORD.
 5. Lo?i Ph?c h?i SG Override, vaø sau ñoù baám NH?P.
 6. Trên Edit menu, b?m S?a đ?i
 7. Trong các Dữ liệu giá trị h?p, lo?i1, sau đó b?m Ok.
 8. Thoát kh?i Registry Editor.
Quan tr?ng H?y ch?c ch?n r?ng b?n xóa các
Ph?c h?i SG Override
giá tr? đăng k? khi b?n không c?n c?n nó.

T?o m?t nhóm lưu tr? ph?c h?i

Đ? t?o m?t nhóm lưu tr? ph?c h?i:
 1. B?t đ?u trao đ?i h? th?ng qu?n l?.
 2. M? r?ng Các nhóm hành chính (n?u thích h?p), m? r?ng AdministrativeGroupName (n?u c?n), và sau đó m? r?ng Các máy ch?.
 3. Nh?p chu?t ph?iTên máy chủ, đi?m đ?nM?i, sau đó b?m Lưu tr? ph?c h?i Nhóm.
 4. Trong các Tên h?p, g? tên cho các Ph?c h?i Storage Group.

  H?y th? s? d?ng cùng m?t tên mà b?n s? d?ng cho nhóm lưu tr? ban đ?u khi b?n ch? ra tên cho vi?c lưu tr? ph?c h?i Nhóm. N?u b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như sau khi b?n làm như v?y, s? d?ng m?t tên khác cho ph?c h?i Storage Group:
  Đ?i tư?ng StorageGroupNameđ? t?n t?i. Nh?p tên thư m?c duy nh?t cho đi?u này đ?i tư?ng.
 5. Trong các V? trí giao d?ch đăng nh?p và trong cácV? trí đư?ng d?n h? th?ng h?p, ch? đ?nh m?t đ?a đi?m cho các giao d?ch đăng nh?p t?p tin và cho đư?ng d?n h? th?ng. H?y ch?c ch?n r?ng v? trí đó b?n ch? đ?nh cho các t?p tin log giao d?ch đ? ph?c h?i Storage Group là khác nhau t? v? trí đư?c ch? đ?nh cho các giao d?ch đăng nh?p cho các b?n g?c lưu tr? nhóm.
 6. Nh?p vào Ok.
 7. Nh?p chu?t ph?i vào nhóm lưu tr? ph?c h?i mà b?n t?o ra, sau đó b?m Thêm cơ s? d? li?u Server
 8. Trong các Ch?n cơ s? d? li?u ph?c h?i h?p tho?i h?p, b?m vào các c?a hàng h?p thư mà b?n mu?n thêm vào lưu tr? ph?c h?i Nhóm, và sau đó nh?p vào Ok.
 9. Trong các Thu?c tính h?p thư lưu tr? h?p tho?i h?p, xem xét các tính ch?t c?a các c?a hàng h?p thư và sau đó nh?p vàoOk.

Khôi ph?c l?i m?t c?a hàng h?p thư đ?n nhóm lưu tr? ph?c h?i

B?n có th? khôi ph?c l?i m?t c?a hàng h?p thư đ?n m?t nhóm lưu tr? ph?c h?i b?i b?ng cách s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • Khôi ph?c l?i m?t c?a hàng h?p thư t? m?t sao lưu tr?c tuy?n.
 • Theo cách th? công sao chép t?p tin cơ s? d? li?u thư m?c thích h?p trên h? ph?c v?.

