Dirbant su failais, esan?iais fail? serveryje, sistema nustoja reaguoti, fail? serveris l?tai veikia arba pastebima delsa

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 822219 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Po?ymiai

Dirbant su failais tinkle gali i?kilti ?ios problemos:
 • Fail? serveris, sukonfig?ruotas kaip fail? arba spausdinimo serveris, kuriame ?diegta ?Windows? operacin? sistema neatsako ir fail? bei spausdinimo serverio funkcijos laikinai neveikia.
 • Atidarius, ?ra?ius, u?darius, panaikinus ar i?spausdinus failus, esan?ius bendruosiuose resursuose, pastebimas labai ilgas delsimas.
 • Naudojant program? tinkle, darbas sul?t?ja. Paprastai serverio darbas sul?t?ja nuo 40 iki 45 sekund?i?. Ta?iau kartais delsimas gali trukti iki 5 minu?i?.
 • Kopijuojant failus ar kuriant atsargines kopijas pastebimas delsimas.
 • Prisijungus prie bendr?j? i?tekli? ?Windows Explorer? neatsako arba ant prijungto tinklo disko ?Windows Explorer? matote raudon? simbol? X.
 • Registruojantis fail? serveryje, ?vedus savo vard? ir slapta?od? dialogo lange Registruotis programoje Windows, rodomas tu??ias ekranas. Nerodomas darbalaukis.
 • Nebeveikia programa, naudojanti nuotolini? proced?r? i?kvietimo (RPC) paslaug? arba ?vardytuosius kanalus prisijungti prie fail? serverio.
 • Serveris laikinai nustoja veikti ir fail? serverio sistemos ?urnale atsiranda vienas ar daugiau toki? ?vykio ID prane?im?:

  ?vykio ID: 2022
  ?altinis: Srv
  Tipas: Klaida
  Apra?as:
  Serveriui nepavyko rasti laisvos jungties <skai?ius> kart? per paskutines <skai?ius> sekundes.

  ?vykio ID: 2021
  ?altinis: Srv
  Tipas: Klaida
  Apra?as:
  Serveriui nepavyko sukurti darbo element? <skai?ius> kart? per paskutines <skai?ius> sekundes.

  ?vykio ID: 2020
  ?altinis: Srv
  Tipas: Klaida
  Apra?as:
  Serverio nepavyko priskirti prie sistemos puslapi? telkinio, nes telkinys buvo tu??ias.

  ?vykio ID: 2019
  ?altinis: Srv
  Tipas: Klaida
  Apra?as:
  Serverio nepavyko priskirti prie sistemos ne puslapi? telkinio, nes telkinys buvo tu??ias.

  ?vykio ID: 2510
  ?altinis: Serveris
  ?vykio tipas: Klaida
  Apra?as:
  Serverio tarnybai nepavyko susieti klaidos kodo 1722.
  1722 = RPC_S_SERVER_UNAVAILABLE = RPC Service negalimas.

  Be to, kliento kompiuteryje esan?iame sistemos ?urnale rodomi ?ie ?vykiai:

  ?vykio ID: 3013
  ?vykio tipas: Klaida
  ?vykio ?altinis: MrxSmb / Rdr
  Apra?as:
  Peradresavimo priemon? sustabd? u?klaus? ComputerName.

 • Bandydami prisijungti prie bendr?j? i?tekli?, gaunate klaidos prane?im?, pana?? ? toliau pateiktus prane?imus:1 prane?imas apie klaid?
  53 sistemos klaida. Nerastas tinklo mar?rutas.
  2 prane?imas apie klaid?
  64 klaidos prane?imas. Nurodytas tinklo pavadinimas negalimas.
 • J?s? kompiuteris periodi?kai atjungiamas nuo tinklo i?tekli? fail? serveryje ir jums nepavyksta pakartotinai prie j? prisijungti. Ta?iau galite patikrinti, ar serveris veikia, ir naudoti terminalo paslaug? seans? prisijungti prie serverio.
 • Jei serveryje esan?ius ?Microsoft Office? dokumentus bando atidaryti keli vartotojai, antram vartotojui atsidarius fail? ne visada rodomas dialogo langas Failas u?blokuotas redaguoti.
 • Tinklo br??inys nurodo, kad nuo SMB paslaugos kliento komandos iki fail? serverio atsakymo praeina 30?40 sekund?i?.
 • Kai bandote atidaryti ?Access 2.0? duomen? baz?s fail? (.mdb fail?) ?Microsoft Access 97?, ?Microsoft Access 2000? arba ?Microsoft Access 2002?, galite gauti klaidos prane?im?, pana?? ? ?iuos prane?imus:
  Disko arba tinklo klaida.
 • Kai bandote atidaryti ?Microsoft Word? fail?, galite gauti tok? klaidos prane?im?:
  programai ?Word? nepavyko skaityti i? ?io failo file_name. Atkurkite tinklo ry?? arba pakeiskite diskel? ir m?ginkite v?l.
Be to, kliento kompiuteryje esan?iame sistemos ?urnale gali b?ti u?registruotas ?is ?vykis:

