Khi bạn cố gắng kích hoạt các chương trình Office qua Internet, bạn nhận được một thông báo lỗi

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 822519 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

B?n h?y ch?y thu?t s? kích ho?t cho 2007 Microsoft Office d?y ph?ng ho?c cho Microsoft Office 2003. Sau đó, b?n nh?p vào Tôi mu?n kích ho?t ph?n m?m qua Internet. Khi b?n làm đi?u này, b?n có th? nh?n đư?c m?t c?a các thông báo l?i sau đây.

Thông báo lỗi 1

Thu?t s? kích ho?t là không th? t?m th?y m?t k?t n?i Internet. H?y đ?m b?o r?ng k?t n?i c?a b?n đang làm vi?c đúng và sau đó th? l?i kích ho?t trong vài phút.
Đ? xác đ?nh s? duy nh?t k?t h?p v?i thông đi?p mà b?n nh?n đư?c, b?m CTRL + SHIFT + I. S? sau đây s? xu?t hi?n ? góc dư?i bên ph?i c?a thư này:
701099

Thông báo l?i 2

Xu?t hi?n m?t l?i giao ti?p. C?a b?n yêu c?u không th? đư?c x? l? lúc này. Xin vui l?ng th? l?i trong m?t s? ít phút.
Đ? xác đ?nh s? duy nh?t k?t h?p v?i thông đi?p mà b?n nh?n đư?c, b?m CTRL + SHIFT + I. S? sau đây s? xu?t hi?n ? góc dư?i bên ph?i c?a thư này:
701098
B?n nh?n đư?c các l?i tin nh?n m?c dù b?n có làm vi?c k?t n?i Internet.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u b?n c?u h?nh Internet c?a b?n k?t n?i s? d?ng m?t máy ch? proxy yêu c?u xác th?c. Khi các Thu?t s? kích ho?t không th? k?t n?i thông qua các máy ch? proxy đ? m?t n?i b? H? ph?c v? Microsoft đ? chuy?n các ID c?a b?n cài đ?t Microsoft, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i.

Ngoài ra, v?n đ? này có th? x?y ra n?u tư?ng l?a c?a b?n ph?n m?m là ch?n c? g?ng k?t n?i v?i máy ch? thông qua Internet c?a b?n k?t n?i. Khi thu?t s? kích ho?t không th? k?t n?i t?i m?t Microsoft n?i b? máy ch? đ? chuy?n các ID c?a b?n cài đ?t Microsoft, b?n nh?n đư?c m?t l?i .

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

Phương pháp 1

Nh?p vào Tôi mu?n kích ho?t ph?n m?m b?i đi?n tho?i khi Microsoft Office Activation thu?t s? b?t đ?u, và sau đó theo các ch? d?n trên màn h?nh đ? kích ho?t ph?n m?m c?a b?n qua đi?n tho?i.

Phương pháp 2

C?u h?nh ph?n m?m tư?ng l?a đ? cho thu?t s? kích ho?t k?t n?i t?i h? ph?c v? Microsoft. Đ? làm đi?u này, s? d?ng m?t trong các tùy ch?n sau: Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? đăng k? c?a b?n s?n ph?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
295539Làm th? nào và khi nào đ? liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft
Đ? bi?t thêm thông tin v? s?n ph?m kích ho?t, b?m s? bài vi?t sau đây đ? Xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
302806Mô t? v? kích ho?t s?n ph?m Microsoft

Phương pháp 3

Kh?i đ?ng l?i máy tính trong Windows Ch? đ? an toàn v?i Kết nối mạng, và sau đó c? g?ng đ? kích ho?t ph?n m?m. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. In nh?ng hư?ng d?n này. Các hư?ng d?n s? không có s?n sau khi b?n t?t máy tính c?a b?n trong bư?c 2.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Đóng Xu?ng.
 3. Trong các T?t Windows h?p tho?i, ch?n Kh?i đ?ng l?i trong các Nh?ng g? b?n mu?n cho máy tính làm danh sách th? xu?ng, và sau đó nh?p vào Ok.
 4. Khi kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, nh?n F8 trư?c khi Windows s? m? ra.

  Chú ý Trên m?t máy tính đư?c c?u h?nh đ? b?t đ?u ho?t đ?ng nhi?u h? th?ng, b?n có th? nh?n F8 khi tr?nh đơn kh?i đ?ng xu?t hi?n.
 5. S? d?ng các phím m?i tên đ? làm n?i b?t Ch? đ? an toàn v?i Kết nối mạng, sau đó nh?n ENTER.

  Chú ý N?u b?n có m?t h? th?ng kh?i đ?ng kép ho?c đa kh?i đ?ng, ch?n các cài đ?t mà b?n đ? truy c?p b?ng cách s? d?ng các phím m?i tên, và sau đó b?m phím NH?P.

Thu?c tính

ID c?a bài: 822519 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
T? khóa: 
kbofficealertid kbactivation kberrmsg kbprb kbmt KB822519 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:822519

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com