Làm th? nào đ? c?u h?nh k?t n?i l?c đ? s? d?ng th?i gian th?c danh sách ch?n (RBLs) và làm th? nào đ? c?u h?nh ngư?i nh?n l?c trong Exchange 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 823866 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

B?n có th? s? d?ng k?t n?i l?c và các tính năng l?c ngư?i nh?n trong Microsoft Exchange Server 2003 đ? giúp gi?m b?t không mong mu?n kh?i lư?ng thư đi?n t? ho?c không đư?c yêu c?u e-mail thương m?i (UCE) trong t? ch?c c?a b?n.

K?t n?i l?c đư?c dùng đ? c?u h?nh Exchange Server đ? liên h? v?i nhà cung c?p th?i gian th?c danh sách ch?n (RBL) đ? xác đ?nh xem máy tính m?t thư e-mail đư?c g?i t? xu?t hi?n trong danh sách "blacklisted" máy tính. B?n c?ng có th? c?u h?nh các ngo?i l? đ?i v?i các b? l?c k?t n?i.

Ngoài ra, b?n có th? c?u h?nh các b? l?c ngư?i nh?n đ? ngăn ch?n e-mail đư?c g?i đ?n m?t s? thành viên c?a t? ch?c c?a b?n ho?c ngư?i nh?n ngư?i không ph?i là thành viên c?a t? ch?c c?a b?n.

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? c?u h?nh các b? l?c và làm th? nào đ? gán vào m?t máy ch? ?o SMTP c? th?. Thêm vào đó, bài vi?t này ch?a m?t quá tr?nh lu?ng thư m?u đ? mô t? nơi mà m?i b? l?c đư?c áp d?ng trong th?i gian đàm tho?i lu?ng thư.

GI?I THI?U

Bài vi?t-by-step này th?o lu?n v? các c?u h?nh tùy ch?n k?t n?i l?c và cho ngư?i nh?n l?c trong Microsoft Exchange Server 2003. Bài vi?t này c?ng th?o lu?n v? thư lưu lư?ng x? l? mà x?y ra khi th?i gian th?c danh sách ch?n (RBL) k?t n?i l?c hay ngư?i nh?n l?c đư?c kích ho?t.

Cách k?t n?i l?c ho?t đ?ng

K?t n?i l?c là m?t quy t?c Simple Mail Transfer Giao th?c (SMTP) s? d?ng đ? xác đ?nh li?u c?a m?t máy tính g?i Internet Giao th?c (IP) đ?a ch? xu?t hi?n trên m?t danh sách các kh?i th?i gian th?c (RBL). M?t RBL là m?t cơ s? d? li?u đư?c t?o ra b?i m?t th?c th? đ? ghi l?i các ngu?n ti?m năng c?a thư đi?n t? thương m?i không mong mu?n (UCE) ho?c s? lư?ng l?n e-mail. UCE c?ng đư?c g?i là thư rác. M?t s? ngu?n ti?m năng UCE ho?c s? lư?ng l?n thư đi?n t? bao g?m thư đi?n t? các máy ch? đư?c c?u h?nh như là "m?" chuy?n ti?p ho?c quay tài kho?n.

S? d?ng SMTP l?c đ? th?c hi?n m?t h? th?ng tên mi?n (DNS) k?t n?i truy v?n cho đ?a ch? IP c?a h? ph?c v? thư g?i. Exchange Server 2003 g?i các truy v?n v?i nhà cung c?p RBL đ? xem li?u máy ch? lưu tr? h? sơ (c?n đư?c g?i là các M?t h? sơ) c?a thư g?i máy ch? s? xu?t hi?n trong RBL. Các nhà cung c?p RBL ki?m tra các b?n ghi DNS cho s? t?n t?i c?a vi?c g?i mail server máy ch? k? l?c. Các nhà cung c?p RBL s? cho máy ch? lưu tr? h? sơ này ? đ?nh d?ng sau:
Đ?o ngư?c đ?a ch? IP c?a h? ph?c v? thư g?i.H?u t? DNS c?a nhà cung c?p RBL
Ví d?, n?u vi?c g?i mail cho đ?a ch? IP c?a máy ch? là 172.16.21.5 và n?u h?u t? DNS c?a nhà cung c?p RBL là contoso.com, Exchange 2003 truy v?n cho 5.21.16.172.contoso.com.

