Làm th? nào đ? s? d?ng ch?ng nh?n v?i máy ch? ?o trong Exchange Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 823024 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t-by-step này di?n t? cách cài đ?t và s? d?ng gi?y ch?ng nh?n v?i Exchange Server 2003. Exchange Server 2003 k?t h?p m?t s? máy ch? ?o có trách nhi?m ph?c v? trong nư?c và ngoài nư?c k?t n?i cho m?t s? tiêu chu?n d?ch v? Internet. Các d?ch v? này là:
 • Post Office Protocol Phiên b?n 3 (POP3)
 • Giao th?c truy nh?p thư Internet Phiên b?n 4 (IMAP4)
 • SMTP (SMTP)
 • Giao thức Truyền Tin tức Mạng (NNTP)
B?n có th? cài đ?t ch?ng ch? trên các máy ch? ?o cho phép vi?c s? d?ng các giao ti?p đư?c m? hóa.

Chú ý Exchange Server 2003 c?ng bao g?m các giao th?c truy?n siêu văn b?n Máy ch? ?o (HTTP). Tuy nhiên, b?n c?u h?nh máy ch? ?o này b?ng cách s? d?ng Qu?n l? d?ch v? Internet. Th? t?c này trong không mô t? trong bài vi?t này. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách s? d?ng b? qu?n l? d?ch v? Internet đ? c?u h?nh m?t máy ch? ?o Hypertext Transfer Protocol, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
299875Làm th? nào đ?: Th?c hi?n SSL trên m?t c?a s? 2000 IIS 5.0 máy tính

Yêu c?u

Danh sách sau v?ch ra đư?c đ? ngh? ph?n c?ng, ph?n m?m, h? t?ng m?ng, và gói d?ch v?:
 • Microsoft Windows 2000 Server v?i Service Pack 3 (SP3)
 • D?ch v? thư m?c Microsoft Active Directory
 • Exchange Server 2003
 • Microsoft Outlook Express 5 tr? lên (cho m?c đích th? nghi?m)
Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n đ? quen thu?c v?i sau các ch? đ?:
 • Trình quản lý Hệ thống Exchange
 • TCP/IP
 • Làm th? nào đ? c?u h?nh và s? d?ng Microsoft Network Monitor, và làm th? nào đ? thi?t l?p các b? l?c b?t gi?

M?t gi?y ch?ng nh?n là g??

M?t ch?ng ch? đư?c s? d?ng đ? giúp đ?m b?o k?t n?i gi?a hai các bên trên m?ng công c?ng. Gi?y ch?ng nh?n là thư đ? k? tuyên b? r?ng ch?a m?t khóa công khai và tên c?a ch? s? h?u ho?c ch? đ? c?a ch?ng ch?. Gi?y ch?ng nh?n có ch? k? c?ng c?a cơ quan phát hành ho?c th?m quy?n c?p gi?y ch?ng nh?n (CA). N?u CA k? gi?y ch?ng nh?n, CA xác nh?n r?ng khóa riêng đó là liên k?t v?i ch?ng ch? khóa công khai là thu?c s? h?u c?a ngư?i dùng đư?c đ?t tên theo gi?y ch?ng nh?n.

Ch?ng ch? cung c?p m?t cơ ch? đ? thi?t l?p m?t m?i quan h? gi?a khóa công khai và các th?c th? s? h?u khóa riêng tương ?ng. Gi?y ch?ng nh?n h?u h?t đ?u d?a trên qu?c t? Vi?n thông liên minh Vi?n thông tiêu chu?n hóa ngành (ITU-T) X.509 Phiên b?n 3 tiêu chu?n.

