ID c?a bi: 823732 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

M t? s? c?

Gia inh rng ban mun ngn ngi dung kt ni vi thit bi lu tr USB c kt ni vi may tinh ang chay Windows XP, Windows Server 2003 hoc Windows 2000. Bai vit nay thao lun hai phng phap ban co th s dung thc hin vic nay.

Giai phap

ngn ngi dung kt ni vi thit bi lu tr USB, hay s dung mt hoc nhiu quy trinh sau, nu phu hp vi trng hp cua ban.

Nu thit bi lu tr USB cha c cai t trn may tinh

Nu thit bi lu tr USB cha c cai t trn may tinh, hay gan cac quyn T chi ngi dung hoc nhom va tai khoan H THNG cuc b cho cac tp sau:
 • %SystemRoot%\Inf\Usbstor.pnf
 • %SystemRoot%\Inf\Usbstor.inf
Khi ban thc hin vic nay, ngi dung khng th cai t thit bi lu tr USB trn may tinh. gan cac quyn T chi ngi dung hoc nhom cho cac tp Usbstor.pnf va Usbstor.inf, hay lam theo cac bc sau:
 1. Khi ng Windows Explorer ri inh vi cp %SystemRoot%\Inf.
 2. Bm chut phai vao tp Usbstor.pnf ri bm vao Thuc tinh.
 3. Bm tab Bao mt .
 4. Trong danh sach Tn nhom hoc tn ngi dung, thm ngi dung hoc nhom ban mun t cac quyn T chi.
 5. Trong danh sach Quyn cho Tn ngi dung hoc Tn nhom, bm chon hp kim T chi bn canh Kim soat Hoan toan.

  Chu y ng thi thm tai khoan H thng vao danh sach T chi.
 6. Trong danh sach Tn nhom hoc tn ngi dung, chon tai khoan H THNG.
 7. Trong danh sach Quyn cho Tn ngi dung hoc Tn nhom, bm chon hp kim T chi bn canh Kim soat Hoan toan ri bm OK.
 8. Bm chut phai vao tp Usbstor.inf ri bm vao Thuc tinh.
 9. Bm tab Bao mt .
 10. Trong danh sach Tn nhom hoc tn ngi dung, thm ngi dung hoc nhom ban mun t cac quyn T chi.
 11. Trong danh sach Quyn cho Tn ngi dung hoc Tn nhom, bm chon hp kim T chi bn canh Kim soat Hoan toan.
 12. Trong danh sach Tn nhom hoc tn ngi dung, chon tai khoan H THNG.
 13. Trong danh sach Quyn cho Tn ngi dung hoc Tn nhom, bm chon hp kim T chi bn canh Kim soat Hoan toan ri bm OK.

Nu thit bi lu tr USB a c cai t trn may tinh


Nu thit bi lu tr USB a c cai t trn may tinh, ban co th thay i s ng ky am bao rng thit bi o khng hoat ng khi ngi dung kt ni vi may tinh. ? ?c chng ti kh?c ph?c cc s? c? ny, b?n h?y vo ph?n Kh?c ph?c s? c? cho ti. N?u b?n mu?n t? m?nh kh?c ph?c s? c? ny, h?y vo ph?n ? ti t? kh?c ph?c s? c?.

Kh?c ph?c s? c? cho ti


khc phuc s c nay t ng, hay bm vao lin kt Khc phuc s c nay. Sau b?m vao Ch?y trong h?p tho?i T?i Tp xu?ng v th?c hi?n theo cc b?c trong thu?t sy ny.


Khc phuc s c nay
Microsoft Fix it 50061Ch ? thu?t s? ny c th? ch? c b?ng ti?ng Anh; tuy nhin, b?n v t? ?ng c?ng ho?t ?ng ?i v?i cc phin b?n ngn ng? khc c?a Windows.

Ch ? n?u b?n ang khng s? d?ng my tnh c s? c?, h?y lu gi?i php Kh?c ph?c s? c? vo m?t ? ?a flash ho?c CD r?i ch?y trn my tnh c s? c?.

By gi, hay vao phn "Phng phap nay co khc phuc c s c khng?".

? ti t? kh?c ph?c s? c?

Quan trong Phn, phng phap hoc tac vu nay cha cac bc chi dn cho ban cach s?a i s ng ky. Tuy nhin, c th? x?y ra s? c? nghim tr?ng n?u b?n s?a ?i s? ng k? khng ng cch. Do , h?y ch?c ch?n r?ng b?n th?c hi?n cc b?c sau c?n th?n. ? b?o v? t?t hn, h?y sao lu s? ng k? tr?c khi b?n s?a ?i. Sau , b?n c th? khi ph?c s? ng k? n?u x?y ra s? c?. ? bi?t thm thng tin v? cch sao lu v khi ph?c s? ng k?, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
322756 Cch sao lu v khi ph?c s? ng k? trong Windows
Nu thit bi lu tr USB a c cai t trn may tinh, hay t gia tri Bt u trong khoa ng ky sau v 4:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UsbStor
Khi ban thc hin vic nay, thit bi lu tr USB khng hoat ng khi ngi dung kt ni thit bi vi may tinh. t gia tri Bt u, hay lam theo cac bc sau:
 1. B?m B?t ?u, r?i b?m Chay.
 2. Trong M, go regedit, sau o bm OK.
 3. inh vi ri bm vao khoa ng ky sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UsbStor
 4. Trong ngn chi tit, bm up vao Bt u.
 5. Trong D liu gia tri, nhp 4, bm vao H m 16 (nu nay cha c chon) ri bm OK.
 6. Thoat khoi Registry Editor.

Phng phap nay co khc phuc c s c khng?

Kim tra xem s c a c khc phuc hay cha. N?u s? c? ? ?c kh?c ph?c, b?n ? hon thnh bi vi?t ny. N?u s? c? v?n cha ?c kh?c ph?c, b?n c th? lin h? v?i b? ph?n h? tr?.

Thng tin b sung

Hay lin h vi nha cung cp thit bi USB cua ban hoi v trinh iu khin mi hn. bit thng tin v nha san xut phn cng cua ban, hay ghe thm Web site sau:
http://support.microsoft.com/gp/vendors/en-us
Microsoft cung cp thng tin lin h cua bn th ba giup ban tim kim tr giup ky thut. Thng tin lin h nay co th thay i ma khng thng bao. Microsoft khng bao am chinh xac v thng tin lin h cua bn th ba nay.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 823732 - L?n xem xt sau cng: 10 Thang Sau 2013 - Xem xt l?i: 2.1
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
T? kha:
kbmsifixme kbfixme kbinfo KB823732

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com