Raksta ID: 822603 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Kopsavilkums

Korpor?cija Microsoft ir izlaidusi Windows XP 1. servisa pakotn? (SP1) iek?auto USB draiveru atjaunin?jumu, kas nov?r? ??das probl?mas:

Ener?ijas p?rvald?ba

 • P?c datora aiztur??anas vai hibern??anas, ja ??s darb?bas izpildes laik? tiek nep?rtraukti p?rvietota USB pele, to, iesp?jams, vairs nevar izmantot (vai ar? datoru nevar aktiviz?t, izmantojot USB peli). Ja rodas ?? probl?ma, datoru joproj?m var aktiviz?t ar str?vas pogas pal?dz?bu, nezaud?jot nek?du funkcionalit?ti. Vislab?k USB peli nep?rvietot, l?dz dators pabeidz aiztur??anas vai hibern??anas oper?ciju, pat tad, ja tiek lietots ?is atjaunin?jums.
 • T? viet?, lai p?c hibern?cijas ats?ktu darbu, dators tiek autom?tiski restart?ts vai rodas nopietna k??da (STOP 0x000000A fail? Usbport.sys).
 • USB 2.0 kontrolleris nep?rsl?dzas selekt?v?s aiztures re??m?. T?p?c procesors nevar p?rsl?gties ener?ijas st?vokl? C3 (pulkstenis aptur?ts), kad atvienojat k?du ier?ci no USB 2.0 centrmezgla, kas ir pievienots USB EHCI kontrollerim.

  Piez?me. Izmantojot selekt?v?s aiztures l?dzekli, USB ier??u draiveri var selekt?vi beidz?t savas ier?ces, ja nosaka, ka t?s ir d?kst?v?. Kad ?? ier?ce atkal tiek izmantota (piem?ram, p?rvietojot USB peli), draiveris ?o ier?ci atkal iesl?dz. Tas ir ?pa?i svar?gi mobilo datoru ener?ijas p?rvald?b?.
 • P?c darba ats?k?anas no ener?ijas st?vok?a S1 vai S3 j?su USB ier?ce nedarbojas. Ja ??di notiek, dators p?c restart??anas var p?rst?t rea??t (uzkaras).

Standarts Plug and Play

 • Iesp?jama autom?tiska datora restart??ana vai nopietnas k??das ra?an?s (STOP 0x0000007E fail? Usbhub.sys), ja izmantojat aparat?ras dro?as no?em?anas util?tu un uzreiz p?c tam no?emat datoram tie?i pievienotu USB kr?tuves ier?ci.

  Piez?me. ??da probl?ma rodas tikai laiku pa laikam.

?trdarb?bas izohron?s ier?ces

 • J?su ?trdarb?bas USB izohron? ier?ce izmanto vair?k nek? 80 procentus procesora (CPU) jaudas.
 • Ja straum?jat video, izmantojot ?trdarb?bas USB 2.0 izohrono kameru, citas USB ier?ces, iesp?jams, p?rst?j darboties vai darbojas slikti. Piem?ram, USB ska?ru?i var p?rtraukt straum?t audio vai tam pa?am centrmezglam pievienot?s peles darb?ba var k??t saraust?ta. Ja kameras straum??ana tiek aptur?ta, ska?ru?i, iesp?jams, ats?k straum??anu. Pret?j? gad?jum? p?c kameras straum??anas aptur??anas, iesp?jams, ir j?veic audio restart??ana. ??da darb?ba notiek tikai tad, ja visas ??s ier?ces ir pievienotas vienam USB 2.0 centrmezglam.
 • Var nedarboties ieb?v?tais ?trdarb?bas USB 2.0 izohron?s kameras mikrofons. Lai sa?emtu papildinform?ciju par ??du darb?bu, sazinieties ar aparat?ras ra?ot?ju.

