Thông báo l?i: "Windows không th? t?o đ?i tư?ng v? d?ch v? thư m?c không th? c?p phát m?t đ?nh danh tương đ?i"

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 822053 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng t?o ra m?t đ?i tư?ng m?i thu?c Active Directory, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Windows không th? t?o đ?i tư?ng v? d?ch v? thư m?c không th? c?p phát m?t đ?nh danh tương đ?i.
Khi v?n đ? này x?y ra, các s? ki?n sau đây có th? đư?c đăng trong s? ghi s? ki?n NT Directory d?ch v? (NTDS):

S? ki?n 16650
MessageId = 0x410A
SymbolicName = SAMMSG_RID_INIT_FAILURE
Ngôn ng? = ti?ng Anh
Đ?nh danh tài kho?n c?p phát không kh?i đ?ng đúng. Ghi d? li?u ch?a m? l?i NT, gây ra s? th?t b?i. Windows 2000 có th? th? l?i kh?i t?o cho đ?n khi nó đ? thành công; cho đ?n lúc đó, t?o tài kho?n s? b? t? ch?i trên đi?u khi?n vùng. H?y t?m ki?m các b?n ghi s? ki?n SAM có th? ch? ra l? do chính xác cho s? th?t b?i.

L?i này đư?c đăng nh?p s? ghi s? ki?n NTDS m?i l?n Windows 2000 c? kh?i t?o Master tương đ?i ID (RID). L?i đư?c đăng nh?p t?i các kho?ng 1 phút cho c? g?ng l?n đ?u tiên 3, và sau đó m?t l?n m?i 30 phút cho đ?n khi RID Master kh?i.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u đi?u khi?n vùng đ? t? ch?c ho?t đ?ng kinh doanh ch? vai (c?n đư?c g?i là linh ho?t các ho?t đ?ng t?ng th? đơn hay FSMO) c?a b?c th?y RID đ? đư?c g? b? kh?i mi?n này và đư?c khôi ph?c t? b?n sao lưu. N?u vai RID Master đư?c bu?c vào m?t b? đi?u khi?n vùng là m?t thay th? t?m th?i, khi Master RID ban đ?u đư?c khôi ph?c và quay tr? v? tên mi?n, nó không ph?i nhân r?ng v?i các đ?i tác nhân r?ng tr?c ti?p và không đ?i l?i vai tr? c?a RID Master.

Windows 2000 Service Pack 3 và Windows Server 2003 đ? gi?i thi?u tính năng đư?c thi?t k? đ? giúp tránh các tác d?ng ph? c?a ho?t đ?ng kinh doanh trùng l?p vai tr? ch? hi?n có trong cùng m?t r?ng ho?c tên mi?n. B? ki?m soát mi?n th?c hi?n m?t đ?ng b? hóa ban đ?u khi kh?i đ?ng vào m?i ng? c?nh đ?t tên lưu tr? trên m?t b? đi?u khi?n tên mi?n c? th?. Đi?u khi?n vùng ch?a Schema Master, Th?c s? đ?t tên mi?n, RID Master, PDC, mô ph?ng, ho?c vai tr? cơ s? h? t?ng Master cho r?ng quy?n s? h?u c?a vai tr? cho đ?n khi nó đ?ng b? hóa v?i ít nh?t m?t ngư?i hàng xóm cho m?i ng? c?nh đ?t tên có th? ghi.

GI?I PHÁP

Để giải quyết vấn đề này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Di chuy?n máy tính mà b?n mu?n khôi ph?c l?i m?t m?ng riêng bi?t b? cô l?p t? b?n s?n xu?t m?ng.
 2. Khôi ph?c l?i máy tính này t? b?n sao lưu. Không kh?i đ?ng l?i máy tính khi khôi ph?c hoàn thành.
 3. Ngày RID t?m th?i n?m v?ng đi?u khi?n vùng trên m?ng s?n xu?t, m? m?t l?nh nh?c, lo?i repadmin /showvector, sau đó nh?n ENTER.
 4. Đóng c?a t?m th?i RID Master đi?u khi?n vùng, và sau đó di chuy?n nó vào m?ng riêng bi?t v?i máy tính đư?c ph?c h?i.
 5. B?t đ?u c? hai máy tính.
 6. S? d?ng các trang web và d?ch v? qu?n l?-theo đ? b?t đ?u sao nhân b?n gi?a hai máy tính. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Ho?t đ?ng thư m?c các trang web và d?ch v?.
  2. M? r?ng các Các trang web kho ch?a trong ngăn bên trái, và sau đó m? r?ng các container mà đ?i di?n tên c?a trang web có ch?a các máy ch? m?c tiêu mà b?n ph?i đ?ng b? hóa v?i các đ?i tác nhân r?ng.
  3. M? r?ng các Các máy ch? container, và sau đó m? r?ng máy ch? m?c tiêu đ? hi?n th? đ?i tư?ng thi?t đ?t NTDS (m?t đ?i tư?ng mà đ?i di?n cho các cài đ?t cho b? đi?u khi?n tên mi?n).
  4. B?m vào các Cài đ?t NTDS đ?i tư?ng. K?t n?i các đ?i tư?ng trong ngăn bên ph?i đ?i di?n cho các đ?i tác nhân r?ng tr?c ti?p c?a máy ch? m?c tiêu.
  5. Nh?p chu?t ph?i vào m?t đ?i tư?ng k?t n?i trong c?a s? bên ph?i, và sau đó b?m sao chép bây gi?.

   Windows 2000 kh?i làm b?n sao c?a b?t k? thay đ?i t? máy ch? ngu?n (máy ch? đư?c đ?i di?n b?i đ?i tư?ng k?t n?i) đ?n máy ch? m?c tiêu cho t?t c? các phân ho?ch thư m?c máy ch? m?c tiêu đư?c c?u h?nh đ? nhân r?ng t? máy ch? ngu?n.
 7. Chuy?n t?t c? các chi?n d?ch t?i vai tr? ch? quay l?i vai tr? ban đ?u ngư?i gi?.
 8. Di chuy?n c? hai máy tính tr? l?i m?ng lư?i s?n xu?t.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? xác đ?nh RID n?m v?ng vai tr? ch?, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
234790Làm th? nào đ? t?m các máy ch? mà gi? vai tr? ho?t đ?ng đơn Master linh ho?t
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nh?ng vi?c c?n làm khi RID Master xu?ng cho m?t th?i gian dài, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
223787Linh ho?t đơn Master ho?t đ?ng chuy?n giao và chi?m gi? quá tr?nh
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? khôi ph?c l?i là b?c th?y RID sau m?t t?ch thu, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
316201"Đi?u khi?n vùng đ? không có đư?c m?t h? bơi m?i đ?nh danh" s? ki?n l?i trong Windows 2000 Server S316201 và trư?c đó
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? th?c hi?n m?t khôi ph?c th?m quy?n lên b? ki?m soát mi?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
241594Làm th? nào đ? th?c hi?n m?t khôi ph?c th?m quy?n lên b? ki?m soát mi?n trong Windows 2000
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v? trí FSMO và t?i ưu hóa trên mi?n Windows 2000 lên mi?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
223346FSMO theo v? trí và t?i ưu hóa trên b? đi?u khi?n vùng Active Directory

Thu?c tính

ID c?a bài: 822053 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbprb kbmt KB822053 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:822053

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com