Các nhà cung c?p RBL tr? v? m?t trong các ph?n ?ng sau:
 • "Máy ch? không t?m th?y": các nhà cung c?p RBL tr? v? ph?n ?ng này n?u Đ?a ch? IP đư?c yêu c?u không t?n t?i trong các nhà cung c?p DNS.
 • "127.0.0.M? tr?ng thái": RBL nhà cung c?p tr? v? ph?n ?ng này n?u đ?a ch? IP đư?c yêu c?u đư?c tr?nh bày trong các c?a nhà cung c?p DNS. M? tr?ng thái ch? ra lo?i hành vi t?i ác. M? tr?ng thái này có th? khác nhau trong s? các nhà cung c?p b?i v? không có tiêu chu?n hi?n hành t?n t?i.
N?u đ?a ch? IP đư?c tr?nh bày trong RBL c?a nhà cung c?p DNS, SMTP tr? v? các thông báo l?i sau đây đ? đáp ?ng v?i vi?c g?i mail server RCPT Đ?N l?nh:
550 5.x.x
B?n có th? s? d?ng m?t s? k?t n?i b? l?c đ? ưu tiên th? t? m?i b? l?c đư?c áp d?ng trong. N?u nhi?u RBL nhà cung c?p đư?c s? d?ng, m?i nhà cung c?p truy v?n theo th? t? r?ng chúng xu?t hi?n trong Exchange 2003. Exchange Server không truy v?n khác RBL các nhà cung c?p trong danh sách n?u nó l?y đư?c m?t tr?n đ?u t? m?t trang trư?c nhà cung c?p.

T?o m?t b? l?c k?t n?i

Đ? t?o ra m?t b? l?c k?t n?i trong Exchange 2003, làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u trao đ?i h? th?ng qu?n l?.
 2. M? r?ng Thi?t đ?t toàn c?u, b?m chu?t ph?i vàoThông báo giao hàng, sau đó b?mThu?c tính.
 3. B?m vào các K?t n?i l?ctab.
 4. Đ? t?o m?t quy t?c l?c k?t n?i, b?mThêm.
 5. Trong các Tên hi?n th? h?p, g? tên cho l?c k?t n?i.
 6. Trong các H?u t? DNS c?a nhà cung c?p h?p, lo?i h?u t? DNS c?a nhà cung c?p n?i đ?n đ?a ch? IP.
 7. Trong các Tùy ch?nh thông báo l?i đ? tr? l?i h?p, g? m?t thông báo tùy ch?nh l?i tr? l?i cho ngư?i g?i.

  R?i kh?i l?nh v?c này tr?ng n?u b?n mu?n s? d?ng các thông báo l?i m?c đ?nh. Thông báo l?i m?c đ?nh là:
  Đ?a ch? IP đ? b? ch?n Tên quy t?c c?a k?t n?i b? l?c
  B?n có th? t?o ra m?t thông báo tùy ch?nh b?ng cách s? d?ng các các bi?n sau đây:
  • %0: Đ?a ch? IP c?a h? ph?c v? thư g?i
  • %1: Tên quy t?c c?a các b? l?c k?t n?i
  • %2: Các nhà cung c?p RBL
  Ví d?, n?u b?n g? Đ?a ch? IP %0 b? t? ch?i b?i các nhà cung c?p th?i gian th?c danh sách ch?n % 2. trong cácTùy ch?nh thông báo l?i đ? tr? l?i h?p, tùy ch?nh l?i sau thông đi?p đư?c t?o ra:
  Đ?a ch? IP IP Đ?a ch? b? bác b? b?i nhà cung c?p th?i gian th?c danh sách ch?nRBL nhà cung c?p.
 8. Đ? c?u h?nh m? tr? l?i tr?ng thái đư?c nh?n t? các nhà cung c?p RBL mà b?n mu?n đ? phù h?p trong b? l?c k?t n?i này, b?mTr? v? m? tr?ng thái, và sau đó th?c hi?n m?t trong nh?ng cách sau:
  • Nh?p vào Phù h?p v?i quy t?c l?c đ? tr? l?i b?t k? Mã đ? thi?t l?p giá tr? m?c đ?nh phù h?p v?i các b? l?c k?t n?i đ?n b?t k? tr? v? tr?ng thái.
  • Nh?p vào Phù h?p v?i quy t?c l?c như sau M?t n?, r?i g? m?t n? chút mà b?n mu?n l?c ch?ng l?i. Cơ s? m?t n? chút chút m?t n? mà các nhà cung c?p c?a b?n s? d?ng.

