วิธีการตรวจสอบรุ่นของผลิตภัณฑ์ Office 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 821549 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หากต้องการดูบทความนี้สำหรับรุ่น Microsoft Office XP โปรดดูที่ 291331 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้จะอธิบายวิธีระบุรุ่นที่แน่นอนของผลิตภัณฑ์ Microsoft Office 2003 นอกจากนี้ ยังมีหมายเลขรีลีสเดิมและ service pack ต่อมา

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีหาหมายเลขรุ่น

วิธีการต่อไปนี้จะช่วยคุณระบุรุ่นของโปรแกรม Microsoft Office ที่ติดตั้ง

หมายเหตุ หากโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ไม่มีรุ่นที่ปรับปรุงแล้วของแฟ้มที่ปฏิบัติการได้ของโปรแกรม ให้ดูเอกสารที่ให้มากับโปรแกรมปรับปรุงเพื่อหาแฟ้มที่ได้รับการปรับปรุง แล้วตรวจสอบรุ่นของแฟ้มที่ได้รับการปรับปรุงนั้น

วิธีที่ 1: ้ใช้กล่องโต้ตอบ "เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก"

คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลรุ่นของโปรแกรม Office ที่ติดตั้งหรือผลิตภัณฑ์ Office แต่ละอย่างโดยคลิกการเชื่อมโยง คลิกที่นี่หากต้องการข้อมูลสนับสนุน ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก ข้อมูลของรุ่นนี้เป็นเอกสารที่ถูกต้องที่สุดของรุ่นผลิตภัณฑ์ที่มีในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม
 2. ใน แผงควบคุม คลิก เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก
 3. ใน เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก ค้นหาแล้วคลิก Office edition หรือผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างที่เหมาะสม
 4. คลิกการเชื่อมโยง คลิกที่นี่หากต้องการข้อมูลสนับสนุน กล่องข้อความจะแสดงข้อมูลของรุ่นที่ถูกต้องสำหรับผลิตภัณฑ์ตามที่ได้รับการบันทึกไว้โดย Microsoft Windows Installer
เมื่อคุณใช้วิธีการนี้ Office 2003 จะมีหมายเลขรุ่นต่อไปนี้สำหรับรีลีสเดิมและรีลีสของ service pack:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
โปรแกรม Office 2003 รุ่นของรีลีส Service Pack 1 (SP1)Service Pack 2 (SP2)Service Pack 3 (SP3)
Microsoft Office Access 200311.0.5614.011.0.6355.011.0.7969.011.0.8173.0
Microsoft Office Excel 200311.0.5612.011.0.6355.011.0.7969.011.0.8173.0
Microsoft Office FrontPage 200311.0.5516.011.0.6356.011.0.7969.011.0.8173.0
Microsoft Office InfoPath 200311.0.5531.011.0.6357.011.0.7969.011.0.8173.0
Microsoft Office 2003, edition ทั้งหมด11.0.5614.011.0.6361.011.0.7969.011.0.8173.0
Microsoft Office OneNote 200311.0.5614.011.0.6360.011.0.7969.011.0.8173.0
Microsoft Office Outlook 200311.0.5510.011.0.6353.011.0.7969.011.0.8173.0
Microsoft Office PowerPoint 200311.0.5529.011.0.6361.011.0.7969.011.0.8173.0
Microsoft Office Project 2003, Standard หรือ Professional11.0.5614.011.0.6707.011.0.7969.011.0.8173.0
Microsoft Office Publisher 200311.0.5525.011.0.6255.011.0.7969.011.0.8173.0
Microsoft Office Word 200311.0.5604.011.0.6359.011.0.7969.011.0.8173.0
Microsoft Office Visio 2003, Standard หรือ Professional11.0.3216.561411.0.4301.636011.0.7969.011.0.8173.0

วิธีที่ 2: ตรวจสอบคุณสมบัติของรุ่นสำหรับแฟ้มที่ปฏิบัติการได้

ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อระบุตำแหน่งแฟ้มที่ปฏิบัติการได้และเพื่อตรวจสอบรุ่นของโปรแกรม Office:
 • ระบุตำแหน่งแฟ้มที่ปฏิบัติการได้ของโปรแกรม Office

