Server datoteka radi usporeno i dolazi do zastoja kada radite sa datotekama koje se nalaze na serveru datoteka

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 822219 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Va?no Ovaj ?lanak sadr?i informacije o na?inu menjanja registra. Obavezno napravite rezervnu kopiju registra pre nego ?to ga izmenite. Uverite se da znate kako da vratite registar u prethodno stanje ukoliko do?e do problema. Za informacije o tome kako da napravite rezervnu kopiju, povratite i izmenite registar kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
256986 Opis Microsoft Windows registra (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Prilikom rada sa datotekama na mre?i, mo?ete da iskusite neke od slede?ih simptoma:
 • Server datoteka koji radi pod operativnim sistemom Windows i koji je konfigurisan kao server datoteka i server ?tampanja prestaje da se odaziva i funkcionalnost servera datoteka i servera ?tampanja privremeno prestaje.
 • Nailazite na neo?ekivano dug zastoj prilikom otvaranja, ?uvanja, zatvaranja, brisanja ili ?tampanja datoteka koje se nalaze na deljenom resursu.
 • Dolazi do privremenog opadanja performansi prilikom kori??enja programa na mre?i. Performanse obi?no opadaju za oko 40 do 45 sekundi. Me?utim, neki zastoji mogu da traju i do 5 minuta.
 • Nailazite na zastoj prilikom kopiranja datoteke ili pravljenja rezervne kopije.
 • Program Windows Explorer prestaje da se odaziva kada se pove?ete na deljeni resurs ili vidite crveni znak ?X? na povezanoj mre?noj jedinici u programu Windows Explorer.
 • Kada se prijavite na server datoteka, nakon ?to ukucate ime i lozinku u dijalog Prijavljivanje na Windows, pojavljuje se prazan ekran. Radna povr?ina se ne pojavljuje.
 • Program koji koristi Remote Procedure Call (poziv za daljinsku proceduru) (RPC) ili imenovane prolaze za povezivanje sa serverom datoteka prestaje da se odaziva.
 • Server privremeno prestaje da se odaziva i sistemskoj evidenciji na serveru datoteka pojavljuje se jedna ili vi?e poruka identifikatora doga?aja sli?nih slede?im porukama:

  ID doga?aja: 2022
  Izvor: Srv
  Tip: Gre?ka
  Opis:
  Server nije mogao da prona?e slobodnu vezu <broj> puta u poslednjih <broj> sekundi.

  ID doga?aja: 2021
  Izvor: Srv
  Tip: Gre?ka
  Opis:
  Server nije mogao da kreira radnu stavku <broj> puta u poslednjih <broj> sekundi.

  ID doga?aja: 2020
  Izvor: Srv
  Tip: Gre?ka
  Opis:
  Server nije izvr?io dodelu iz sistemskog ostrani?enog rezervisanog prostora jer je taj prostor prazan.

  ID doga?aja: 2019
  Izvor: Srv
  Tip: Gre?ka
  Opis:
  Server nije izvr?io dodelu iz sistemskog neostrani?enog prostora jer je taj prostor prazan.

  ID doga?aja: 2510
  Izvor: Server
  Tip doga?aja: Gre?ka
  Opis:
  Usluga servera nije mogla da mapira kôd gre?ke 1722.
  1722 = RPC_S_SERVER_UNAVAILABLE = RPC Usluga nije dostupna.

  Osim toga, u sistemskoj evidenciji na ra?unaru klijenta pojavljuje se slede?i doga?aj:

  ID doga?aja: 3013
  Tip doga?aja: Gre?ka
  Izvor doga?aja: MrxSmb / Rdr
  Opis:
  Vreme zahteva koji je preusmeriva? uputio ImeRa?unara je isteklo.

