Mô t? c?a waittype và lastwaittype c?t trong b?ng master.dbo.sysprocesses trong SQL Server 2000 và SQL Server 2005

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 822101 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Các Master.dbo.sysprocesses b?ng trong Microsoft SQL Server 2000 và SQL Server 2005 là m?t h? th?ng b?ng có ch?a thông tin v? máy ch? ho?t đ?ng quá tr?nh ID (SPID) mà là ch?y trên máy ch? SQL.

N?u b?n đang s? d?ng SQL Server 2005, b?n c?ng có th? truy c?p vào b?ng này b?ng cách s? d?ng các sys.sysprocesses kh? năng tương thích xem.

Các waittype c?t, các lastwaittype c?t, các waittime c?t, và các waitresource c?t trong các Master.dbo.sysprocesses h? th?ng b?ng cung c?p thông tin v? các ngu?n l?c mà các quy tr?nh đang ch? đ?i.

Bài vi?t này danh sách các giá tr? có th? lastwaittype, các giá tr? liên k?t waittype, và m?t mô t? ng?n g?n v? ? ngh?a c?a chúng.

THÔNG TIN THÊM

Các Master.dbo.sysprocesses h? th?ng b?ng đư?c lưu tr? trong các Th?c s?cơ s? d? li?u c?a b?n trư?ng h?p c?a SQL Server ch?a các c?t sau đó giúp các qu?n tr? viên h? th?ng giám sát quy tr?nh cho ganh đua tài nguyên k?ch b?n và ch?n v?n đ?:
 • waittype: The waittype l?nh v?c là m?t c?t dành riêng n?i b? nh? phân. Các có giá tr? trong các waittype l?nh v?c ch? ra lo?i tài nguyên mà k?t n?i đang ch?.
 • lastwaittype: The lastwaittype l?nh v?c này là m?t chu?i đ?i di?n c?a cácwaittype l?nh v?c. Các lastwaittype l?nh v?c cho th?y cu?i waittype ho?c các hi?n t?i waittype c?a m?t d?ch v? SPID. N?u giá tr? c?a các waittype c?t cho m?t d?ch v? SPID không 0x0000, d?ch v? SPID ph?i hi?n đang ch? vào b?t k? tài nguyên. Trong trư?ng h?p này, các lastwaittype c?t cho th?y waittype cu?i cùng mà d?ch v? SPID đ? có kinh nghi?m. Tuy nhiên, n?u giá tr? c?a các waittype c?t cho m?t d?ch v? SPID khác không, các giá tr? trong các lastwaittype c?t và cácwaittype c?t cho d?ch v? SPID đư?c b?nh đ?ng. Ch? ra nh?ng giá tr? ch? đ?i này hi?n t?i nhà nư?c cho d?ch v? SPID.

  Chú ý UMSTHREAD waittype là m?t ngo?i l? cho quy t?c này. Xem mô t? c?a UMSTHREAD trong ph?n "Các waittypes" cho thêm chi ti?t.
 • waittime: The waittime c?t cung c?p s? mili giây mà các D?ch v? SPID đ? ch? đ?i v?i hi?n t?i waittype.
 • waitresource: C?t waitresource cung c?p thông tin chi ti?t hơn v? tài nguyên c? th? d?ch v? SPID ch? đ?i trên.
Các ph?n sau này trong bài vi?t này mô t? m?t s? các waittypes mà đư?c h? tr? b?i SQL Server và đó thư?ng xuyên đăng nh?p các Master.dbo.sysprocesses h? th?ng b?ng.

