Raksta ID: 822521 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

K?da izpildlaika k??da ir j?nov?r??

?Izpildes k??das? zi?ojumu risin?jumi p?rl?kprogramm? Internet Explorer ir da??di atkar?b? no sa?emt? izpildlaika k??das tipa.

Noklik??iniet uz k??das, kas ir visl?dz?g?k? sa?emtajai

Lai atrastu pareizo risin?jumu, noklik??iniet uz pareiz? k??das zi?ojuma:

Nov?rst k??das zi?ojumu ?Izpildlaika k??da...Vai atk??dot??

T? k? ?is k??das zi?ojuma tips neattiecas uz jums, varat nov?rst t? r?d??anu. Lai tas notiktu autom?tiski, noklik??iniet uz saites Nov?rst ?o probl?mu. Dialoglodzi?? Faila lejupiel?de noklik??iniet uz Palaist un izpildiet darb?bas vedn? Atsp?jot Microsoft Internet Explorer skriptu atk??do?anu.

Nov?rst ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50043


Piez?me. ?is vednis, iesp?jams, ir pieejams tikai ang?u valod?, ta?u autom?tisk? probl?mu nov?r?ana darbojas ar? cit?s Windows valodu versij?s.

Piez?me. Ja nestr?d?jat pie datora, kuram ir probl?ma, autom?tisko labojumu var saglab?t zibatmi?as disk? vai ierakst?t kompaktdisk?. P?c tam to var palaist dator?, kuram ir probl?ma.

P?rejiet uz sada?u ?Vai probl?ma ir atrisin?ta??.

?aut man veikt labojumu zi?ojumam ?Izpildlaika k??da...Vai atk??dot??

T? k? ?is k??das zi?ojuma tips neattiecas uz jums, varat nov?rst t? r?d??anu. Lai to paveiktu, izpildiet t?l?k min?t?s p?rl?kprogrammas Internet Explorer darb?bas.
 1. Nospiediet pogu R?ki un p?c tam noklik??iniet uz Interneta opcijas. T?pat varat nospiest tausti?u kombin?ciju ALT+T un p?c tam tausti?u O.
 2. Dialoglodzi?? Interneta opcijas noklik??iniet uz cilnes Papildu.
 3. Noklik??iniet, lai atz?m?tu izv?les r?ti?as Atsp?jot skriptu atk??do?anu (Internet Explorer) un Atsp?jot skriptu atk??do?anu (cits), un p?c tam noklik??iniet, lai iz?emtu atz?mi no izv?les r?ti?as Par?d?t pazi?ojumu par katru skripta k??du.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Atsp?jot skriptu k??du izv?les r?ti?as


 4. Lai aizv?rtu dialoglodzi?u Interneta opcijas, noklik??iniet uz Labi.
P?rejiet uz sada?u ?Vai probl?ma ir atrisin?ta??.

Vai probl?ma ir atrisin?ta?

Lai redz?tu, vai probl?ma ir atrisin?ta, atveriet vai atjaunojiet vietni, kura izrais?ja k??du.
 • Ja vietne tiek r?d?ta un darbojas pareizi un ja izpildlaika k??das zi?ojums nav redzams atk?rtoti, k??da ir nov?rsta. ?emiet v?r?, ka p?rl?kprogrammas Internet Explorer statusa josl? var b?t redzams pazi?ojums par t?mek?a lapas k??du. T?mek?a lapas k??du var ignor?t. Ja ?im datoram ir vair?ki lietot?ji, var b?t nepiecie?ams pieteikties ar citu lietot?jv?rdu un atk?rtot ??s darb?bas.
 • Ja vietne joproj?m netiek r?d?ta vai nedarbojas pareizi, probl?ma var b?t saist?ta ar pa?u vietni. Lai to p?rbaud?tu, ir j?b?t piek?uvei citam datoram vai ?im datoram ir j?uzst?da vair?ki lietot?ji. Ja ir iesp?jams piek??t citam datoram, m??iniet ?o lapu atv?rt taj?. Ja dators ir iestat?ts vair?kiem lietot?jiem, piesakieties ar citu lietot?jv?rdu un m??iniet v?lreiz atv?rt lapu.
  • Ja, atverot vietni cit? dator? vai taj? pa?? piesakoties ar citu lietot?jv?rdu, vietne tiek atv?rta un darbojas pareizi, tad probl?ma datoram vai pieteik?anas procesam var b?t saist?ta ar p?rl?kprogrammas Internet Explorer konfigur?ciju. Lai to nov?rstu, p?rejiet uz sada?u ?L?dz?gas probl?mas un risin?jumi?.
  • Ja vietne joproj?m netiek r?d?ta vai nedarbojas pareizi, visdr?z?k probl?ma ir saist?ta ar pa?u vietni. Iesp?jams, nepiecie?ams sazin?ties ar t?mek?a lapas ?pa?nieku un l?gt nov?rst probl?mu.

L?dz?gas probl?mas un risin?jumi

Ja saskaraties ar k?du no t?l?k min?taj?m probl?m?m, pam??iniet p?rl?kprogrammas Internet Explorer atiestat??anu vai p?rl?kprogrammas Internet Explorer vad?to pal?dz?bu.
 • Vietnes netiek r?d?tas vai nedarbojas pareizi.
 • Nevar atv?rt p?rl?kprogrammu Internet Explorer.
 • Tiek sa?emts k??das zi?ojums, kas izskat?s ??di:

  Microsoft Visual C++ izpildlaika bibliot?ka
  Izpildlaika k??da!
  Programma: C:\Program files\Internet Explorer\Iexplore.exe
  Anorm?la programmas apture
Ja p?c p?rl?kprogrammas Internet Explorer vad?t?s pal?dz?bas izmanto?anas vietnes joproj?m netiek r?d?tas vai nedarbojas pareizi, sazinieties ar p?rl?kprogrammas Internet Explorer atbalsta centru

Ja skriptu k??das tiek r?d?tas vair?k?s vietn?s, skatiet zin??anu b?zes rakstu 308260 , kur atrodama papildinform?cija par probl?mu nov?r?anu.

Papildinform?cija

?aj? rakst? ir nor?d?ts risin?jums tikai tam k??das zi?ojumam, kas izskat?s ??di:
K??da
Rad?s izpildlaika k??da.
Vai atk??dot?
Rinda: rindas numurs
K??da: skripta k??das raksturs

Rekviz?ti

Raksta ID: 822521 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2010. gada 30. apr?lis - P?rskat??ana: 10.2
ATTIECAS UZ:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Windows Internet Explorer 7
 • Windows Internet Explorer 8
Atsl?gv?rdi: 
kbmsifixme kbfixme kbexpertisebeginner kbtshoot kbgraphxlink kbscreenshot kberrmsg kbprb KB822521

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com