"Sao the lưu hoàn t?t, nhưng m?t s? t?p đ? b? qua" thông báo khi b?n c? g?ng đ? tr? l?i lên tr?ng thái h? th?ng t?p tin vào đi?u khi?n vùng Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 822132 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng sao lưu tr?ng thái h? th?ng t?p tin trên b? ki?m soát mi?n Windows Server 2003, b?n có th? g?p c? hai trong s? các tri?u ch?ng sau đây:
 • Các thông tin sau s? xu?t hi?n trong các Ti?n đ? sao lưu h?p tho?i:
  Sao lưu đ? hoàn t?t, nhưng vài t?p b? b? qua.

  Đ? xem thông tin chi ti?t, b?m báo cáo.
  Các Tr?ng thái h?p hi?n th? t?nh tr?ng c?a Hoàn t?t v?i t?p b? b? qua. Khi b?n b?m vào Báo cáo, các thông tin sau s? đư?c hi?n th?:
  Backup started on 6/20/2003 at 4:50 PM. 
  Warning: Unable to open "c:\windows\SYSVOL\domain\DO_NOT_REMOVE_NtFrs_PreInstall_Directory" - skipped.
  Reason: The process cannot access the file because it is being used by another process.
  
  Backup completed on 6/20/2003 at 4:55 PM.
 • Các s? ki?n sau đây s? xu?t hi?n trong Nh?t k? ?ng d?ng c?a xem s? ki?n:

  Lo?i s? ki?n: l?i
  S? ki?n ngu?n: NTBackup
  Th? lo?i s? ki?n: không có
  ID s? ki?n: 8001
  Ngày:ngày
  Thời gian:thời gian
  Ngư?i dùng: N/A
  Máy tính:computername
  Mô t?: Sao lưu cu?i cùng c?a 'Tr?ng thái h? th?ng' 'c?nh báo hay l?i đ? x?y ra.'
  Xác minh: t?t
  Ch? đ?: ph? thêm
  Lo?i: b?n sao
  Xem báo cáo sao lưu đ? bi?t thêm chi ti?t.
  Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem tr? giúp và trung tâm h? tr? t?i http://support.microsoft.com.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? các chương tr?nh sao lưu Windows c? g?ng sao lưu thư m?c DO_NOT_REMOVE_NtFrs_PreInstall_Directory trong b?n sao lưu tr?ng thái h? th?ng. Thư m?c DO_NOT_REMOVE_NtFrs_PreInstall_Directory nên b? b? qua b?i các chương tr?nh sao lưu c?a Windows. Tuy nhiên, có nh?ng trư?ng h?p nh?t đ?nh mà Windows Backup c? g?ng sao lưu thư m?c này. L?i này không gây nguy hi?m cho tính toàn v?n c?a b?n sao lưu.

GI?I PHÁP

Thông tin Hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Không có đi?u ki?n tiên quy?t c?n cài đ?t hotfix này.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfixes khác.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a có t?p tin thu?c tính (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê theo gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n Xem thông tin v? t?p tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m các s? khác nhau gi?a UTC và gi? đ?a phương, s? d?ng các Múi gi? tab trong công c? ngày và th?i gian trong b?ng đi?u khi?n.
  Date     Time  Version      Size  File name
  -----------------------------------------------------------
  21-Jul-2003 12:09 5.2.3790.70   1.168.384 Ntbackup.exe   

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, b? qua l?i này trong báo cáo sao lưu.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê đ?u bài vi?t này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 822132 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbwinserv2003presp1fix kbmt KB822132 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:822132

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com