Tipas: Persp?jimas
?altinis: MrxSmb
?vykio ID: 50
Apra?as: {Lost Delayed-Write-Data} Sistema band? perkelti fail? duomenis i? buferio ? \Device\LanmanRedirector. ?ra?ymas nepavyko, ? fail? gal?jo b?ti ?ra?yta tik dalis duomen?.

Prie?astis

?i problema gali i?kilti, jei j?s? kompiuteryje ?diegta ne ?Microsoft? programa naudoja pasenusi? branduolio re?imo filtro tvarkykl?. Branduolio re?imo filtro tvarkykl? gali b?ti pasenusi, jei:
 • Kompiuteryje ?diegta viena i? ?i? program?:
  • J?s? kompiuteryje ?diegta programa ?ARCserve Backup Agent for Open Files? arba ?Computer Associates International, Inc.? pateikiama ?ARCserve Open File Agent? ir programai skirta tvarkykl? Ofant.sys yra pasenusi.
  • J?s? kompiuteryje ?diegta programa ?Open Transaction Manager? ir programos tvarkykl? Otman.sys yra pasenusi.

   Pastaba! ?Open Transaction Manager? gali b?ti ?diegta kartu su tam tikromis ?VERITAS Software Corporation? programomis, ta?iau j? galima ?diegti atskirai. Pavyzd?iui, programa ?Open Transaction Manager? gali b?ti ?diegta kartu su programa ?Open File Option?. ?i programa gali b?ti ?traukta ? ?VERITAS Backup Exec?.
  • J?s? kompiuteryje ?diegta VERITAS programa, naudojanti tvarkykl? Otman4.sys arba Otman5.sys (toki? kaip ?Open File Option?), ir programos tvarkykl? Otman4.sys arba Otman5.sys yra pasenusi.
 • Kompiuteryje ne ?Microsoft? antivirusin?s programos ?diegta programos tvarkykl? yra nesuderinama su filtro tvarkykle Tod?l serveryje esanti filtro tvarkykl? serverio tarnybai gali gr??inti neteising? b?senos kod?. Pavyzd?iui, filtro tvarkykl? vietoj STATUS_OPLOCK_BREAK_IN_PROGRESS kodo gali gr??inti STATUS_SUCCESS kod?.

Sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, susisiekite su programos gamintoju d?l filtro tvarkykl?s naujinio. Jei reikia daugiau informacijos, kaip susisiekti su ?Computer Associates? ir gauti naujausius tvarkykl?s Ofant.sys naujinimus, apsilankykite ?ioje ?Computer Associates? svetain?je:
http://www.ca.com/support/
Jei ?Open Transaction Manager? ?dieg?te atskirai, d?l naujinimo, kuris gali pad?ti i?spr?sti problem?, susisiekite su ?Columbia Data Products, Inc.? Nor?dami susisiekti su ?Columbia Data Products?, apsilankykite ?iame ?Columbia Data Products? tinklapyje:
http://www.cdp.com/
Nor?dami daugiau informacijos, kaip susisiekti su VERITAS, apsilankykite ?iame VERITAS tinklapyje:
http://support.veritas.com/
?Microsoft? pateikia tre?i?j? ?ali? kontaktin? informacij?, kad gal?tum?te lengviau gauti technin?s pagalbos. ?i kontaktin? informacija gali b?ti pakeista ne?sp?jus. ?Microsoft? negarantuoja ?ios tre?i?j? ?ali? kontaktin?s informacijos tikslumo.