LOCK waittypes

B?ng sau đây li?t kê LOCK waittypes trong các Master.dbo.sysprocesses h? th?ng bàn trong SQL Server 2000 và SQL Server 2005.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
LastwaittypeWaittypeMô tả
LCK_M_SCH_S0x01Lư?c đ? s? ?n đ?nh
LCK_M_SCH_M0x02S?a đ?i lư?c đ?
LCK_M_S0x03Chia sẻ
LCK_M_U0x04Cập nhật
LCK_M_X0x05Đ?c quy?n
LCK_M_IS0x06M?c đích chia s?
LCK_M_IU0x07M?c đích-Update
LCK_M_IX0x08? đ?nh đ?c quy?n
LCK_M_SIU0x09Chia s? ? đ?nh đ? C?p Nh?t
LCK_M_SIX0x0aChia s? ? đ?nh đ?c
LCK_M_UIX0x0bC?p nh?t lúc ? đ?nh đ?c
LCK_M_BU0x0cS? lư?ng l?n Update
LCK_M_RS_S0x0dPh?m vi-chia s?-chia s?
LCK_M_RS_U0x0ePh?m vi-chia s?-Update
LCK_M_RI_NL0x0FPh?m vi-Insert-NULL
LCK_M_RI_S0x10Ph?m vi-Insert chia s?
LCK_M_RI_U0x11Ph?m vi Insert, Update
LCK_M_RI_X0x12T?m ho?t đ?ng chèn, đ?c
LCK_M_RX_S0x13Ph?m vi-đ?c quy?n chia s?
LCK_M_RX_U0x14Ph?m vi đ?c quy?n-C?p Nh?t
LCK_M_RX_X0x15Ph?m vi đ?c quy?n, đ?c
Đ? bi?t thêm v? lo?i khóa mà có đư?c h? tr? trong SQL Server 2000 và SQL Server 2005, xem các ch? đ? sau trong SQL Server sách Tr?c tuy?n:
 • S? hi?u bi?t khóa trong SQL Server
 • Khóa kh? năng tương thích
Ngoài ra, n?u m?t d?ch v? SPID ch? đ?i ngày waittypes khóa và giá tr? tương ?ng trong các waittimec?t đư?c đăng nh?p các Master.dbo.sysprocesses h? th?ng b?ng là r?t cao, b?n ph?i kh?c ph?c s? c? ch?n ví d? c?a b?n c?a SQL H? ph?c v?.

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
224453S? hi?u bi?t và gi?i quy?t các SQL Server 7.0 hay 2000 ch?n v?n đ?

CH?T waittypes

M?t ch?t là m?t đ?i tư?ng đ?ng b? hóa nh? short-term. Các danh sách sau đây mô t? các lo?i khác nhau c?a ch?t:
 • Non-đ?m (Non-BUF) ch?t: Các ch?t không b? đ?m cung c?p d?ch v? đ?ng b? hóa đ? trong b? nh? d? li?u c?u trúc ho?c cung c?p b?o v? re-entrancy cho nh?y c?m v?i concurrency m? d?ng. Các ch?t có th? đư?c s? d?ng cho nhi?u nh?ng th?, nhưng h? không đư?c s? d?ng đ? đ?ng b? hóa quy?n truy c?p vào b? đ?m các trang.
 • Ch?t đ?m (BUF): Các ch?t đ?m đư?c s? d?ng đ? đ?ng b? hóa quy?n truy c?p vào BUF c?u trúc và các trang liên quan đ?n cơ s? d? li?u c?a h?. Đi?n h?nh b? đ?m latching di?n ra trong các ho?t đ?ng đó có yêu c?u serialization trên m?t trang b? đ?m, (trong m?t s? chia r? trang ho?c trong trư?ng h?p phân b? m?t trang m?i, ví d?). Đây ch?t không đư?c t? ch?c trong th?i gian m?t giao d?ch. Chúng đư?c bi?u th? b?ng cácMaster.dbo.sysprocesses b?ng b?i PAGELATCH waittypes.