   Chú ý M?t n? chút ch? ki?m tra đ?i v?i m?t giá tr? duy nh?t. N?u b?n thi?t l?p m?t chút giá tr? m?t n? đư?c tr? l?i khi m?t đ?a ch? IP s? xu?t hi?n trên hai danh sách, các bit m?t n? ch? phù h?p v?i đ?a ch? IP phù h?p v?i c? hai cài đ?t.
  • Nh?p vào Phù h?p v?i quy t?c l?c v?i b?t k? sau đây H?i đáp, và sau đó nh?p m? s? tr? l?i mà b?n mu?n l?c v?i.
  Khi b?n hoàn t?t c?u h?nh các kho?n m?c trong cácTr? v? m? tr?ng thái h?p tho?i h?p, b?m vàoOk.
 9. Nh?p vào Ok hai l?n.
 10. Khi b?n nh?n đư?c thông báo sau đây, h?y nh?p vàoOk:
  K?t n?i, ngư?i nh?n và ngư?i g?i L?c ph?i đư?c b?ng tay b?t vào đ?a ch? IP ?o máy ch? SMTP c? th? bài t?p như h? chưa đư?c b?t theo m?c đ?nh. Đ? bi?t thêm v? cách cho phép b?t k? b? l?c lo?i ? trên, đ?c c?a h? liên k?t Tr? giúp.

Ngo?i l? đ?i v?i các b? l?c k?t n?i

B?n có th? t?o ra trư?ng h?p ngo?i l? cho quy t?c l?c k?t n?i trong các cách sau:
 • Cho phép phân ph?i d?a trên đ?a ch? IP g?i thư h? ph?c v?.
 • T? ch?i giao hàng d?a trên đ?a ch? IP g?i thư h? ph?c v?.
Ch?c năng này cho phép b?n ghi đè lên các thi?t đ?t RBL. Đi?u này là h?u ích khi b?n mu?n cho phép m?t tên mi?n mà ch? đư?c g? b? t? m?t trang web RBL đ? g?i e-mail cho mi?n đ?a phương.

Cho phép phân ph?i d?a trên đ?a ch? IP g?i thư máy ch?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các K?t n?i l?c tab, b?m vàoCh?p nh?n, sau đó b?m Thêm.
 2. Nh?p vào Đ?a ch? IP duy nh?t đ? thêm m?t IP Đ?a ch?, ho?c b?m Nhóm các đ?a ch? IP đ? thêm m?t toàn b? m?ng con.
Đ? t? ch?i giao hàng d?a trên đ?a ch? IP g?i thư máy ch?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các K?t n?i l?c tab, b?m vàoT? ch?i, sau đó b?m Thêm.
 2. Nh?p vào Đ?a ch? IP duy nh?t đ? thêm m?t IP Đ?a ch?, ho?c b?m Nhóm các đ?a ch? IP đ? thêm m?t toàn b? m?ng con.

  Chú ý Danh sách ch?p nh?n toàn c?u đè danh sách t? ch?i toàn c?u. N?u b?n s? d?ng danh sách toàn c?u ch?p nh?n hay t? ch?i toàn c?u danh sách k?t h?p v?i m?t nhà cung c?p d?ch v?, Exchange 2003 m?t cách thích h?p ch?p nh?n ho?c t? ch?i k?t n?i và không không ki?m tra b?t k? quy t?c l?c k?t n?i.

T?o m?t b? l?c ngư?i nh?n

Khi b?n s? d?ng ngư?i nh?n l?c, b?n có th? ngăn các thư t? đang đư?c g?i đ?n đ?a ch? t?n t?i trong t? ch?c c?a b?n, và b?n e-mail có th? l?c thư này đang hư?ng đ?n đ?a ch? không t?n t?i trong email t? ch?c c?a b?n. Ngư?i nh?n l?c ch? áp d?ng cho thư đ?n t? các k?t n?i vô danh.

Đ? t?o ra m?t b? l?c ngư?i nh?n, làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u trao đ?i h? th?ng qu?n l?.
 2. M? r?ng Thi?t đ?t toàn c?u, b?m chu?t ph?i vàoThông báo giao hàng, sau đó b?mThu?c tính.
 3. B?m vào các Ngư?i nh?n l?ctab.
 4. L?c thư đi?n t? d?a trên m?t đ?a ch? c? th? e-mail, Nh?p vào Thêm, g? đ?a ch? thư đi?n t?, và sau đó nh?p vàoOk.
 5. L?c thư này d?n đ?n đ?a ch? e-mail mà không t?n t?i trong t? ch?c c?a b?n, b?m đ? ch?n các Bộ lọc ngư?i nh?n ngư?i không ph?i là trong thư m?c h?p ki?m.