Papildindorm?cija

Servisa pakotnes inform?cija

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, ieg?stiet jaun?ko sist?mas Windows XP servisa pakotni. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
322389 K? ieg?t jaun?ko sist?mas Windows XP servisa pakotni

Inform?cija par lejupiel?di

?o failu var lejupiel?d?t Microsoft lejupiel?des centr?:
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet pakotni 822603 t?l?t.
Lai sa?emtu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus no tie?saistes pakalpojumiem (EN)
Microsoft p?rbaud?ja, vai ?aj? fail? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmanto visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, kas ir pieejama faila izlik?anas datum?. Fails ir saglab?ts dro?os serveros, kas ne?auj taj? veikt nek?das nesankcion?tas izmai?as.

Inform?cija par instal??anu

. Lai instal?tu atjaunin?jumu, jums ir j?piesak?s k? administratoram un j?izmanto atbilsto?ie iestat??anas sl?d?i.

Lai p?rbaud?tu, vai dator? ?is atjaunin?jums ir instal?ts, sal?dziniet dator? atjaunin?to failu versijas ar failiem, kas uzskait?ti ?? raksta sada?? Inform?cija par failu, vai p?rliecinieties, vai ?aj? re?istra atsl?g? ir v?rt?bas Installed DWORD datu v?rt?ba 1:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Hotfix\KB822603

Priek?nosac?jumi.

Lai instal?tu ?o atjaunin?jumu, jums ir j?piesak?s k? administratoram un j?izmanto sist?ma Windows XP SP1. Windows XP Tablet PC Edition un Windows XP Media Center Edition jau ietver SP1.

Restart??anas nepiecie?am?ba

Lai pabeigtu ?? atjaunin?juma instal??anu, dators ir j?restart?.

Iepriek??j? atjaunin?juma statuss

. ?is atjaunin?jums neaizst?j citus atjaunin?jumus.

Iestat??anas sl?d?i

. ?aj? atjaunin?jum? tiek atbalst?ti t?l?k nor?d?tie iestat??anas sl?d?i.
 • /? ? par?d?t instal??anas sl?d?u sarakstu.
 • /u ? izmantot neuzraudz?to re??mu.
 • /f ? datoru beidz?jot, veikt citu programmu piespiedu aizv?r?anu.
 • /n ? neveidot no?emamo failu dubl?jumus.
 • /o ? bez br?din??anas p?rrakst?t OEM failus.
 • /z ? nerestart?t, kad instal??ana ir pabeigta.
 • /q ? izmantot kluso re??mu (bez lietot?ja l?dzdal?bas).
 • /l ? uzskait?t instal?tos labojumfailus.
 • /x ? izv?rst failus, nepalai?ot uzst?d??anu.
Piem?ram, lai x86 atjaunin?jumu instal?tu bez lietot?ja l?dzdal?bas, izmantojiet ??du komandu:
windowsxp-kb822603-x86-enu.exe/u/q
Lai instal?tu x86 atjaunin?jumu, neliekot datoram veikt restart??anu, izmantojiet komandu:
windowsxp-kb822603-x86-enu.exe/z
Piez?me. ?os sl?d?us var apvienot vien? komand?.

Inform?cija par failu

?? labojuma versijai ang?u valod? ir ??di (vai jaun?ki) faila atrib?ti, kas nor?d?ti ?aj? tabul?. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti p?c univers?l? koordin?t? laika (coordinated universal time ? UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek konvert?ta atbilsto?i viet?jam laikam. Lai uzzin?tu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet vad?bas pane?a r?ka Datums un laiks z?mni Laika josla. Map? %Windir%\System32 ir instal?ti t?l?k nor?d?tie faili.