B?n có th? s? d?ng ch?ng ch? đ? th?c hi?n nh?ng đi?u sau đây nhi?m v?:
 • Đ? cung c?p b?o m?t tăng cư?ng giao ti?p gi?a hai ngư?i dùng ho?c hai máy tính đ? giúp ngăn ng?a không đư?c phép xem các tin nh?n ho?c t?p tin n?i dung đư?c truy?n đi.
 • Đ? k? đi?n t? cho m?t cu?c trao đ?i đi?n t? (ví d? như m?t t?p tin chuy?n giao ho?c tin nh?n) đ? xác minh r?ng nó đ? không đư?c thay đ?i trong quá c?nh.
 • Đ? xác minh danh tính c?a m?t cá nhân ho?c danh tính c?a máy vi tính.
 • M?t m? hóa d? li?u đư?c ch?a trong m?t h? th?ng lưu tr?, ch?ng h?n như trên m?t đ?a c?ng ho?c trên m?t băng.
 • Đ? xác nh?n r?ng m?t t?p tin như là m?t tr?nh đi?u khi?n thi?t b? đ? phê duy?t và không b? thay đ?i gi?a các th? nghi?m và cài đ?t quy tr?nh.
Thông thư?ng, gi?y ch?ng nh?n s? d?ng ph?n m? r?ng .cer và có cùng m?t tài s?n như các t?p khác trên máy tính. Thông thư?ng, gi?y ch?ng nh?n cư trú t?i ch?ng ch? lưu tr? trên máy tính. Windows 2000 bao g?m gi?y ch?ng nh?n t? m?t s? lư?ng công c?ng X.509 Phiên b?n 3 CAs, ch?ng h?n như VeriSign, Thawte và SecureNet. Windows 2000 c?ng có m?t built-in ch?ng ch? máy ch? d?ch v? tuân theo X.509 Phiên b?n 3. D?ch v? ch?ng ch? máy ch? cho phép b?n t?o riêng c?a b?n CA và phân ph?i các gi?y ch?ng nh?n cho s? d?ng c? hai trong t? ch?c c?a b?n và c?a khách hàng bên ngoài ho?c máy tính. Đi?u này ch?c năng giúp b?n linh ho?t khi b?n tri?n khai các gi?y ch?ng nh?n.

Làm th? nào đ? s? d?ng ch?ng ch? v?i máy ch? ?o

Post Office Protocol Phiên b?n 3 máy ch? ?o và Internet Message Access Protocol Phiên b?n 4 máy ch? ?o

Các máy ch? ?o POP3 và IMAP4 ?o máy ch? cung c?p các d?ch v? mà khách hàng POP3 ho?c IMAP4 khách hàng (ch?ng h?n như Microsoft Outlook Express) yêu c?u l?y thư đi?n t? t? máy tính Exchange Server 2003. B?n có th? mu?n s? d?ng POP3 ho?c IMAP4 l?y thư đi?n t? t? Exchange Server 2003 n?u k?t n?i t?c đ? là r?t ch?m và n?u ngư?i dùng không yêu c?u đ?y đ? ch?c năng c?a chương tr?nh máy khách Outlook.

Tuy nhiên, POP3 và S? d?ng IMAP4 r? ràng văn b?n cho vi?c g?i tin nh?n và xác th?c. N?u b?n thêm m?t ch?ng ch? máy ch? ?o POP3 ho?c IMAP4 máy ch? ?o, b?n có th? cung c?p Secure Sockets Layer (SSL) m? hóa. Khi b?n s? d?ng m? hoá SSL, c? nh?ng tr?nh t? xác th?c và các n?i dung thư đư?c m?t m? hóa trong su?t quá c?nh qua m?ng công c?ng.

Simple Mail Transfer Protocol ?o máy ch?

Máy ch? ?o SMTP cung c?p các d?ch v? sau đây, ho?c trên riêng c?a h? ho?c k?t h?p v?i m?t tr?nh k?t n?i SMTP:
 • G?i cho b? sưu t?p và giao hàng đ?n và đi t? bên ngoài SMTP các máy ch?.
 • Email đ?nh tuy?n gi?a các nhóm đ?nh tuy?n Exchange Server.
 • Thư ti?p nh?n t? các khách hàng POP3/IMAP4.
B?n có th? không th? c?u h?nh máy ch? ?o SMTP mà g?i và nh?n thư v?i tên mi?n bên ngoài b?ng cách s? d?ng các k?t n?i Exchange SMTP và m?t m? hoá SSL. H?u h?t các máy ch? SMTP trên Internet h? tr? SSL m? hóa; Tuy nhiên, n?u b?n s? d?ng SMTP là POP3 và IMAP4 thư đi?n t? cơ ch? phân ph?i, b?n ph?i m?t m? hóa các giao d?ch. Đi?u này đ?c bi?t đúng n?u b?n có đ? c?u h?nh SSL cho POP3 ho?c IMAP4 e-mail thông báo b? sưu t?p quá tr?nh.

Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n t?o ra hai riêng bi?t SMTP các máy ch? ?o đ? s? d?ng v?i các nhóm đ?nh tuy?n Exchange Server và cho POP3 và IMAP4 thư đi?n t? thông báo giao hàng. N?u b?n c?u h?nh c? hai máy ch? ?o v?i gi?y ch?ng nh?n và m?t m? hoá SSL, b?n có th? s? d?ng máy ch? ?o SMTP m?c đ?nh đ? k?t n?i v?i bên ngoài tên mi?n b?ng phương ti?n c?a các k?t n?i SMTP.