Áp d?ng l?c k?t n?i ho?c các b? l?c ngư?i nh?n ho?c c? hai đ? các máy ch? ?o SMTP thích h?p

B?n ph?i cho phép các b? l?c k?t n?i và các b? l?c ngư?i nh?n trên m?i SMTP ?o ch? nơi b?n mu?n nh?ng thi?t đ?t đư?c áp d?ng. Đ? áp d?ng m?t b? l?c cho m?t máy ch? ?o SMTP, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u trao đ?i h? th?ng qu?n l?.
 2. M? r?ng Các máy ch?, m? r?ngTên máy ch?, m? r?ngGiao thức, và sau đó m? r?ng SMTP.
 3. Nh?p chu?t ph?i vào h? ph?c v? SMTP ?o nơi b?n mu?n áp d?ng các b? l?c, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 4. Trên các T?ng quát tab, b?m vàoNâng cao.
 5. Nh?p vào đ?a ch? IP mà b?n mu?n áp d?ng b? l?c đ?, sau đó b?m Ch?nh s?a.
 6. Trong các Nh?n d?ng h?p tho?i, nh?n vào đây đ? ch?n m?t trong hai các Áp d?ng l?c k?t n?i h?p ki?m tra ho?c cácÁp d?ng b? l?c ngư?i nh?n h?p ki?m.
 7. Nh?p vào Ok, b?m Ok, b?mÁp d?ng, sau đó b?m Ok.
 8. Kh?i đ?ng l?i máy ch? ?o SMTP nơi b?n áp d?ng các b? l?c.
 9. L?p l?i bư?c 2 thông qua 8 cho m?i máy ch? ?o nơi b?n b?n mu?n áp d?ng b? l?c.

Thư quá tr?nh d?ng ch?y khi k?t n?i l?c hay ngư?i nh?n l?c đư?c kích ho?t

Phiên giao d?ch SMTP m?u sau đây minh ho? lu?ng thư quá tr?nh x?y ra khi b?n kích ho?t tính năng l?c k?t n?i RBL hay ngư?i nh?n b? l?c. M?u này cho th?y quá tr?nh x?y ra đ? đáp ?ng v?i SMTP khách hàng l?nh:
 • SMTP l?nh:

  Telnet mail1.contoso.org 25

  Thư lưu lư?ng quá tr?nh x?y ra:

  Exchange H? ph?c v? s? xác đ?nh xem máy tính c?a ngư?i g?i là cho phép truy c?p SMTP máy ch? ?o. N?u truy c?p vào máy tính xu?t hi?n trong danh sách các máy vi tính mà đang b? t? ch?i truy c?p vào máy ch? ?o SMTP, Exchange Server đóng các k?t n?i. Đ? xem danh sách này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?t đ?u trao đ?i h? th?ng qu?n l?.
  2. M? r?ng Các nhóm hành chính, m? r?ng Các máy ch?, m? r?ng máy tính Exchange Server c?a b?n, m? r?ng Giao thức, m? r?ng SMTP, b?m chu?t ph?i vào SMTP c?a b?n máy ch? ?o, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
  3. B?m vào các Truy c?p tab, và sau đó nh?p vào K?t n?i.
  4. Nơi các T?t c? ngo?i tr? danh sách dư?i đâytùy ch?n đư?c ch?n, xem các đ?a ch? IP mà xu?t hi?n trong các Máy vi tính danh sách.
 • SMTP l?nh:

  EHLO domain.com
 • SMTP l?nh:

  THƯ T?: Joe@domain.com

  Thư lưu lư?ng quá tr?nh x?y ra:
  1. Exchange Server s? ki?m tra s? ch?p nh?n toàn c?u và t? ch?i danh sách Cài đ?t c?u h?nh trên các K?t n?i l?c tab c?a các Thông báo giao hàng Properties h?p tho?i:
   • N?u đ?a ch? IP c?a ngư?i g?i s? xu?t hi?n trong các Ch?p nh?n danh sách h?p thư đư?c đánh d?u là có thông qua danh sách t? ch?i và RBL.
   • N?u đ?a ch? IP c?a ngư?i g?i s? xu?t hi?n trong các T? ch?i danh sách h?p tho?i, Exchange Server đóng k?t n?i, và sau đó nh?n l?i sau tin nh?n c?a ngư?i g?i:
    550 5.7.0 Truy c?p t? ch?i
  2. Exchange Server ki?m tra các Ngư?i g?idanh sách trên các Ngư?i g?i l?c tab c?a các Tin nh?n Tính ch?t giao hàng h?p tho?i. N?u ngư?i g?i s? xu?t hi?n trong danh sách này, Exchange Server đóng k?t n?i, và sau đó tr? v? các thông báo l?i sau cho ngư?i g?i:
   554 5.1.0 Ngư?i g?i B? t? ch?i
 • SMTP l?nh:

  RCPT Đ?N: Sally@contoso.org

  Thư lưu lư?ng quá tr?nh x?y ra:
  1. Exchange Server ki?m tra đ?a ch? SMTP các danh sách ngo?i l? quy đ?nh d?ch v? danh sách ch?n. Đ? xem danh sách này, b?m Trư?ng h?p ngo?i l? trên các K?t n?i l?c tab c?a các Thông báo giao hàng Properties h?p tho?i. N?u ngư?i g?i Exchange Server đ?a ch? SMTP s? xu?t hi?n trong danh sách này, đi qua RBL.
  2. Exchange Server s? ki?m tra nh?ng ngư?i nh?n xu?t hi?n trong các Ngư?i nh?n danh sách trên các Ngư?i nh?n L?c tab c?a các Thông báo giao hàng Propertiesh?p tho?i. N?u ngư?i nh?n tin nh?n s? xu?t hi?n trong danh sách này, Exchange Server tr? v? các thông báo l?i sau đây cho ngư?i g?i:
   550 5.7.1 Yêu c?u hành đ?ng không đư?c th?c hi?n: h?p thư không có s?n
  3. Exchange Server s? ki?m tra RBL. N?u ngư?i g?i là t? m?t tên mi?n b? ch?n, Exchange Server đóng k?t n?i, và sau đó tr? v? các thông báo l?i sau cho ngư?i g?i:
   550 5.7.1 169.254.1.253 đ? b? ch?n b?i m?c đ?nh.
  4. Exchange Server s? xác đ?nh xem các Bộ lọc ngư?i nh?n ngư?i không ph?i là trong thư m?c ki?m tra h?p đư?c ch?n vào các Ngư?i nh?n l?c tab c?a các Thông báo giao hàng Thu?c tính h?p tho?i. N?u h?p ki?m này đư?c ch?n, và n?u các ngư?i nh?n không xu?t hi?n trong d?ch v? thư m?c Active Directory, trao đ?i H? ph?c v? tr? v? các thông báo l?i sau đây cho ngư?i g?i:
   550 5.1.1 Ngư?i dùng không bi?t
   Trong trư?ng h?p này, Exchange Server hi?n không đóng k?t n?i, và ngư?i g?i ti?p có th? t?c c? g?ng đ? cung c?p thư đ?n đ?a ch? thư đi?n t? khác.
 • SMTP l?nh:

  DATA <crlf>.<crlf></crlf></crlf>

  Chú ý Trong l?nh này, <crlf>là vi?t t?t cho m?t v?n chuy?n tr? l?i cùng v?i m?t ngu?n c?p d? li?u d?ng. Thông thư?ng, m?t v?n chuy?n tr? l?i cùng v?i m?t d?ng ngu?n c?p d? li?u theo cách th? công đư?c t?o ra khi b?n b?m phím ENTER.</crlf>

  Quá tr?nh lu?ng thư mà x?y ra:

  Exchange Server s? ki?m tra các đ?a ch? SMTP xu?t hi?n trong các Ngư?i g?i danh sách trên các Ngư?i g?i l?c tab c?a các Thông báo giao hàng Properties h?p tho?i. N?u ngư?i g?i xu?t hi?n trong danh sách này, Exchange Server đóng k?t n?i, và sau đó tr? v? thông báo l?i sau đây cho ngư?i g?i:
  554 5.1.0 Ngư?i g?i b? t? ch?i
 • SMTP l?nh:

  B? THU?C LÁ

  Thư lưu lư?ng quá tr?nh x?y ra:

  N?u tin nh?n đáp ?ng t?t c? các tiêu chí, thông đi?p đư?c ch?p nh?n b?i trao đ?i. Exchange Server sau đó cung c?p tin nh?n vào h?p thư phù h?p.

Thu?c tính

ID c?a bài: 823866 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB823866 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:823866

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com