Daugiau informacijos

Svarbu. ?iame skyriuje, b?do apra?e ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kaip pakeisti registro duomenis. Ta?iau jei netinkamai pakeisite registro duomenis, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Jei kils problem?, gal?site atkurti registr?. Jei reikia daugiau informacijos, kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr?, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
322756 Kaip kurti ?Windows? registro atsargines kopijas ir j? atkurti


Nor?dami laikinai i?spr?sti ?i? problem?, savo serveryje i? naujo paleiskite serverio tarnybas. Nor?dami i? naujo paleisti serverio tarnybas, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Vykdyti.
 2. Lange Atidaryti ?ra?ykite cmd, tada spustel?kite Gerai.
 3. Komandin?je eilut?je ?veskite toliau nurodytas eilutes ir kiekvienos eilut?s gale paspauskite klavi?? ?Enter?:
  net stop server
  net start server
?iai problemai spr?sti naudokite bet kur? i? ?i? b?d?:
 • Naudokite Efektyvumo ?urnalus ir Persp?jimus steb?tiVidurkiui. Disko eil?s ilgio skaitiklis, skirtas Fizinio disko vertinamajam objektui. ?prastomis s?lygomis laukian?i? ?vesties/i?vesties (?/I) u?klaus? b?na ne daugiau nei 1,5?2 kartus tiek, kiek fiziniame diske yra a?i?. Daugelyje disk? yra viena a?is, ta?iau perteklinio savaranki?k?j? disk? masyvo (RAID ? redundant array of independent disks) ?renginiuose paprastai b?na daugiau nei viena a?is. Kai programa vykdo ma?as s?kmingas ?/I operacijas, skaitiklyje Dabartinis disko eil?s ilgis matysite smail?, rodan?i?, kad ?/I pagr?stos operacijos yra eil?je. Taip pat Sistemos vertinamojo objekto skaitiklyje Kontekstiniai perjungimai/sek. matysite reik?m?s padid?jim?.
 • I?junkite tiek kliento, tiek serverio u?rakinimo galimyb?. Nor?dami i?jungti kliento u?rakinimo galimyb?, nustatykite ?i? registro reik?m? kaip 1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MRXSmb\Parameters\OplocksDisabled
  Nor?dami i?jungti serverio u?rakinimo galimyb?, nustatykite ?i? registro reik?m? kaip 0:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters\EnableOplocks
  Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip i?jungti u?rakinimo galimyb?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  296264 U?rakinimo galimyb?s konfig?ravimas programoje ?Windows? (angl? k.)
 • Redaguokite registr?, kad gal?tum?te laikinai i?jungti filtro tvarkykl?.

  Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip laikinai i?jungti branduolio re?imo filtro tvarkykl?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
  816071 Kaip laikinai i?jungti branduolio re?imo filtro tvarkykl? sistemoje ?Windows? (angl? k.)
  Toliau nurodytas registro raktas, kuriame yra Ofant.sys tvarkykl?s informacija:
  Ofadriver

Nuorodos

Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
814112 Bendrai naudojamame tinkle failai atidaromi l?tai, b?na skirti tik skaityti arba gaunate klaidos prane?im? (angl? k.)
821246 Tinklo serveryje esantys ?Office? failai l?tai atidaromi, u?daromi, ?ra?omi arba spausdinami (angl? k.)
816071 Kaip laikinai i?jungti branduolio re?imo filtro tvarkykl? sistemoje ?Windows? (angl? k.)
252332 Rodomas ?vykio ID 3013, kai kopijuojate failus ? server?, esant didelei disko apkrovai (angl? k.)
Tre?i?j? ?ali? produktus, apra?ytus ?iame straipsnyje, gamina ?Microsoft? nepriklausan?ios ?mon?s. ?Microsoft? nesuteikia joki? numanom? ar kitoki? garantij? d?l ?i? produkt? efektyvumo ar patikimumo.
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 822219 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. sausio 31 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server (serveris)
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Rakta?od?iai: 
kbresolve kbwinservperf kbprb KB822219

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com