Các máy ch? ?o giao th?c truy?n siêu văn b?n

Thông thư?ng, b?n s? d?ng gi?y ch?ng nh?n v?i Hypertext Transfer Protocol Các máy ch? ?o (HTTP) đ? cung c?p h? tr? cho ngư?i s? d?ng có s? d?ng Microsoft Outlook Web Access (OWA) đ? l?y thư đi?n t? c?a h?. Cho m?c đích này, nó có th? t?t nh?t đ? có đư?c m?t gi?y ch?ng nh?n c?a bên th? ba. V?i m?t ch?ng ch? bên th? ba, ngư?i s? d?ng có th? k?t n?i v?i h?p thư c?a h? t? máy tính công c?ng, ch?ng h?n như nh?ng ngư?i mà b?n có th? t?m th?y trong các quán ho?c trong quán cà phê Internet.

Network News Transfer Protocol máy ch? ?o

S? d?ng ch?ng ch? v?i máy ch? ?o NNTP n?u sau đây đi?u ki?n là đúng:
 • B?n có các khách hàng k?t n?i v?i Exchange Server 2003 thư m?c công c?ng b?ng cách s? d?ng NNTP.
 • B?n s? d?ng NNTP đ? nhân r?ng thư m?c công c?ng gi?a các t? ch?c.
Thông thư?ng, các k?t n?i t?i h? ph?c v? nhóm tin Usenet th? không h? tr? xác th?c ho?c m?t m? hóa. N?u b?n s? d?ng gi?y ch?ng nh?n v?i NNTP, b?n ph?i t?o m?t máy ch? NNTP ?o th? hai cho m?c đích này.

Làm th? nào đ? ch?n m?t gi?y ch?ng nh?n ngu?n

Khi b?n có đư?c gi?y ch?ng nh?n đ? s? d?ng v?i máy ch? ?o c?a b?n, b?n có ba l?a ch?n:
 • B?n có th? mua gi?y ch?ng nh?n cá nhân t? m?t bên ngoài CA.
 • B?n có th? tr? thành m?t CA c?p dư?i đ? m?t CA bên ngoài.
 • B?n có th? th?c hi?n và duy tr? c?u trúc CA g?c c?a riêng c?a b?n.
B?n có th? k?t h?p các phương pháp ti?p c?n. Ví d?, b?n có th? t?o c?u trúc CA riêng c?a b?n và mua gi?y ch?ng nh?n cá nhân t? m?t bên ngoài CA.

Làm th? nào đ? mua gi?y ch?ng nh?n t? m?t cơ quan c?p gi?y ch?ng nh?n bên ngoài

B?n có th? áp d?ng cho m?t CA bên ngoài như VeriSign hay Thawte cho ch?ng ch? mà đư?c xác minh b?i m?t trong các ch?ng ch? g?c đư?c cài đ?t Windows 2000. Mua gi?y ch?ng nh?n cá nhân t? m?t bên ngoài CA n?u các đi?u ki?n sau là đúng:
 • B?n có mu?n cung c?p tăng cư?ng b?o m?t k?t n?i đ? t?ng h?p Ngư?i s? d?ng Internet (như trong môi trư?ng thương m?i đi?n t?).
 • B?n mu?n h? tr? ngư?i s? d?ng có th? k?t n?i t? công c?ng máy vi tính, ví d?, trong các quán hay quán cà phê Internet.
 • B?n không th? ho?c b?n không mu?n h? tr? c?a riêng b?n CA môi trư?ng.
Thông thư?ng, chi phí cho m?t gi?y ch?ng nh?n b?t đ?u lúc kho?ng $600 (U.S. ti?n), làm cho đi?u này phương th?c r? nh?t đ? có đư?c ch? là m?t trong gi?y ch?ng nh?n. Ví d?, n?u b?n mua m?t gi?y ch?ng nh?n theo cách này, nhân viên có th? truy c?p h?p thư c?a h? trên m?t k?t n?i b?o m?t nâng cao t? b?t k? máy tính nào ch?y Windows và Internet Explorer 4.0 và sau này.