 • Prilikom poku?aja povezivanja sa deljenim resursom dobijate poruku o gre?ci koja je sli?na nekoj od slede?ih poruka:Poruka o gre?ci 1
  Sistemska gre?ka 53. Mre?na putanja nije prona?ena.
  Poruka o gre?ci 2
  Sistemska gre?ka 64. Navedeno mre?no ime vi?e nije dostupno.
 • Veza sa mre?nim resursima se povremeno prekida i ne mo?ete ponovo da se pove?ete sa mre?nim resursima na serveru datoteka. Me?utim, mo?ete da proverite odziv servera i da upotrebite sesiju usluga terminala kako biste se povezali sa serverom.
 • Ukoliko vi?e korisnika poku?a da pristupi dokumentima programa Microsoft Office na serveru, dijalog File is locked for editing (Datoteka je zaklju?ana za ure?ivanje) ne pojavljuje se uvek kada drugi korisnik otvori datoteku.
 • Mre?ni trag ozna?ava zastoj od 30 do 40 sekundi izme?u komande klijenta SMB usluge i odgovora servera datoteka.
 • Prilikom poku?aja otvaranja datoteke baze podataka Access 2.0 (.mdb datoteke) u programu Microsoft Access 97, Microsoft Access 2000 ili u Microsoft Access 2002, mo?da ?ete dobiti poruku o gre?ci sli?nu slede?oj:
  Gre?ka na disku ili mre?na gre?ka.
 • Kada poku?ate da otvorite datoteku u programu Microsoft Word, mo?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci:
  Word nije uspeo da ?ita iz ove datoteke ime_datoteke. Vratite mre?nu vezu u prethodno stanje ili zamenite disketu i poku?ajte ponovo.
Osim toga, u sistemskoj evidenciji na ra?unaru klijenta mo?e biti evidentiran slede?i doga?aj:

Tip: Upozorenje
Izvor: MrxSmb
ID doga?aja: 50
Opis: {Lost Delayed-Write-Data} Sistem je poku?ao da prebaci podatke iz datoteke sa bafera na \Device\LanmanRedirector. Operacija pisanja nije uspela i samo neki od podataka su mo?da upisani u datoteku.

UZROK

Do ovog problema mo?e do?i ako program koji ne pripada korporaciji Microsoft instaliran na va?em ra?unaru koristi zastareli upravlja?ki program filtera u za?ti?enom re?imu rada. Upravlja?ki program filtera u za?ti?enom re?imu rada mo?e biti zastareo ako su ispunjeni slede?i uslovi:
 • Na ra?unaru je instaliran neki od slede?ih programa:
  • ARCserve Backup Agent for Open Files ili ARCserve Open File Agent kompanije Computer Associates International, Inc. je instaliran na ra?unaru i upravlja?ki program Ofant.sys namenjen tom programu je zastareo.
  • Open Transaction Manager je instaliran na ra?unaru i upravlja?ki program Otman.sys namenjen tom programu je zastareo.

   Napomena Open Transaction Manager se nalazi u sklopu odre?enih programa kompanije VERITAS Software Corporation, ali mo?e biti instaliran i nezavisno od programa VERITAS. Na primer, Open Transaction Manager mo?e da se nalazi u sklopu programa Open File Option. Ovaj program mo?e da se nalazi u sklopu programa VERITAS Backup Exec.
  • VERITAS program koji koristi upravlja?ke programe Otman4.sys ili Otman5.sys (poput programa Open File Option) je instaliran na ra?unaru i upravlja?ki programi Otman4.sys ili Otman5.sys namenjeni ovom programu su zastareli.
 • Upravlja?ki program za ovaj program nije kompatibilan sa upravlja?kim programom filtera koji je instaliran na ra?unaru od strane antivirusnog programa koji ne pripada korporaciji Microsoft. Kao rezultat, upravlja?ki program filtera na serveru mo?e da vrati neta?an statusni kôd usluzi servera. Na primer, upravlja?ki program filtera mo?e da vrati kôd ?STATUS_SUCCESS? umesto kôda ?STATUS_OPLOCK_BREAK_IN_PROGRESS?.

RE?ENJE

Da biste re?ili ovaj problem, obratite se proizvo?a?u programa i raspitajte se za dostupnost dopune za upravlja?ki programa filtera. Za vi?e informacija o tome kako da kontaktirate kompaniju Computer Associates da biste nabavili najnoviju dopunu za upravlja?ki program Ofant.sys posetite slede?u Computer Associates Web lokaciju:Ako ste odvojeno instalirali program Open Transaction Manager, obratite se kompaniji Columbia Data Products, Inc. i raspitajte se o dostupnosti dopune koja bi mogla da re?i problem. Da biste kontaktirali kompaniju Columbia Data Products, posetite slede?u Columbia Data Products Web lokaciju: Za vi?e informacija o tome kako da kontaktirate kompaniju VERITAS posetite slede?u VERITAS Web lokaciju: Kompanija Microsoft obezbe?uje kontakt informacije drugih proizvo?a?a da bi vam pomogla pri pronala?enju tehni?ke podr?ke. Ove kontakt informacije mogu se menjati bez prethodnog obave?tenja. Kompanija Microsoft ne garantuje ta?nost ovih kontakt informacija drugih proizvo?a?a.

