Làm th? nào đ? ki?m tra phiên b?n c?a Office 2003 s?n ph?m

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 821549 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ?i v?i m?t phiên b?n Microsoft Office XP c?a bài vi?t này, xem 291331.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách đ? xác đ?nh phiên b?n chính xác s?n ph?m c?a b?n Microsoft Office 2003. Nó c?ng cung c?p phiên b?n s? cho các phát hành b?n g?c và gói d?ch v? ti?p theo.

THÔNG TIN THÊM

Làm th? nào đ? t?m s? phiên b?n

Các phương pháp sau đây giúp b?n xác đ?nh phiên b?n cài đ?t c?a b?n các chương tr?nh Microsoft Office.

Chú ý Khi m?t c?p nh?t ph?n m?m không bao g?m m?t phiên b?n C?p Nh?t c?a các chương tr?nh c?a th?c thi t?p tin, xem tài li?u hư?ng d?n đư?c cung c?p v?i c?a b?n C?p Nh?t đ? xác đ?nh các t?p tin đư?c C?p Nh?t, và sau đó ki?m tra các phiên b?n c?a các t?p tin C?p Nh?t.

Phương pháp 1: S? d?ng h?p đi?u khi?n thêm/lo?i b? chương tr?nh

B?n có th? ki?m tra thông tin Phiên b?n c?a văn ph?ng đư?c cài đ?t chương tr?nh hay s?n ph?m văn ph?ng riêng l? b?ng cách nh?p vào các Click vào đây thông tin h? tr? liên k?t trong các Thêm ho?c lo?i b? Chương tr?nh h?p tho?i. Thông tin Phiên b?n này là chính xác nh?t tài li?u hư?ng d?n c?a phiên b?n s?n ph?m có s?n trên máy tính c?a b?n. Đ? làm Đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mB?ng đi?u khi?n.
 2. Trong B?ng đi?u khi?n, b?m Thêm ho?c Lo?i b? chương tr?nh.
 3. Trong Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh, xác đ?nh v? trí và sau đó Click vào thích h?p văn ph?ng edition ho?c s?n ph?m cá nhân.
 4. Click vào các k?t qu? B?m vào đây đ? h? tr? thông tin liên k?t. M?t h?p thông đi?p s? hi?n th? phiên b?n đúng thông tin cho các s?n ph?m như nó đư?c ghi l?i b?i Microsoft Windows Tr?nh cài đ?t.
Khi b?n s? d?ng phương pháp này, Office 2003 có các phiên b?n sau đây s? đi?n tho?i cho vi?c phát hành b?n g?c và cho các b?n phát hành gói d?ch v?:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Chương tr?nh Office 2003 Phiên bản đã phát hànhGói d?ch v? 1 (SP1)Gói d?ch v? 2 (SP2)D?ch v? Pack 3 (SP3)
Microsoft Office Access 200311.0.5614.011.0.6355.011.0.7969.011.0.8173.0
Microsoft Office Excel 200311.0.5612.011.0.6355.011.0.7969.011.0.8173.0
Văn ph?ng Microsoft FrontPage 200311.0.5516.011.0.6356.011.0.7969.011.0.8173.0
Microsoft Office InfoPath 200311.0.5531.011.0.6357.011.0.7969.011.0.8173.0
Microsoft Office 2003, b?t k? ?n b?n11.0.5614.011.0.6361.011.0.7969.011.0.8173.0
Microsoft Office OneNote 200311.0.5614.011.0.6360.011.0.7969.011.0.8173.0
Microsoft Office Outlook 200311.0.5510.011.0.6353.011.0.7969.011.0.8173.0
Microsoft Office PowerPoint 200311.0.5529.011.0.6361.011.0.7969.011.0.8173.0
Microsoft Office Project 2003, tiêu chu?n ho?c Chuyên nghi?p11.0.5614.011.0.6707.011.0.7969.011.0.8173.0
Microsoft Office Publisher 200311.0.5525.011.0.6255.011.0.7969.011.0.8173.0
Microsoft Office Word 200311.0.5604.011.0.6359.011.0.7969.011.0.8173.0
Microsoft văn ph?ng Visio 2003, tiêu chu?n ho?c Chuyên nghi?p11.0.3216.561411.0.4301.636011.0.7969.011.0.8173.0

Cách 2: Xác minh tài s?n Phiên b?n cho t?p tin th?c thi

S? d?ng các phương pháp sau đây đ? xác đ?nh v? trí t?p tin th?c thi và đ?n xác minh các phiên b?n c?a chương tr?nh văn ph?ng c?a b?n:
 • Xác đ?nh v? trí t?p tin th?c thi c?a chương tr?nh văn ph?ng.