Làm th? nào đ? tr? thành m?t cơ quan c?p gi?y ch?ng nh?n c?p dư?i đ? m?t th?m quy?n c?p gi?y ch?ng nh?n bên ngoài

Đ? hoàn thành cách ti?p c?n này, b?n thi?t l?p cho m?nh như m?t CA is-ddeddfwriaeth đó xác nh?n c?a m?t CA bên ngoài. Đi?u này có ngh?a r?ng b?n có th? v?n đ? nhi?u ch?ng ch? đư?c tin c?y b?i v? h? đang liên k?t v?i công khai s?n có gi?y ch?ng nh?n thay v? mua gi?y ch?ng nh?n m?i m?t cách riêng bi?t. B?n v?n ph?i duy tr? c?u trúc CA riêng c?a b?n. Quá tr?nh phê duy?t đ?i h?i ba đ?n sáu tháng, và chi phí t?i thi?u là $50,000 (U.S. ti?n). Ví d?, Microsoft là m?t CA is-ddeddfwriaeth đư?c ch?ng nh?n b?i VeriSign.

Xem xét tr? thành m?t CA is-ddeddfwriaeth n?u các đi?u ki?n sau là đúng:
 • B?n mu?n cung c?p nhi?u công khai s?n có ch?ng ch?; Ví d?, cho vi?c đăng k? m? tr?nh đi?u khi?n thi?t b?.
 • B?n có th? cung c?p ki?n th?c chuyên môn và h? tr? đ? th?c hi?n và đ? qu?n l? m?t CA is-ddeddfwriaeth.
 • B?n mu?n đư?c t? do đ? t?o, qu?n l? và thu h?i công khai gi?y ch?ng nh?n có th? s? d?ng.

Làm th? nào đ? th?c hi?n và duy tr? c?u trúc th?m quy?n c?p gi?y ch?ng nh?n g?c c?a riêng c?a b?n

T?o c?u trúc CA g?c c?a riêng c?a b?n n?u các đi?u ki?n sau đây s? th?t:
 • B?n có th? t?o ra m?t g?c đáng tin c?y và hi?u qu? CA, và có các thi?t b? đ? làm như th?.
 • B?n cung c?p kh? năng k?t n?i ch? cho ngư?i dùng ? riêng c?a b?n t? ch?c ho?c đ?n m?t s? gi?i h?n c?a khách hàng bên ngoài, khách hàng, ho?c các máy tính.
 • B?n s? d?ng ch?ng ch? đ? nh?n d?ng cá nhân c?a liên k?t mà m?t gi?y ch?ng nh?n v?i m?t tài kho?n đăng nh?p c? th?.
 • B?n mu?n t? do t?i đa và s? linh ho?t đ? t?o, đ? ch? đ?nh và đ? thu h?i gi?y ch?ng nh?n không có tham chi?u đ?n b?t k? t? ch?c bên ngoài.
N?u b?n th?c hi?n và duy tr? m?t c?u trúc CA (không ph?i m?t nh? chi?n d?ch), nó đ?i h?i các máy tính v?n đ? và r?ng duy tr? gi?y ch?ng nh?n đ? luôn luôn có s?n. Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t và c?u h?nh m?t ch?ng ch? máy ch?, xem Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit và Windows 2000 giúp.

B?n có th? xem xét m?t k?t h?p c?a c? hai bên ngoài m?t CA và CA c?a riêng b?n đ? gi?i quy?t yêu c?u c?a b?n. Ví d?, b?n có th? s? d?ng m?t bên ngoài CA cho công c?ng c?a b?n e-commerce trang Web và s? d?ng c?a riêng b?n CA đ? xác minh danh tính nhân viên c?a b?n khi h? k?t n?i t?i máy tính Exchange Server c?a b?n qua Internet.

Sau khi b?n nh?n đư?c ch?ng ch? c?a b?n ho?c b?n đ? thi?t l?p c?a b?n CA, b?n ph?i cài đ?t các gi?y ch?ng nh?n vào Exchange Server máy ch? ?o. Th? t?c này nói chung là như nhau cho t?t c? các máy ch? lo?i, ngo?i tr? HTTP máy ch? ?o. Đ? cài đ?t ch?ng ch? trên POP3, IMAP4, SMTP và NNTP các máy ch? ?o, dùng trao đ?i h? th?ng qu?n l?. Đ? c?u h?nh HTTP ?o các máy ch?, s? d?ng tr?nh qu?n l? d?ch v? Internet (th? t?c này không đư?c mô t? ? đây bài vi?t).

Làm th? nào đ? yêu c?u m?t ch?ng ch? t? m?t cơ quan c?p gi?y ch?ng nh?n bên ngoài

Th? t?c này di?n t? cách cài đ?t gi?y ch?ng nh?n t? m?t bên ngoài CA trong m?t t?nh hu?ng mà m?t yêu c?u gi?y ch?ng nh?n ph?i đư?c chu?n b? và g?i đ?n CA bên ngoài. B?n ph?i x? l? t?p ch?ng ch? m?t riêng bi?t tr?nh t?.