  Đ? có thêm thông tin v? m?t trong nh?ng nguyên nhân có th? BUF ch?t ganh đua, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  328551Kh?c ph?c: Concurrency c?i ti?n cho cơ s? d? li?u tempdb
 • IO ch?t: Các ch?t IO là m?t t?p h?p con c?a BUF ch?t đư?c s? d?ng khi b? đ?m và liên k?t d? li?u trang ho?c các trang ch? m?c là ? gi?a c?a m?t IO thao tác. PAGEIOLATCH waittypes đư?c s? d?ng cho giao d?ch chuy?n đ?a b? nh? và cho th?y m?t waittime đáng k? cho các waittypes đ?a i/O các v?n đ? h? th?ng ph?.
B?ng sau đây li?t kê waittypes khác nhau ch?t đó b?n có th? nh?n th?y trong các Master.dbo.sysprocesses h? th?ng bàn trong SQL Server 2000 và SQL Server 2005.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
LastwaittypeWaittypeMô tả
LATCH_NL0x400Null ch?t
LATCH_KP0x401Gi? ch?t
LATCH_SH0x402Chia s? ch?t
LATCH_UP0x403C?p nh?t lúc ch?t
LATCH_EX0x404Đ?c quy?n ch?t
LATCH_DT0x405Tiêu di?t ch?t
PAGELATCH_NL0x410Null đ?m trang ch?t
PAGELATCH_KP0x411Gi? b? đ?m trang ch?t
PAGELATCH_SH0x412Chia s? b? đ?m trang ch?t
PAGELATCH_UP0x413C?p Nh?t b? đ?m trang ch?t
PAGELATCH_EX0x414Đ?c quy?n đ?m trang ch?t
PAGELATCH_DT0x415Tiêu di?t b? đ?m trang ch?t
PAGEIOLATCH_NL0x420Null đ?m trang I/O ch?t
PAGEIOLATCH_KP0x421Gi? b? đ?m trang I/O ch?t
PAGEIOLATCH_SH0x422Chia s? b? đ?m trang I/O ch?t
PAGEIOLATCH_UP0x423C?p Nh?t b? đ?m trang I/O ch?t
PAGEIOLATCH_EX0x424Đ?c quy?n đ?m trang I/O ch?t
PAGEIOLATCH_DT0x425Tiêu di?t b? đ?m trang I/O ch?t


B?t đ?u v?i SQL Server 2000 SP4, c?t waitresource cho ch?t Non-Buf ph? bi?n nh?t, Latch_XX ch?t, là dân cư b?ng cách s? d?ng các giá tr? trong b?ng sau. Trư?c khi SQL Server 2000 SP4, đ? có không có cách nào đ? xác đ?nh l? do ch?t Non-buf đ? đư?c t? ch?c mà không có b? ch?n đoán xâm h?i, ch?ng h?n như m?t userdump. Waittype ho?c waitresource nên đư?c xem b?ng cách s? d?ng waittime. Waittime ch? đ?nh trong mili giây bao lâu các s?i đ? ch? đ?i.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
WaitresourceMô tảKhắc phục sự cố
FCB FGCB_ALLOCCác ch?t Latch_XX t? ch?c khi các trang đư?c c?p phát t? m?t t?p tin, cho dù đó là m?t m?c đ? đ?ng nh?t ho?c h?n h?p. Các ch?t c?ng đư?c t? ch?c trong th?i gian ho?t đ?ng phân b?, ch?ng h?n như tr?ng và thu h?p l?i m?t t?p tin, đ?i tên ho?c th? m?t t?p tin, ho?c thêm ho?c xoá m?t t?p tin.Xác đ?nh cho dù b?t k? t?p nào đư?c thu h?p l?i ho?c đang phát tri?n. B?t đ?u v?i SQL Server 2000 SP4, tùy ch?n Autogrow s? đăng nh?p errorlog n?u ph?i m?t nhi?u hơn 30 giây. L? tư?ng nh?t, tùy ch?n Autogrow nên đư?c s? d?ng như là m?t d? ph?ng, và b?n nên s? d?ng th?n tr?ng năng l?c l?p k? ho?ch đ? tránh h?nh ph?t runtime đang phát tri?n các t?p tin. B?n c?ng có th? thay đ?i giá tr? autogrow m?c đ?nh 10 ph?n trăm đ?n m?t kích thư?c c? đ?nh. Chúng tôi không khuyên b?n s? d?ng Autoshrink trong s?n xu?t. Các t?p tin trong filegroup này c?ng có th? phát hành nhi?u yêu c?u đ? đư?c phân b?. B?n có th? thêm nhi?u t?p tin trong đó filegroup.
D?U V?T TRACE_CONTROLLER TRACE_IO_SYNCCác ch?t Latch_XX đư?c t? ch?c cho các m?c đích đ?ng b? hoá trong h? sơ water ho?t đ?ng. Sychronization ho?t đ?ng bao g?m b?t đ?u, d?ng, thi?t l?p t?nh tr?ng d?u v?t và đ?ng b? hóa đ?c gi? và nhà văn. Xác đ?nh b?t k? d?u v?t h? sơ đang ch?y. H?y th? đ? tránh ch?y nhi?u hơn m?t h? sơ water cùng m?t lúc. Khi m?t d?u v?t profiler b?t đ?u, v?t đư?c đăng nh?p s? ghi s? ki?n ?ng d?ng. Ngoài ra, b?n có th? s? d?ng truy v?n sau đây trong SQL Query Analyzer đ? xem ho?t đ?ng d?u v?t.
SELECT * FROM 
::fn_trace_getinfo(NULL)
PARALLEL_PAGE_SUPPLIERCác ch?t Latch_XX đư?c s? d?ng đ? đ?ng b? hóa truy trang cho m?t truy v?n song song. Ch?t này ch? ra r?ng các truy v?n đang ch?y song song và có th? là đi?n h?nh.Đi?u ch?nh các truy v?n n?u waittime c?t là m?t giá tr? l?n, và các truy v?n th?c hi?n kém.
IDEIDES ch?t waitresource đư?c s? d?ng khi trang PFS là quét đ? t?m không gian tr?ng và khi PFS trang đư?c c?p nh?t đ? ph?n ánh phân b? và deallocations c?a các trang. Ch?t này c?ng đư?c s? d?ng khi các trang duy nh?t đang đư?c giao cho m?t đ?i tư?ng hi?n có.Xác đ?nh cho dù b?n có m?t ch? s? c?m trên các đ?i tư?ng trong câu h?i.

