H? th?ng c?a b?n ng?ng đáp ?ng, b?n tr?i nghi?m hi?u su?t máy ch? t?p tin ch?m, ho?c ch?m tr? x?y ra khi b?n làm vi?c v?i các t?p đư?c đ?t trên m?t máy ch? t?p tin

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 822219 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

B?n có th? g?p m?t ho?c nhi?u các tri?u ch?ng sau đây khi b?n làm vi?c v?i các t?p tin qua m?ng:
 • M?t máy ch? t?p tin Windows trên đư?c c?u h?nh như m?t t?p tin và in ch? đi?m d?ng đáp ?ng và t?p tin và ch?c năng máy ph?c v? in t?m d?ng.
 • B?n có kinh nghi?m m?t s? ch?m tr? lâu dài b?t ng? khi b?n m?, lưu, g?n g?i, xóa ho?c in các t?p tin đư?c đ?t trên m?t chia s? tài nguyên.
 • B?n có kinh nghi?m m?t t?m th?i gi?m hi?u su?t khi b?n s? d?ng m?t chương tr?nh qua m?ng. Hi?u su?t thông thư?ng th?c ch?m cho kho?ng 40-45 giây. Tuy nhiên, m?t s? s? ch?m tr? có th? kéo lên đ?n 5 phút.
 • B?n có kinh nghi?m m?t s? ch?m tr? khi b?n th?c hi?n sao t?p ho?c sao lưu ho?t đ?ng kinh doanh.
 • Windows Explorer d?ng đáp ?ng khi b?n k?t n?i v?i m?t tài nguyên đư?c chia s? ho?c b?n nh?n th?y m?t x màu đ? trên ? đ?a k?t n?i m?ng trong Windows Thám hi?m.
 • Khi b?n đăng nh?p vào h? ph?c v? t?p tin, sau khi b?n g? c?a b?n tên và m?t kh?u trong các Đăng nh?p vào Windows h?p tho?i, m?t tr?ng màn h?nh s? xu?t hi?n. Bàn làm vi?c không xu?t hi?n.
 • M?t chương tr?nh mà s? d?ng th? t?c t? xa (RPC) g?i đi?n tho?i ho?c s? d?ng tên là ?ng đ? k?t n?i v?i m?t máy ch? t?p tin ng?ng đáp ?ng.
 • H? ph?c v? t?m th?i ng?ng đáp ?ng và m?t ho?c nhi?u t? ch?c s? ki?n ID thông báo tương t? v?i nh?ng thông đi?p sau đây xu?t hi?n trong đăng nh?p h? th?ng vào các máy ch? file:

  ID s? ki?n: 2022
  Ngu?n: Srv
  Lo?i: l?i
  Mô t?:
  H? ph?c v? đ? không th? t?m th?y m?t mi?n phí k?t n?i <number>th?i gian trong giây <number>cu?i cùng. </number></number>

  ID s? ki?n: 2021
  Ngu?n: Srv
  Loại: L?i
  Mô t?:
  H? ph?c v? đ? không th? t?o kho?n m?c công vi?c <number>l?n trong cu?i <number>giây.</number> </number>

  S? ki?n ID: NĂM 2020
  Ngu?n: Srv
  Lo?i: l?i
  Mô t?:
  H? ph?c v? đ? không th? c?p phát t? h? bơi h? th?ng paged v? các h? bơi đ? có s?n ph?m nào.

  ID s? ki?n: 2019
  Ngu?n: Srv
  Loại: L?i
  Mô t?:
  Các máy ch? đ? không th? c?p phát t? h? th?ng nonpaged bơi v? các h? bơi đ? có s?n ph?m nào.

  S? ki?n ID: 2510
  Ngu?n: máy ch?
  Lo?i s? ki?n: l?i
  Mô t?:
  Các d?ch v? h? ph?c v? đ? không th? ánh x? m? l?i 1722.
  1722 = RPC_S_SERVER_UNAVAILABLE = RPC d?ch v? không s?n dùng.

  Ngoài ra, các s? ki?n sau đây s? xu?t hi?n trong đăng nh?p h? th?ng trên máy tính khách hàng:

  T? ch?c s? ki?n ID: 3013
  Lo?i s? ki?n: l?i
  S? ki?n ngu?n: MrxSmb / RDR
  Mô t?:
  Redirector đ? h?t yêu c?uComputerName.