Chú ý Th? t?c sau đây ch? áp d?ng cho POP3, IMAP4, SMTP và NNTP. Bài vi?t này không mô t? làm th? nào đ? c?u h?nh HTTP cho SSL.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?nChương tr?nh, đi?m đ?n Microsoft Exchange, và sau đó b?m Trình quản lý Hệ thống.
 2. Nếu Hi?n th? các nhóm hành chínhtùy ch?n đư?c b?t, m? r?ng Các nhóm hành chính, và sau đó m? r?ng Nhóm hành chính đ?u tiên (nơi Đầu tiên Hành chính nhóm là tên c?a nhóm hành chính c?a b?n).

  Chú ý Đ? hi?n th? các nhóm hành chính, b?m chu?t ph?i vàoYour_Organization, b?mThu?c tính, nh?n vào đây đ? ch?n các Hi?n th? hành chính các nhóm ki?m tra h?p, b?m vào Ok hai l?n, và sau đó kh?i đ?ng l?i trao đ?i h? th?ng qu?n l?.
 3. M? r?ng Các máy ch?, m? r?ng Exchange Server thùng ch?a b?n mu?n c?u h?nh, và sau đó m? r?ng cácGiao thức container.
 4. M? r?ng m?i giao th?c mà b?n mu?n c?u h?nh, Nh?p chu?t ph?i vào các M?c đ?nh Protocol_Namemáy ch? ?o đ?i tư?ng, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 5. B?m vào các Truy c?p tab, và sau đó nh?p vàoGi?y ch?ng nh?n.
 6. Trong thu?t s? ch?ng ch? c?a Web Server, b?mTi?p theo, b?m T?o m?t ch?ng ch? m?i, và sau đó b?m Ti?p theo.
 7. Nh?p vào Chu?n b? yêu c?u bây gi?, nhưng g?i sau này, sau đó b?m Ti?p theo.
 8. Ho?c g? m?t tên thích h?p cho ch?ng ch? trong cácTên h?p, ho?c đ? l?i thi?t l?p m?c đ?nh c?a M?c đ?nhProtocol_Name Máy ch? ?o.
 9. Trong các Chút chi?u dài danh sách, b?m vào các bit Chi?u dài mà b?n mu?n s? d?ng, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.

  Chú ý Dài hơn chi?u dài chính s? ?nh hư?ng đ?n hi?u su?t và, do đó, có th? đư?c coi là đ?t hơn.
 10. Trong các T? ch?c h?p và cácĐơn v? t? ch?c h?p, g? các t? ch?c và đơn v? t? ch?c các thông tin cho CA nơi b?n mu?n đ? yêu c?u m?t ch?ng ch?, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.

  Thông tin này thư?ng có s?n t? CA c?a trang Web ho?c các thông tin đư?c g?i đ?n b?n khi b?n đăng k? v?i CA.
 11. Trong các Tên g?i thông thư?ng h?p, g? chung Tên trang web c?a b?n, và sau đó b?m vào Ti?p theo.

  Chú ý N?u b?n mu?n cho phép truy nh?p t? Internet, tên này ph?i m?t đ?y đ? tr?nh đ? tên mi?n (FQDN) mà có th? đư?c gi?i quy?t bên ngoài. FQDN này ph?i ánh x? cho các Đ?a ch? IP đư?c liên k?t v?i các máy ch? ?o.
 12. Trong các Qu?c gia/khu v?c danh sách, b?m c?a b?n qu?c gia ho?c tên mi?n c?a b?n.
 13. Trong các Bang/t?nh h?p, và trong cácThành ph?/đ?a phương h?p, nh?p thông tin đó là thích h?p cho t? ch?c c?a b?n, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 14. Trong các Tên tệp h?p, làm m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
  • G? tên và đư?ng d?n cho v? trí nơi mà b?n mu?n t?o ch?ng ch?.
  • Đ? l?i tên t?p tin m?c đ?nh trong h?p này.
 15. Nh?p vào Ti?p theo.
 16. Xem l?i thông tin v? các T?p tin yêu c?u Tóm tắt Trang. N?u m?t cái g? đó là không đúng, b?m Quay l?icho đ?n khi b?n đ?t đ?n trang đó ph?i đư?c s?a ch?a, và sau đó nh?p vàoTi?p theo cho đ?n khi b?n quay tr? l?i các T?p tin yêu c?u Tóm tắt Trang, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 17. Trang cu?i cùng xác nh?n r?ng m?t gi?y ch?ng nh?n v?i các tên t?p ch? đ?nh đ? đư?c t?o ra. Thi?t l?p m?c đ?nh là ? đ?a Name:\certreq.txt.
 18. Nh?p vào K?t thúc.

