Raksta ID: 823732 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Probl?mas apraksts

Pie?emsim, ka v?laties ne?aut lietot?jiem izveidot savienojumu ar USB atmi?as ier?ci, kas ir savienota ar datoru, kur? darbojas sist?ma Windows XP, Windows Server 2003 vai Windows 2000. ?aj? rakst? apskat?tas divas metodes, ko var lietot ?im nol?kam.

Risin?jums

Lai ne?autu lietot?jiem izveidot savienojumu ar USB atmi?as ier?c?m, izmantojiet vienu no t?l?k aprakst?taj?m proced?r?m, kas ir lab?k piem?rota konkr?tajam gad?jumam.

Ja USB atmi?as ier?ce v?l nav instal?ta dator?

Ja USB atmi?as ier?ce v?l nav instal?ta dator?, pie??iriet lietot?jam vai grupai un lok?lajam sist?mas kontam Liegt at?aujas ??diem failiem:
 • %SystemRoot%\Inf\Usbstor.pnf
 • %SystemRoot%\Inf\Usbstor.inf
Ja tas tiek izdar?ts, lietot?ji dator? nevar instal?t USB atmi?as ier?ces. Lai lietot?jam vai grupai liegtu at?aujas failiem Usbstor.pnf un Usbstor.inf, veiciet ??s darb?bas:
 1. Start?jiet programmu Windows Explorer un atrodiet mapi %SystemRoot%\Inf.
 2. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz faila Usbstor.pnf un p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti.
 3. Noklik??iniet uz cilnes Dro??ba.
 4. Sarakst? Grupu nosaukumi vai lietot?jv?rdi pievienojiet lietot?ju vai grupu, kurai v?laties Liegt at?aujas.
 5. Sarakst? Lietot?jv?rda vai grupas nosaukuma at?aujas noklik??iniet, lai atz?m?tu izv?les r?ti?u Liegt blakus vienumam Piln?ga kontrole.

  Piez?me. Sarakstam Liegt pievienojiet ar? sist?mas kontu.
 6. Sarakst? Grupu nosaukumi vai lietot?jv?rdi atlasiet sist?mas kontu.
 7. Sarakst? Lietot?jv?rda vai grupas nosaukuma at?aujas noklik??iniet, lai atz?m?tu izv?les r?ti?u Liegt blakus vienumam Piln?ga kontrole un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 8. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz faila Usbstor.inf un p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti.
 9. Noklik??iniet uz cilnes Dro??ba.
 10. Sarakst? Grupu nosaukumi vai lietot?jv?rdi pievienojiet lietot?ju vai grupu, kurai v?laties Liegt at?aujas.
 11. Sarakst? Lietot?jv?rda vai grupas nosaukuma at?aujas noklik??iniet, lai atz?m?tu izv?les r?ti?u Liegt blakus vienumam Piln?ga kontrole.
 12. Sarakst? Grupu nosaukumi vai lietot?jv?rdi atlasiet sist?mas kontu.
 13. Sarakst? Lietot?jv?rda vai grupas nosaukuma at?aujas noklik??iniet, lai atz?m?tu izv?les r?ti?u Liegt blakus vienumam Piln?ga kontrole un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

Ja dator? jau ir instal?ta USB atmi?as ier?ce


Ja dator? jau ir instal?ta USB atmi?as ier?ce, varat main?t re?istru, lai nodro?in?tu, ka ier?ce nedarbojas, kad lietot?js izveido savienojumu ar datoru. Ja v?laties, lai ?? probl?ma tiktu labota, atveriet sada?u ?Labot autom?tiski?. Ja lab?k v?laties pats nov?rst ?o probl?mu, atveriet sada?u ?Labot patst?v?gi?.

Labot autom?tiski


Lai autom?tiski nov?rstu ?o probl?mu, noklik??iniet uz saites Labot ?o probl?mu. P?c tam dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Izpild?t un veiciet ?aj? vedn? nor?d?t?s darb?bas.


Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50061Piez?me. ?is vednis, iesp?jams, b?s tikai ang?u valod?, ta?u autom?tisk? probl?mu nov?r?ana darbojas ar? cit?m Windows valodu versij?m.

Piez?me. Ja pa?laik neesat pie datora, kur? ir ?? probl?ma, saglab?jiet probl?mu nov?r?anas risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? ir ?? probl?ma.

Tagad atveriet sada?u "Vai probl?ma ir nov?rsta?".

Labot patst?v?gi

Svar?gi! ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir ietvertas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas uzman?gi. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?c tam, ja rodas k?da probl?ma, varat re?istru atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? dubl?t re?istru un to atjaunot, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
322756 K? dubl?t un atjaunot re?istru sist?m? Windows
Ja dator? jau ir instal?ta USB atmi?as ier?ce, iestatiet t?l?k nor?d?t?s re?istra atsl?gas v?rt?bu Start uz 4:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UsbStor
Kad tas ir izdar?ts, USB atmi?as ier?ce nedarbojas, kad lietot?js to pievieno datoram. Lai iestat?tu v?rt?bu Start, veiciet ??s darb?bas:
 1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam noklik??iniet uz Izpild?t.
 2. Lodzi?? Atv?rt ievadiet regedit un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 3. Atrodiet ??du re?istra atsl?gu un p?c tam noklik??iniet uz t?s:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UsbStor
  .
 4. Detaliz?t?s inform?cijas r?t? veiciet dubultklik??i uz Start.
 5. Lodzi?? V?rt?bu dati ierakstiet 4, noklik??iniet uz Heksadecim?l? sist?ma (ja t? nav jau atlas?ta) un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 6. Aizveriet re?istra redaktoru.

Vai, veicot ?o darb?bu, probl?ma tika nov?rsta?

P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma ir nov?rsta, ?o rakstu t?l?k varat nelas?t. Ja probl?ma nav nov?rsta, varat sazin?ties ar atbalsta centru.

Papildinform?cija

Lai uzzin?tu, vai nav pieejams jaun?ks draiveris, sazinieties ar USB ier?ces ra?ot?ju. Lai ieg?tu inform?ciju par aparat?ras ra?ot?ju, apmekl?jiet ?o vietni:
http://support.microsoft.com/gp/vendors/en-us
Korpor?cija Microsoft sniedz tre?o pu?u kontaktinform?ciju, lai pal?dz?tu atrast tehnisk? atbalsta iesp?jas. ?? kontaktinform?cija var tikt main?ta bez ?pa?a pazi?ojuma. Microsoft negarant? tre?o pu?u kontaktinform?cijas precizit?ti.

Rekviz?ti

Raksta ID: 823732 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2013. gada 10. j?nijs - P?rskat??ana: 2.1
Attiecas uz:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbmsifixme kbfixme kbinfo KB823732

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com