B?n m?t phát l?i âm thanh sau khi b?n nâng c?p lên Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 823308 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Sau khi b?n nâng c?p máy tính c?a b?n đ? Microsoft Windows XP, máy tính có th? có v? đ? chơi âm thanh, nhưng b?n không nghe b?t k? phát l?i âm thanh.

Ví d?, các T?m ki?m nút có th? ti?n b? qua c?a s? bên dư?i m?t clip âm thanh trong Windows Media Player, và ki?u tr?c quan có th? xu?t hi?n như mong đ?i, nhưng các di?n gi? phát ra không có âm thanh.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này có th? x?y ra n?u t?t c? các đi?u ki?n sau là đúng:
  • Các nhà s?n xu?t máy tính là c?a ng?, Inc
  • Máy tính có m?t sáng t?o âm thanh PCI ES1371 ho?c ES1373 card âm thanh đư?c cài đ?t.
  • Máy tính đư?c trang b? v?i Boston âm thanh k? thu?t s? loa.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, t?i v? và cài đ?t tr?nh đi?u khi?n C?p Nh?t cho c?a b?n card âm thanh có s?n t? các c?a ng?. Đ? làm như v?y, truy c?p vào c?ng Web site sau:
http://www.Gateway.com/support/Drivers/dlcenter.asp
Truy c?p vào c?ng h? tr? trang Web đ? xác minh mô h?nh chính xác cho thi?t b? âm thanh (b?n ph?i có ID khách hàng c?a b?n và s? serial c?a máy tính có v?n đ?). Liên h? v?i nhà s?n xu?t n?u b?n mu?n giúp đ? đ? xác đ?nh tr?nh đi?u khi?n chính xác đ? t?i v? máy tính c?ng ra c?a b?n. C?a ng? c?ng có m?t ti?n ích mà b?n có th? s? d?ng đ? xác đ?nh vi?c th?c hi?n và mô h?nh c?a card âm thanh đư?c cài đ?t trên máy tính c?ng ra c?a b?n. S? d?ng ti?n ích Gateway, truy c?p vào c?ng Web site sau:
http://support.Gateway.com/support/Drivers/Search.asp?ref=output&CT=FN&param=gtwupd.exe
Chú ý Liên h? v?i nhà s?n xu?t n?u b?n mu?n giúp đ? đ? s? d?ng ti?n ích này.

THÔNG TIN THÊM

Các s?n ph?m c?a bên th? ba đư?c th?o lu?n trong bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, liên quan đ?n hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.Thông tin v? cách liên l?c v?i các công ty đư?c đ? c?p trong bài vi?t này, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/gp/vendors

Thông tin Liên quan:

G? r?i: Không có âm thanh trong Windows


Âm nh?c và âm thanh giúp v?i Windows 7

THAM KH?O

Đ? thêm thông tin v? các di?n gi? Boston Acoustic, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
302710 Boston BA735 loa không làm vi?c sau khi nâng c?p Windows XP
Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t s trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
304778Trư?c đây đ? đư?c cài đ?t SBLive! Ph? ki?n không làm vi?c sau khi nâng c?p t? Windows Me Windows XP
313022 Không có không phát l?i âm thanh sau khi b?n cài đ?t Sound Blaster Live! Card âm thanh
307918 Làm th? nào đ? kh?c ph?c v?n đ? âm thanh trong Windows XP
295318 Danh sách các âm thanh và tr?nh đi?u khi?n c?ng tr? chơi trong Windows XP
310126 X? l? s? c? thi?t b? xung đ?t v?i tr?nh qu?n l? thi?t b?

Thu?c tính

ID c?a bài: 823308 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbprb kbmt KB823308 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:823308

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com