Làm th? nào đ? cài đ?t m?t gi?y ch?ng nh?n t? m?t cơ quan c?p gi?y ch?ng nh?n bên ngoài

G?i t?p yêu c?u ch?ng ch? mà b?n t?o ra trong các trang trư?c ph?n đ? CA c?a b?n. Là m?t thay th?, CA c?a b?n có th? có m?t Web d?a trên giao di?n mà cho phép b?n đ? g?i yêu c?u gi?y ch?ng nh?n. B?n nh?n đư?c m?t t?p tin có m?t .cer m? r?ng. Sau khi b?n nh?n đư?c tranh, kh?i đ?ng l?i ch?ng ch? máy ch? Web Thu?t s? cài đ?t ch?ng ch? này. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?nChương tr?nh, đi?m đ?n Microsoft Exchange, và sau đó b?m Trình quản lý Hệ thống.
 2. Nếu Hi?n th? các nhóm hành chínhtùy ch?n đư?c b?t, m? r?ng Các nhóm hành chính, và sau đó m? r?ng Nhóm hành chính đ?u tiên (nơi đ?u tiên Administrative Group là tên c?a nhóm hành chính c?a b?n).

  Chú ý Đ? hi?n th? các nhóm hành chính, b?m chu?t ph?i vàoYour_Organization, b?mThu?c tính, nh?n vào đây đ? ch?n các Hi?n th? hành chính các nhóm ki?m tra h?p, b?m vào Ok hai l?n, và sau đó kh?i đ?ng l?i trao đ?i h? th?ng qu?n l?.
 3. M? r?ng Các máy ch?, m? r?ng Exchange Server thùng ch?a b?n mu?n c?u h?nh, và sau đó m? r?ng cácGiao thức container.
 4. M? r?ng m?i giao th?c mà b?n mu?n c?u h?nh, Nh?p chu?t ph?i vào các M?c đ?nh Protocol_Namemáy ch? ?o đ?i tư?ng, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 5. B?m vào các Truy c?p tab, và sau đó nh?p vàoGi?y ch?ng nh?n.
 6. Sau khi kh?i đ?ng l?i thu?t s? ch?ng ch? máy ch? Web và b?n nh?n đư?c thông báo r?ng b?n có m?t yêu c?u đang ch? x? l? ch?ng ch?, nh?p vàoTi?p theo.
 7. Trên các Đang ch? gi?i quy?t yêu c?u gi?y ch?ng nh?n Trang, Nh?p vào X? l? các yêu c?u đang ch? gi?i quy?t và cài đ?t ch?ng ch?, sau đó b?m Ti?p theo.
 8. Trong các Quá tr?nh m?t yêu c?u đang ch? gi?i quy?t h?p, lo?i đư?ng d?n ch?ng ch? mà b?n nh?n đư?c t? bên ngoài CA.
 9. Xem xét các Tóm t?t gi?y ch?ng nh?n Trang, và sau đó b?m Ti?p theo.

  Thông tin đư?c ch?a trong các ch?ng ch? bao g?m nh?ng ngư?i c?p gi?y ch?ng nh?n, khi ch?ng ch? h?t h?n, ch?ng ch? là g? đư?c s? d?ng cho. Ch?ng ch? thân thi?n tên xu?t hi?n trên các Tóm t?t gi?y ch?ng nh?n Trang c?ng đư?c bao g?m.
 10. Sau khi b?n nh?n đư?c thông báo gi?y ch?ng nh?n là cài đ?t thành công trên máy ch? ?o, nh?p vàoK?t thúc.

Làm th? nào đ? cài đ?t m?t gi?y ch?ng nh?n t? m?t máy ch? Microsoft Certificate

N?u b?n đ? cài đ?t ch?ng ch? máy ch? d?ch v? trên Windows 2000 ho?c như g?c CA ho?c như m?t CA is-ddeddfwriaeth, b?n có th? g?i c?a b?n ch?ng ch? máy ch? yêu c?u CA tr?c tuy?n tr?c ti?p.