Windows XP SP1

Datums     Laiks  Versija    Lielums   Faila nosaukums  Platforma ----------------------------------------------------------------- 03.07.2003. 17:53 5.1.2600.1243  28,160 Usbccgp.sys 03.07.2003. 17:50 5.1.2600.1243  25,216 Usbehci.sys 03.07.2003. 17:52 5.1.2600.1243  53,120 Usbhub.sys 03.07.2003. 17:51 5.1.2600.1243  16,000 Usbohci.sys 03.07.2003. 17:49 5.1.2600.1243 138,752 Usbport.sys 03.07.2003. 17:51 5.1.2600.1243  19,328 Usbuhci.sys 03.07.2003. 17:53 5.1.2600.1243 119,552 Usbccgp.sys IA64 03.07.2003. 17:50 5.1.2600.1243  86,528 Usbehci.sys IA64 03.07.2003. 17:53 5.1.2600.1243 206,976 Usbhub.sys  IA64 03.07.2003. 17:51 5.1.2600.1243  53,888 Usbohci.sys IA64 03.07.2003. 17:49 5.1.2600.1243 488,960 Usbport.sys IA64 03.07.2003. 17:51 5.1.2600.1243  68,992 Usbuhci.sys IA64 
Piez?me. Failu atkar?bu d??, k? ar? iestat??anas vai no?em?anas pras?bu d?? ?ajos atjaunin?jumos, iesp?jams, ir ar? citi faili.

Inform?cija par no?em?anu

. Lai no?emtu ?o atjaunin?jumu, izmantojiet vad?bas pane?a programmu pievieno?anas un no?em?anas r?ku. Noklik??iniet uz Windows XP Hotfix (SP2) Q822603 un p?c tam uz No?emt.

Sist?mu administratori ?? atjaunin?juma no?em?anai var izmantot util?tu Spuninst.exe. Programmas fails Spuninst.exe atrodas map? %Windir%\$NTUninstallKB822603$\Spuninst. Util?ta atbalsta ??dus uzst?d??anas sl?d?us:
 • /? ? par?d?t instal??anas sl?d?u sarakstu.
 • /u ? izmantot neuzraudz?to re??mu.
 • /f ? datoru beidz?jot, veikt citu programmu piespiedu aizv?r?anu.
 • /z ? nerestart?t, kad instal??ana ir pabeigta.
 • /q ? izmantot kluso re??mu (bez lietot?ja l?dzdal?bas).

V?l neieviestie l?dzek?i

 • Periodiska izohron? p?rs?t??ana
  • Microsoft audio ievadei atbalsta tikai periodisko izohrono audio. Korpor?cija Microsoft to ir test?jusi tikai ar sist?m? Windows XP iek?auto audio draiveri.
  • Periodisk?s izohron?s p?rs?t??anas atbalsts ir ierobe?ots ? tas darbojas tikai ier?c?m ar 8 vai maz?k kadru periodu.
  • Microsoft audio draiveris atbalsta tikai liela ?truma periodisk?s izohron?s ier?ces ar 8 kadru periodu.
 • USB selekt?v? aizture
  • J?su dators nevar p?riet ener?ijas st?vokl? C3, ja tam ir pievienota viena vai vair?kas USB ier?ces vai iel?d?ti draiveri, kas neatbalsta selekt?vo aizturi. Lai dators var?tu p?riet ener?ijas st?vokl? C3, vis?m sist?mas ier?c?m ir nepiecie?ams selekt?v?s aiztures atbalsts.
 • Joslas platuma izmanto?ana
  • USB resursdatora kontrolleru ier??u p?rvaldnieka rekviz?tu lap? ir z?mne Papildu, kur? redzams USB ier??u izmantotais kopnes joslas platums. USB joslas platuma lietojums, kas tiek r?d?ts USB 2.0 uzlabotajam resursdatora kontrollerim, nav pareizs. Turpm?k? Windows oper?t?jsist?mas versij? tiks pareizi apr??in?ts ?trdarb?bas USB ier??u joslas platuma lietojums.
  • Viena/vair?ku TT centrmezglu joslas platuma apr??ini tiks preciz?ti turpm?k? Windows oper?t?jsist?mas laidien?.

