B?n nh?n ?c l?i 1913 khi b?n ci ?t m?t chng tr?nh trn Windows XP

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 823116 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng ? ci ?t m?t chng tr?nh m s? d?ng Microsoft Windows Installer, b?n c th? nh?n ?c m?t thng bo l?i tng t? nh d?i y:
L?i 1913: Khng th? c?p nh?t cc t?p tin ny \\Server_name\ng dn\File_namerules.ini.

Ki?m tra xem c t?p ny khng v b?n c th? truy c?p vo n.

NGUYN NHN

V?n ? ny c th? x?y ra khi t?t c? nhm khng c quy?n truy c?p vo th m?c ?c chia s? ch?a cc \\Server_name\ng dn\File_namet?p tin rules.ini.

GI?I PHP

D?ch v? gi thng tin

? gi?i quy?t v?n ? ny, c ?c gi d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows XP. bit thm thng tin, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
322389 Cach ly goi dich vu Windows XP mi nht

Thng tin hotfix

Hotfix c h tr ang c Microsoft cung cp. Tuy nhin, hotfix ny l nh?m kh?c ph?c ch? s? c? ?c m t? trong bi vi?t ny. Hotfix ny ch? p d?ng cho h? th?ng ang g?p v?n ? c? th? ny. Hotfix ny c th? nh?n ?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n khng b? ?nh h?ng b?i v?n ? ny, chng ti ? ngh? b?n ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m c ch?a hotfix ny.

Nu hotfix nay sn co tai xung, co phn "Tai xung hotfix sn co" u bai vit trong C s Kin thc nay. Nu phn nay khng xut hin, lin h vi Phong H Tr va Dich vu Khach hang cua Microsoft ly hotfix nay.

Chu y N?u v?n ? khc x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? l c?n thi?t, b?n c th? ph?i t?o m?t yu c?u d?ch v? ring bi?t. Cc chi ph h? tr? thng th?ng s? p d?ng ? h? tr? thm cu h?i v v?n ? ny khng ? i?u ki?n cho hotfix ny c? th?. ?i v?i m?t danh sch ?y ? c?a Microsoft d?ch v? khch hng v h? tr? s? i?n tho?i ho?c ? t?o ra m?t yu c?u d?ch v? ring bi?t, gh thm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chu y Cc h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? cc ngn ng? m cc hotfix c s?n. Nu ban khng thy ngn ng cua minh thi o la do hotfix nay hin khng co ngn ng o.Phin b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a ny c thu?c tnh t?p (ho?c sau ny) m ?c li?t k trong b?ng sau. Ngay va gi cua nhng tp nay c lit k theo gi chun quc t (UTC). Khi b?n xem chi tiet tap tin, n ?c chuy?n ?i thnh gi? c?c b?. ? bi?t s? khc nhau gi?a UTC v local time, s? d?ng cc Mi gi? th? cng c? ngy v gi? trong Pa-nen i?u khi?n.

X 86 Update

  Date     Time  Version    Size    File name
  -------------------------------------------------------
  30-Jun-2003 10:59 2.0.2600.1221 2,017,792 Msi.dll
				

C?p nh?t lc IA-64

  Date     Time  Version    Size    File name
  ------------------------------------------------------------
  30-Jun-2003 10:59 2.0.2600.1221 6,101,504 Msi.dll  IA-64
  11-May-2003 19:05 2.0.2600.1221 2,017,792 Wmsi.dll X86
				

CCH GI?I QUY?T KHC

? lm vi?c xung quanh v?n ? ny, th?c hi?n c? hai cc tc v? sau:
 • T?p cc quy?n truy c?p vo t?t c? m?i ng?i trong nhm cho th m?c ?c chia s? ? thay ?i. ? ?t cc c?p php ny, h?y lm theo cc b?c sau:
  1. Trong Windows Explorer, b?m chu?t ph?i vo th m?c ?c chia s?, v sau nh?p vo Thu?c tnh.
  2. Trn cc Chia s? tab, b?m vo Cp phep.
  3. V?i cc Moi ngi nhm ?c ch?n, b?m vo ? ch?n cc Cho php h?p ki?m cho cc Thay i s? cho php.
 • Thi?t l?p t?p tin NTFS h? th?ng c?p php trn c?p chia s? ? s?a ?i. ? ?t cc c?p php ny, h?y lm theo cc b?c sau:
  1. Trong Windows Explorer, b?m chu?t ph?i vo th m?c ?c chia s? v sau nh?p vo Thu?c tnh.
  2. Trn cc Bao mt tab, ch?n cc Moi ngi nhm, v sau b?m vo ? ch?n cc Cho php h?p ki?m cho cc S?a ?i s? cho php.

T?NH TR?NG

Microsoft ? xc nh?n r?ng y l m?t v?n ? trong cc s?n ph?m c?a Microsoft ?c li?t k ?u bi vi?t ny. Li nay c sa ln u tin trong Microsoft Windows XP Goi dich vu s 2.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 823116 - L?n xem xt sau cng: 28 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
T? kha:
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbmt KB823116 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:823116

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com