  Các sau đây là v? trí m?c đ?nh cho các t?p trong Office 2003:
  T?p chương tr?nh\Microsoft Office\Office11
  Chú ý V? trí m?c đ?nh cho Visio th?c thi là như sau:
  T?p chương tr?nh\Microsoft Office\Visio11
  Tên t?p tin th?c thi là như sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Tên chương trìnhTên tệp
  Truy c?p 2003Msaccess.exe
  Excel 2003Excel.exe
  FrontPage 2003FrontPg.exe
  InfoPath 2003InfoPath.exe
  Office 2003Mso.dll
  OneNote 2003OneNote.exe
  Outlook 2003OutLLib.dll
  PowerPoint 2003PowerPnt.exe
  D? án 2003WinProj.exe
  Word 2003WinWord.exe
  Visio 2003VisLib.dll
  Đ? có đư?c s? phiên b?n cho Microsoft Outlook, ki?m tra Phiên b?n OutLLib.dll thay v? c?a vi?c ki?m tra s? phiên b?n c?a t?p Outlook.exe t?p tin n?m trong thư m?c tương t? như các li?t kê t?p th?c hi?n.

  Đ? có đư?c s? phiên b?n cho Microsoft Visio, ki?m tra phiên b?n c?a t?p tin Vislib.dll thay v? c?a vi?c ki?m tra s? phiên b?n c?a Visio. exe t?p tin n?m trong thư m?c tương t? như Visio t?p tin th?c thi.
Đ? t?m t?p tin thích h?p, t?m ki?m ? đ?a c?ng c?a b?n. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau.

Chú ý B?i v? có r?t nhi?u phiên b?n c?a Microsoft Windows, các theo các bư?c có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u chúng, xem c?a b?n s?n ph?m tài li?u hư?ng d?n đ? hoàn thành các bư?c sau.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mTìm kiếm.
 2. Trong các K?t qu? t?m ki?m c?a s?, b?mT?t c? các t?p và c?p dư?i Tìm kiếm Đ?ng hành.
 3. Trong các T?t c? hay m?t ph?n c?a tên t?p h?p, g? tên t?p tin thích h?p như đư?c li?t kê trư?c đó, và sau đó nh?p vàoTìm kiếm.
 4. Trong danh sách k?t qu? c?a các t?p, b?m chu?t ph?i vào t?p, và sau đó b?m Thu?c tính.
 5. Trên các Phiên bản tab, xác đ?nh các phiên b?n t?p tin đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n.
Khi b?n s? d?ng phương pháp này, Office 2003 có các phiên b?n sau đây s? đi?n tho?i cho vi?c phát hành b?n g?c và cho d?ch v? gói b?n phát hành.

Chú ý V? trí m?c đ?nh c?a MSO.dll là chương tr?nh Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE11.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Chương tr?nh Office 2003Phiên bản đã phát hànhSP1SP2SP3
Msaccess.exe11.0.5614.011.0.6355.011.0.6566.011.0.8166.0
Excel exe11.0.5612.011.0.6355.011.0.6560.011.0.8169.0
FrontPg.exe 11.0.5516.011.0.6356.011.0.6552.011.0.8164.0
InfoPath.exe11.0.5531.011.0.6357.011.0.6565.011.0.8165.0
Mso.dll11.0.5614.011.0.6361.011.0.6568.011.0.8172.0
OneNote.exe11.0.5510.011.0.6360.011.0.6554.011.0.8165.0
OutLLib.dll11.0.5510.011.0.6353.011.0.6565.011.0.8169.0
PowerPnt.exe11.0.5529.011.0.6361.011.0.6564.011.0.8169.0
WinProj.exe11.0.2003.81611.1.2004.170711.2.2005.180111.3.2007.1529
Mspub.exe11.0.5525.011.0.6255.011.0.6565.011.0.8166.0
WinWord.exe11.0.5604.011.0.6359.011.0.6568.011.0.8169.0
Vislib.dll11.0.3216.011.0.4301.011.0.5509.011.0.8161.0

Cách 3: S? d?ng các v? Microsoft Tên chương trình h?p tho?i

Trong các V? Microsoft Chương tr?nh Tên h?p tho?i, m?t s? xu?t hi?n sau khi s?n ph?m Tên. Ví d?, trong Microsoft Office Excel 2003, b?n có th? xem dư?i đây s?:
(11.5207.5207)
Xác đ?nh v? trí các V? Microsoft Chương tr?nh Tên h?p tho?i h?p, b?m vào V? Microsoft Tên chương trình trên các Trợ giúpMenu trong b?t k? chương tr?nh văn ph?ng.

