J?su sist?ma p?rtrauc rea??t, failu serveris darbojas l?ni vai, str?d?jot ar taj? eso?ajiem failiem, rodas aizkave

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 822219 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Simptomi

Str?d?jot ar t?kl? eso?iem failiem, var tikt konstat?ti viens vai vair?ki no ?iem simptomiem:
 • Failu serveris, kas izmanto sist?mu Windows un ir konfigur?ts k? failu un druk??anas serveris, p?rst?j rea??t, un failu un druk??anas servera funkcionalit?te tiek uz laiku p?rtraukta.
 • Atverot, saglab?jot, aizverot, dz??ot vai druk?jot failus, kas atrodas koplietojam? resurs?, var rasties negaid?ti ilga aizkave.
 • Izmantojot programmu t?kl?, uz laiku var pazemin?ties veiktsp?ja. Veiktp?ja parasti pazemin?s aptuveni uz 40?45 sekund?m. Tom?r da?k?rt aizkave var ilgt pat 5 min?tes.
 • Kop?jot failus vai veidojot dubl?jumkopijas, rodas aizkave.
 • Izveidojot savienojumu ar koplietojamu resursu, programma Windows Explorer p?rst?j rea??t vai ar? taj? uz pievienot? t?kla diska tiek par?d?ts sarkans krusti??.
 • Kad, piesakoties failu server?, esat ierakst?jis savu lietot?jv?rdu un paroli dialoglodzi?? Pieteik?an?s sist?m? Windows, tiek par?d?ts tuk?s ekr?ns. Darbvirsma netiek par?d?ta.
 • Programma, kas savienojuma izveidei ar failu serveri izmanto att?l?s proced?ras izsaukuma (Remote Procedure Call ? RPC) pakalpojumu vai nosauktus programmkan?lus, p?rst?j rea??t.
 • Serveris uz laiku p?rst?j rea??t, un failu servera sist?mas ?urn?l? tiek par?d?ts viens vai vair?ki notikumu ID zi?ojumi, kas ir l?dz?gi ?iem:

  Event ID (Notikuma ID): 2022
  Source (Avots): Srv
  Type (Tips): K??da
  Description (Apraksts):
  Server was unable to find a free connection <number> times in the last <number> seconds. (Serveris <skaitlis> reizes <skaitlis> sekund?s nevar?ja atrast br?vu savienojumu.)

  Event ID (Notikuma ID): 2021
  Source (Avots): Srv
  Tips: K??da
  Description (Apraksts):
  Server was unable to create a work item <number> times in the last <number> seconds. (Serveris <skaitlis> reizes <skaitlis> sekund?s nevar?ja izveidot apstr?d?jamo objektu.)

  Event ID (Notikuma ID): 2020
  Source (Avots): Srv
  Tips: K??da
  Description (Apraksts):
  The server was unable to allocate from the system paged pool because the pool was empty. (Serveris nevar?ja veikt iedal??anu no sist?mas lapot? p?la, jo p?ls bija tuk?s.)

  Event ID (Notikuma ID): 2019
  Source (Avots): Srv
  Tips: K??da
  Description (Apraksts):
  The server was unable to allocate from the system nonpaged pool because the pool was empty. (Serveris nevar?ja veikt iedal??anu no sist?mas nelapot? p?la, jo p?ls bija tuk?s.)

  Event ID (Notikuma ID): 2510
  Source (Avots): Server (Serveris)
  Event Type (Notikuma tips): Error (K??da)
  Description (Apraksts):
  The server service was unable to map error code 1722. (Servera pakalpojums nevar?ja kart?t k??das kodu 1722.)
  1722 = RPC_S_SERVER_UNAVAILABLE = RPC Service is unavailable. (Pakalpojums nav pieejams.)

  Turkl?t klientdatora sist?mas ?urn?l? tiek par?d?ts ??ds notikums:

  Event ID (Notikuma ID): 3013
  Event Type (Notikuma tips): K??da
  Event Source (Notikuma avots): MrxSmb / Rdr
  Description (Apraksts):
  The redirector has timed out a request to ComputerName. (Novirz?t?ja piepras?jumam datoram ComputerName ir iest?jies taimauts.)