Zin?m?s probl?mas

Lai ieg?tu papildinform?ciju par zin?maj?m probl?m?m, kas var rasties, instal?jot ?o atjaunin?jumu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
826959 Ja, izmantojot USB ier?ci, m??in?t ats?kt datora darb?bu no gaidst?ves vai hibern?cijas re??ma, dators p?rst?j rea??t (uzkaras) (EN)
Piez?me. Galven? USB selekt?v?s aiztures priek?roc?ba ir t?s darb?ba k? programmat?ras risin?jums pa?reiz?jiem USB kontrolleriem, kas centr?lajam procesoram ne?auj p?riet ener?ijas st?vokl? C3, ja k?da USB ier?ce ir st?vokl? D0.
 • Windows XP USB lietot?ja interfeiss neatbalsta vair?k par 10 resursdatora kontrolleriem.
 • Iesp?jams, nevar?sit aktiviz?t datoru, izmantojot USB ier?ci, ja, veicot aizturi, tika kustin?ta USB ier?ce. Tas parasti notiek, ja pele ir pievienota ?r?jam USB centrmezglam. Ja t? notiek, datoru joproj?m var aktiviz?t ar str?vas pogas pal?dz?bu, p?c ats?k?anas nezaud?jot nek?du funkcionalit?ti.
 • Iesp?jams, nevar?sit aktiviz?t datoru, izmantojot USB ier?ci, ja ier?ces izmanto?anas br?d? tiek aktiviz?ts sist?mas ener?ijas p?rvald?bas st?voklis (S1, S3 vai S4).

  Ja USB ier?ce ?aj? br?d? ?ener? ats?k?anas sign?lu, resursdatora kontrolleris, USB ier?ce vai abi var non?kt st?vokl?, kur tos vairs nevar noteikt un izrais?t datora aktiviz??anu. Lai nov?rstu ??du darb?bu, ir j?atjaunina datora BIOS vai cits komponents, kas dator? atbalsta GPE aktiviz??anas funkcionalit?ti.
 • Pa?laik atk??do?ana, izmantojot USB 2.0 portu, netiek atbalst?ta.
 • USB 2.0 mantot? BIOS pa?laik netiek atbalst?ta.
 • Netiek atbalst?ti l?dzek?i, kas univers?l?s seri?l?s kopnes uzlaboto resursdatora kontrolleru interfeisu specifik?cijai (EHCI) pievienoti p?c versijas 0.96. Lai ieg?tu papildinform?ciju par EHCI, apmekl?jiet ?o Intel vietni:
  http://www.intel.com/technology/usb/ehcispec.htm
 • Interfeisa asoci?cijas deskriptori netiek atbalst?ti. Lai ieg?tu papildinform?ciju par interfeisa asoci?cijas deskriptoriem, apmekl?jiet ?o USB Implementers Forum Inc. vietni:
  http://www.usb.org/developers/docs/
 • Joslas platuma zi?o?anas lietot?ja interfeiss netiek atbalst?ts liela ?truma resursdatora kontrolleriem. Joslas platuma lietot?ja interfeiss (ier??u p?rvaldnieka resursdatora kontrollera z?mn? Papildu) sist?m? Windows XP var r?d?t nepareizu joslas platuma lietojumu. Turpm?k? oper?t?jsist?mas laidien? Microsoft var pievienot vied?kus algoritmus joslas platuma lietojuma apr??in??anai aiz EHCI kontrollera vai viena/vair?ku TT (transakciju translatora) USB 2.0 centrmezgliem (vai abiem).
 • Ja dators tiek aktiviz?ts no gaidst?ves re??ma, nevar atpaz?t tastat?ru Microsoft USB Natural Keyboard Elite. Da?k?rt ??di notiek ar IBM ThinkPad T23.
Microsoft nodro?ina tre?o personu kontaktinform?ciju, lai pal?dz?tu lietot?jam atrast tehnisko atbalstu. ?? kontaktinform?cija var tikt main?ta bez br?din?juma. Microsoft negarant? ??s tre?o personu kontaktinform?cijas precizit?ti.
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 822603 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2014. gada 31. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
Atsl?gv?rdi: 
atdownload kbqfe kbdriver kbenv KB822603

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com