Làm th? nào đ? ghi l?i bài thuy?t tr?nh PowerPoint đ? băng video

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 820918 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? hai phương pháp mà b?n có th? s? d?ng đ? ghi l?i bài thuy?t tr?nh PowerPoint đ? băng video. B?n có th? s? d?ng m?t chuy?n đ?i quét đ? ti?t ki?m m?t bu?i tr?nh bày đ? băng video. B?n c?ng có th? s? d?ng video k? thu?t s? ch?nh s?a ph?n m?m và ph?n c?ng đ? ghi l?i bài thuy?t tr?nh PowerPoint đ? băng video. Đ? bi?t thông tin chi ti?t, h?y xem ph?n "Thông tin" c?a bài vi?t này.

THÔNG TIN THÊM

PowerPoint không có m?t tính năng đư?c xây d?ng trong đó đ? ghi l?i m?t b?n tr?nh bày đ? băng video. Tuy nhiên, b?n có th? s? d?ng m?t s? bên th? ba s?n ph?m đ? th?c hi?n thao tác này.

Trư?c khi b?t đ?u, H?y xem xét các v?n đ? sau:
 • Video s? d?ng m?t tín hi?u tương t? là c? hai fuzzier và đ? phân gi?i th?p hơn so v?i các tín hi?u k? thu?t s? đư?c s? d?ng b?i máy tính c?a b?n đ? hi?n th? thông tin trên màn h?nh. Do không s? d?ng nh? ho?c m?n chi ti?t văn b?n ho?c đ? h?a trong tr?nh bày c?a b?n.
 • Thông tin g?n v?i các c?nh c?a màn h?nh có th? đư?c c?t b?. Không đ?nh v? văn b?n g?n v?i các c?nh c?a các trang tr?nh bày.
 • M?t s? màu s?c, ví d? như màu đ? tươi sáng, không hi?n th? t?t trên video. V? tránh s? d?ng qu? đ? tươi sáng và muscovit trong c?a b?n tr?nh bày.
Đ? ghi l?i tr?nh bày PowerPoint c?a b?n đ? băng video, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

Phương pháp 1: S? d?ng m?t chuy?n đ?i quét

M?t chuy?n đ?i quét là m?t thi?t b? cung c?p cho b?n kh? năng đ?t nh?ng g? xu?t hi?n trên màn h?nh máy tính trên m?t h? th?ng truy?n h?nh tiêu chu?n qu?c gia ?y ban (NTSC) ho?c pha xen k? Line (PAL) màn h?nh truy?n h?nh, ho?c ngư?c l?i, b?n có th? xem truy?n h?nh trên màn h?nh máy tính c?a b?n. B?n c?ng có th? dùng m?t máy ghi videocassette tiêu chu?n (VCR) đ? ghi l?i nh?ng g? xu?t hi?n trên máy tính c?a b?n Giám sát.

M?t s? video card (ví d?, ATI All-in-Wonder video th? c?a ATI Technologies) cho phép b?n chuy?n xem video t? c?a b?n VCR đ? k?t n?i TV-IN card màn h?nh máy tính c?a b?n và t? máy tính c?a b?n video th? TV-OUT k?t n?i vào VCR c?a b?n.

Thông tin v? cách liên l?c v?i nhà s?n xu?t v? màn h?nh c?a b?n đ? xác đ?nh kh? năng c?a video card c?a b?n, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
Ph?n c?ng và ph?n m?m ngư?i bán hàng liên h? danh sách
Microsoft s? cung c?p thông tin liên l?c bên th? ba đ? giúp b?n t?m th?y h? tr? k? thu?t. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a bên th? ba liên h? này thông tin.
Đ? ghi l?i m?t PowerPoint tr?nh bày b?ng cách s? d?ng m?t chuy?n đ?i quét, làm theo các bư?c sau:
 1. Cài đ?t thi?t b? chuy?n đ?i quét máy tính c?a b?n và VCR b?ng cách s? d?ng hư?ng d?n c?a nhà s?n xu?t.

  N?u b?n không bi?t lo?i card màn h?nh b?n đang s? d?ng ho?c n?u nó có m?t k?t n?i TV-OUT built-in, xem xét sau đó màn h?nh c?a b?n c?m vào máy tính c?a b?n. H?y t?m ho?c là m?t "F" đ?u n?i ho?c m?t tr?nh k?t n?i "S-Video". M?t tr?nh k?t n?i "F" là m?t trong h?u h?t m?i ngư?i quen thu?c v?i và đư?c s? d?ng ph? trên đài truy?n h?nh cáp h?p, và VCR.