Chú ý B?n ch? có th? g?i m?t yêu c?u cho m?t CA tr?c tuy?n n?u b?n đ? cài đ?t CA trong thư m?c ho?t đ?ng như là m?t doanh nghi?p CA, thay v? c?a m?t CA đ?c l?p.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?nChương tr?nh, đi?m đ?n Microsoft Exchange, và sau đó b?m Trình quản lý Hệ thống.
 2. Nếu Hi?n th? các nhóm hành chínhtùy ch?n đư?c b?t, m? r?ng Các nhóm hành chính, và sau đó m? r?ng Nhóm hành chính đ?u tiên (nơi Đầu tiên Hành chính nhóm là tên c?a nhóm hành chính c?a b?n).

  Chú ý Đ? hi?n th? các nhóm hành chính, b?m chu?t ph?i vàoYour_Organization, b?mThu?c tính, nh?n vào đây đ? ch?n các Hi?n th? hành chính các nhóm ki?m tra h?p, b?m vào Ok hai l?n, và sau đó kh?i đ?ng l?i trao đ?i h? th?ng qu?n l?.
 3. M? r?ng Các máy ch?, m? r?ng Exchange Server thùng ch?a b?n mu?n c?u h?nh, và sau đó m? r?ng cácGiao thức container.
 4. M? r?ng m?i giao th?c mà b?n mu?n c?u h?nh, Nh?p chu?t ph?i vào các M?c đ?nh Protocol_Namemáy ch? ?o đ?i tư?ng, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 5. B?m vào các Truy c?p tab, và sau đó nh?p vàoGi?y ch?ng nh?n.
 6. Trong thu?t s? ch?ng ch? c?a Web Server, b?mTi?p theo, b?m T?o m?t ch?ng ch? m?i, và sau đó b?m Ti?p theo.
 7. Trên các B? tr? ho?n ho?c ngay l?p t?c yêu c?u Trang, Nh?p vào G?i yêu c?u ngay l?p t?c đ?n m?t ch?ng nh?n tr?c tuy?n chính quy?n, sau đó b?m Ti?p theo.
 8. Trong các Tên h?p, g? m?t tên thích h?p đ? xác đ?nh các ch?ng ch? này ho?c ch?p nh?n tên m?c đ?nh c?a m?c đ?nhProtocol_Name Máy ch? ?o.
 9. Trong các Chút chi?u dài danh sách, b?m vào các bit Chi?u dài b?n mu?n s? d?ng, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.

  Chú ý Đ? dài khóa dài hơn ?nh hư?ng đ?n hi?u su?t.
 10. Trong các T? ch?c h?p và cácĐơn v? t? ch?c h?p, g? các t? ch?c và các đơn v? t? ch?c thông tin cho máy ch? c?a b?n, và sau đó nh?p vàoTi?p theo.
 11. Trong các Tên g?i thông thư?ng h?p, g? chung Tên trang web c?a b?n, và sau đó b?m vào Ti?p theo.

  Đi?u này phù h?p v?i DNS tên mi?n hoàn toàn đ? tiêu chu?n (FQDN) mà ánh x? t?i đ?a ch? IP c?a vi?c có liên quan giao th?c ?o máy ch? đó là s? d?ng ch?ng ch? này. N?u ngư?i dùng là k?t n?i v?i máy ch? ?o này t? Internet, tên này ph?i là m?t bên ngoài resolvable FQDN.
 12. Trong các Qu?c gia/khu v?c danh sách, b?m c?a b?n qu?c gia ho?c tên mi?n c?a b?n.
 13. Trong các Bang/t?nh h?p, và trong cácThành ph?/đ?a phương h?p, nh?p thông tin đó là thích h?p cho t? ch?c c?a b?n, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 14. Trên các Ch?n m?t cơ quan c?p gi?y ch?ng nh?nTrang, xem l?i CA tr?c tuy?n cho cơ quan b?n và sau đó nh?p vàoTi?p theo.
 15. Xem l?i các chi ti?t mà b?n đ? nh?p trong thu?t s? trên cácGi?y ch?ng nh?n yêu c?u tr?nh Trang. N?u m?t cái g? đó không ph?i là đúng, b?m vào Quay l?i cho đ?n khi b?n đ?t đ?n trang đó ph?i S?a ch?a, và sau đó nh?p vào Ti?p theo cho đ?n khi b?n quay tr? l?i cácTóm lư?c t?p tin yêu c?u Trang, và sau đó nh?p vàoTi?p theo.
 16. Trang cu?i cùng kh?ng đ?nh r?ng m?t ch?ng ch? đư?c cài đ?t trên các máy ch? ?o mà b?n đ? ch?n.
 17. Nh?p vào K?t thúc.

