Raksta ID: 822705 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? izkl?st?ts, k? nov?rst re?istra boj?jumu probl?mas.

Ja datoru nevar restart?t, iesp?jams, ir boj?ti re?istra stropi. K??du zi?ojumi var b?t da??di. Tajos var b?t ??ds teksts:
Windows could not start because the following file is missing or corrupt:\WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM.ced (Windows nevar start?t, jo tr?kst vai ir boj?ts ??ds fails: \WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM.ced)
Windows could not start because the following file is missing or corrupt:\WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM (Windows nevar start?t, jo tr?kst vai ir boj?ts ??ds fails: \WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM)
Windows could not start because the following file is missing or corrupt:\WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SOFTWARE (Windows nevar start?t, jo tr?kst vai ir boj?ts ??ds fails: \WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SOFTWARE)
System hive error (Sist?mas stropa k??da)
Stop 0xc0000218 (0xe11a30e8, 0x00000000, 0x000000000, 0x00000000) UNKNOWN_HARD_ERROR (Stop 0xc0000218 (0xe11a30e8, 0x00000000, 0x000000000, 0x00000000), nezin?ma aparat?ras k??da)
Stop: 0xc0000218 {Registry File Failure} The registry cannot load the hive (file): \SystemRoot\System32\Config\CorruptHive or its log or alternate. It is corrupt, absent, or not writable. (Stop: 0xc0000218 {Re?istra faila k??da} Re?istrs nevar iel?d?t stropu (failu): \SystemRoot\System32\Config\CorruptHive (Boj?tais strops) vai t? ?urn?lu, vai alternat?vu. Tas ir boj?ts, t? nav vai ar? tas nav rakst?ms.

PAPILDINDORM?CIJA

Re?istra stropa boj?jumiem var b?t vair?ki iemesli. Parasti boj?jums rodas datora beidz??anas laik?, un t? iemeslam nevar izsekot, jo beidz??anas laik? dators izl?d? procesus un draiverus. Da?reiz ir gr?ti noteikt re?istra boj?juma iemeslu. T?l?kaj?s ?? raksta sada??s aprakst?ti tr?s iesp?jamie probl?mas iemesli un nor?d?tas darb?bas ??s probl?mas nov?r?anai.

Str?vas padeves p?rtraukums

Str?vas padeves p?rtraukums vai cita veida neparedz?tas beidz??anas gad?jums var izrais?t re?istra stropa boj?jumu. Lai noteiktu, vai tas ir ??s probl?mas iemesls, apskatiet notikuma ID 6008 ievadnes. Notikuma ID 6008 ievadnes nor?da, ka ir notikusi neparedz?ta beidz??ana. ?aj? gad?jum?, iesp?jams, k?ds process modific?ja re?istra stropa da?u un str?vas padeve datoram tika p?rtraukta pirms ?o izmai?u pabeig?anas. Tas ir izrais?jis re?istra stropa nekonsekvenci. Restart??anas laik?, kad oper?t?jsist?ma m??ina iel?d?t re?istra stropu, ?aj? re?istra strop? t?, iesp?jams, atrod datus, ko nevar interpret?t, un var tikt par?d?ts ?? raksta sada?? ?Kopsavilkums? nor?d?tais k??das zi?ojums.

Failu boj?jums un boj?ta aparat?ra

Var b?t boj?ti ar? citi faili. J?nosaka, vai ir boj?ti tikai re?istra stropi vai ar? citi (sist?mas un datu) faili . Ja boj?ti ir ne tikai re?istra stropi, boj?jumus var?ja izrais?t boj?ta aparat?ra. ?aj? aparat?r? var b?t k?da sast?vda?a, kas ir saist?ta ar rakst??anu disk?, piem?ram:
 • br?vpiek?uves atmi?a (RAM),
 • ke?atmi?a,
 • procesors,
 • diska vad?mier?ce.
Ja ??iet, ka ir boj?ta aparat?ra, t?s ra?ot?jam r?p?gi j?p?rbauda visu datora komponentu st?voklis.

Re?istrs ir ierakst?ts datora beidz??anas laik?

Ja viens vai divi re?istra stropi tiek saboj?ti bez redzama iemesla, ?? probl?ma, iesp?jams, rodas datora beidz??anas laik?, un par to nav zin?ms l?dz br?dim, kad n?kamaj? datora restart??anas reiz? m??in?t iel?d?t re?istra stropu. P?c ??da scen?rija re?istra strops tiek ierakst?ts disk? datora beidz??anas laik? un ?is process, iesp?jams, aptur datoru vai k?du t? komponentu, pirms tiek pabeigta ?? ierakst??ana.