  Ph?n l?n thi?t b? video m?i hơn (TV và VCR) s? d?ng m?t S-Video k?t n?i. N?u t?t c? các thi?t b? c?a b?n (c?a b?n TV, VCR và quét Converter) có m?t K?t n?i S-Video, nó r?t cao nên s? d?ng nó, như S-Video s? cung c?p cho m?t h?nh ?nh ch?t lư?ng cao hơn.

  Không nên có hai "jacks" ho?c các k?t n?i đánh d?u "video trong" và "video ra". Đ? ghi l?i t? máy tính c?a b?n đ? VCR c?a b?n, k?t n?i các Video trong (TV-OUT) trên video card máy tính c?a b?n đ?n các Video trong (TV-IN) k?t n?i vào VCR c?a b?n.
 2. N?u tr?nh bày c?a b?n ch?a âm thanh, k?t n?i loa ho?c D?ng trong jack trên máy tính c?a b?n card âm thanh đ?n các âm thanh trong jack ngày các VCR.

  Chú ý Hoàn thành bư?c này, máy tính c?a b?n ph?i có m?t card âm thanh và b?n ph?i có đư?c đúng cáp (nói chung m?t cáp v?i m?t plug nh? trên m?t trong nh?ng k?t thúc và m?t RCA c?m trên khác).
 3. Báo chí K? l?c vào VCR.
 4. Ch?y trên máy tính c?a b?n, PowerPoint c?a b?n tr?nh bày.
N?u t?t c? m?i th? đư?c k?t n?i đúng, VCR nên bây gi? ghi l?i c?a b?n tr?nh bày PowerPoint slide show.

Cách 2: S? d?ng video k? thu?t s? ch?nh s?a ph?n m?m và ph?n c?ng

Ch?nh s?a video k? thu?t s? cung c?p m?t phương pháp tiên ti?n hơn cho b?n đ? ghi l?i bài thuy?t tr?nh PowerPoint đ? băng video. Phương pháp này s? d?ng m?t th? b? đi?u h?p ho?c thay th?, ho?c làm vi?c trong bu?i h?a nh?c v?i, các b? đi?u h?p video card trong máy tính c?a b?n. Th? này có đ?u ra l? c?m cho m?t s? lo?i h?nh khác nhau c?a các tín hi?u video, và c?ng có th? có đ?u vào l? c?m cho m?t s? lo?i h?nh khác nhau c?a các tín hi?u video. M?t s? ví d? c?a các lo?i th? bao g?m Matrox RT2000 b?i Matrox đi?n t? Systems Ltd và DV500 Pinnacle Pinnacle Systems, Inc.

Đ? ki?m soát các th?, b?n ph?i s? d?ng m?t chương tr?nh ch?nh s?a video (cho Ví d?, Adobe Premiere c?a Adobe Systems, Inc ho?c Video nhà máy s?n xu?t b?i Sonic Nhà máy).

Chú ý B?n c?ng ph?i có m?t VCR đ? k?t n?i v?i ch?nh s?a video b? đi?u h?p.

V?i c?u h?nh ph?n c?ng và ph?n m?m, b?n có th? ghi l?i Nhóm chuyên gia Moving Picture (MPEG) t?p tin, QuickTime phim ?nh ho?c h?nh ?nh đư?c lưu tr? trong đ?nh d?ng khác nhau, và sau đó ghi chúng vào băng video.

C?ng lưu ? các sau:
 • PowerPoint có th? lưu tr?nh bày như m?t lo?t các đ? h?a t?p tin. Các đ?nh d?ng đư?c h? tr? là đ? h?a Interchange Format (GIF), liên Nhóm chuyên gia ch?p ?nh (JPEG), ho?c đ?nh d?ng Portable Network Graphics (PNG). N?u m?t phiên b?n c? c?a PowerPoint đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n, b?n có th? s? d?ng m?t ti?n ích ch?p màn h?nh đ? ti?t ki?m m?i trư?t dư?i d?ng t?p đ? h?a.
 • N?u b?n có m?t chương tr?nh mà cho phép b?n t?o ra m?t QuickTime movie tr?c ti?p t? màn h?nh hi?n th?, b?n có th? s? d?ng nó đ? t?o ra m?t t?p phim tr?nh bày c?a b?n.
 • B?n có th? s? d?ng chương tr?nh ch?nh s?a video k? thu?t s? c?a b?n đ? g?i các đ? h?a ho?c phim t?p vào VCR.
Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không đảm bảo, ngụ ý hay theo cách khác về hiệu suất hoạt động hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 820918 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
T? khóa: 
kbhardware kb3rdparty kbhowto kbmt KB820918 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:820918

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com