Khác waittypes

B?ng sau đây li?t kê waittypes khác mà b?n có th? nh?n th?y trong các Master.dbo.sysprocesses h? th?ng bàn trong SQL Server 2000 và SQL Server 2005.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
LastwaittypeWaittypeMô tả
GI?C NG?0x20Waittype này ch? ra r?ng các D?ch v? SPID là ch? đ?i m?t th?i gian nh?t đ?nh và là m?t nhà nư?c chung cho các n?n t?ng ch? đ? quá tr?nh lazywrites, tr?m ki?m soát, ho?c các phía máy ch? profiler d?u v?t các s? ki?n.
IO_COMPLETION0x21Waittype này ch? ra r?ng d?ch v? SPID ch? đ?i cho yêu c?u I/O đ? hoàn thành. Khi b?n nh?n th?y đi?u này waittype cho m?t d?ch v? SPID trong các sysprocesses h? th?ng b?ng, b?n ph?i xác đ?nh các t?c ngh?n đ?a b?ng cách s? d?ng hi?u su?t giám sát qu?y, profiler water, ch?c năng b?ng có giá tr? h? th?ng c?a fn_virtualfilestats, và SHOWPLAN tùy ch?n đ? phân tích các k? ho?ch truy v?n tương ?ng v?i d?ch v? SPID. B?n có th? làm gi?m đi?u này waittype b?ng cách thêm thêm I/O băng thông ho?c cân b?ng I/O trên ? đ?a khác. B?n c?ng có th? gi?m b?t I/O b?ng cách s? d?ng ch? m?c, t?m ki?m k? ho?ch x?u truy v?n, và t?m áp l?c b? nh?.
ASYNC_IO_COMPLETION0x22Waittype này ch? ra r?ng d?ch v? SPID ch? đ?i cho các yêu c?u I/O không đ?ng b? đ? hoàn t?t. Gi?ng như IO_COMPLETION waittype, waittype này c?ng cho th?y m?t I/O nút c? chai. B?n có th? nh?n th?y waittype này cho các SPID trong dài ch?y Ho?t đ?ng kinh doanh tôi/O-ràng bu?c, ví d? như sao lưu, t?o cơ s? d? li?u, làm thay đ?i cơ s? d? li?u, ho?c các cơ s? d? li?u autogrow. Waittype này c?ng có th? cho th?y đ?a t?c ngh?n.
RESOURCE_SEMAPHORE0x40Waittype này ch? ra r?ng d?ch v? SPID ch? đ?i trên m?t ngu?n tài nguyên. ? đây, các SPID nói chung ch? đ?i đ? có đư?c các b? nh? cho các phân lo?i ho?c chi?n d?ch hashing trong th?c hi?n truy v?n. Waittype này c?ng có th? ch? ra r?ng áp l?c b? nh? t?n t?i ? có th? nh?n th?y c?a các h? bơi b? đ?m.
DTC0x41Waittype này ch? ra r?ng các D?ch v? SPID đang ch? ngày đi?u ph?i Microsoft phân ph?i giao d?ch viên D?ch v? (MS DTC).
OLEDB0x42Waittype này ch? ra r?ng m?t d?ch v? SPID đ? th?c hi?n m?t ch?c năng g?i đ?n m?t nhà cung c?p OLE DB và đang ch? đ?i ch?c năng đ? tr? v? các d? li?u c?n thi?t. Waittype này có th? c?ng ch? ra r?ng d?ch v? SPID là ch? đ?i cho các cu?c g?i th? t?c t? xa ho?c liên k?t v?i máy ch? truy v?n đ? tr? l?i d? li?u c?n thi?t. D?ch v? SPID c?ng có th? ph?i ch? đ?i cho s? lư?ng l?n CHÈN l?nh hay truy v?n t?m ki?m đ?y đ? đ? tr? l?i d? li?u c?n thi?t.