Probl?mas nov?r?ana

Lai nov?rstu ?o probl?mu, r?kojieties ??di:
 1. Izveidojiet re?istra dubl?jumu.

  Viens no r?kiem, ko var izmantot, lai dubl?tu re?istra stropus, ir atkop?anas konsole. Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? izveidot re?istra dubl?jumu un k? redi??t un atjaunot re?istru, noklik??iniet uz ?o rakstu numuriem un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstus:
  322756 K? sist?m? Windows XP un Windows Server 2003 izveidot re?istra dubl?jumu un k? redi??t un atjaunot re?istru (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
  322755 K? izveidot re?istra dubl?jumkopiju, k? to redi??t un atjaunot sist?m? Windows 2000
  323170 K? sist?m? Windows NT 4,0 izveidot re?istra dubl?jumu un k? redi??t un atjaunot re?istru (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
 2. P?rbaudiet aparat?ru, disku, programmaparat?ras draiverus un BIOS. Lai to izdar?tu, r?kojieties ??di. ?o darb?bu izpildei, iesp?jams, ir nepiecie?ams datora zaudlaiks.
  1. Nodro?iniet, lai centr?lais procesors nedarbotos ?tr?k par tam paredz?to ?trumu.
  2. P?rbaudiet, vai sist?mas gad?jumu ?urn?l? nav notikuma ID 9, ID 11 vai ID 15 (vai jebk?da ?o notikumu kombin?cija). ?ie notikumi var nor?d?t par aparat?ras probl?m?m, kas j?nov?r?.
  3. Diskam, kur? atrodas re?istra stropu faili, izpildiet komandrindas komandu chkdsk ar sl?dzi /r. Izmantojot ?o komandu, var p?rbaud?t, vai ?? probl?ma nav saist?ta ar diska apgabalu, kur? atrodas re?istra stropu faili.
  4. Disku vad?mier?c?m lietojiet jaun?k?s programmaparat?ras p?rskat?t?s versijas un izmantojiet atbilsto??s draiveru versijas. Nodro?iniet, lai ?ie draiveri b?tu draiveri ar parakstiem un lai b?tu instal?tas attiec?gas programmaparat?ras p?rskat?t?s versijas.
  5. Nodro?iniet, lai dator? tiktu izmantoti jaun?kie ievadizvades pamatsist?mas (BIOS) atjaunin?jumi.
 3. P?c 2. darb?bas pabeig?anas datora darb?b?, iesp?jams, neb?s nov?rojamas nek?das izmai?as. Lai nov?rstu boj?jumu ra?anos, m??iniet aizv?rt visus darbojo?os procesus pirms datora beidz??anas. Iesp?jams, var?sit ierobe?ot ?o procesu apjomu l?dz atsevi??am ar probl?mu saist?tajam procesam. Ar? p?c ?? procesa identific??anas, iesp?jams, nevar?sit nov?rst komponenta izl?d??anu pirms re?istra stropa ierakst??anas. Tom?r, ja aptur?sit ?o procesu pirms datora beidz??anas, iesp?jams, var?sit nov?rst re?istra stropa boj?jumu.
 4. Ja p?c 3. darb?bas pabeig?anas datora darb?b? nav nov?rojamas nek?das izmai?as, sal?dziniet re?istra stropus. Tveriet neboj?tu re?istra stropu un boj?to re?istra stropu un p?c tam tos abus sal?dziniet, izmantojot sal?dzin??anas r?kus, piem?ram, Windiff.exe. Papildinform?ciju par ?o t?mu skatiet ?aj? Microsoft zin??anu b?zes rakst?:
  171780 K? izmantot WinDiff, lai sal?dzin?tu re?istra failus (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
 5. Nosakiet, kura stropa sada?a pieaug. Ja ??iet, ka probl?ma re?istra strop? ir saist?ta ar p?rm?r?gu pieaugumu, iesp?jams, varat noteikt, kura sada?a pieaug, un izsekot procesam, kas veic ierakst??anu strop?.

Rekviz?ti

Raksta ID: 822705 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2007. gada 19. janv?ris - P?rskat??ana: 2.2
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT 4.0
Atsl?gv?rdi: 
kbinfo kbtshoot KB822705

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com