Windows XP và Windows 2000 không h? h?u tr? màn h?nh th?p-DPI

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 820286 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Vi?c gi?i quy?t đi?n h?nh trên màn h?nh máy tính h?u h?t là 96 ch?m-m?i-inch (DPI). Cho đ?n g?n đây, h?u h?t ph?n c?ng máy tính đ? không th? s?n xu?t phân gi?i cao, nhưng đi?u này là thay đ?i. M?t s? nhà s?n xu?t ph?n c?ng (đ?c bi?t là nhà s?n xu?t c?a máy tính xách tay) đang xây d?ng máy tính có cao đ? phân gi?i màn h?nh.

M?t giao di?n ngư?i dùng đư?c thi?t k? đ? trông t?t trên m?t màn h?nh 96-DPI có th? không nh?n t?t đ? phân gi?i cao. Văn b?n và đ? h?a nh? ? 96 DPI có th? xu?t hi?n nh? hơn nhi?u ? 200 DPI. Khi các s? lư?ng tăng lên pixel cho m?i inch, kích thư?c c?a m?i đi?m ?nh gi?m. N?u b?n tăng g?p đôi m?t đ? c?a các đi?m ?nh, kích thư?c c?a văn b?n có th? đư?c gi?m đi m?t n?a đ? các văn b?n không c?n có th? đ?c đư?c. Do đó, các trang ch? đ?nh kích thư?c đi?m ?nh Web Đ?i v?i thùng ch?a và văn b?n xu?t hi?n m?t n?a kích thư?c c?a chúng, và b? trí xung quanh là đi?u ch?nh cho phù h?p.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Internet Explorer phiên b?n 6 và phiên b?n sau này gi?i quy?t nh?ng v?n đ? b?ng cách đi?u ch?nh tương ?ng quy mô trên màn h?nh mà có cao hơn đ? phân gi?i.

R?ng không ph?i là m?t gi?i pháp hoàn h?o. Nhúng Microsoft Đi?u khi?n ActiveX, hành vi nh? phân và các y?u t? khác s? d?ng Microsoft Các cu?c g?i Windows giao di?n thi?t b? đ? h?a (GDI) không quy mô t?t hay không có quy mô Trong t?t c?. GDI không th?c hi?n t? đ?ng r?ng d?a trên m?t đ? c?a các hi?n th?.

Internet Explorer 6 (và các phiên b?n sau) t? đ?ng đi?u ch?nh quy mô trên cao đ? phân gi?i h? th?ng khi thi?t đ?t DPI là cao hơn so v?i 96 DPI và các UseHR giá tr? đăng k? s? đư?c thêm vào s? đăng k?. (Đ?i v?i đ? phân gi?i cao h? th?ng, các nhà s?n xu?t thư?ng hi?n các tác v? này.)

Thay đ?i thi?t đ?t DPI

Đ? thay đ?i thi?t đ?t DPI trên máy tính c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p chu?t ph?i vào c?a s? máy tính đ? bàn, và sau đó nh?p vàoThu?c tính trên menu phím t?t. Các Màn hình Thu?c tính h?p tho?i s? m? ra.
 2. B?m vào các Thiết đặt tab, và sau đó b?m cácNâng cao nút.
 3. Trên các T?ng quát tab, thi?t đ?t DPI xu?t hi?n trong m?t danh sách trong các Màn hình khu v?c. Đ? thay đ?i thi?t đ?t DPI, ch?n Kích thư?c t? các Thi?t đ?t DPI danh sách th? xu?ng dư?iMàn hình, sau đó b?m Ok.
 4. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n đ? cho phép thay đ?i có có hi?u l?c.
 5. Thêm các UseHR m?c nh?p Registry:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main

  UseHR = DWORD: 00000001

THÔNG TIN THÊM

H? tr? b?n x? cho cao-DPI màn h?nh s? đư?c bao g?m trong các phát hành k? ti?p h? đi?u hành chính c?a Microsoft.

THAM KH?O

Đ? thêm thông tin, h?y truy c?p Web MSDN sau các trang web:
 • Đi?u ch?nh quy mô cho cao DPI màn h?nh
 • Làm th? nào đ? vi?t các ?ng d?ng cao-DPI

Thu?c tính

ID c?a bài: 820286 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
kbprb kbcrt kboem kbmt KB820286 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:820286

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com