OLEDB waittype đư?c s? d?ng đ? ch? ra m?t vài ngư?i khác ch? đ?i k?, trong đó có: liên k?t v?i máy ch? truy v?n, truy v?n t?m ki?m văn b?n đ?y đ?, s? lư?ng l?n CHÈN l?nh, d?u v?t Profiler phía khách hàng, materialization c?a ?o b?ng như sysprocesses b?ng, đăng nh?p đ?c và DBCC CHECKDB.
RESOURCE_QUEUE0x44Đi?u này là b?nh thư?ng "nhàn r?i" tr?ng thái cho n?n ch? đ? c?a SQL Server.
ASYNC_DISKPOOL_LOCK0x45B?n có th? nh?n th?y đi?u này waittype trong dài ch?y tôi/O-ràng bu?c các chi?n d?ch như vi?c t?o, m? r?ng, ho?c th? m?t t?p tin cơ s? d? li?u.
UMSTHREAD0x46Waittype này ch? ra r?ng m?t lô đ? nh?n đư?c t? m?t ?ng d?ng khách nhưng đi?u đó không có không có nhân viên ch? đ? mà có s?n đ? ph?c v? yêu c?u. N?u b?n luôn th?y 0x0046 waittypes cho nhi?u SPID, không có m?t nút c? chai đáng k? ? nh?ng nơi khác trong h? th?ng đang s? d?ng ch? đ? có s?n công nhân. Lưu ? r?ng các waittime c?t luôn luôn là 0 cho UMSTHREAD waittype, và các lastwaittype c?t có th? sai l?m hi?n tên c?a m?t waittype khác nhau thay v? of UMSTHREAD."
WRITELOG0x81Waittype này ch? ra r?ng d?ch v? SPID ch? đ?i cho m?t giao d?ch s? ghi I/O yêu c?u đ? hoàn thành. Đi?u này waittype c?ng có th? cho th?y m?t nút c? chai có th? đ?a.
PSS_CHILD
TRAO Đ?I
CXPACKET
0x101
0x200
0x208
Các waittypes đang t?t c? tham gia trong th?c hi?n song song truy v?n. Đây waittypes ch? ra r?ng d?ch v? SPID ch? đ?i trên m?t quá tr?nh song song đ? hoàn thành ho?c b?t đ?u.
PAGESUPP0x209Waittype này theo d?i ch? đ?i th?i gian ph?i gánh ch?u v? c?a serialization b?t bu?c trong phân ph?i hàng đ? nhi?u ngư?i g?i trong m?t quét song song.
CON TR? CHU?T0x20CWaittype này ch? ra r?ng các D?ch v? SPID tham gia vào vi?c đ?ng b? hóa thread trong khi nó s? d?ng không đ?ng b? con ch?y. Các sp_configure 'cursorthreshold' c?u h?nh thi?t l?p có th? xác đ?nh khi m?t con tr? chu?t đư?c t?o ra không đ?ng b?.
DBTABLE0x202Waittype này ch? ra r?ng m?t ch? đ? là ch? đ?i đ? th?c hi?n m?t tr?m ki?m soát và ch? đ? khác đ? checkpointing cơ s? d? li?u.
EC0x203Waittype này ch? ra r?ng các D?ch v? SPID đang ch? đ? truy c?p vào b?i c?nh th?c hi?n.
TEMPOBJ0x204Waittype này ch? ra r?ng d?ch v? SPID đang ch? đ? th? m?t đ?i tư?ng t?m th?i v?n c?n đang đư?c s? d?ng.
XACTLOCKINFO0x205Waittype này ch? ra r?ng d?ch v? SPID là ch? đ?i đ? th?c hi?n b?o tr? danh sách khóa.
LOGMGR0x206Waittype này đư?c s? d?ng khi các D?ch v? SPID c? g?ng đóng c?a cơ s? d? li?u và ch? đ?i cho các b?n ghi c?a giao d?ch đang ch? gi?i quy?t I/O yêu c?u đ? hoàn thành.
CMEMTHREAD0x207Waittype này ch? ra r?ng d?ch v? SPID đang ch? đ? truy c?p vào m?t đ?i tư?ng ch? đ? an toàn b? nh?. Các serialization làm ch?c ch?n r?ng trong khi nh?ng ngư?i s? d?ng đư?c phân b? ho?c gi?i phóng các b? nh? t? đ?i tư?ng b? nh?, b?t k? SPID khác đang c? g?ng đ? th?c hi?n các cùng m?t nhi?m v? ph?i ch? đ?i, và CMEMTHREAD waittype đư?c thi?t l?p khi các SPID ch? đ?i.

