Làm th? nào đ? hi?u các tính năng s?a ch?a trong Office 2003 và trong Office XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 822238 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t bư?c theo bư?c này mô t? cách th?c ho?t đ?ng c?a quá tr?nh s?a ch?a trong văn ph?ng.

Văn ph?ng l?i đ?y đ? các tính năng self-repairing đư?c cung c?p b?i Microsoft Windows Installer. N?u m?t ngu?n tài nguyên mà b?n ph?i có đ? b?t đ?u m?t chương tr?nh văn ph?ng là m?t tích, như m?t t?p tin ho?c đăng k? phím, b? cài đ?t Windows phát hi?n các ngu?n l?c thi?u và s?a ch?a chương tr?nh.

Các thành ph?n và tính năng

Quá tr?nh s?a ch?a Windows Installer g?m có hai cơ ch?: các thành ph?n và tính năng.
 • Thành phần Nh?ng kh?i nh? nh?t và cơ b?n nh?t; m?t b? sưu t?p các tác ph?m, khóa registry và các ngu?n l?c khác đư?c t?t c? các cài đ?t ho?c g? cài đ?t như m?t đơn v?. M?t trong nh?ng ngu?n l?c trong m?t thành ph?n có th? đư?c ch? đ?nh là keypath cho các thành ph?n. Thông thư?ng, m?t t?p tin đư?c ch?n như keypath, nhưng keypath c?ng có th? là m?t giá tr? s? đăng k?.

  Keypath đ?i di?n cho nh?ng đi?u sau đây:
  • Đư?ng d?n đ?n các thành ph?n đư?c ch?n. Khi m?t chương tr?nh yêu c?u m?t đư?ng d?n đ?n m?t thành ph?n, b? cài đ?t Windows tr? v? đư?ng d?n đ?n tài nguyên keypath.
  • Xác minh r?ng các thành ph?n đư?c cài đ?t đúng. N?u các ngu?n tài nguyên keypath là m?t tích, tr?nh cài đ?t Windows x? l? các thành ph?n toàn b? là b? h?ng.
 • Tính năng Nh?ng ph?n c? th? c?a m?t chương tr?nh mà b?n có th? ch?n đ? cài đ?t. Tính năng thông thư?ng đ?i di?n cho các tính năng ch?c năng c?a chương tr?nh. V? b?n ch?t, m?t tính năng là m?t phân nhóm c?a các thành ph?n. Khi b?n th?c hi?n m?t cài đ?t tùy ch?nh, các m?t hàng đư?c li?t kê trong các Nâng cao tu? bi?n h?p tho?i có các tính năng cho văn ph?ng và các chương tr?nh văn ph?ng khác nhau.

Năng đ?ng l?n ch?y s?a ch?a

Windows Installer cho phép m?t s?a ch?a năng đ?ng c?a m?t chương tr?nh ? nhi?u theo cùng m?t cách mà nó cho phép cài đ?t tính năng trên s? d?ng đ?u tiên. Khi m?t chương tr?nh đư?c kh?i đ?ng, tr?nh cài đ?t Windows đ? ki?m ch?ng r?ng m?i thành ph?n đư?c cài đ?t đúng.

Như đ? đ? c?p trong ph?n "Các thành ph?n và tính năng" c?a bài vi?t này, s? t?n t?i c?a keypath đư?c s? d?ng đ? xác đ?nh m?t thành ph?n là b? h?ng ho?c m?t tích. N?u các ngu?n tài nguyên keypath là m?t tích, tr?nh cài đ?t Windows t? đ?ng reinstalls thành ph?n ho?c các thành ph?n mà b? h?ng ho?c m?t tích.

N?u t?p tin m? ngu?n c?a b?n có th? truy c?p, b?n có th? th?y m?t Cài đ?t Windows h?p tho?i xu?t hi?n m?t th?i gian ng?n trong quá tr?nh s?a ch?a, và sau đó chương tr?nh k?t thúc b?t đ?u.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cài đ?t Windows, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
310598T?ng quan v? công ngh? Windows Installer