Khôi ph?c l?i m?t c?a hàng h?p thư t? m?t sao lưu tr?c tuy?n

 1. N?u cơ s? d? li?u hi?n đang đư?c g?n k?t trong lưu tr? ph?c h?i Nhóm, làm như sau:
  1. Tháo d? các cơ s? d? li?u.
  2. S? d?ng công c? d?ng l?nh Eseutil.exe đ? xác minh r?ng các cơ s? d? li?u là ? trong tr?ng thái "s?ch s? t?t máy". Đ? làm như v?y, m? m?t d?u nh?c l?nh, chuy?n đ?i sang thư m?c ExchSrvr\Bin, g? d?ng sau đây và sau đó b?m phím NH?P:
   Eseutil /mh YourDatabaseName.edb
   Trong đ?u ra s? xu?t hi?n trong các D?u nh?c l?nhc?a s?, lưu ? cho dù các Trạng thái d?ng hi?n dư?i d?ng Ti?u bang: S?ch s? t?t máy ho?c Nhà nư?c: B?n Shutdown. Nếu cơ s? d? li?u là nh?t quán, xóa t?t c? các giao d?ch đăng nh?p t?p tin (log) và tr?m ki?m soát t?p tin (.chk) đ? ph?c h?i Storage Group.
 2. Khôi ph?c t?p sao lưu đ?y đ? đ?n máy ch? mà vi?c thu h?i Lưu tr? nhóm có v? trí.

  N?u b?n không ph?i khôi ph?c l?i b? sung vi sai ho?c gia tăng sao lưu, ho?c n?u b?n không thêm đăng nh?p b? sung t?p tin, c?u h?nh m?t h?i ph?c khó khăn đ? ch?y t? đ?ng. N?u b?n s? d?ng Microsoft Sao lưu, b?n c?u h?nh m?t h?i ph?c khó khăn đ? ch?y t? đ?ng khi b?n nh?n vào đây đ? ch?n các T?p sao lưu cu?i h?p ki?m.
 3. Ki?m ch?ng r?ng cơ s? d? li?u b?n mu?n khôi ph?c nh?t quán và r?ng nó là trong tr?ng thái "s?ch s? t?t máy". Đ? làm như v?y, m? m?t l?nh nh?c, chuy?n đ?i sang thư m?c ExchSrvr\Bin, g? d?ng sau, và sau đó nh?n ENTER:
  Eseutil /mh YourDatabaseName.edb
  Trong đ?u ra s? xu?t hi?n trong c?a s? Command Prompt, lưu ? cho dù các Trạng thái d?ng hi?n dư?i d?ng Nhà nư?c: s?ch T?t máy ho?c Nhà nư?c: B?n Shutdown.
 4. Th?c hi?n m?t trong các th? sau, như là thích h?p v?i t?nh h?nh c?a b?n:
  • N?u cơ s? d? li?u phù h?p, đi đ?n bư?c 5.
  • N?u cơ s? d? li?u không phù h?p, t? th?c hi?n m?t khó ph?c h?i. Đ? làm như v?y, m? m?t d?u nh?c l?nh, chuy?n sang ExchSrvr\Bin c?p, h?y g? d?ng sau, nơi Đư?ng d?n c?a Restore.env t?p tin đư?ng d?n thư m?c ch?a các t?p tin Restore.env trên đ?a c?ng, và sau đó nh?n ENTER:
   Eseutil /cc Đư?ng d?n c?a t?p Restore.env
   Khi chi?n d?ch c?ng ph?c h?i hoàn t?t thành công, các Restore.env t?p tin s? b? xóa.
 5. B?t đ?u trao đ?i h? th?ng qu?n l?, và sau đó xem các thu?c tính c?a cơ s? d? li?u mà b?n khôi ph?c. Trên các Co? so?̉ du?̃ liẹ?u tab c?a cácThu?c tính h?p thư lưu tr? h?p tho?i h?p, xác minh r?ng cácCơ s? d? li?u này có th? đư?c ghi đè b?i m?t ph?c h?i h?p ki?m tra là l?a ch?n.
 6. G?n k?t cơ s? d? li?u.