B?n có th? nh?n th?y này waittype trong nhi?u t?nh hu?ng. Tuy nhiên, waittype này đư?c đăng nh?p thư?ng xuyên nh?t khi k? ho?ch truy v?n lâm th?i đang m?t cách nhanh chóng đưa vào b? đ?m ?n th? t?c t? nhi?u k?t n?i khác nhau đ? các th? hi?n c?a SQL Server. B?n có th? ch? là nút c? chai này b?ng cách h?n ch? d? li?u, mà ph?i đư?c chèn vào ho?c ra kh?i b? nh? cache c?a th? t?c, ch?ng h?n như m?t cách r? ràng parameterizing các truy v?n đ? cho các truy v?n có th? đư?c tái s? d?ng hay b?ng cách s? d?ng th? t?c đư?c lưu tr? trong trư?ng h?p thích h?p.
T?T MÁY0x20AWaittype này ch? ra r?ng m?t L?nh t?t máy đ? đư?c ban hành b?i d?ch v? SPID, và d?ch v? SPID ch? đ?i ho?t đ?ng truy v?n đ? hoàn thành.
WAITFOR0x20BWaittype này ch? ra r?ng d?ch v? SPID đang ng? v? c?a m?t s? ch?m TR? WAITFOR Transact-SQL tuyên b?.
NETWORKIO0x800Waittype này ch? ra r?ng d?ch v? SPID ch? đ?i cho ?ng d?ng khách đ? l?y d? li?u trư?c khi các D?ch v? SPID có th? g?i thêm các k?t qu? đ? ?ng d?ng khách.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
244455Đ?nh ngh?a c?a sysprocesses waittype và lastwaittype fields cho SQL Server 7.0
Đ? thêm thông tin v? các Master.dbo.sysprocesses h? th?ng bàn trong SQL Server 2000, truy c?p vào trang Web Microsoft sau đây Trang web:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa260456 (SQL.80) .aspx
Cho thông tin thêm v? các ch?t trong SQL Server 2000, truy c?p vào sau đây Web site c?a Microsoft:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa224727 (SQL.80) .aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 822101 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition
T? khóa: 
kbsqlsetup kbsystemdata kbfield kbdatabase kbinfo kbmt KB822101 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:822101

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com