 • M??inot izveidot savienojumu ar koplietojamu resursu, sa?emat k??das zi?ojumu, kas ir l?dz?gs k?dam no ?iem zi?ojumiem:1. k??das zi?ojums
  System error 53. The network path was not found. (Sist?mas k??da 53. Nevar?ja atrast t?kla ce?u.)
  2. k??das zi?ojums
  System error 64. The specified network name is no longer available. (Sist?mas k??da 64. Nor?d?tais nosaukums t?kl? vairs nav pieejams.)
 • Periodiski tiek p?rtraukts savienojums ar t?kla resursiem, un nevar atk?rtoti izveidot savienojumu ar t?kla resursiem, kas atrodas failu server?. Tom?r var veikt servera ehotest??anu vai izveidot savienojumu ar serveri, izmantojot termin??a pakalpojumu sesiju.
 • Ja vair?ki lietot?ji m??ina piek??t Microsoft Office dokumentiem, kas atrodas server?, dialoglodzi?? Fails redi???anai ir sl?gts da?reiz netiek par?d?ts, kad otrs lietot?js atver failu.
 • T?kla tras??ana uzr?da 30?40 sekun?u aizkavi starp SMB pakalpojuma klienta komandu un atbildi no failu servera.
 • M??inot atv?rt Access 2.0 datu b?zes failu (.mdb failu) programm? Microsoft Access 97, Microsoft Access 2000 vai Microsoft Access 2002, var tikt par?d?ts k??das zi?ojums, kas ir l?dz?gs ?im:
  Disk or network error. (Diska vai t?kla k??da.)
 • M??inot atv?rt Microsoft Word failu, var tikt par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
  Programmai Word neizdev?s ?? faila (file_name) las??ana. L?dzu, atjaunojiet t?kla savienojumu vai nomainiet disketi un m??iniet v?lreiz.
Turkl?t klientdatora sist?mas ?urn?l? var b?t re?istr?ts ??ds notikums:

Type (Tips): Warning (Br?din?jums)
Source (Avots): MrxSmb
Event ID (Notikuma ID): 50
Description (Apraksts): {Lost Delayed-Write-Data} The system was attempting to transfer file data from buffers to \Device\LanmanRedirector. The write operation failed, and only some of the data may have been written to the file. ({Zaud?ti aizkav?tie ierakst?mie dati} Sist?ma m??in?ja p?rs?t?t failu datus no buferiem uz novirz?t?ju \Device\LanmanRedirector. Rakst??anas darb?ba neizdev?s. Iesp?jams, tikai da?a datu tika ierakst?ti fail?.)

Iemesls

?? probl?ma var rasties, ja dator? ir instal?ta programma, ko nav izstr?d?jusi korpor?cija Microsoft, un ?? programma izmanto novecoju?u kodola re??ma filtra draiveri. Kodola re??ma filtra draiveris var b?t novecojis, ja ir sp?k? ??di nosac?jumi:
 • Dator? ir instal?ta k?da no ??m programm?m:
  • Dator? ir instal?ta programma ARCserve Backup Agent for Open Files vai ARCserve Open File Agent (izstr?d?t?js Computer Associates International, Inc.), un programmas draiveris Ofant.sys ir novecojis.
  • Dator? ir instal?ta programma Open Transaction Manager, un programmas draiveris Otman.sys ir novecojis.

   Piez?me. Programma Open Transaction Manager ir pieejama kop? ar da??m VERITAS Software Corporation programm?m, bet to var instal?t ar? atsevi??i no VERITAS programmas. Piem?ram, programma Open Transaction Manager var b?t iek?auta programm? Open File Option. T? var b?t iek?auta programm? VERITAS Backup Exec.
  • Dator? ir instal?ta VERITAS programma, kas izmanto draiveri Otman4.sys vai Otman5.sys (piem?ram, Open File Option), un programmas draiveris Otman4.sys vai Otman5.sys ir novecojis.
 • Programmas draiveris nav sader?gs ar filtra draiveri, ko dator? ir instal?jusi pretv?rusu programma, ko nav izstr?d?jusi korpor?cija Microsoft. Rezult?t? servera filtra draiveris var atgriezt servera pakalpojumam nepareizu statusa kodu. Piem?ram, filtra draiveris var atgriezt kodu STATUS_SUCCESS, nevis STATUS_OPLOCK_BREAK_IN_PROGRESS.