 • B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như m?t trong nh?ng thông đi?p sau đây khi b?n c? g?ng k?t n?i v?i m?t ngu?n l?c đư?c chia s?:Thông báo lỗi 1
  L?i h? th?ng 53. Đư?ng d?n m?ng không t?m th?y.
  Thông báo l?i 2
  L?i h? th?ng 64. Tên m?ng đ? ch? r? không c?n có s?n.
 • B?n không liên t?c ng?t k?t n?i v?i tài nguyên m?ng, và b?n không th? k?t n?i t?i tài nguyên m?ng trên máy ch? t?p tin. Tuy nhiên, b?n có th? ping các máy ch?, và b?n có th? s? d?ng m?t phiên d?ch v? đ?u cu?i đ? k?t n?i đ? h? ph?c v?.
 • N?u nhi?u ngư?i dùng c? g?ng truy c?p tài li?u Microsoft Office trên máy ch?, các T?p tin b? khoá cho biên t?p h?p tho?i nào không ph?i luôn luôn xu?t hi?n khi ngư?i dùng th? hai m? ra t?p.
 • M?t d?u v?t m?ng ch? ra m?t 30 đ?n 40 l?n th? hai s? ch?m tr? gi?a m?t khách hàng d?ch v? SMB l?nh và m?t ph?n ?ng t? các máy ch? file.
 • Khi b?n c? g?ng đ? m? m?t t?p tin cơ s? d? li?u Access 2.0 (.mdb t?p tin) trong Microsoft truy c?p 97, Microsoft Access 2000, ho?c trong Microsoft Access 2002, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như dư?i đây:
  L?i đ?a ho?c m?ng.
 • Khi b?n c? g?ng m? m?t t?p tin Microsoft Word, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Word không th? đ?c t? t?p này file_name. Xin vui l?ng khôi ph?c k?t n?i m?ng ho?c thay th? đ?a và th? l?i.
Ngoài ra, các s? ki?n sau đây có th? đư?c đăng trong đăng nh?p h? th?ng trên máy tính khách hàng:

Lo?i: c?nh báo
Ngu?n: MrxSmb
ID s? ki?n: 50
Mô t?: {M?t Delayed-vi?t-Data} h? th?ng đ? c? g?ng đ? chuy?n t?p tin d? li?u t? b? đ?m đ? \Device\LanmanRedirector. Vi?t chi?n d?ch th?t b?i, và ch? có m?t s? d? li?u có th? đ? đư?c ghi vào t?p tin.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u m?t chương tr?nh không ph?i c?a Microsoft là cài đ?t trên máy tính c?a b?n s? d?ng m?t tr?nh đi?u khi?n l?c l?i th?i ch? đ? l?i. Các tr?nh đi?u khi?n ch? đ? l?i b? l?c có th? là l?i th?i n?u các đi?u ki?n sau là đúng:
 • M?t trong nh?ng chương tr?nh sau đ? đư?c cài đ?t trên máy tính:
  • Đ?i l? ARCserve sao lưu cho t?p m? ho?c ARCserve m? Đ?i l? t?p tin t? máy tính Associates International, Inc. đư?c cài đ?t trên c?a b?n máy tính, và tr?nh đi?u khi?n Ofant.sys cho chương tr?nh là l?i th?i.
  • M? tr?nh qu?n l? giao d?ch đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n, và tr?nh đi?u khi?n Otman.sys cho chương tr?nh là l?i th?i.

   Chú ý M? tr?nh qu?n l? giao d?ch là bao g?m trong m?t s? chương tr?nh t? VERITAS Software Corporation, nhưng nó có th? c?ng đư?c cài đ?t m?t cách riêng bi?t t? các VERITAS chương tr?nh. Ví d?, m? tr?nh qu?n l? giao d?ch có th? đư?c bao g?m trong M? t?p tin tùy ch?n. Chương tr?nh này có th? đư?c bao g?m trong VERITAS Backup Exec.
  • M?t chương tr?nh VERITAS có s? d?ng Otman4.sys ho?c Tr?nh đi?u khi?n Otman5.sys (ví d? như m? t?p l?a ch?n) đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n, và tr?nh đi?u khi?n Otman4.sys ho?c Otman5.sys cho chương tr?nh là l?i th?i.
 • Tr?nh đi?u khi?n cho chương tr?nh không tương thích v?i b? l?c tr?nh đi?u khi?n đư?c cài đ?t trên máy tính c?a m?t chương tr?nh ch?ng virus không ph?i c?a Microsoft. Do đó, tr?nh đi?u khi?n l?c trên h? ph?c v? có th? tr? l?i m?t t?nh tr?ng không chính xác m? đ? d?ch v? h? ph?c v?. Ví d?, tr?nh đi?u khi?n l?c có th? tr? l?i m?t STATUS_SUCCESS m? thay v? c?a m?t m? STATUS_OPLOCK_BREAK_IN_PROGRESS.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y liên h? v?i nhà s?n xu?t c?a các chương tr?nh đ? h?i v? s? s?n có c?a m?t C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n l?c. Đ? bi?t thêm thông tin v? cách liên l?c v?i máy tính Associates đ? có đư?c các m?i nh?t C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n Ofant.sys, truy c?p vào trang Web liên k?t máy tính sau Trang web:
http://www.ca.com/support/
N?u b?n cài đ?t m? tr?nh qu?n l? giao d?ch m?t cách riêng bi?t, liên h? v?i Columbia d? li?u s?n ph?m, Inc đ? h?i v? s? s?n có c?a m?t b?n C?p Nh?t đó có th? gi?i quy?t v?n đ? này. Liên h? v?i Columbia d? li?u s?n ph?m, truy c?p vào các Columbia d? li?u s?n ph?m Web site sau:
http://www.CDP.com/
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? liên h? v?i VERITAS, truy c?p vào các VERITAS Web site sau:
http://support.Veritas.com/
Microsoft cung c?p thông tin liên l?c bên th? ba đ? giúp b?n t?m h? tr? k? thu?t. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a thông tin liên l?c bên th? ba này.