Theo cách th? công sao chép t?p tin cơ s? d? li?u cho m?t nhóm lưu tr? ph?c h?i

 1. Ki?m ch?ng r?ng cơ s? d? li?u b?n mu?n khôi ph?c nh?t quán và r?ng nó là trong tr?ng thái "s?ch s? t?t máy". Đ? làm như v?y, m? m?t l?nh nh?c, chuy?n đ?i sang thư m?c ExchSrvr\Bin, g? d?ng sau, và sau đó nh?n ENTER:
  Eseutil /mh YourDatabaseName.edb
  Trong đ?u ra s? xu?t hi?n trong c?a s? Command Prompt, lưu ? cho dù các Trạng thái d?ng hi?n dư?i d?ng Nhà nư?c: s?ch T?t máy ho?c Nhà nư?c: B?n Shutdown.
 2. Th?c hi?n m?t trong các th? sau, như là thích h?p v?i t?nh h?nh c?a b?n:
  • N?u cơ s? d? li?u phù h?p, đi đ?n bư?c 3.
  • N?u cơ s? d? li?u không ph?i là nh?t quán và n?u cơ s? d? li?u đăng nh?p t?p tin t?n t?i, s? d?ng công c? Eseutil.exe đ? th?c hi?n m?t ph?c h?i m?m trên các cơ s? d? li?u. Khi b?n th?c hi?n m?t ph?c h?i m?m, kho?n Nh?t tr?nh đang cam k?t cơ s? d? li?u. Đ? th?c hi?n m?t ph?c h?i m?m, chuy?n sang c?p ExchSrvr\Bin t?i m?t d?u nh?c l?nh, g? d?ng sau, nơi rnnlà ti?n t? t?p tin đăng nh?p và database_folder_path là tên c?a thư m?c nơi t?p cơ s? d? li?u có v? trí, và sau đó nh?n NH?P:
   eseutil /r rnn/i/ddatabase_folder_path
   Ví d?, b?n có th? g? như sau:
   eseutil /r r00/i/d "c: Program Files Files\Exchsrvr\Recovery Storage Group"
   Chú ý Không có không gian sau khi các / d chuy?n đ?i.
  • N?u cơ s? d? li?u không ph?i là nh?t quán và n?u cơ s? d? li?u t?p nh?t k? không t?n t?i, s? d?ng công c? Eseutil.exe đ? th?c hi?n m?t s?a ch?a khó khăn trên cơ s? d? li?u.

   C?nh báo Khi b?n s? d?ng các l?nh sau, m?t mát d? li?u Exchange Server x?y ra. M?t mát d? li?u có th? là đáng k?; Tuy nhiên, trong h?u h?t các t?nh hu?ng m?t d? li?u là t?i thi?u. L?nh sau đây là m?t câu l?nh khôi ph?c nhà nư?c c?ng ho?c bu?c. S? d?ng nó ch? khi cơ s? d? li?u không tr? v? m?t nhà nư?c th?ng nh?t sau khi ch?y các Eseutil /mh YourDatabaseName.edb b? ch? huy.

   Đ? th?c hi?n m?t s?a ch?a khó khăn, m? m?t d?u nh?c l?nh, chuy?n sang các Thư m?c ExchSrvr\Bin, g? d?ng sau, và sau đó nh?n ENTER:
   eseutil p YourDatabaseName.edb
 3. Ngay sau khi hoàn thành công c?a các khó khăn S?a ch?a, th?c hi?n m?t gián tuy?n defragmentation c?a cơ s? d? li?u đư?c s?a ch?a. Đ? th?c hi?n m?t phân m?nh gián tuy?n, m? m?t d?u nh?c l?nh, chuy?n sang ExchSrvr\Bin c?p, h?y g? d?ng sau, và sau đó nh?n ENTER:
  eseutil/d YourDatabaseName.edb
 4. Sao chép .edb và .stm cơ s? d? li?u t?p tin vào các thư m?c thích h?p mà b?n ch? r? trư?c khi b?n t?o ph?c h?i Storage Group.
 5. N?u cơ s? d? li?u hi?n đang đư?c g?n k?t trong lưu tr? ph?c h?i Nhóm, làm như sau:
  1. Tháo d? các cơ s? d? li?u.
  2. S? d?ng công c? Eseutil.exe đ? xác minh r?ng các cơ s? d? li?u đang ? trong m?t nhà nư?c "s?ch s? t?t máy". Đ? làm như v?y, m? m?t d?u nh?c l?nh, chuy?n sang các Thư m?c ExchSrvr\Bin, g? d?ng sau, và sau đó nh?n ENTER:
   Eseutil /mh YourDatabaseName.edb
   Trong đ?u ra s? xu?t hi?n trong các D?u nh?c l?nhc?a s?, lưu ? cho dù các Trạng thái d?ng hi?n dư?i d?ng Ti?u bang: S?ch s? t?t máy ho?c Nhà nư?c: B?n Shutdown. Nếu cơ s? d? li?u là nh?t quán, xóa t?t c? các giao d?ch đăng nh?p t?p tin (log) và tr?m ki?m soát t?p tin (.chk) đ? ph?c h?i Storage Group.
 6. B?t đ?u trao đ?i h? th?ng qu?n l?, và sau đó xem các thu?c tính c?a cơ s? d? li?u mà b?n khôi ph?c. Trên các Co? so?̉ du?̃ liẹ?u tab c?a cácThu?c tính h?p thư lưu tr? h?p tho?i h?p, xác minh r?ng cácCơ s? d? li?u này có th? đư?c ghi đè b?i m?t ph?c h?i h?p ki?m tra là l?a ch?n.
 7. G?n k?t cơ s? d? li?u.