  ต่อไปนี้เป็นตำแหน่งค่าเริ่มต้นของแฟ้มเหล่านี้ใน Office 2003:
  Program files\Microsoft Office\Office11
  หมายเหตุ ตำแหน่งค่าเริ่มต้นของแฟ้ม Visio ที่สามารถปฏิบัติการได้มีดังนี้:
  Program files\Microsoft Office\Visio11
  ชื่อแฟ้มที่ปฏิบัติการได้มีดังนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  ชื่อโปรแกรมชื่อแฟ้ม
  Access 2003Msaccess.exe
  Excel 2003Excel.exe
  FrontPage 2003FrontPg.exe
  InfoPath 2003InfoPath.exe
  Office 2003Mso.dll
  OneNote 2003OneNote.exe
  Outlook 2003OutLLib.dll
  PowerPoint 2003PowerPnt.exe
  Project 2003WinProj.exe
  Word 2003WinWord.exe
  Visio 2003VisLib.dll
  หากต้องการทราบหมายเลขรุ่นของ Microsoft Outlook ให้ตรวจสอบรุ่นของแฟ้ม OutLLib.dll แทนที่จะตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้ม Outlook.exe ซึ่งอยู่ในไดเรกทอรีเดียวกับแฟ้มที่ปฏิบัติการได้ที่แสดงในรายการ

  หากต้องการทราบหมายเลขรุ่นของ Microsoft Visio ให้ตรวจสอบรุ่นของแฟ้ม Vislib.dll แทนที่จะตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้ม Visio.exe ซึ่งอยู่ในไดเรกทอรีเดียวกับแฟ้มที่ปฏิบัติการได้ของ Visio
เมื่อต้องการค้นหาแฟ้มที่เหมาะสม ให้ค้นหาในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

หมายเหตุ เนื่องจาก Microsoft Windows มีหลายรุ่น ขั้นตอนเหล่านี้อาจต่างไปจากในคอมพิวเตอร์ของคุณ ในกรณีนี้ โปรดอ่านเอกสารของผลิตภัณฑ์เพื่อทำตามขั้นตอนต่างๆ
 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก ค้นหา
 2. ในบานหน้าต่าง ผลลัพธ์การค้นหา ให้คลิก แฟ้มและโฟลเดอร์ทั้งหมด ใน ตัวช่วยค้นหา
 3. ในกล่อง ชื่อแฟ้มบางส่วนหรือทั้งหมด พิมพ์ชื่อแฟ้มที่เหมาะสมตามที่แสดงรายการก่อนหน้านี้ แล้วคลิก ค้นหา
 4. ในรายการผลลัพธ์ของแฟ้ม ให้คลิกขวาที่แฟ้ม แล้วคลิก คุณสมบัติ
 5. บนแท็บ รุ่น ให้ดูรุ่นของแฟ้มที่ติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์
หากคุณใช้วิธีการนี้ Office 2003 มีหมายเลขรุ่นต่อไปนี้สำหรับรีลีสเดิมและรีลีสของ service pack

หมายเหตุ ตำแหน่งค่าเริ่มต้นของ MSO.dll คือ Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE11
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
โปรแกรม Office 2003 รุ่นของรีลีส SP1SP2SP3
Msaccess.exe11.0.5614.011.0.6355.011.0.6566.011.0.8166.0
Excel .exe11.0.5612.011.0.6355.011.0.6560.011.0.8169.0
FrontPg.exe 11.0.5516.011.0.6356.011.0.6552.011.0.8164.0
InfoPath.exe11.0.5531.011.0.6357.011.0.6565.011.0.8165.0
Mso.dll11.0.5614.011.0.6361.011.0.6568.011.0.8172.0
Onenote.exe11.0.5510.011.0.6360.011.0.6554.011.0.8165.0
OutLLib.dll11.0.5510.011.0.6353.011.0.6565.011.0.8169.0
PowerPnt.exe11.0.5529.011.0.6361.011.0.6564.011.0.8169.0
WinProj.exe11.0.2003.81611.1.2004.170711.2.2005.180111.3.2007.1529
Mspub.exe11.0.5525.011.0.6255.011.0.6565.011.0.8166.0
WinWord.exe11.0.5604.011.0.6359.011.0.6568.011.0.8169.0
Vislib.dll11.0.3216.011.0.4301.011.0.5509.011.0.8161.0

