Khách hàng, b?n ghi d?ch v? và chương tr?nh các v?n đ? có th? x?y ra n?u b?n thay đ?i thi?t đ?t b?o m?t và quy?n ngư?i dùng t?p

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 823659 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Thi?t đ?t b?o m?t và quy?n ngư?i dùng bài t?p có th? đư?c thay đ?i trong chính sách đ?a phương và các nhóm chính sách đ? giúp th?t ch?t an ninh trên b? b? ki?m soát mi?n và tài kho?n c?a máy tính. Tuy nhiên, như?c đi?m c?a s? an toàn là s? ra đ?i c?a không tương h?p v? sau v?i khách hàng, b?n ghi d?ch v? và chương tr?nh.

Bài vi?t này mô t? s? không tương h?p v? sau có th? x?y ra trên các khách hàng máy tính đang ch?y Windows XP ho?c m?t phiên b?n c? c?a Windows, khi b?n thay đ?i thi?t đ?t b?o m?t c? th? và bài t?p quy?n ngư?i dùng trong m?t tên mi?n Windows Server 2003 ho?c m?t tên mi?n Windows Server trư?c đó.

Đ? bi?t thông tin v? nhóm chính sách cho Windows 7, Windows Server 2008 R2 và Windows Server 2008, h?y xem các bài vi?t sau đây: Lưu ?: N?i dung c?n l?i trong bài vi?t này là đ?c trưng cho Windows XP, Windows Server 2003 và các phiên b?n trư?c c?a Windows.

Windows XP

Click vào đây đ? xem thông tin c? th? cho Windows XP

Windows Server 2003 SP1

Click vào đây đ? xem thông tin c? th? cho Windows Server SP1

Thông tin thêm

Ph?n sau đây mô t? không tương h?p v? sau có th? x?y ra khi b?n thay đ?i các thi?t đ?t c? th? trong tên mi?n Windows NT 4.0, Windows 2000 tên mi?n và tên mi?n Windows Server 2003.

Quy?n c?a ngư?i dùng

Click vào đây đ? xem thông tin v? quy?n c?a ngư?i dùng

Thi?t đ?t b?o m?t

Click vào đây đ? xem thông tin v? cài đ?t chuyên bi?t b?o m?t

Đ?ng b? hóa th?i gian

Th?i gian đ?ng b? hóa không thành công. Đó là t?t theo nhi?u hơn 30 phút trên m?t máy tính b? ?nh hư?ng. H?y ch?c ch?n r?ng máy tính khách hàng đ?ng h? đư?c đ?ng b? hoá v?i đ?ng h? c?a b? đi?u khi?n tên mi?n.

Workaround đ? SMB k?

Click vào đây đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? SMB k?

Thu?c tính

ID c?a bài: 823659 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Mười 2013 - Xem xét l?i: 8.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 95
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB823659 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 823659

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com