Làm th? nào đ? b?t các yêu c?u tùy ch?n kênh b?o m?t

Sau khi b?n cài đ?t ch?ng ch?, b?n có th? b?t các Yêu c?u an toàn kênh l?a ch?n cho các giao th?c POP3, IMAP4 và SMTP.

Chú ýGiao th?c NNTP không có m?t thi?t l?p đ? b?t các Yêu c?u an toàn kênh tùy ch?n.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?nChương tr?nh, đi?m đ?n Microsoft Exchange, và sau đó b?m Trình quản lý Hệ thống.
 2. Nếu Hi?n th? các nhóm hành chínhtùy ch?n đư?c b?t, m? r?ng Các nhóm hành chính, và sau đó m? r?ng Nhóm hành chính đ?u tiên (nơi đ?u tiên Administrative Group là tên c?a nhóm hành chính c?a b?n).

  Chú ý Đ? hi?n th? các nhóm hành chính, b?m chu?t ph?i vàoYour_Organization, b?mThu?c tính, nh?n vào đây đ? ch?n các Hi?n th? hành chính các nhóm ki?m tra h?p, b?m vào Ok hai l?n, và sau đó kh?i đ?ng l?i trao đ?i h? th?ng qu?n l?.
 3. M? r?ng Các máy ch?, m? r?ng Exchange Server thùng ch?a b?n mu?n c?u h?nh, và sau đó m? r?ng cácGiao thức container.
 4. M? r?ng m?i giao th?c mà b?n mu?n c?u h?nh, Nh?p chu?t ph?i vào các M?c đ?nh Protocol_Namemáy ch? ?o đ?i tư?ng, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 5. B?m vào các Truy c?p tab, và sau đó nh?p vàoGi?y ch?ng nh?n.
 6. Nh?n vào đây đ? ch?n các Yêu c?u an toàn kênhh?p ki?m.

  Ngoài ra, b?n có th? b?m vào đ? ch?n các Yêu c?u 128-bit m?t m? hoá h?p. Tuy nhiên, c? hai máy tính Exchange Server c?a b?n và b?t k? máy tính khách hàng k?t n?i ph?i h? tr? m? hóa 128-bit.
 7. Nh?p vào Ok, sau đó b?mOk đ? ch?p nh?n nh?ng thay đ?i và đ? đóng máy ch? ?o b?t đ?ng s?n.

Làm th? nào đ? xác nh?n r?ng ch?ng ch? c?a b?n đư?c cài đ?t đúng

Đ? xác nh?n r?ng máy ch? ?o c?a b?n là s? d?ng SSL m? hóa và ch?ng ch? đư?c cài đ?t đúng, c?u h?nh Outlook Express đ? k?t n?i b?ng cách s? d?ng m?t kênh nâng cao b?o m?t và sau đó s? d?ng m?ng lư?i giám sát đ? xác minh r?ng các gói giao th?c đư?c m?t m? hóa. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Trong Microsoft Outlook Express, nh?p vào Công cụ, sau đó b?m Tài kho?n.
 2. Nh?p vào m?t trong hai các Thư Tab (cho POP3, IMAP4 ho?c SMTP) ho?c các Tin t?c Tab (cho NNTP).
 3. B?m đúp vào tài kho?n Exchange Server cho là có liên quan giao th?c, và sau đó b?m các Nâng cao tab.
 4. Nh?n vào đây đ? ch?n các H? ph?c v? này đ?i h?i m?t an toàn k?t n?i (SSL) h?p ki?m.

  N?u b?n ch?n h?p này, POP3 c?ng thay đ?i s? t? 110 đ? 995, c?ng IMAP4 thay đ?i t? 143 đ? 993, NNTP c?ng thay đ?i t? 119 563, và SMTP c?ng v?n c?n ? c?ng 25.
 5. Nh?p vào Ok, sau đó b?m Đóng.
 6. Ch?y Giám sát m?ng n?m b?t, và sau đó k?t n?i t?i máy tính Exchange Server c?a b?n b?ng cách s? d?ng các tài kho?n mà b?n có ch? c?n thi?t l?p. Khi b?n ki?m tra các gói, h?y ch?c ch?n r?ng các gói d? li?u cho các nơi b?n đ? c?u h?nh b?o m?t ngh? đ?nh thư đư?c m?t m? hóa.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? d?ch v? ch?ng ch? máy ch?, xem các Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit và Microsoft Exchange 2000 Máy ch? tài nguyên Kit.

Các s?n ph?m c?a bên th? ba đư?c th?o lu?n trong bài vi?t này s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, liên quan đ?n hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 823024 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowto kbmt KB823024 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:823024

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com