วิธีที่ 3: ใช้กล่องโต้ตอบ เกี่ยวกับชื่อโปรแกรมของ Microsoft

ในกล่องโต้ตอบ เกี่ยวกับชื่อโปรแกรมของ Microsoft หมายเลขจะปรากฏขึ้นหลังชื่อผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น ใน Microsoft Office Excel 2003 คุณอาจเห็นหมายเลขต่อไปนี้:
(11.5207.5207)
หากต้องการค้นหากล่องโต้ตอบ เกี่ยวกับชื่อโปรแกรมของ Microsoft ให้คลิก เกี่ยวกับชื่อโปรแกรมของ Microsoft ในเมนู วิธีใช้ ในโปรแกรม Office

เมื่อคุณใช้วิธีการนี้ Office 2003 จะมีหมายเลขรุ่นต่อไปนี้สำหรับรีลีสเดิมและรีลีสของ service pack:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
โปรแกรม Office รุ่นของรีลีส SP1SP2SP3
Access 2003 11.5614.560611.6355.636011.6566.656811.8166.8172
Excel 200311.5612.560611.6355.636011.6560.656811.8169.8172
FrontPage 200311.5516.560611.6356.636011.6552.656811.8164.8172
InfoPath 200311.5531.560611.6357.636011.6565.656811.8165.8172
OneNote 200311.5510.560611.6360.636011.6554.656811.8165.8172
Outlook 200311.5510.560611.6353.636011.6568.656811.8169.8172
PowerPoint 200311.5529.560611.6361.636011.6564.656811.8169.8172
Project 200311.0.2003.81611.1.2004.170711.2.2005.1801.1511.3.2007.1529
Publisher 200311.5525.560611.6255.636011.6565.656811.8166.8172
Word 200311.5604.560611.6359.636011.6538.656811.8169.8172
Visio 200311.3216.560611.4301.636011.5509.656811.8161.8172

วิธีทำความเข้าใจหมายเลขรุ่น

ผลิตภัณฑ์ Microsoft Office ใช้รูปแบบต่อไปนี้สำหรับหมายเลขรุ่น:
aa.bbbb.cccc
หมายเลขนี้แสดงรายการสามอย่างต่อไปนี้:
 • aa: รุ่นของ Office
 • bbbb: รุ่นของแฟ้มที่ปฏิบัติการได้ของโปรแกรม ตัวอย่างเช่น แฟ้ม Excel.exe
 • cccc: รุ่นของแฟ้ม Mso.dll
สิ่งสำคัญ
 • เมื่อคุณติดตั้ง service pack รุ่นที่แสดงในกล่องโต้ตอบ เกี่ยวกับชื่อโปรแกรมของ Microsoft จะเพิ่มตัวอักษร "SP" และหมายเลขของระดับ service pack ตัวอักษรเหล่านี้จะปรากฏขึ้นตามรุ่นของแฟ้ม Mso.dll
 • คุณอาจใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนหรือโปรแกรมปรับปรุงทั่วไปที่มีการแก้ไขใน service pack ล่าสุดและปรับปรุงแฟ้ม Mso.dll ในกรณีนี้ รุ่นของแฟ้ม Mso.dll ที่แสดงในกล่องโต้ตอบ เกี่ยวกับชื่อโปรแกรมของ Microsoft จะเพิ่มตัวอักษร "SP" และหมายเลขของระดับ service pack ซึ่งจะเกิดขึ้นแม้ว่าจะไม่ได้ติดตั้ง service pack ก็ตาม

  หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  328294 กล่องโต้ตอบ เกี่ยวกับ<ชื่อโปรแกรม>ของ Microsoft จะรายงานรุ่นของ service pack ที่ต่างจากที่คาดไว้ใน Office XP และ Office 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
 • โปรแกรมปรับปรุงบางอย่างจะเปลี่ยนหมายเลขรุ่นที่แสดงรายการในกล่องโต้ตอบ เกี่ยวกับชื่อโปรแกรม ของ Microsoft ดังนั้น คุณต้องตรวจสอบคุณสมบัติของแฟ้มที่ปฏิบัติการได้ของโปรแกรม

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
883677 ที่มาของโปรแกรมปรับปรุง Office 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 821549 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 4 มกราคม 2551 - Revision: 9.5
ใช้กับ
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office InfoPath 2003
 • Microsoft Office OneNote 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Office Project Server 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
 • Microsoft Office Visio Standard 2003
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Office FrontPage 2003
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office Student and Teachers Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
Keywords: 
kbpubtypekc kbhowto KB821549

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com