DODATNE INFORMACIJE

Upozorenje Mogu se javiti ozbiljni problemi ako pogre?no izmenite registar pomo?u programa Registry Editor ili pomo?u nekog drugog metoda. Ovi problemi mogu zahtevati ponovnu instalaciju operativnog sistema. Microsoft ne mo?e da garantuje da se ovi problemi mogu re?iti. Izmene registra vr?ite na sopstveni rizik.

Da biste privremeno re?ili problem, ponovo pokrenite program Server services (Usluge servera) na serveru. Da biste ponovo pokrenuli program Usluge servera, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Pokreni.
 2. U okvir Otvori ukucajte cmd i zatim kliknite na dugme U redu.
 3. Na komandnu liniji ukucajte slede?e redove i nakon svakog reda pritisnite taster ENTER :
  net stop server
  net start server
Da biste re?ili ovaj problem, koristite neki od slede?ih metoda:
 • Koristite funkciju Performance Logs and Alerts (Obave?tenja i datoteke za evidenciju performansi) kako biste nadgledaliAvg. Disk Queue Length (Broja? du?ine reda ?ekanja diska) objekta performansi PhysicalDisk (Fizi?ki disk). Pod normalnim okolnostima, broj ulaznih/izlaznih (U/I) zahteva na ?ekanju obi?no predstavlja broj koji je od 1,5 do 2 puta ve?i od broja namotaja na fizi?kom disku. Ve?ina diskova ima jedan namotaj, iako RAID ure?aji obi?no imaju vi?e. Kad program izvr?ava male uzastopne U/I operacije, vidite kva?icu na broja?u Current Disk Queue Length (Trenutna du?ina reda ?ekanja diska) gde se bele?i redosled U/I operacija. Tako?e mo?ete videti pove?anje na broja?u Context Switches/sec (Promene konteksta/s) objekta performanse Sistem.
 • Onemogu?ite oportunist?ko zaklju?avanje na klijentskom ra?unaru ili na serveru. Da biste onemogu?ili oportunisti?ko zaklju?avanje na klijentu, postavite slede?u vrednost registra na 1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MRXSmb\Parameters\OplocksDisabled
  Da biste onemogu?ili oportunisti?ko zaklju?avanje na serveru, postavite slede?u vrednost registra na 0:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters\EnableOplocks
  Za vi?e informacija o tome kako da onemogu?ite oportunisti?ko zaklju?avanje kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  296264 Konfigurisanje oportunisti?kog zaklju?avanja u operativnom sistemu Windows (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
 • Koristite uslu?ni program Microsoft Configuration Capture (MPS_REPORTS) (Microsoft hvatanje konfiguracije) da biste utvrdili verziju upravlja?kog programa filtera koja je instalirana na ra?unaru.

  Za vi?e informacija o uslu?nom programu Microsoft Configuration Capture (Microsoft hvatanje konfiguracije) kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  818742 Pregled uslu?nog programa Microsoft Configuration Capture (MPS_REPORTS) (Microsoft hvatanje konfiguracije) (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
 • Uredite registar kako biste privremeno isklju?ili upravlja?ki program filtera.

  Za vi?e informacija o tome kako da privremeno isklju?ite upravlja?ki program filtera u za?ti?enom re?imu rada kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  816071 Kako da privremeno isklju?ite upravlja?ki program filtera u za?ti?enom re?imu rada u operativnom sistemu Windows (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
  Klju? registra koji ?uva informacije za upravlja?ki program Ofant.sys je
  Ofadriver
  .

REFERENCE

Za vi?e informacija kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste videli ?lanke u Microsoft bazi znanja:
814112 Datoteke na deljenim mre?nim resursima otvaraju se sporo, kao datoteke koje su samo za ?itanje ili primate poruku o gre?ci (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
821246 Datoteke aplikacije Office sporo se otvaraju, zatvaraju, ?uvaju ili ?tampaju sa mre?nog servera (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
816071 Kako da privremeno isklju?ite upravlja?ki program filtera u za?ti?enom re?imu rada u operativnom sistemu Windows (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
252332 ID doga?aja 3013 kada kopirate datoteke na server koji radi pod optere?enjem diska (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Proizvodi drugih proizvo?a?a koji se pominju u ovom ?lanku su proizvedeni od strane kompanija koje nisu zavisne od kompanije Microsoft. Kompanija Microsoft ne daje podrazumevanu ili bilo koju drugu garanciju po pitanju funkcionisanja ili pouzdanosti ovih proizvoda.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 822219 - Poslednji pregled: 9. maj 2007. - Revizija: 7.2
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Klju?ne re?i: 
kbwinservperf kbprb KB822219

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com