Khi b?n s? d?ng phương pháp này, Office 2003 đ? s? phiên b?n sau đây cho vi?c phát hành b?n g?c và cho gói d?ch v? b?n phát hành:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Văn ph?ng chương tr?nh Phiên bản đã phát hànhSP1SP2SP3
Truy c?p 2003 11.5614.560611.6355.636011.6566.656811.8166.8172
Excel 200311.5612.560611.6355.636011.6560.656811.8169.8172
FrontPage 200311.5516.560611.6356.636011.6552.656811.8164.8172
InfoPath 200311.5531.560611.6357.636011.6565.656811.8165.8172
OneNote 200311.5510.560611.6360.636011.6554.656811.8165.8172
Outlook 200311.5510.560611.6353.636011.6568.656811.8169.8172
PowerPoint 200311.5529.560611.6361.636011.6564.656811.8169.8172
Dự án 200311.0.2003.81611.1.2004.170711.2.2005.1801.1511.3.2007.1529
Nhà xu?t b?n 200311.5525.560611.6255.636011.6565.656811.8166.8172
Word 200311.5604.560611.6359.636011.6538.656811.8169.8172
Visio 200311.3216.560611.4301.636011.5509.656811.8161.8172

Làm th? nào đ? hi?u m?t s? phiên b?n

S?n ph?m văn ph?ng Microsoft s? d?ng cú pháp sau cho các Phiên b?n s?:
AA.bbbb.CCCC
Con s? này đ?i di?n cho ba m?c sau đây:
 • AA: các phiên b?n c?a văn ph?ng.
 • bbbb: Phiên b?n c?a t?p tin th?c thi c?a chương tr?nh. Cho Ví d?, các t?p tin Excel.exe.
 • CCCC: Phiên b?n c?a t?p tin Mso.dll.
Quan tr?ng
 • Khi b?n cài đ?t m?t gói d?ch v?, các phiên b?n đó là hi?n th? trong các V? Microsoft Chương tr?nh Tên h?p tho?i thêm các ch? cái "SP" và s? lư?ng c?p gói d?ch v?. Làm th? nào các ch? cái xu?t hi?n ph? thu?c vào phiên b?n c?a các Mso.dll t?p tin.
 • B?n có th? áp d?ng hotfix m?t ho?c m?t C?p Nh?t công c?ng có ch?a b?n s?a l?i đư?c cung c?p trong các d?ch v? m?i nh?t gói và r?ng các b?n C?p Nh?t Mso.dll t?p tin. Trong trư?ng h?p này, các phiên b?n c?a t?p tin Mso.dll đư?c trưng bày t?i cácV? Microsoft Tên chương trìnhh?p tho?i thêm các ch? cái "SP" và s? lư?ng các c?p gói d?ch v?. Đi?u này x?y ra ngay c? khi đó gói d?ch v? không đư?c cài đ?t.

  Đ? bi?t thêm v? v?n đ? này, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  328294V? Microsoft <program name="">h?p tho?i báo cáo m?t gói d?ch v? phiên b?n đó là khác nhau t? nh?ng g? đư?c mong đ?i trong Office XP và Office 2003</program>
 • Không ph?i t?t c? C?p Nh?t thay đ?i s? phiên b?n đư?c li?t kê trong các V? Microsoft Tên chương trìnhh?p tho?i. V? v?y, b?n ph?i ki?m ch?ng thu?c tính cho chương tr?nh t?p tin th?c thi.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong các ki?n th?c Microsoft Cơ s?:
883677L?ch s? c?a b?n C?p Nh?t Office 2003

Thu?c tính

ID c?a bài: 821549 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office InfoPath 2003
 • Microsoft Office OneNote 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Office Project Server 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
T? khóa: 
kbPubTypeKC kbhowto kbmt KB821549 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:821549

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com