Risin?jums

Lai nov?rstu ?o probl?mu, sazinieties ar programmas ra?ot?ju un l?dziet inform?ciju par filtra draivera atjaunin?jumu pieejam?bu. Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? sazin?ties ar uz??mumu Computer Associates un ieg?t jaun?kos draivera Ofant.sys atjaunin?jumus, atveriet ??du Computer Associates t?mek?a vietni:
http://www.ca.com/support/
Ja programma Open Transaction Manager ir instal?ta atsevi??i, sazinieties ar uz??mumu Columbia Data Products, Inc., lai uzzin?tu, vai ir pieejams atjaunin?jums ??s probl?mas nov?r?anai. Lai sazin?tos ar uz??mumu Columbia Data Products, apmekl?jiet ?o Columbia Data Products Web vietu:
http://www.cdp.com/
Lai ieg?tu papildinform?ciju par sazin??anos ar VERITAS, apmekl?jiet ?o VERITAS Web vietu:
http://support.veritas.com/
Microsoft sniedz tre?o pu?u kontaktinform?ciju, lai jums pal?dz?tu sa?emt tehnisko atbalstu. ?? kontaktinform?cija var tikt main?ta bez pazi?ojuma. Microsoft negarant? tre?o pu?u kontaktinform?cijas precizit?ti.

Papildindorm?cija

Svar?gi! ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir ietvertas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas uzman?gi. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?c tam, ja rodas k?da probl?ma, varat re?istru atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? izveidot re?istra dubl?jumu un to atjaunot, nospiediet t?l?k nor?d?to raksta numuru un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
322756 Re?istra dubl??ana un atjauno?ana sist?m? Windows


Lai uz laiku izvair?tos no ??s probl?mas, server? restart?jiet servera pakalpojumus. Lai restart?tu servera pakalpojumus, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam uz Izpild?t.
 2. Lodzi?? Atv?rt ierakstiet cmd un noklik??iniet uz Labi.
 3. Komandrind? ierakstiet ??das rindi?as, katras rindi?as beig?s nospie?ot tausti?u ENTER:
  net stop server
  net start server
Lai nov?rstu ?o probl?mu, izmantojiet k?du no ??m metod?m:
 • Izmantojiet veiktsp?jas ?urn?lus un br?din?jumus, lai p?rraudz?tuAVG. Diska rindas garumu skaita no PhysicalDisk veiktsp?jas objekta. Parastos apst?k?os gaido?o ievadizvades (I/O) piepras?jumu skaits nep?rsniedz fizisk? diska pl?ksn??u skaitu vair?k k? 1,5?2 reizes. Liel?kajai da?ai disku ir viena pl?ksn?te, bet neatkar?gu disku redundanta k?rtojuma (RAID) ier?c?m parasti ir vair?k nek? viena pl?ksn?te. Kad programma izpilda nelielas sec?gas I/O darb?bas un ar I/O saist?tas darb?bas tiek pievienotas rindai, skait?t?j? Current Disk Queue Length (Pa?reiz?jais diska rindas garums) tiek par?d?ta sav?ktuve. Var ar? b?t pieaugums veiktsp?jas objekta System (Sist?ma) skait?t?j? Context Switches/sec (Konteksta sl?d?i/sekund?).
 • Atsp?jojiet pie??vuma blo???anu (opportunistic locking) klientam vai serverim. Lai atsp?jotu pie??vuma blo???anu klientam, iestatiet v?rt?bu 1 ?ai re?istra atsl?gai:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MRXSmb\Parameters\OplocksDisabled
  Lai atsp?jotu pie??vuma blo???anu serverim, iestatiet v?rt?bu 0 ?ai re?istra atsl?gai:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters\EnableOplocks
  Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? atsp?jot pie??vuma blo???anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu (EN):
  296264 Pie??vuma blo???anas konfigur??ana sist?m? Windows
 • Redi??jiet re?istru, lai uz laiku deaktiviz?tu filtra draiveri.

  Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? uz laiku deaktiviz?t kodola re??ma filtra draiveri, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu (EN):
  816071 K? sist?m? Windows uz laiku deaktiviz?t kodola re??ma filtra draiveri
  Inform?cija par draiveri Ofant.sys ir saglab?ta ??d? re?istra atsl?g?:
  Ofadriver

Uzzi?as

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?iem rakstu numuriem un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstus (EN):
814112 T?kla koplieto?anas viet?s saglab?tie faili tiek atv?rti l?ni vai k? tikai las?mi faili, vai ar? tiek sa?emts k??das zi?ojums
821246 Office faili tiek l?ni atv?rti, aizv?rti, saglab?ti vai druk?ti no t?kla servera
816071 K? sist?m? Windows uz laiku deaktiviz?t kodola re??ma filtra draiveri
252332 Notikuma ID 3013, kop?jot failus uz serveri, kura disks ir noslogots
?aj? rakst? min?tos tre?o pu?u produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz nek?das netie?as vai cit?das garantijas par ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 822219 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2014. gada 27. j?nijs - P?rskat??ana: 1.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbresolve kbwinservperf kbprb KB822219

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com