Làm th? nào đ? gán quy?n truy c?p tài kho?n d?ch v? cho t?t c? các h?p thư trong Exchange Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 821897 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ? có m?t phiên b?n Microsoft Exchange 2000 Server c?a bài vi?t này, xem 262054.

Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này th?o lu?n v? làm th? nào đ? c?p quy?n truy c?p cho t?t c? h?p thư. Truy c?p granting cho t?t c? các h?p thư có th? có ích khi b?n đang hoàn thành nhi?m v? như ph?c h?i gián tuy?n.

Lưu ý Không s? d?ng quy tr?nh này trong m?t môi trư?ng s?n xu?t cho phép không đư?c phép truy c?p vào d? li?u ngư?i dùng. Làm như v?y có th? vi ph?m b?o m?t công ty c?a b?n và các chính sách b?o m?t. Th?c hi?n m?t k? ho?ch ki?m đ?nh trên m?ng c?a b?n đ? phát hi?n và k? l?c không đúng s? d?ng ?y nhi?m qu?n tr? m?ng b?ng h? th?ng qu?n tr? viên.

THÔNG TIN THÊM

Trong Microsoft Exchange Server 5.5, khi b?n c?p d?ch v? Tài kho?n qu?n tr? quy?n truy c?p vào các Trang web container đ? m?t Microsoft Windows trên tài kho?n, b?n c?p tài kho?n không gi?i h?n truy c?p vào t?t c? các h?p thư. Trong Microsoft Exchange 2000 Server và Exchange Server 2003, không có không có tài kho?n d?ch v?, và th?m chí c? trương m?c ngư?i qu?n tr? doanh nghi?p quy?n b? t? ch?i quy?n truy nh?p vào t?t c? các h?p thư.

Chú ý Trong Microsoft Windows 2000 Server và Microsoft Windows Server năm 2003, d?ch v? thư?ng ch?y dư?i tài kho?n máy tính mà h? đang cài đ?t. Trương m?c này là trương m?c h? th?ng đ?a phương (LocalSystem), và c?a nó m?t kh?u đư?c t?o ra và tái ch? b?i Windows 2000 ho?c Windows Server 2003. B?i m?c đ?nh, b?n có th? s? d?ng tài kho?n d?ch v? này đ? truy nh?p vào vi?c trao đ?i h?p thư, các c?a hàng c?p công c?ng và các ngu?n l?c khác c?a Windows đ? th?c hi?n thư chuy?n giao và thư m?c đ?ng b? hóa.

N?u tài kho?n đăng nh?p c?a b?n trương m?c ngư?i qu?n tr? ho?c là thành viên c?a các qu?n tr? viên tên mi?n ho?c các doanh nghi?p Các nhóm qu?n tr? viên, sau đó b?n đang r? ràng b? t? ch?i truy c?p vào t?t c? các h?p thư khác hơn c?a riêng b?n, ngay c? khi b?n n?u không có quy?n qu?n tr? đ?y đ? hơn các H? th?ng trao đ?i. T?t c? các tác v? qu?n tr? Exchange Server 2003 có th? đư?c th?c hi?n mà không c?n ph?i c?p cho qu?n tr? viên đ? quy?n đ? đ?c khác nhân thư.

B?n có th? ghi đè m?c đ?nh h?n ch? này trong m?t s? cách, nhưng làm như v?y ch? phù h?p v?i các t? ch?c an ninh và chính sách b?o m?t. Thư?ng xuyên, ghi đè nh?ng h?n ch? m?c đ?nh là thích h?p ch? trong m?t môi trư?ng máy ch? ph?c h?i.

Đ? c?p quy?n truy c?p tài kho?n qu?n tr? c?a b?n thông qua trao đ?i H? th?ng qu?n l? cho t?t c? các h?p thư trong cơ s? d? li?u duy nh?t b?t k? th?a k? t? ch?i:
  1. B?t đ?u trao đ?i h? th?ng qu?n l?, và sau đó xác đ?nh v? trí cơ s? d? li?u b?n mu?n đ? có th? truy c?p h?p thư đ?y đ?.
  2. M? các thu?c tính c?a đ?i tư?ng này, và sau đó b?m cácBảo mật tab.
  3. C?p tài kho?n c?a b?n r? ràng đ?y đ? quy?n truy c?p vào đ?i tư?ng này, bao g?m c? Nh?n đư?c như c?p phép.
Sau khi b?n đ? th?c hi?n thay đ?i này, b?n v?n có th? nh?n th?y không s?n dùng T? ch?iCho phép quy?n phân công c?a b?n tài kho?n. Các c?p phép không s?n dùng cho th?y r?ng b?i th?a k? b?n đ? t? ch?i quy?n, nhưng mà b?n đ? th?a hư?ng quy?n ? c?p đ? này. Trong mô h?nh c?p phép Windows, c?p phép m?t cách r? ràng phép ghi đè c?p phép đư?c th?a k?. Lưu ? r?ng m?t r? ràng Cho phép t?i th?p hơn m?c đ? s? cho phép vi?c ghi đè m?t r? ràng T? ch?i t? m?t cao hơn m?c đ? s? cho phép ch? trên đ?i tư?ng duy nh?t nơi ghi đè đư?c thi?t l?p, không ph?i trên các đ?i tư?ng con c?a đ?i tư?ng đó. Đi?u này ngăn c?n b?n t? c?p gi?y cho m?nh c?p phép trên m?t máy ch? đ? truy c?p vào m?i cơ s? d? li?u; b?n ph?i c?p c?p phép trên cơ s? d? li?u cá nhân.

Sau khi b?n thay đ?i đi?u kho?n, b?n có th? ph?i đăng xu?t và đăng nh?p l?i. Microsoft c?ng khuy?n cáo r?ng b?n d?ng và kh?i đ?ng l?i t?t c? các d?ch v? trao đ?i. N?u b?n có nhi?u b? ki?m soát mi?n trong r?ng, b?n c?ng có th? ph?i ch? đ?i cho nhân r?ng thư m?c đ? hoàn thành.

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
259221Tab Security không có s?n trên t?t c? các đ?i tư?ng trong h? th?ng qu?n l?

Thu?c tính

ID c?a bài: 821897 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowto kbmt KB821897 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:821897

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com