THÔNG TIN THÊM

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows


Đ? t?m th?i làm vi?c xung quanh v?n đ? này, kh?i đ?ng l?i các d?ch v? máy ch? trên máy ch?. Kh?i đ?ng l?i d?ch v? máy ch?, làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mCh?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?iCMD, sau đó b?m Ok.
 3. T?i d?u nh?c l?nh, g? sau d?ng vaø baám NH?P sau m?i d?ng:
  net ng?ng máy ch?
  net b?t đ?u máy ch?
Đ? kh?c ph?c v?n đ? này, s? d?ng b?t k? phương pháp sau đây:
 • S? d?ng Nh?t k? hi?u su?t và c?nh báo đ? giám sát các– Trung Đ?a hàng đ?i dài S? lư?t truy c?p c?a các PhysicalDiskhi?u su?t đ?i tư?ng. Các đi?u ki?n b?nh thư?ng, s? lư?ng ch? đ?i yêu c?u đ?u vào/đ?u ra (I/O) là thông thư?ng không quá 1,5-2 l?n m?t s? c?a spindles đ?a v?t l? có. H?u h?t đ?a có m?t tr?c chính, m?c dù d? ph?ng m?ng c?a đ?c l?p đ?a (RAID) thi?t b? thông thư?ng có thêm hơn m?t tr?c chính. Khi m?t chương tr?nh ch?y nh? n?i ti?p nhau I/O ho?t đ?ng, b?n nh?n th?y m?t Spike trong các Hi?n t?i chi?u dài hàng đ?i đ?a S? lư?t truy c?p khi tôi/O-bound ho?t đ?ng kinh doanh đư?c x?p hàng đ?i. B?n c?ng có th? th?y s? gia tăng các B?i c?nh Thi?t b? chuy?n m?ch/giây S? lư?t truy c?p c?a các Các vấn đề hi?u su?t đ?i tư?ng.
 • Vô hi?u hoá cơ h?i khóa trên ho?c là máy khách ho?c trên h? ph?c v?. Đ? vô hi?u hoá cơ h?i khóa trên máy khách, đ?t sau đây giá tr? đăng k? 1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MRXSmb\Parameters\OplocksDisabled
  Đ? vô hi?u hoá cơ h?i khóa trên máy ch?, thi?t l?p sau đây giá tr? đăng k? 0:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters\EnableOplocks
  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? vô hi?u hoá cơ h?i khóa, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  296264C?u h?nh cơ h?i khóa trong Windows
 • S? d?ng ti?n ích c?u h?nh Microsoft Capture (MPS_REPORTS) đ? xác đ?nh phiên b?n c?a tr?nh đi?u khi?n l?c đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n.

  Đ? bi?t thêm thông tin v? c?u h?nh Microsoft n?m b?t H?u ích, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  818742T?ng quan v? các ti?n ích c?u h?nh Microsoft Capture (MPS_REPORTS)
 • Ch?nh s?a registry đ? t?m th?i t?t b? l?c tr?nh đi?u khi?n.

  Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?m th?i h?y kích ho?t ch? đ? l?i l?c tr?nh đi?u khi?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  816071Làm th? nào đ? t?m th?i h?y kích ho?t tr?nh đi?u khi?n l?c ch? đ? h?t nhân trong Windows
  Khóa s? đăng k? lưu tr? thông tin cho các Chương tr?nh đi?u khi?n Ofant.sys
  Ofadriver
  .

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
814112T?p tin trên m?ng chia s? t? t?, m? m? như ch?-đ?c, ho?c b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i
821246 T?p tin văn ph?ng đư?c làm ch?m đ? m?, đóng, ti?t ki?m ho?c in t? máy ch? m?ng
816071 Làm th? nào đ? t?m th?i h?y kích ho?t tr?nh đi?u khi?n l?c ch? đ? h?t nhân trong Windows
252332 T? ch?c s? ki?n ID 3013 khi b?n sao chép t?p tin vào m?t máy ch? đang đ?a căng th?ng
S?n ph?m c?a bên th? ba r?ng đây bài th?o lu?n v? đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, liên quan đ?n các hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 822219 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
T? khóa: 
kbresolve kbwinservperf kbprb kbmt KB822219 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:822219

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com