Gi?i nén ho?c sáp nh?p d? li?u h?p thư t? nhóm lưu tr? ph?c h?i vào nhóm lưu tr? thư?ng xuyên

S? d?ng Exchange Server 2003 Phiên b?n c?a Microsoft Exchange Merge Thu?t s? (Exmerge.exe) đ? trích xu?t d? li?u t? cơ s? d? li?u trong m?t lưu tr? ph?c h?i Nhóm đ?n h?p thư c?a ngư?i dùng trong nhóm lưu tr? thư?ng xuyên. Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c công c? Exmerge.exe, truy c?p vào sau đây Web site c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Exchange/bb288482.aspx
Ch?c năng Exmerge.exe tương t? có th? cơ s? d? li?u trong các nhóm lưu tr? thư?ng xuyên có s?n cho các cơ s? d? li?u mà đang ? trong m?t nhóm lưu tr? ph?c h?i. Tuy nhiên, lưu ? sau s? khác nhau mà áp d?ng khi b?n s? d?ng các công c? Exmerge.exe v?i m?t ph?c h?i Storage Group:
 • B?n không c?n ph?i ghi đè các T? ch?ithi?t l?p có ngh?a là c?u h?nh cho s? nh?n như cho phép cho các thành viên c?a các hành chính nhóm khi b?n trích xu?t d? li?u t? các nhóm lưu tr? ph?c h?i. Tuy nhiên, khi b?n nh?p d? li?u tr? l?i vào nhóm lưu tr? thư?ng xuyên, b?n ph?i thêm trương m?c ngư?i dùng thích h?p đ? các c?a hàng h?p thư, và b?n ph?i ch? đ?nh các tài kho?n đư?c nh?n theo s? cho phép.
 • H?p thư g?c v?n ph?i có m?t trong b?n g?c cơ s? d? li?u và ph?i v?n đư?c k?t n?i v?i m?t tài kho?n ngư?i dùng Active Directory. Các cân nh?c sau đây áp d?ng:
  • N?u h?p thư b? ng?t k?t n?i, công c? Exmerge.exe không hi?n th? h?p thư trong danh sách h?p thư có s?n.
  • N?u h?p thư đư?c di chuy?n m?t cơ s? d? li?u khác nhau, các h?p thư s? xu?t hi?n trong danh sách h?p thư có s?n, nhưng công c? Exmerge.exe không th? trích xu?t d? li?u t? nó.
  • N?u h?p thư b? ng?t k?t n?i t? m?t ngư?i dùng đang ho?t đ?ng Thư m?c và sau đó k?t n?i l?i t?i ngư?i dùng khác nhau trong Active Directory, và h?p thư v?n c?n trong cơ s? d? li?u g?c c?a nó, các công c? Exmerge.exe có th? gi?i nén d? li?u h?p thư t? nhóm lưu tr? ph?c h?i. Tuy nhiên, các công c? Exmerge.exe s? d?ng các mailNickname thu?c tính c?a h?p thư ch? hi?n t?i như tên hi?n th? c?a các h?p thư, và nó s? d?ng các thu?c tính c?a ngư?i ch? c? c?a h?p thư như các tên thư m?c. T?p .pst k?t qu? s? d?ng m?t tên d?a trên các mailNickname thu?c tính c?a ngư?i ch? c?. B?n ph?i đ?i tên t?p .pst đ? phù h?p v?i các mailNickname thu?c tính c?a ch? s? h?u hi?n t?i c?a h?p thư trư?c khi b?n có th? nh?p d? li?u h?p thư quay l?i h?p thư g?c. Đi?u này có ngh?a r?ng b?n ph?i th?c hi?n m?t ho?t đ?ng h?p nh?t hai bư?c. B?n ph?i đ?i tên t?p .pst gi?a m?i bư?c c?a ho?t đ?ng h?p nh?t.