Chú ý N?u b?n đang ch?y Office XP ho?c m?t trong các chương tr?nh văn ph?ng 2002, b?n ph?i có Windows Desktop Update cài đ?t trên máy tính đ? tính năng đ?ng l?n ch?y s?a ch?a đ? làm vi?c như mong đ?i. N?u máy tính không ch?y Windows Desktop Update, ch? h?n ch? s?a ch?a x?y ra. Đ? s? d?ng t?t c? các kh? năng self-repairing đư?c bao g?m trong văn ph?ng, b?n ph?i có ít Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1 (SP1) ho?c Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2 (SP2) và Windows Desktop Update đư?c cài đ?t trên máy tính trư?c khi cài đ?t Office XP. Nh?ng yêu c?u này s? là m?t v?n đ? ch? trên máy tính đang ch?y Microsoft Windows NT 4.0. T?t c? các h? đi?u hành khác đư?c yêu c?u cho Office XP bao g?m Phiên b?n yêu c?u c?a Internet Explorer. B?n không th? cài đ?t Office 2003 ho?c các chương tr?nh Office 2003 cá nhân trên Microsoft Windows NT 4.0.

Theo yêu c?u phát hi?n và s?a ch?a

Đ? ch?y các tính năng phát hi?n và s?a ch?a các chương tr?nh văn ph?ng c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u m?t chương tr?nh văn ph?ng.
 2. Trên các Trợ giúp tr?nh đơn, nh?p vào Phát hiện và Sửa.
 3. Trong các Phát hiện và Sửa h?p tho?i h?p, làm b?t c? sau đây:
  • Nh?n vào đây đ? ch?n các Khôi ph?c l?i phím t?t riêng trong khi s?a ch?a h?p ki?m. Theo m?c đ?nh, h?p ki?m này đư?c ch?n. N?u b?n ch?n các Khôi ph?c l?i phím t?t riêng trong khi s?a ch?a tùy ch?n, phát hi?n và s?a ch?a s? gi? phím t?t văn ph?ng tùy ch?nh c?a b?n. N?u b?n không ch?n tùy ch?n này, phát hi?n và s?a ch?a s? lo?i b? phím t?t văn ph?ng tùy ch?nh c?a b?n.
  • Nh?n vào đây đ? ch?n các Lo?i b? thi?t đ?t tùy ch?nh c?a tôi và khôi ph?c thi?t đ?t m?c đ?nh h?p ki?m. N?u b?n ch?n các Lo?i b? thi?t đ?t tùy ch?nh c?a tôi và khôi ph?c thi?t đ?t m?c đ?nh tùy ch?n, phát hi?n và s?a ch?a s? thi?t l?p sau quay l?i nhà nư?c mà h? xu?t hi?n trong khi b?n l?n đ?u tiên cài đ?t văn ph?ng:
   • Vi?c l?a ch?n nhân v?t ph? tá.
   • H?u h?t các-g?n đây-dùng m?c trên menu T?p s? b? lo?i b?.
   • Kích c? c?a c?a s? chương tr?nh cho t?t c? các chương tr?nh.
   • Menu và thanh công c? v? trí và b?t k? tùy ch?nh.
   • M?c b?o m?t cho m?i chương tr?nh.
   • Xem các thi?t đ?t trong chương tr?nh, ch?ng h?n như xem l?ch trong Outlook.
   • B?n ph?i nh?p l?i tên ngư?i dùng và ch? cái đ?u c?a b?n khi b?n kh?i đ?ng l?i chương tr?nh văn ph?ng c?a b?n.
 4. Nh?p vào B?t đ?u.
 5. Nh?p vào B? qua N?u các Đóng các chương tr?nh Office hi?n th? h?p tho?i sau đây thông đi?p (nơi chương tr?nh là b?t k? văn ph?ng chương tr?nh hi?n đang ch?y):
  Đ? chính xác nh?n ho?c khôi ph?c thi?t đ?t c?a b?n, các chương tr?nh sau đây ph?i đư?c đóng:
  Microsoft chương tr?nh
 6. Sau khi quá tr?nh s?a ch?a hoàn t?t, nh?p vào Ok đ? thông báo sau đó ?n b?n là phiên b?n c?a văn ph?ng mà b?n đ? cài đ?t (ví d? Microsoft Office Professional Edition 2003):
  Microsoft Office ?n b?n Thi?t l?p hoàn t?t thành công.

Thu?c tính

ID c?a bài: 822238 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office InfoPath 2003
 • Microsoft Office OneNote 2003
 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Publisher 2002 Standard Edition
 • Microsoft Project 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visio 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visio 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
T? khóa: 
kbfunctions kbhowtomaster kbmt KB822238 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:822238

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com