Ban co th gp phai vn v hoat ng sau khi ban cai ban cp nht bao mt 811493 (MS03-013)

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 819634 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Ban co th gp phai vn may tinh hoat ng chm sau khi cai goi cp nht bao mt 811493 (MS03-013) trn may tinh chay trn nn Microsoft Windows XP Goi Dich vu 1 (SP1), hoc sau khi ban nng cp ln SP1 trn may tinh chay trn nn Microsoft Windows XP ma ban cp nht bao mt 811493 a c cai t trc.

NGUYN NHN

Vn nay thng xay ra nu ban s dung mt s tinh nng cua cac chng trinh thuc bn th ba, nh chng trinh chng vi-rut. Vi du, vn nay co th xay ra nu chng trinh chng vi-rut cua ban c cu hinh quet tt ca cac tp khi ban m (hoc chay) chung. iu nay i khi c goi la quet "thi gian thc".

Vn nay xay ra do li hi quy trong phin ban Windows XP SP1 cua cac tp loi (Ntoskrnl.exe, Ntkrnlmp.exe, Ntkrnlpa.exe, va Ntkrpamp.exe) trong ban cp nht bao mt 811493 gc. Ngay 28 Thang 5, 2003, Microsoft phat hanh phin ban duyt lai cua ban cp nht bao mt 811493 cho Windows XP SP1 khc phuc s c nay.

bit thm thng tin v ban va bao mt nay, hay bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
811493 MS03-013: X ly thng bao b m chay qua tai trong loi Windows co th dn n nhng c quyn nng cao (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).

Chu y

 • Ban cp nht bao mt 811493 gc vn ang va li d bi tn cng bao mt c quyn nng cao cuc b trn may tinh chay trn nn Windows XP (dung hoc khng dung SP1) c thao lun trong ban tin bao mt MS03-013.
 • Ban cp nht bao mt 811493 cho Windows XP la goi hotfix ch kep cha cac tp loi a cp nht cho ca phin ban gc cua Windows XP va Windows XP SP1. (Windows XP SP1 bao gm Windows Media Center Edition va Windows XP Tablet PC Edition). Li hi quy trong ban cp nht bao mt 811493 gc chi anh hng n cac tp loi cua Windows XP SP1.

  bit thm thng tin v goi hotfix ch kep cho Windows XP, bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  328848 M ta goi cp nht ch kep cho Windows XP (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).

GI?I PHP

giai quyt s c nay, cai ung phin ban cp nht bao mt 811493.

bit thm thng tin cach thc nhn va cai ung phin ban cp nht bao mt 811493, bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
811493 MS03-013: X ly thng bao b m chay qua tai trong loi Windows co th dn n nhng c quyn nng cao (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).

CCH GI?I QUY?T KHC

Chu y Microsoft khuyn ban cai ung phin ban cp nht bao mt 811493 ngay khi co th. Nu ban khng th cai ung phin ban cp nht bao mt 811493 ngay, ban co th s dung mt trong cac giai phap tam thi nay.

Phng phap 1: Tam thi loai bo cp nht 811493 gc

Xem lai ban tin cp nht MS03-013 kim chng rng ban nn cai ban cp nht bao mt 811493 trong mi trng cu th cua ban. Nu mc rui ro cua ban cho phep ban hoan trin khai ban va nay, tam thi loai bo (d cai t) ban va gc.

Vi du, nu ban la ngi duy nht dung may tinh cua ban, hoc tt ca nhng ngi dung may tinh cua ban la quan tri vin may tinh (hoc la thanh vin cua nhom quan tri cuc b), thi vic ban cai ban cp nht nay khng quan trong. bit thm thng tin v pham vi li bao mt d bi tn cng, xem ban tin bao mt MS03-013. xem ban tin, hay ghe thm Web site sau cua Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS03-013.mspx
Nu ban quyt inh hoan trin khai ban va nay, tam thi loai bo ban cp nht bao mt 811493 gc cho n khi ban co th cai phin ban duyt lai cua ban va nay.

Chu y Nu cac tp loi Windows cua ban khng phai la phin ban c lit k cho ban cp nht bao mt 811493 danh cho phin ban Windows XP SP1 gc, thi vn v hoat ng trong may tinh cua ban se khng phai gy ra bi s c c cp trong bai vit nay. Trong trng hp nay, ban khng phai loai bo ban cp nht bao mt 811493.

loai bo ban cp nht bao mt 811493 gc:
 1. Trong Pa-nen iu khin, bm up Thm hoc Loai bo Chng trinh.
 2. Bm Thay i hoc Loai bo Chng trinh.
 3. Bm Windows XP Hotfix (SP1) Q811493 (hoc Windows XP Hotfix (SP2) Q811493), ri bm Loai bo.
 4. Bm Tip theo, ri bm Kt thuc khi ng lai may tinh cua ban.
Quan tri vin h thng co th s dung tin ich Spunist.exe loai bo ban va nay. Tin ich Spuninst.exe c t trong cp %Windir%\$NTUninstallQ811493$\Spuninst. Tin ich nay h tr cac khoa sau:
 • /? Hin thi danh sach cac khoa cai t.
 • /u S dung ch Khng giam sat.
 • /f Buc cac chng trinh khac thoat khi tt may tinh.
 • /z Khng khi ng lai khi hoan thanh cai t.
 • /q S dung ch Im lng (khng tng tac vi ngi dung).
Vi du, loai bo ban va 811493 trong ch Khng giam sat ma khng khi ng lai may tinh cua ban, s dung lnh sau:
%windir%\$ntuninstallq811493$\spuninst\spuninst.exe /u /z
Chu y Trong trng hp nay, ban phai khi ng lai may tinh bng tay loai bo hoan toan ban cp nht bao mt 811493 gc.

Phng phap 2: Tam thi tt quet thi gian thc trong chng trinh chng vi-rut cua ban

bit thng tin v cach tt quet thi gian thc trong chng trinh chng vi-rut, xem tai liu co trong chng trinh chng vi-rut cua ban, hoc lin h nha san xut chng trinh.

bit thm thng tin, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
49500 Danh sach nha cung cp phn mm chng vi rut (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
Chu y Nu ban tt quet thi gian thc, chng trinh chng vi-rut cua ban se khng t ng quet cac tp khi ban m hoc chay chng trinh, nhng ban vn co th chay chng trinh chng vi-rut va quet bng tay cac tp co th khng an toan trc khi ban m hoc chay cac tp o.

T?NH TR?NG

Microsoft a xac nhn rng y la s c trong ban cp nht 811493 gc.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 819634 - L?n xem xt sau cng: 05 Thang Hai 2007 - Xem xt l?i: 4.4
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition SP1
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP Professional SP1
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
T? kha:
kbenv kbprb KB819634

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com