Nh?n tin chi?n lư?c ph?c h?i tín hi?u quay s?

N?u b?n có m?t c?a hàng l?n h?p thư, có th? m?t vài gi? đ? Khôi ph?c các c?a hàng h?p thư t? b?n sao lưu. V?i chi?n lư?c "nh?n tin tín hi?u quay s?", b?n có th? khôi ph?c d?ch v? thư đi?n t? nhanh hơn cho ngư?i s? d?ng, và b?n có th? khôi ph?c c?a h? d? li?u trư?c khi nó tr? thành có s?n. B?n đ?u tiên đ?t l?i m?t cơ s? d? li?u trao đ?i b?i lo?i b? các hi?n t?i cơ s? d? li?u t?p đ? t?o ra m?t t?m th?i, tr?ng, "tín hi?u quay s?" cơ s? d? li?u. Ngư?i dùng có th? đăng nh?p vào cơ s? d? li?u này đ? g?i và nh?n thư. M?i, h?p thư có s?n ph?m nào đư?c t?o ra trong cơ s? d? li?u "tín hi?u quay s?" khi ngư?i dùng đăng nh?p. B?i v? các h?p thư m?i có cùng các giá tr? cho các msExchMailboxGUID thu?c tính trong cơ s? d? li?u "tín hi?u quay s?" như trong b?n g?c cơ s? d? li?u, b?n có th? s? d?ng công c? Exmerge.exe đ? truy?n d? li?u gi?a các cơ s? d? li?u g?c và cơ s? d? li?u t?m th?i "tín hi?u quay s?".

Khi các cơ s? d? li?u "tín hi?u quay s?" đư?c thi?t l?p và ch?y, b?n có th? khôi ph?c l?i ho?c s?a ch?a các cơ s? d? li?u g?c trong nhóm lưu tr? ph?c h?i. Khi khôi ph?c ho?c s?a ch?a chi?n d?ch đư?c hoàn t?t, tháo d? c? hai cơ s? d? li?u, và sau đó trao đ?i các t?p tin cơ s? d? li?u gi?a các nhóm lưu tr? b?n g?c và ph?c h?i Storage Group. B?ng cách đó, ngư?i dùng có th? truy c?p d? li?u trư?c đó c?a h?, nhưng ngư?i dùng không th? truy c?p các m?c m?i. Đ? Khôi ph?c l?i truy c?p đ?n m?c m?i, s? d?ng công c? Exmerge.exe đ? chuy?n d? li?u t? các "tín hi?u quay s?" cơ s? d? li?u cơ s? d? li?u ban đ?u.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Exchange Server 2003, truy c?p vào các Microsoft Web site sau:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/bb123872.aspx
ADSI ch?nh s?a đư?c bao g?m v?i công c? h? tr? c?a Windows. B?n có th? cài đ?t Công c? h? tr? Windows t? c?p Support\Tools c?a Windows 2000 Server và Windows Server 2003 ? đ?a CD-ROM. Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t Windows h? tr? các công c? cho Windows 2000, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong các ki?n th?c Microsoft Cơ s?:
301423Làm th? nào đ?: Cài đ?t công c? h? tr? Windows 2000 sang máy tính d?a trên Windows 2000 Server
Công c? d?ng l?nh Eseutil.exe n?m ? các Exchsrvr\Bin thư m?c. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Eseutil.exe, m? m?t l?nh nh?c, chuy?n đ?i sang thư m?c ExchSrvr\Bin, lo?i eseutil /?, sau đó nh?n ENTER.

Đ? bi?t thêm thông tin v? các Exchange Server 2003 Service Pack 1 khôi ph?c h?p thư Data tính năng, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
867643Các "Exchange Server 2003 Service Pack 1 khôi ph?c h?p thư Data Feature" k? thu?t tin cho Exchange Server 2003 là bây gi? có s?n

Thu?c tính

ID c?a bài: 824126 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB824126 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:824126

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com